H

HAACK  Eduard Kaptajn, fh. Overskibs inspektør, K'.DM.p.p.; f. 27. Juli 1871 i Viborg; Søn af Trafikinspektør F Haack (død 1912) og Hustru Augusta f. Anger (død 1933); gift (26. Okt. 1921) m. Julie Augusta Elisabeth H., f. 27. Marts 1878 i Nakskov, Datter af Skovtaksator Ju­lius Lillienskiold og Hustru f. Sarauw.

Sekondløjtnant 1892; Premierløjtnant i Søetaten 1897; Kaptajn 1909; Fører af Postdampskib paa Kiel og Leder af Kie-leroverfarten 1907-11; Fyrinspektør 1917-20; Afsked som Kaptajn i Marinen 1921: Statens Overskibsinspektør 1921-36.

Udenl. Orden :  I.F.2.

Adresse: Ole Lunds V. 5, Kalundborg

Sommerbolig:   Poppelhnset,   Melby Sønderstrand pr. Kalundborg.

HAACK   Kai   Overretssagfører,   MfDR.; f. 29. Okt. 1887 i Aarhus; Søn af Tra­fikinspektør, cand. jur. Frederik Haack (død 1912) og Hustru Augusta f. Anger (død 1933); ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1905; cand. jur. 1911; fung. Assistent i Ju­stitsministeriet 1912-15; Overretssagfører i Kbhvn. 1915; offentlige Sager 1923.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Bals­lev & Goos, for Akts. Balslev & Co . Thorshavn, for Akts. Vegola, for Akt^ Damgaarden, for Akts. Tvejegaarden. for Akts. Knipschildt & Eskelund. Shanghai, m. fl.

Adresse: Jacobys Allé 16, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Stuebjerggaardsv., Tis-vildeleje.

HAAGEN-MOLLER Vlotor Maler; f. l Nov. 1894 i Albæk i Vendsyssel; Søn af Provst Lauritz Haagen-Muller (død 1943, se Kraks Blaa Bnir 1943) og Hu­stru Elisa Caroline f. Andreasen; gift (8. Okt. 1926) m. Araoldine HenrietU' Marie H-M., f. 50. April 1901, Datter af Kontorchef i Kbhvns Byret H V Skibsted (død 1940) og Hustru Karen f-Boisen.

Student (Sorø) 1913; Studierejser ti! Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Holland, Belgien, England, Tyrkiet og Grækenland; udstillede første Gang paa Efteraarsudstillingen 1916; Gæ,-t paa Grønningen 1929, Medlem 1933; Ud­stilling i Kunstforeningen 1938; udstil­let paa Nordiske Udstilling i Goteborjj 1939, paa Universitetet i Lund samt i Stockholm 1943, i Oslo 1945 og i Stock­holm 1947; tildelt Eckersberg-Medalien 1941; modtaget Ny Carlsbergfondets sto­re Rejselegat 1947.

Har udført Vægmalerier paa Skole­hjemmet Godhavn, i „Vænget" paa Sorø Akademi og paa Centralsygehuset for Frederiksborg Amt; Portræt af Digte­ren Maxim Gorki; Figur og Landskabs-

billeder fra Anholt, Tisvilde samt Ska­gen; Udsigt over Tibirke Mose, Regn-dis over Arresø og Graavejr, Ørkenen Anholt, Ung Pige (Statens Museum for Kunst) samt Arbejder paa Museerne i Aarhus, Aalborg. Vejen, Maribo, Ban­ders, Horsens, Odense, Sorø, Skagen og Ystad samt paa Arkiv for dekorativ Kunst i Lund.

Adresse : Tibirkelnnde pr. Tisvildeleje.

Sommerbolig : Krøyers Hus, Skagen.

HAARBY-HANSEN Einar Oberstløjt­nant, R.; f. 28. Dec. 1904 i Vording­borg; Søn af afdøde Skræddermester Knud Poulsen Hansen og Hustru Agnes Camilla Henriette f. Petersen; gift (3. Nov. 1934) m. Inger H-H., f. 10. Jnni 191« i Kbhvn., Datter af fh. Skibsfører Georg Nielsen og Hustru Hilma f. Ib-sen.

Premierløjtnant 1927; Hærens Officers­skoles Specialklasses Artillerikursus 1930-32; Kaptajnløjtnant 1936; Adjntant hos Generalinspektøren for Artilleriet 1936-39; Kaptajn og Batterichef ved 13. Ar-tilleriafd. 1939; Oberstløjtnant og Stabs­chef hos Generalinspektøren for Artil­leriet 1948; Lærer ved Artilleriets Befa­lingsmandsskoler 1933-39 og 1945-47; Læ­rer ved Hærens Officersskole; militær Motorsagkyndig 1940; Studieophold paa Senior officer school i England 1947 og paa The Artillery School, United States Army 1947-1948. '

Adresse.: Strandboulev. 20, Kbhvn. Ø.

HAARLØV Rudolph fh. Trafikbestyrer, E.DM.p.p.; f. 2. Okt. 1878 i Roskilde; Son af Trafikdirektør Th. J H Haar-lev (død 1907) og Hustru f. Rothe (død 1922); gift (U. Sept. 1907) m. Harriet H., f. 18. April 1885 i Aarhus, Datter af Postmester Andreas Linde (død 1924) ok Hustru f. Pog (død 1940).

Student(Metropolitanskolen) 1896; cand. polit. igol; Ekspeditionssekretær 1906, Kontorchef 1916, Trafikinspektør af l. Grad 1922; Trafikbestyrer 1925-45.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.31.; I.Kr.5.; N.O.N.4.; N.St.0.31.; S.N.3.

Adresse : Filippav. 8, Kbhvn. V.

HAARSBJERG Svend Laursen Politi­mester-, f. 15. Juli 1904 i Herlev- Søn af Fabrikant I L Haarsbjerg (død 1939) og Hustru Anna Julie f. Jensen; 8'ft (7. Okt. 1932) m. Eleonora Emilie Hagen H., f. 21. Juli 1906 i Oslo, Dat­ter af Kaptajn Tyge Ryø (død 1919) og Hustru Magda f. Hagen.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1923; cand. jur 1929. Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. s. A.; Dommerfuldmægtig i Ker­teminde 1932; Politifuldmægtig i Oden-1948 ' Politimester i Nørresundby

Medlem af Bestyrelsen for Odense Boldklub 1934-48 og af Bestyrelsen for

__________________Hade

Dansk Lawn Tennis Forbund 1942-49; Formand for Fyens Tennis Union 1942-49 og for foreningen af Politifuldmæg­tige i Danmark 1946-48.

Adresse :   Politigaarden.  Nørresundby

HAASE Ejnar Forlagsboghandler; f. 21 Nov. 1895 i Kbhvn.; Søn af  Boghand­ler Peter  Haase  (død 1922)  og  Hustru Jenny f.  Hall  (død 1928); gift 1. Gang m.  Aase H.  f.  Michelsen  (Ægteskabet opløst); 2. Gang m. Gudrun H., Datter af Ekspeditionssekretær ved Statsbaner­ne  G  A E  Lenk  og Hustru Grethe  f. Andersen.

Student (Metropolitanskolen) 1913; cand. phil. 1914 • i Lære hos C H Biele-feldt 1913-15, derefter hos P Haase (Lehmann & Stage), Prokurist 1918, Medindehaver af Firmaet 1921, Enein­dehaver 1923.

Forretningsfører for Bibelselskabet for Danmark; Kasserer for Dansk Bi­belskole 1923-39; Medlem af Bestyrel­sen for Forening for Boghaandværk 1926 -33 og for Boghandlerklubben 1928-39; Medlem af Forlæggerraadets Forret­ningsudvalg 1929-35 og 1938-47; Formand for Forlæggerforeningens Afregningsud-valg 1939: Næstformand i Den danske Forlæggerforening og i Forlæggerraadet 1940-47; Kasserer for De danske Bog­handleres Hjælpekasse 1941; Medlem af Forlæggerforeningens Repræsentantskal] 1947.

Udenl. Orden •. C.H.L.5.

Adresse : Solvænget 8. Kbhvn. Ø.

HAASE Jans Dommer, R.; f. 2. Juli 1886 i Birkerød; Søn af Adjunkt J H M Haase (død 1921) og Hustru Marie f. Krohn (død 1942); gift (19. Sept. 1926) m. Fuldmægtig i Sø- og Handelsretten, cand. jur. Aslaug Margrethe Balthazar-Christensen, f. 9. Jan. 1891 i Kbhvn., Datter af Overretssagfører AKred Chri­stensen (død 1943. se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Astrid f. Paulsen (død 1896).

Student (Birkerød) 1904; cand. jur. 1911; Herredsfuldmægtig i Nørhald m. fl. Herreder (Randers) 1911; Dommer­fuldmægtig sammesteds 1919; Dommer i Mariager m. v. 1934.

Adresse : Mariager Kloster, Mariager.

HAGERUP Ernst Tandlæge, K'.DM.p.p.; f. 22. Sept. 1876 i Nakskov; Søn at Pro-fesser, Dr. med.. Tandlæge Victor Ha-derup (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru Mathilde f. Salvesen, adopt. Nachtegall (død 1880); gift 1. Gang (19. April 1902) m. Dodde H., f. 30. Okt. 1876, Datter af Kaptajn, Vin­handler C F Schalburg, Nyborg, og Hustru f. Jørgeneen; 2. Gang (19. Febr. 1917) m. Karen Margrethe H., f. 12. Febr. 1687, Datter af Inspektør ved

Hade____________

Holbæk Amts Arbejd«- og SSndseyge-anstalt & M Kjær (død 1913) og Hu­stru f. Boje (død 1944).

Student 1895; cand. phil. 18%; med. Forberedelseseks. 1898; Tancikegecks. 1899; nedsat som Tandlæge i Faaborg 1901, i København fra 1908; Lærer ved Dansk Tandlægeforenings Institut 1908-10; Sundhedsstyrelsens Konsulent i Tandlægesager 1928-46.

Formand for Kbhvns Tandlægefor­ening 1917-20; Redaktør af Tandlægebla­det 1912 og 1916-21; Formand for Dansk Tandlægeforening 1921-26, for dens Voldgiftsret 1918-20; Medlem af Onder, visningsministeriets Kommission vedr. Tandlægeuddannelsen; Dansk Tandlæ­geforenings Repræsentant i Federation Dentaire Internationale fra 1921, Vice-president 1947; korresp. .Medlem af Finska Tandlakaresallskapel fra 1923; Æresmedlem 1932; Formand for Skan­dinavisk Tandlægeforening- 1927-29, Æresmedlem 1946; Formand for Dansk Forening for Børnetandpleje til 1937; korresp. Medlem af Svenska Tand-låkaresallskapet fra 1927, Æresmedlem 1936; Fellow of the International Col­lege of Dentists (F.I.C.D.) 1929; For­mand for Arbejdssammenslulningen fur Paradentoseforskning (A.R.P.A.) 1933; korresp. Medlem af Den norske Tand­lægeforening og Formand for Nordisk Odontologisk Forening 1934; Æresmed­lem af Dansk Tandlægeforening 1936: Statens Delegerede ved internationale Tandlæge-Kongresser, Philadelphia 1926, Paris 1931, Wien 1936. Boston 1947.

Har udgivet Dansk Tandlægeforenings 50 Aars Jubilæumsskrift 1923.

Udenl. Orden : S.V.2'.

Adresse: Amagertorv 4, Kblivn. K

NAFTAS Niels Direktør, R.; f. 31. Meris 1872 i Nyborg; Søn af Portør ved Stats­banerne Jens Peter Nielsen (død 1885) og Hustru f. Corfitzen (død 1883) : gift (20. Nov. 1897) m. Brita H., f. 17. Marts 1872 i Kbhvn., død 1916, Datter af Urte­kræmmer Carl E Henningsen (dåd 1910) og Hustru f. Wibye (død 1904).

Præliminæreks. (Melchiors Skole) 1890; uddannet i Vilh. Lemchea Klædeforret­ning i Kbhvn. og hos Kuetgens Bros. i London ; etablerede Klædehandel en gros i Aarhus 1896; indtraadte som Proku­rist og Bogholder i De danske Mejeriers Fællesindkøb 1901; Direktør for samme 1928-46; tillige adm. Direktør for Jyde-nip Savværk og Stav-fabrik 1929-46 og adm. Direktør for De danske Mejeriers Maskinfabrik i Kolding 1933-46.

Adresse:   Sørup  pr.   Fredensborg.

HAGE Torben  Oberstløjtnant,  Kammer­herre,  K'.DM.,   HTII.,  M.T.Kfh.,   M.T. Kha.p.p.; f. 3. Maj 1880 paa  Oremands-

Hage

gaard; Søn af Kammerherre, Hofjæger­mester Alfred Hage (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Emily f. Schack-Brockdorff (død 1930); gift (17. Marts 1914) m. Magna Elisabeth H., f. 8. Nov. 1891 i Kbhvn., Datter af Oberst, Kammerherre Axel Kauffmann (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Fernanda f. Holmblad (død 1923).

Elev ved Herlufsholms lærde Skole; Sekondløjtnant 1900: Premierløjtnant 1902; Kaptajn 1915; Afaked 1932; Oberst­løjtnant i Forstærkningen B. A.; frivil­lig Tjeneste i Fremmedlegionen 1912-13; udsendt af Udenrigsministeriet til Paris for at oprette og lede Dansk Høde Kors Krigsfangeafdeling i Frankrig 1918-20; periodevis til Tjeneste ved 16. Jæeerbatl. i Metz 1920-22.

Præsident i De danske Garderfor­eningers Præsidium; Medlenn af Besty­relsen for Det gensidige Forsikringssel­skab Danmark og af Repræsentantska­bet for Næstved - Præstø - Mernbanen

Udenl. Ordener: B.L.II.3.: Bnlg.A.4.: Bulg.r.K.l.; Fi.M.M.3.; F.M.C.; F.M.N.; F.S.S.4.. F.Æ.L.5.; Gr.Fr.5.; N.St.O.31.; O.H. & F. 3'.; R. St. Stan. 3.; S. Sv. 3'.: U.K.M.; U.r.K.2.: Ø.r.K.l.

Adresse: Oremandegaard pr. Mern.

HAGEDORN H C Læge, Dr.med.,R.p.p.: f. 6. Marts 0868 i Kbhvn,.; Søn af Skibs-inspektør J T Hagedorn (død 1929> og Hustru Marie f. Barfred; gift (19. Juni 1915) m. Maria H., f. 17. Aug. 1888 i Nes, Datter af Kordegn Andreas Stavn-strup og Hustru Karen f. Nielsen.

Student (privat dim.) 1906; med. Eks 1912; Reservelæge ved Ringkjøbmg Amtssygehus i Herning 1913-14; prakt. Læge ob Sygehuslæge i Brande 1916-19; Reservelæge ved Kbhvns Kommu­nehospitals Afd. III 1920-24; Læge ved Mels Steensens Hospital fra 1932; Dr med. 1921; Specialpraksis i Kbhvn. (Stof­skiftesygdomme) fra 1921.

Har skrevet enkelte videnskabelige Afhandlinger vedrørende Stofskiftesyg­domme og beslægtede Problemer.

Udenl. Ordener: Fi.Fr.4.; S.N.3.

Adresse:  Niels Steensens V. 4, Gen­tofte.

HAGEDORN-OLSEN   Thorvald Kunst­maler; f. 1. Juni 1902 i Svendborg; Søn af Støbemester Julius Olsen (død 1934) og Hustru Maren f. Hagedorn; gift (3. Jan. 1928) m. Dagny H., f. 3. Febr. 1905 i Kolding, Datter af Overbetjent Elias Hagedorn og Hustru Marie f. Car­stensen.

Uddannet paa Teknisk Skole, Kbhvn. 1924, i Paris 1924-25 og paa Kunstaka­demiet i Kbhvn. 1925-28; Studierejse til

l Spanien og Sydfrankrig 1935, til Italien 11939 og til Holland, Belgien og Eng-Mand 1949.

Medlem af Censurkomitéen for Kunst­nernes Efteraarsudstilling 1932-34 og af Bestyrelsen for Den frie Udstilling 1939. Værker: Figurkompositioner og Land­skaber; Bjærgprædiken (1930); Susanne (1932, tilkendt Eibeschutz' Præmie, Es­bjerg Museum); Jernstøberiet (1934, til­kendt den Neuhaus'enske Præmie); Mo­der og Barn (1936), Landskab efter Regn (1936) samt Kvinderne og Barnet (1948) (Kunstmuseet): Strygepigen (fRanders Museum); Dagny (1936, Kol­ding Museum); Foraarslandskab (Na-sjonalg-alleriet, Oslo); Udsmykning af Forhallen i AarEus Raadhus (1947); Portræt af Else Syberg (1948, solgt til den islandske Stat). Adresse : Marbæk pr. Frederikssund.

HAGELBERG  H P Kaptajn, R.DM.p.p.; f. 10. Juli 1876 paa Frdbg.: Søn af Grosserer Harald Waldemar Haeelberg (død 1908) og Hustru Regine f. Hansen (død 1935); gift (24. Aug. 1907) m. Ma­rie Wilhelmdne Elisabeth H., f. 26. Nov. 1883 i Kbhvn.

Elev paa Skoleskibet Georg Stage 1890; frivillig Lærling i Flaaden 1891-92; Præ­liminæreks. 1894; tre Aars Sejlskibs-uddannelse med norske Skibe; Styr-mandseks. (Kbhvn.) 1898; Understyrmand paa Georg Stage 1898; Kvartermester og Baadsmand i Det Østasiatiske Kompag­ni 1898-99; Reserveløjtnant i Flaaden 1901 og 1902 • Styrmand i Dampskibs­selskabet Nordon 1903-07; Skibsfører i samme Selskab bil 1915; maritim Kon­sulent og Søassurance-E'kspert 1915-17; Superintendent for Firmaerne Monberg, Saabye og Lerche ved Havneanlæget j St. Thomas, Vestindien 1917-18; Chef for det amerikanske Klassificer! ngssel-skab American Bureau of Shipping's danske og sydsvenske Agentur 1918-23; korresponderende Reder for Rederiaktie­selskabet Zephyr, Kbhvn. 1919-21.

Formand for Den almindelige danske Skibsførerforening 1921-47; Medlem af Sø- og Handelsretten 1924-27, af lled-ningskommissionen 1925 og af Beman-dingskommissionen-, indtil 1947 Medlem af Søfartsraadet, af Forhyringsraadet, af Bestyrelsesraadet for Statsskoleskibet Danmark, af Repræsentantskabet for Pensionsforsikringsanstalten, af Best}'-relsen for Foreningen til Søfartens Frem­me, af Bestyrelsen for Navigatørerne« Hus, af Bestyrelsen for Søfartens Bib­liotek, af Bestyrelsen for Nordiske Na­vigatørkongresser. Formand for samme 1925-28 og 1937-40: er Medlem af Kron­borgmuseets Komité, af Bestyrelsen ff.r Skoleskibet Georg Stage og af Dispa-

chør-Eksamens Kommissionen; den dan­ske Regerings Delegerede ved en Bække Konferencer herhjemme og i Udlandet vedrørende Søfarten.

Ddenl. Ordener:  Fi.L.21.; S.N.3.

Adresse : Markvangen 19, Gentofte.

HAGEMANN G A Hofjægermester, Gods­ejer, R.DM., Chr.XFr.M.p.p.; f. 12. Dec. 1877 i Kbhvn.; Søn af Gehejmekonfe-rensraad G A Hagemann (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Ma­thilde f. Bruun (død 1931); gift (26. Nov. 1904) m. Erna Maria H., f. 31. Aug. 1881 i Kbhvn., død 1948, Datter af Grosserer Alex. Langballe, (død 1911) og Hustru Elisabeth f. Christensen.

Student (Borgerdydskolen paa Øster­bro) 1897; cand. polyt. 1902; ansat ved Heleingarsgades Sukkerraffiinaderi 1902; Kemiker i Oolorado 1903, paa Hawaii i Australien og paa Java 1904; Under-bestyrer paa Sukkerfabrikken la Oran­ge, St. Croix 1905-08; Ejer af Hoved­gården Ristrnp 1908-17, af Bjersio-holm Gods ved Ystad fra 1916, af Sø-bækgaard ved Espergærde 1916-38, af Ruuthsbo Gods ved Ystad fra 1930 samt af Hanebakkegaarden ved Hørsholm fra 1942.

Har 1919 oprettet G A Hagemann og Hustrus Alderdomshjem i Sabro.

Medlem af Præsidiet for Forenede danske Motorejere, af Bestyrelsen for Kgl. Dansk Automobilktab 19EB-36, af Bestyrelsen for Akts. Øresunds chemi-ske Fabriker, for Akts. Kryolitselskabet Øresund, af Bestyrelsen for Skånska Andelsslakteriernas Forening 1933-35 ok for Akts. Dansk Moler Industri til 1945; Formand for Ystad Andelsslagteri 1924-34, for Akts. Baltisk Kaolinindustri 1930-41 og for Ystadsortens 20-manna-forening 1931.

Ftilatelistiske Arbejder: Foruden en Del mindre Afhandlinger om Danmarks og Danek Vestindiens Frimærker (paa Dansk og Tysk) følgende Hovedværker: The Stamps of the Danish Westindies (Kbhvn. 1930) og Danmarks og Danek Vestiindiiens Frimærker, Bind 3 (KMwn. 1941), Bind 2 (Kbhvn. 1942) og Bind 4 (Kbhvn. 1949) samt udgivet Mindeskrif­tet B.jersioholm (Ystad 1937).

Æresmedlem af Kbhvns Philatelist Klub, af Ystads Filatelisfcforening, af Scandinavian Collectors club, af Ystads-orten? 20-mannaf6renins; og af Ystads Konstforening.

Udenl.  Ordener : Fi.B.H.; S.N.3.

Adresse: Bjersjoholm pr. Ystad, Sve-riffp.

HAGEMANN Paul Grosserer, Bankier; f 6 Febr. 1882 i Khhvn.; Søn af Geliejme-konferensraad G A Hagemann (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru

Hage__________________

Mathilde f. Bruun (d«d 1931); gift (10. Sept. 1907) m. Elisabeth H., f. 2. Nov. 1886 i Khhvn., ded 1925, Datter af Konferensraad Carl Gammeltoft (død 1934, se Kraks Blaa Bo« 1933) og Hu­stru Henriette Marie f. Herforth (død 1933).

Student (Østersøgades Latinskole) 1900; cand. polit. 1905; studerede Musik (Fløjte) i Paris 1902 og 03; Assistent i Privatbanken 1905-07; ansat i Banker i Paris, London og Berlin 1908-10; Sekre­tær i Privatbanken 1910-15; Indehaver af Firmaet Fr. & Ed. Gotschalk 1916.

Formand for Bestyrelsen for Akts. Dansk-Norsk Dampskibsselskab; Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Øresunds chemiske Fabriker, for Dansk SKovm-dustri A/S og for Kammermusikfor-eningen.

Adresse:   V-Boulevard  49,  Kbhvn.  V.

Sommerbolig: ,,Højstrup" pr. Hel­singør.

HAGEN  Ole J B Arkitekt, f. 22. Juni 1913 i Lellinge; Søn af Arkitekt G B Hagen (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Karen f. Pedersen; gift (23. Juni 1936) m. Moran H., f. 27. Juli 1913, Datter af Redaktør Ei-nard Skov (se denne).

Paa Kunstakademiet 1929-34; Med­arbejder hos G B Hasen, Einar Thu-ren og Palle Suenson; Studierejser i Frankrig, Schweiz og Italien 1930 og 1934; Kompagniskab med Faderen fra 1937 til dennes Død 1941; Lærer ved Kunstakademiet fra 1942.

Medlem af Akademisk Arkitektfor­enings Bestyrelse 1944-46 og af Char-lottenborg-Udstillingens Censurkomite 1944-48; Leder af Akademisk Arkitekt­forenings Udstillingsudvalg fra 1948.

Har (s. m. G B Hagen) opført Be­boelsesejendomme. Udvidelse af Gen­tofte Kommunes Hovedbibliotek (1937), Sønderjyllandsskolen og Damsøbadet 1939-43; har endvidere opført Akade­misk Kursus' Ejendom (1934-35), større Beboelsesejendomme. Industribygninger, Genopbygning og Restaurering af Ho­vedbygningen til Næsbyholm Gods ef­ter Brand, forskellige Villaer herunder Landhuset Hulsø Ege i Rungsted; Re­gulering af Frdbg. Idrætspark; Medar-rangør af Udstillingen Svensk-Dansk Arkitektur i Nordiska Museet i Stock­holm og Kbhvns Raadhnshal (1943).

Adresse: Trørødv. 43, Vedbæk.

HAGERUP Paul H Forlagsboghandler; f. 21. Okt. 1889 i Kbhvn ; Søn af For­lagsboghandler Eiler H Hagerup (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hu­stru Elisabeth f. Poulsen (d*i 1936); gift m. Jeanne Esther Ismérie H., f. Oardon, død 1936.

I Lære hos R Grønholt l Fredericia-videre Uddannelse i Oslo, Leipzig, Haneben og London 1911-17; Meddirek-ter og Medlem af Bestyrelsen for Akts H Hagerup 1920, Formand 1928, Enedi rektør 1935.

Medlem af Komitéen for den danske Bogudstilling i 1922, af Bestyrelsen for Boghandler-Fagskolen 1930-35, »f Bog-handlerraadet 1935-46 og dettes For­retningsudvalg 1935-40; Kasserer for Det Kgl. Danske Geografiske Selskab fra 1926 og Medlem af Selskabets Raad 1947; Formand for Den Danske Bog­handlerforenings Kantionsudvalg 1939 45; Medlem af Bestyrelsen for For eningen Slesvighus 1936-38 og fra 1940; Medlem af Grænseforeningens Biblio-teksudvalg fra 1938; Medlem af Syd­slesvigsk Hjemmeflids danske Afd.; Formand for Stenhussamfundet 1927-33; Medlem af Bestyrelsen for Grænsefor­laget-Slesvigsk Forlag 1947; Medlem af Komitéen for den spanske Kunstudstil ling paa Charlottenborg 1929; Medlem af Repræsentantskabet for Dansk-Finsk Forening fra 1936; korresponderendf Medlem af ['Institut de Touraine i To urs fra 1925

UdenI Ordener: Fi.H.R.3'.; Fi.M. M.3.; F.O.I.P., F.Æ.L.5.; Sp.C.F.3.

Adresse: Ohr. WanthersV. 19, Kbhvn.V.

HAHN-PETERSEN Eigil Skibsreder, R f. 14. Okt. 1902 i Kbhvn.; Søn af Skibs­reder, Generalkonsul A N Petersen (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hu­stru Mathea Cecilie f. Hahn; gift (14. Sept. 1926) m. Ena Frances H-P., f. 10. Juli 1903 i Dublin, Datter af William Hickey (død 1910) og Hustru Margaret f. Hazleton.

Efter Realeks. og Uddannelse paa Kebmandsskole uddannet i Det danske Kulkompagni samt i Skibsfartsvirksom-heder i Hamborg og Skotland; Sekretær i Akts. Det Dansk-Franske Dampskibs­selskab 1926, Prokurist 1927, korrespon-derende Reder fra 1933 og Medlem af Bestyrelsen fra 1941; Medindehaver af Skibsbefragtningsfirmaet A N Petersen fra 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Akt«, fra 1936, for Krigsforsikringen for danske Ski­be fra 1939, forDansk Dampskibsrederi-forening 1944-47 og fra 1949 og for For­eningen til Søfartens Fremme fra 1944; Formand for Dansk Skibsadoption; Næstformand i Bestyrelsen for Ulyk-kesforsikringsforbundet for dansk Sø­fart; Medlem af Repræsentantskabet for A/S Kbhvns Handelsbank fra 1943; Formand for Execiitive Committ<-e "f The Baltic and International Maritimt Conference fra 1947 og Formand for

465________________________

sammes Documentary Council 1936-47; Medlem af Lloyds Register of Shipping Danish Committee fra 1936 og af Is-brydningsraadet fra 1946.

Adresse: Nybrov. 375, Lyngby.

HALBERG Einar Tobakstabrikant, 11. DM.; f. 24. Febr. 1881 i Kbhvn.; Søn al Tobaksfabrikant Harald Halberg (død 1919) og Hustru Ida f. Wildschiødtz (død 1911); gift (30. Maj 1908) m. Emmy H., f. 17. Nov. 1881 i Kbhvn., Datter af Tilskærer P Sjøberg (død 1920) og Hustru Anna f. Stiler (død 1936).

Ansat i Faderens Firma Harald Hal­berg, Svendborg 1903; Medinteressent 1910.

Byraadsmedlem; Formand i Bestyrel­sen for Svendborg Bank; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejds­giverforening; Medlem af Bestyrelsen for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Cigarindustrien i Danmark og for Foreningen af Cigarfabrikanter i Provinsen; Formand for Foreningen af Skraa- og Røgtobaksfabrilkanter i Dan­mark og for Svendborg Borgerforening.

Adresse : Lundev. 23, Svendborg.

HALBERG Henrik Afdelingsingeniør; r. 24. Maj 1896 i Kbhvn.: Søn af Over­lage ved Søværnet Frands Halberg (død 1925) og Hustru Ellen f. Gad (død 1940i ; gift (10. Dec. 1922) m. Lollo H„ f. 13. Marts 1896 i Trondhjem, Datter af Skræddermester Andreas Olsen (død 1918) og Hustru Guri f. Svensdatter (død 1933).

Student (Østersøgades Gymnasium) 1914: cand.phil. 1915; cand. polyt. 1921; bl. a. arbejdet med Byplan for Nykø­bing F. 1920-22; Ingeniør ved Stadsin­geniørens Direktorat, Kbhvn. 1922, Af-delingsingeniør 1944; tillige Byplans-konsulent for en Del mindre Kommu­ner ; teknisk Sagkyndig ved Frederiks-gadekommissionen. Aarhus fra 1944 og i Kommissionen vedr. ny Byggelov for Aarhus 1946.

Formand for Lillerød Andelsvandværk 1936-41; Sekretær i Lillerød og Allerods Grundejerforening fra 1930; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Hoved­stadens Forskønnelse 1946-49 og af Na-turfredningsforeningens tekniske Udvalg fra 1948.

Har skrevet en Række Afhandlinger og Artikler om Byplanspørgsmaal i Fag­skrifter og Blade.

Adresse: Tokkekøbv. 19, Lillerød.

HALCK Jørgen Forfatter. Kaptajn, Chr.XKr.E.M.p.p.: f. 30. Juli 1915 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt Jørgen Wil­liam Halek og Hustru Ellen f. Jensen; gift (24. Juni 1940) m. Hazel Agnita H., f. »6. Okt. 1913 i Sydafrika, Datter af fh. Borgmester, Direktør Harold Clifford Player og Hustru f. Hazell.

__________________Hald

Udgaaet fra Østre Borgerdydskole; Afgangseks. fra Niels Brocks Handels­skole 1935; ansat i Firmaet Philips A/S og derefter i The East Asiatic Co. (S. A.) Ltd. i Sydafrika 1937-40; Medinde­haver af Firmaet O'Carroll Power, Halek & Co., Durban, fra 1948.

Krigstjeneste i de sydafrikanske og britiske Styrker 1940-46: Sekondløjtnant ved det sydafrikanske Efterretningsvæ­sen 1943, Premierløjtnant 1944, Kaptajn 1945; indtraadte i den danske Hær 1946, Kaptajnløjtnant af Fodfolket 1946, Kap­tajn af Forstærkningen 1948.

Medlem af Bestyrelsen for den dan­ske Forening i Johannesburg 1937-38.

Har skrevet: Sange fra Ørkenkrigeri (Digtsamling, 1945); Den stenede Vej (1946); Sange fra Rejsen (Digtsamling, 1946); En dansk Soldat (1947); Det tve­æggede Sværd (1948) samt Artikler ok Kronikker i inden- og udenlandske Tids­skrifter : Hørespil til den danske Radio­foni og udenlandske Radiofonier; Med­arbejder ved Nationaltidende fra 1948. Ildenl. Ordener: Forskellige Krigsde-korationer.

Adresse : P. O. Box 42. Westwille, Na-tal. Union of South Africa.

Adresse i Danmark : Frederiksdalsv. 82 E, Lyngby

HALD   Anders Professor. Dr. phil.; f. 3. Juni 1913 i Gesten. Ribe Amt; Søn af Amtsskolekonsulent Anders Hjort h Hald og Hustru Marie f. Jensen; gift (11. Juli 1939) m. Anne Margrethe II., f. 15. Aug. 1915 i Ringkøbing, Datter af Seminarielærer Alfred Jobs. Kibæk (død 1930) og Hustru Johanne f. Ole­sen.

Student (Horsens) 1932; Universite­tets Guldmedalje (matematisk Stati­stik) 1938; cand. act. 1939; Assistent hos Dr. phil. G Rasch, Statens Se­ruminstitut 1939-42; statistisk Konsu­lent for Magasin du Nord, A/S 1941-43, for F L Smidth & Co.. A/S 1943^48; Universitetsadjunkt i matematisk Sta­tistik 1943-48; Dr. phil. 1948; Professor i Statistik ved Kbhvns Universitet s.A. Medlem af Livsforsikringsnævnet 1948 og af Forsikringsraadet 1949.

Har skrevet: The Decomposition »f a Series of Observations (Disputats.

1948);    Statistiske   Metoder    (Lærebog,

1949) Adresse: Emdrup  Vænge 94, Kbhvn.Ø.

HALD Margrethe Museumsinspektør; f. 10. Febr. 1897 i Vrigsted; Datter af Gaardejer Rasmus Ole Pedersen (død 1900) og Hustru Johanne Marie f. Lauesen; ugift.

Kursus paa forskellige Tegne- og Væveskoler; Medarbejder v«l National­museet 1933, Assistent 1939, Inspektør II 1947; Studierejser (fortrinsvis Un-

Hald_________________

dersøgelser af oldægyptiske Textiler) til England 1936, til Berlin, Prag og Wien 1937, til Lund og Stockholm 1945; har deltaget i en Bække Udstil­linger i Ind- og Udland, bl. a. Kunst­nernes Efteraarsudstilling, Den Frie, 19J2, og Den danske Kunstindustriud­stilling i Stockholm 1942.

Har forfærdiget videnskabelig nøjag­tige Kopier af Kvindedragterne fra Egtved og Skrydstrup til Nationalmu seet.

Litterære Arbejder: Brikvævning i danske Oldtidsfund (Aarhøger for Nor­disk Oldkyndighed og Historie 1930); Brikvævning (1932); Leonora Christi-na's Jammersminde som etnologisk Kil­de (Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1939); De Bolstre blaa (1940); For Lud og koldt Vand (Kulturminder 1940); Væve i etnografisk Samling (Fra Na­tionalmuseets Arbejdsmark 1942); The Nettle as a cnlture plant (Folkeliv, Stockholm 1942); Lundavanten (1946); Ancient TextUe-Techniques in Egypt and Scandinavia (1946); endv. s. m. H C Broholm : Danske Broncealderdragter (1935), To sprangede Textilarbejder i danske Oldfnnd (1935), Skrydstrupfun-det (1938). Costurnes of the Bronce Age in Denmark (1940); desuden Kronikker i Dagblade og Tidsskriftartikler, Kors-stingshefter o. 1.

Adresse: Overg. o. V. 50 Hh., Kbhvn. K.

HALDBO Svend Sektionsingeniør; f. 9. Aug. 1903 i Give; Søn af Stationsfor­stander Jørgen Peder Haldbo (død 1937) og Hustru Karen f. Therkelsen; gift (27. Dec. 1931) m. Anna Cecilie H., f. i Odense, Datter af fh. Politibetjent, Repræsentant Ole Hansen og Hustru Cecilie t. Frank Jensen (død 1944).

Student (Vejle) 1921; cand. phil. 1922; cand. polyt. (Maskiningeniør) 1927; In­geniør ved. P Nordstens Fabrikker, Hil­lerød 1928-30, ved Firmaet Ludvig Birch og IOP Krogboe, Kbhvn. 1930-31; Eks-traingeniør ved Statsbanerne 1931; In­geniør smstds. 1933; Maskiningeniør I ved Statsbanernes 2. Distrikt, Aarhus 1941; Sektionsingeniør samme Sted 1946.

Adresse: Vestergaardsg. 24, Aarhus. HALL Gunnar Kreditforeningsdirektør. R.; f. 6. Nov. 1884 paa Frdbg.; Søn af Revisionschef Andreas Hall (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Ca­milla f. Hansen (død 1920); gift (29. Sept. 1910) m. Karen Margrethe H., f. 21. Dec. 1885 paa Frdbg., Datter af Billedhuggeren Aksel Hansen (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hu­stru Ellen Margrethe f. Smilli (død 1930).

Student     (Metropolitenskolen)     1903;

_________________466

cand. jur. 1910; Fuldmægtig paa Prdbg Birk g. A.; Ejer af Toftegaard i Horns Herred 1913-21 og Onsvedgaard smstds 1915-21; Forpagter af Juelhmd 1921-26-Sagførerbestalling (dep.) 1914; land-brugskyndig Direktør i Østifternes Kre­ditforening fra 1927.

Medlem af Bestyrelsen for Investe-ringsakts. K.S.E.; Formand i Under­støttelsesforeningen for Forpagtere og deres Efterladte i Sjællands, Fyns og Lolland-Falsters Stifter.

Adresse:   Louisehøj, Bagsværd.

HALL   Ovo Veterinærinspektør; f. 11. Sept. 1896 paa Frdbg.; Søn af Afdelings­chef A P M Hall (død 1938) og Hustru Kirsten f. Boesen (død 1945).

Dyrlægeeks. 1919; prakt. Dyrlæge 1919-21; ansat ved Veterinærfysikatet 1921, Veterinærfuldmægtig 1923; Veterinærin­spektør ved Veterinærdirektoratet 1938.

Censor i veterinær Retsmedicin ved Veterinærskolen.

Adresse:  Strandv. 156. Charlotten-lund.

HALLAGER   Ludvig Overretssagfører; If. 7. Sept. 1886 i Kbhvn.; Søn af Over­retssagfører Nikolaj Hallager (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) os Hu­stru Dorthea f. Engberg (død 1545); gift (9. Sept. 1932) m. Gerda H., f. 9-Sept. 1901 i Kbhvn., død 1934, Datter af Grosserer Henrik Kolthoff (død 1926) ug Hustru Maria f. Engberg (død 1921).

Student (Metropolitanskolen) 1904; cand. jur. 1910; Overretssagfører i Kbhvn. 1913; offentlige Sager 1923.

Formand for Administrationen af C W Gerickes Legat; Medlem af Besty­relsen for Niels Aarestrups og Hustru Petrine Aarestrups Legat og Stiftelse og for flere andre Legater samt for Arbejde adler's Lokalforening for Kbhvn.; Formand i Bestyrelsen for Foreningen til Indkøb af Boldspil­rekvisitter og for Akts. F. I. B. Sports­magasin.

Adresse : Thorvaldsensv. 11, Kbhvn. V.

HALLAND   Alfred S Grosserer, cand. polyt.. R.: f. 16. Maj 1685 i Kbhvn.; «rft (16. Marta 1915) m. Gertrude H„ f. Hacking, f. i Accrington, Lånes.. Eng­land.

Cand. polyt. 1905; knyttet til Allied Chemical & Dye Corporation, U. S. A. 1906.-22; Leder af dette Selskabs Fabrik i Buffalo 1919-22; Medindehaver af Halland Brothers, Buffalo 1913-22- In­dehaver af F Bloch's Eftf., Kbhvn. fra 1924.

Kasserer for Mødrehjælpen 1925-34 Formand for Frihandelsklubben af 1932 til 1946; Medlem af Bestyrelsen for

Grossistsammenslutningen af 1930 fra 1933, Formand 1940-41; Medlem af Gros­serer-Societetets Repræsentantskab fra 1933 og af Grosserer-Societetets Komi­té 1935-46; Medlem af Toldraadet 1945-46; Æresmedlem af Cobden Club, Lon­don.

Redaktør af Dansk Grossist-Tidende 1934-41; har skrevet Pjecer og Artikler om økonomiske og fiskale Spørgsmaal.

Adresse: Buffalo, N.Y., U.S.A. H ALL AR Søren Bibliotekar, Dr. phil.; f 12 Juli 1887 i Thisted; Søn »f Kor­degn Knud Hallar (ded 1931) og Hu­stru Dorthea f. Frost (død 1938); gift m. Kirsten H., f. 2. Dec. 1908, Datter af Ingeniør, cand. polyt. V Andersen (død 1943) og Hustru Georgine Ludo-vica f. Tjåder.

Student (Odense) 1906; cand. mag. 1912 (Botanik); Dr. phil. 1921; Un­derbibliotekar ved Universitetsbibliote­ket 1914; Bibliotekar II 1931; Bibliote­kar I 1938; Bibliotekar ved Dramatisk Bibliotek 1939; Rejser i Europa, Asien og Amerika.

Litterære Arbejder: Synselementerne i Naturskildringen hos J P Jacobsen (Disputats, 1921); En Aftentime (Skue­spil under Pseud. Johan Farn, 1923); Øst for Suez (1923); Tom Kristensen (1926); Jacob Paludan (1927); To Skue­spil (1932); Mange Mile Vand imellem — (Roman 1934); Leck Fischer (1937); Sophus Claussen Studier (1943); Vers (1943); To Hørespil (1944); vandt 1940 _Politiken"s Konkurrence om en Dan­marks-Sang; Digte, Artikler ox Anmel­delser i Dagblade og Tidsskrifter.

Adresse- Univereitetebibldotøket, Fiolr skæde, Kbhvn. K.

HALLELØV   Frede Arkitekt, Hypotek-foreningsdirektør. f. 24. Juni 1887 i Kbhvn.; Søn af Tegnelærer Niels Chri­stian Halleløv Larsen (død 1890) og Hustru Karen Marie f. Christoffersen (død 1938); gift (3. Marts 1916) m. Jo­hanne Kirstine H., f. 16. Juni 1890, Datter af Gaardejer Hans Peter Han­sen (død 1946) og Hustru Johanne Kir­stine f. Nielsen (død 1890).

Tømrersvend 1906; dels arbejdet som Tømrer, dels rejst paa Stipendier i Tyskland, Belgien og Schweiz 1910; Konstruktør 1912; ansat i Firmaet Christiani & Nielsen 1912-14. Stipendie-rejse i Norge 1913; Lærer ved Kbhvns tekniske Skole 1913-14; Gennemgaaet Statens Tegnelærerkursus 1914-15; Læ­rer ved Hillerød Haandværkerdagskole 1914-15; selvstændig Arkitektvirksomhed i Haslev fra 1915; Stipendierejse i Sve­rige 1916- Brandinspektør fra 1919; Medlem af akademisk Arkitektforening 1932, Direktør i Østifternes Land-Hypo­tekforening fra 1939.

_________________Hals

Formand for Dansk Arbejdes Haslev-Afdeling 1923-28, for Haslev Grundejer­forening 1934-39; Medlem af Bestyrel­sen i Haslev Haandværkerforening 1921-29.

Har bygget forskellige Landejendom­me og Privatejendomme, kommunale Bygninger, Alderdomshjem, Skoler og Administrationsbygninger.

Adresse : Ringstedv. 47, Haslev.

HALLING Otto Salgschef, R.; f. 14. Dec. 1882 i Sorø; Søn af Hotelejer Viilh. Balling (død 1922) og Hustru Marie f. Jørgensen (død 1927); gift (10. Dec. 1913) m. Astrid Betty H., f. 11. Okt. 1888 i Kbhvn., Datter af Smedemester Laur. Christensen (ded 1936) og Hustru Birthe Kirstine f. Jen­sen (død 1905).

Udgaaet fra Sorø Akademi; i Bog­handlerlære i Sorø 1898-1902; Videre­uddannelse i Aarhus oe i Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Kbhvn. 1902-06; Repræsentant for sidstnævnte i Danmark, Norge og Sverige 1906-16; Medstifter af og adm. Direktør for Nyt Nordisk Forlag 1917-20; ansat i Akts. Det Danske Kulkompasni 1920; Chef for dettes Salgsafdeling og Prokurist i Firmaet fra 1922.

Medlem af Bestyrelsen for Det Dan­ske Travselskab fra 1926, Næstformand 1927-41, Formand fra 1942-. Formand for Dansk Travklub 1926-46; Medlem af Forretningsudvalget for Landsorga­nisationen for lettere Hesteavl i Dan­mark fra 1942. Formand fra 1943; Med­lem af Bestyrelsen for Centralforbundet for Travsport og Traveravl i Danmark og af Hovedudvalget for Bellahøjskuet i Formand i Bestyrelsen for Dansk Trav­sports Alderdomshjem; Protektor for og Æresmedlem af Dansk Trav-Træner-forening.

Adresse : V-Søgade 74, Kbhvn. V.

HALLUND N A Politimester, R.; f. 16. Maj 1883 i Kbhvn.; Søn af Maltfabri­kant N Petersen og Hustru Engeline Margrethe f. Holm; gift (11. Juli 1914) m. Kamma H., f. 13. Aug. 1890 i Ring-kjøbing, Datter af Kreditforeningsdirek­tør M Clausen og Hustru Johanne Hen­riette f. Møller.

Student (Efterslægtens Skole) 1900; cand. jur. 1907; Byfogedfuldmægtig i Ribe 1908; Fuldmægtig ved Ringkjø-bing Amt 1908; Politimester i Holste­bro 1922.

Medlem af Ringkjøbing Byraad 1931-22.

Adresse ;  Holstebro.

HALSTED Poul Direktør, R.; f. 24. Juli 1887 i Nyborg; Sen af Statsrevisor, Kap­tajn Martin Madsen Halsted (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hustru An-

Hals___________________

nå f. Kriiger; gift (2. Angr. 1914) m. Anna Margrethe H. f. Gøtse.

I Handelslære hos Wilh. Colding & Co. 1903-07; derefter Uddannelse i Holland, Tyskland og U. S. A.; ansat i Odense Ægforretning fra 1911; Direktør for samme 1940.

Formand i Bestyrelsen for Skandina­visk Emballage Akts. oe for Hartmann Emballage Kommanditselskab; Næstfor­mand i Bestyrelsen for Frumentaria Akts.; Formand i Bestyrelsen for Dansk Russisk Produkt Komp., Akts.; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Odense Ægforretning; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Dansk Teræg Fa­brik, for Akts. Dorrec. for Akts. Det Danske Kølehus Cold Stores oz for Carl Scheplers Eftf. Irma Fabrikerne A/S; Næstformand i Foreningen af danske Æg-Eksportører-. Hedlem af Landbrugsministeriets Ægeksportudvalg.

Adresse: Vingaards Allé 43, Hellerup.

HALSTEEN  Karl Politimester; f. 9 Nov 1902 i Silkeborg; Søn af fh. Skolein­spektør Niels Halsteen og Hustru Jo­hanne f. Hansen (død 1939)- gift (6 Dec. 1930) m. Cecilie Marie H., f. 22. Dec. 1904 paa Frdbg., Datter af Kur­susbestyrer B Gregersen og Hustru Ma­ry f. Sørensen.

Student (Svendborg) 1922; cand. jur. 1928; Sagførerfuldmægtig i Svendborg 1928-29; Politifuldmægtig i Faaborgl929-37 og i Esbjerg 1937-46; Politimester i Herning 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Politifuldmægtige i Danmark 1941-46, Formand 1945-46; Medlem af Besty­relsen for Faaborg Musikforening 1935-37; Formand for Sydyestjydsk Koncert-urkesteri'orening, Esbjerg 1942-46; Med­lem af Bestyrelsen for Herning Musik­forening fra 1947, for Danske Amatør­orkestres Samvirke fra 1949 og for Landsforeningen for Mentalhygiejno's Kredsforening for llingkøbing Amt fra 1948; Formand for de uniformerede Ung-domskorp's Fællesraad i Herning fra

Adresse : Kirkeg. 7. Herning. Sommerbolig : Hjerting.

HALSTRØM   Fanny Retskemiker, Dr phil.; f. 30. Juli 1903 i Dover Sogn, Jylland; Datter af Forpagter I P Lar­sen (død 1933) og Hustru Kirstine f.

Jensen; gift (21. Juli 1932) in. Afde-lingsingeniør, cand. polyt. H L Hal­strøm, f .20. Jan. 1901 i Hobro, Søn af Repræsentant N P Halstrøm (død 1917) og Hustru Nanna f. Christiansen

Cand. pharm. 1928- Dr. phil. 1940; videnskabelig Assistent ved Nordisk fnsulinlaboratorium 1928-31, ved Kbhvns

Universitets farmakologiske Institut 1931-43; Retskemiker smstds. fra 1943.

Tildelt Tagea Brandts Legat 1946.

Har foruden Doktordisputatsen (Om Stofidentifikation i den forensiske Ke­mi) skrevet forskellige Artikler i viden­skabelige Tidsskrifter.

Adresse:  Østbaneg.  25,  Kbhvn.  Ø.

HALVORSEN   Svend Direktør, R. f. 22. Nov. 1903 i Rudkøbing; Søn af Købmand Johannes Halvorsen (død 1934) og Hustru Marie Emilie f. Peter­sen; gift (10. Aug. 1939) m. Edith Gudrun H., f. 8. Okt. 1900 i Aarhus, Datter af Postmester Peder J Terkelsen og Hustru Anna Emilie f. Barfoed (død 1917).

Student (Rungsted) 1921; cand. polit. 1930: ansat i Den Danske Landmands­bank s. A.; tung. Sekretær i Skatte­departementet s. A.; Sekretær 1931, Fuldmægtig 1938, Ekspeditionssekretær 1941, midlertidig Kontorchef 1944, Kon­torchef 1946; Direktør for Akte. Dan?k Tipstjeneste 1948.

Formand for Dansk Bridge Liga og for Dansk Bridge Forbund.

Adresse: H C Ørsteds V. 38, Kbhvn.V

HAMBURGER    Christian Læge , Dr med.; f. 19. Febr. 1904 i Kbhvn.; Søn af Docent, Læge Ove Hamburger (død 1948) og Hustru Agnete f. Bamekow (død 1904); gift 1. Gang (20. April 1932, Ægteskabet opløst 1940) jn. Jean H., f. 12. Maj 1912 i Skovshoved, Datter af Maleren Carl Frydensberg (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Ellen f. Bølling; 2. Gang (6. Juli 1940) m. Ilse H., f. 13. April 1912 i Kbhvn., Datter af Boghandler Otto Levin (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hu­stru Charlotte f. Mackeprang.

Student (Schneekloths Skole) 1922; med. Eks. 1928; Hospitalsuddannelse 1928-32; Assistent ved Kbhvns Univ.9 Institut for åbn. Patologi 1932-35; Dr. med. 1934; Konsulent ved Løvens ke­miske Fabrik, Kbhvn. 1933-46; Rocke-feller Student i U. S. A. 1936; Afde­lingsleder ved Statens Seruminstitut 1934; Afdelingsforstander (Hormonafd.) smstds. fra 1946.

Medlem af Folkeforbundets 3. inter­nationale Hormonstandardiseringskonfe-rence i Genéve 1938; Formand for Dansk endokrinologisk Selskab fra 1947; Generalsekretær i Nordisk Forening for Endokrinologi fra 1948.

Har skrevet: Studies on gonadotro-pic hormones from the hypophysis and chorionic tissue (Disputats, 1933); Tids­skriftafhandlinger indenfor Hormon-forskningen; dansk Redaktør af Ex-cerpta Medica, Section III (Endocrino-

logy fra 1947 og af Acta endocrinologi-fa fra 1948. Adresse:   Slotsv.  62,  Cuarlottenlund.

HAMBURGER   Povl Organist, Forfat­ter; i. 22. Juni 1901 i Kbhvn.; Søn af Docent, Læge Ove Hamburger (død 1948) og Hustru Agnete f. Barnekow (død 1904); gift (27. Dec. 1936) m. Mar­grethe H., f. 27. Maj 1909, Datter af Købmand Chr. Hincheli og Hustru Ma­ria f. Friis.

Student (Schneekloths Skole) 1919; Organisteks. 1921: Videreuddannelse Ilos Thomas Laub, Anders Rachlew m. fl.: mag. art. (Musikvidenskab) 1928; Kantor ved Holmens Kirke 1925-44; Or­ganist og Kantor ved Dyssegaardskir-ken fra 1944; Musiklærer ved Det kgl. Blindeinstitut i Kbhvn. fra 1940; Un­dervisningsassistent ved Kbhvns Univer­sitet fra 1945; Musikmedarbejder ved Politiken 1929-42.

Medlem af Bestyrelsen for Samfun­det Dansk Kirkesang 1937-47; Medlem af Bestyrelsen for Det fynske Musik­konservatorium fra 1938.

Har skrevet: Mnsikens Historie I-II (1536-37); s. m. H Godske-Nielsen ; Harmonilære (1939) og Modulationslære (1941); Thomas Laub. Hans Liv og Gerning (1942); Kulturkrisen — musi­kalsk set (1945); Koralharmonisering (1948); redigeret Panum og Behrend: Musikleksikon. (1940); har desuden skrevet Afhandlinger i danske og uden­landske Fagblade samt komponeret en Række Sange.

Adresse:  Jægerbakken 7, Gentofte.

HAMERIK   Ebbe Komponist; f. 5. Sept. 1898 paa Frederiksberg; Søn af Profes­sor Asger Hamerik (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Margaret f. Williams (død 1942); gift (31. Okt. 1944) m. Brita H., f. 1. Juli 1912 i Kbhvn.. Datter af Pianofabrikant Knud Møller (se denne).

Student (Sorø) 1916; cand. phil. 1917; begyndte Musikstudiet som Autodidakt 1914; instrumental - teoretisk Undervis­ning hos den belgiske Kapelmester Frank v. d. Stucken 1916-19; debute­rede som Komponist 1916, som Diri­gent (eget Amatørorkester) 1919; Ka­pelmestervirksomhed ved Det kgl. Tea­ter 1919-22; Studieophold i Udlandet 1922-27; Dirigent i Musikforeningen 1927-31. Gæstekoncerter i Ind- og Ud­land.

Anckerske Legat 1933; Den kulturelle Fonds Hæderspris 1940.

Kompositioner: Sange, Kor-, Klaver-, Orgel-, Kammermusik- og Orkestervær­ker ; Stepan (Opera); Dionysia (koreo-grafwk Musik): Leonardo da Vind (Opera); Marie Grubbe (Opera): Rel-

_________________Hamm

sekammeraten (Opera); Cantus Firmus I-1V   (Kort-Symfonier").

Adresse : Bolbrov. 63, Kuugstod Kyst.

HAMMELBOE Arne Kapelmester; f. 24. Juni 1916 i Kbhvn.

Udgaaet fra De forenede Kirkeskoler 1932 j vandt en af B. T. arrangeret Di­rigentkonkurrence 1933; Elev af Ellen Lehmann, Carl Petersen, Finn Videre, Vald. Hansen, Jobs. Andersen og Wal­ter Meyer-Radon; Dirigentdebut ved en „Ung Aften" i Tivolis Koncertsal 1935; Kapelmester ved Det nv Teater 1935-36 og ved Gaubier-Balletten 1936-38; derefter Engagementer som Restaurant-musiker; Dirigent for Instrumentalen­sembler ved Statsradiofonien 1942; Ka­pelmester for Radioensemblet 1943-44; Kapelmester ved Det kgl. Teater 1946; Studieophold i Udlandet 1946-48; Kapel­mester ved Odense Teater 1948 og Le­der af Odense Byorkester 1948.

Gæstedirigent i Ind- og Udland.

Adresse : Skovalléen 23. Fruens Boge.

HAMMER Kai Overlæge; f. 26. Juli 1893 i Kbhvn.; Søn af Forfatteren, Kommu­nelærer Ludvig Hammer (død 1947) og Hustru Jenny f. Ogilvie (død 1911); gift l Gang (20. Maj 1923, Ægteskabet opløst 1939) m. Nanna H., f. Grotkjær; 2. Gang (29. Juni 1939) m. Thyra H., f. 13. Jan. 1903, Datter af Købmand, Vicekonsul Jørgen P Top (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Anne Marie f. Fausbøl.

Student (Frederiksborg) 1911: med. Eks. 1919: Reservelæge ved Aalborg Amtssygehus 1920. ved Boserup Sana­torium 1920-21: Studieophold i Leysin 1921: Assistent ved Sanatorium Davos Dorf i Schweiz 1921-22: Reservelæge ved Frdbg. Hospitals Tuberkuloseafdeling 1924-26; Specialistanerkendelse (Lunge­tuberkulose) 1925; assisterende Læge ved Invalideforsikrinasraadet 1927-28: Assi­stent ved Medicinsk Poliklinik i Løn­porten 1927-28. Overlæge ved Tuberku­losehospitalet i Aabenraa og Leder af Tuberkulosestationerne i Sønderjylland 1926-48; Sanitetschef under Slatens i-i-vale Luftværn i Aabenraa 1942-45; Le­der af Tuberkulosestationsvlrksamhedcn ved Den Danske Sundhedstjeneste i Sydslesvig 1945; Overlæge ved Tuberku-loseafd. smstds fra 1948.

Formand for Dansk Røde Kors, Aa­benraa Afd. 1932-38 og for National­foreningens Kredsforening for Aaben­raa Amt 1936-46; Membre titulaire de l'Union internationale contre la Tuber-culose 1937; Medlejn af The American Trudeau Society 1947.

Adresse :  Aabenraa.

HAMMERICH Clara Oversætterinde. M. T. Kfh. p.p.; f. 12. Juni 1894 i Ros­kilde; Datter af Boghandler E S Flens-

Hamm_________________

borg (død 1910) og Hustru Agnes f. An­ger (død 1936); gift (30. Juli 1917) m. Professor, Dr. phil. Louis L Hammerich (se denne).

Student (Roskilde) 1911; Sprogstudier i Genéve 1913; ansat paa Sagførerkontor 1914-18, i Dansk Røde Kors Kontor for Krigsfangehjælp i Berlin 1918-19 og i den Dansk-Tyske Grænsekommission 1919-20; Ophold i Holland 1925.

Medlem af Bestyrelsen for den dan­ske P.E.N. Klub 1938-46; Medstifter af Kbhvns Soroptimist Klub 1936; Præsi­dent for samme 1939-42 og for Dan-marksunionen af Soroptimistklubber 1942-43; 1. Vicepræsident for Soropti-mistklubbernes europæiske Federation 1948; Ekstraord. Medlem af det holland­ske Litteraturselskab i Leiden 1933; Medstifter af og Medlem af Bestyrel­sen for Dansk Oversætter-Forbund 1944; Medstifter af og Medlem af Bestyrel­sen for Dansk-Schweizisk Selskab 1946.

Har siden 1923 oversat en Bække skønlitterære og essayistiske Værker fra Hollandsk, Tysk, Engelsk. Svensk og Fransk; har skrevet: Afsporet (Ro­man, 1939) og i Samarbejde med Ellen Mathiesen to Kogebøger.

Redaktionssekretær ved Værket „Hol­land og Danmark" 1942.

Udenl.  Orden:  Ø.r.K.

Adresse : Studentergaarden, Tagensv. 15, Kbhvn. N.

HAMMERICH   Gunnar Billedhugger; t. 11. Juli 1893 i Kbhvn.; Søn af Ingeniør, Etatsraad Holger Hammerich (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Pauline f Mølmark (død 1927); gift (23. Juni 1928) m. Emma H., f. 20. Marts i Eckernforde, Datter af Røgeri­ejer I P Jochims (død 1933) og Hustru f. Petersen.

Student (Østersøgades Gymnasium) 1911; cand. phil. 1912; Akademiets byg-ningstekniske Skole 1913; i Handelslæ­re i Svendbore og Eksamen fra Køb-mandsskolen 1913-14; Akademiets Bil-ledhuggerskole 1914-16; mange Studie­rejser i Europa; har udstillet paa Ohar-lottenborg siden 1918; virkede som Por­trætbilledhugger i Brasilien og Argen­tina 1923-27.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Billedhuggersarrafund 1933-43, af Char-lottenborgs Udstillings Komité 1935-37, af Akademiets Jury fra 1937, af Besty­relsen for Foreningen for Kirkesraards-kultur og af Ærøskøbing Erhvervsraad; Formand for Ærøskøbing-Fonden; Di­rektør for Ærøskøbing Kino 1945.

Har udført talrige Portrætbuster og bl. a. Mindesmærker for A D Jørgensen (19J2 i Oraasten); H A Brorsou (19J3, i Tender); Anders Arrebo (1934, i Ærøs­købing); Ove Rod« (1935, i Kalund-

______________________470

borg); Provst Th. Tholle (i Store Rise paa Ærø); H P Hanssen (1932, paa Folkehjem i Aabenraa); flere Portræt-relieffer paa Mindesten; endvidere Figur af liggende Kvinde (opstillet i Hostrups Have paa Frdbg. 1937); Portrætrelief af Professor Vald. HenriQUes (j Universite­tets fysiske Institut 1937) og af Direk­tør Harald Simonsen (i Hostrups Have); Figur af Kvinde med Spejl (Frdbg. Kommune, 1938, opstillet paa Femte Juni PI.); Buste af Generalkonsul Clir. Holm (i Det Danske Petroleums-Akts.) og af Rektor E Skovgaard-Petersen d Bungsted Statsskole); Allegorisk Brou-zegruppe (i Graasten Urneriave, 1941). Buste af Professor Vilhelm Andersen (Sorø Akademi); Buster af Kong Chri­stian X og Dronning Alexandrine (Løjt Kirkeby Skole 1946); af Overlæge Axel Klindt, Grenaa (1946), af Redaktør Jens Jessen (i Møgeltønder, 1947); Relief af Overlæge Vilh. Reinsholm, Svendborg (1947); Mindesmærke for omkomne Sø­folk i Marstal (1947); Buste af Helge Bode (Aabenraa Museum, 1948) og af Apoteker Toft (Tønder Museum, 1948).

Adresse : Ærøskøbing.

HAMMERICH Kai Kommandør, Præsi­dent for Dansk Røde Kors, K1. DM. D.r.K.M., M.T.Kha.p.p.; f. 16. Aug. 1894 i Helsingør; Søn af Kaptajn, Sporvejs­direktør Jens Worsaae Hammerich (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hu­stru Vivi f. v. d. Recke (død 1932); gift (5. Maj 1918) m. Valborg Hammerich (se denne).

Sekondløjtnant 1916: Premierløjtnant 1917; Adjutant hos Forsvarsministeren og til Tjeneste i Marineministeriet 191904; Kaptajnløjtnant 1923; Chef for Fiskeriinspektionen i danske Farvande og Nordsøen 1926-28; udenfor Nummer 1929-31; Orlogskaptajn 1932; Fyrinspek­tør og Chef for Fyrinapektionsskibet Argus 1932-35; overgaaet til Søværnets Reserve 1935: Kommandørkaptajn 1940: Chef for Søtransportvæsenet og For­mand for Skibsudpegningsnævnet 1939-45; Sekretær i Forsvarsministerens Fo-redragsudvalg 1941-42; Medleder af Vær­nenes Oplysningskontor 1941-42; Kom­mandør 1948.

Stabssekretær for Kirkens Korshær 1928-30, Chef for samme 1930-40.

Direktør for Dansk Røde Kors 1945-49, Præsident for samme fra 1946.

Sekretær i Regeringens Komité for Genforening med Sønderjylland 1920; Medlem af Bestyrelsen for Søofficers-foreningen og for Søe-Lieutenantssel-skabet 1921-24 samt for Folkekirkeligt Filantropisk Forbund 1930-44; Formand for Landsstyreisen for Kirkens Kors­hær 1930-40; Medlem af Bestyrelsen for iSømandsiiø.iskolen i Svendborg 1936-

471

Hamm

39, for Kristeligt Dagblad 1936-44, for Dansk Bibelskole 1936-40, for Forbunds-raadet for Frivilligt Drenge Forbund fra 1947 og for Dansk Sømandsmission i fremmede Havne fra 1942 (Formand fra 1948); Medlem af det af Regeringen nedsatte Samarbejdsudvalg for interna­tionalt Hjælpearbejde fra 1945; For­mand for Hovedbestyrelsen og Forret­ningsudvalget for Dansk Røde Kors og for en Række Komiteer for internatio­nalt Hjælpearbejde: Formand for, sene­re Medlem af, den skandinaviske Sam­arbejdskomité for international Tuber­kulosebekæmpelse og Formand for den danske Komite vedrørende Dansk Røde Kors' Lægekollegium for udenland­ske Tuberkuloselæger m. v.; Dansk Røde Kors Repræsentant i Guvernør-raadet for Ligaen af Røde Kors Sel­skaber fra 1946; Formand for Dansk-Schweizisk Selskab 1946-48 og for Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig fra 1948; Næstformand i Civilforsvars-Forbundet fra 1949.

Redaktør af Korshærsbladet 1928-39 og af Tidsskriftet Folk og Værn 194W4: har skrevet forskellige Pjecer samt en Række sociale og kirkelige Artikler; Medforfatter til: Strømme fra Hellig­dommen (1932): Arbejdssyn og Arbejds­mark (1933); Den danske Kirke og vor Slægt (1938); Folke Bernadette (1944).

Uden!. Ordener: B.L.3.; C.H.L.3.; Fi.M.M.; Fi.r.K.l.; F.O.A.; F.O.I.P.; K.Æ.L.3.; Ju.T.2.; Ne.r.K.H.:N.r.K.H.; N.St.O.2".; Po.P.R.4.; Po.r.K.l. Bum. r.K.: S.Sv.3".; Sv.r.K.FM. i Guld; U.F. K.2*.

Adresse : A N Hansens Allé 38, Helle­rup.

Sommeradresse : Fuglsø pr.  Knebel.

HAMMERICH   Louis L Professor, Dr. phil. & litt., R.DM., M.T.Kfh.p.p.; f. 31. Juli 1892 i Kbhvn.; Søn af Direktør K A Hammerich (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Louise Ca­milla f. Bentzen: gift (30. Juli 1917) m. Oversætterinden Clara Hammericli (se denne).

Student (Roskilde) 1910; Unrveralte-tete Guldmed. for en Afhandling om thflringsk Dialekt 1914; mag. art. 1915; Dr. phil. 1918; Lærer ved Officersskolen 1918-30; Sekretær ved Danske Røde Kors' Kontor i Berlin 1919-20; Sekretær i Grænsekommissionen 1920-21; Professor i germansk Filologi ved Kbhvns Uni­versitet 1922; Medlem af Konsistorium 1936-45: Universitetets Prorektor 1944-45; Efor for Studentergaarden 1947.

Medlem af TTanslatøreksamenskommis-sionen 1926 (Formand 19S1), af Univer­sitetets Stipendiebestyrelse 1932-45 og af Eforatet for Kvinderegensen 1932-45;

Formand for Statens   Lektoratsudvalg; Efor for Bings Legal.

Formand i Studentersamfundet 1922-23; Medlem af Komitéen til Udbredel­se af Kendskab til Danmark i Udlan­det, af Komitéen for nordisk akade­misk Samarbejde og af Udvalg for Folkemaal; Medlem af Bestyrelserne for Foreningen Norden, Dansk Forening for nordisk Sprogrøgt. Dansk hollandsk Forening 1926-40, Freunde deutscher Li-teratur 1930-38, Unlversitetsjubilæets danske Samfund, Lingvistkredsen 1936-42; stiftende Medlem af Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning. Formand 1940-42; Formand for Dan­marks Folkeminder 1945; Medlem af Maatschappij der Nederlandsche Let­ter kunde i Leiden 1931, Deutsche Aka-demie i Mundhen 193W3, Videnskaber­nes Selskab 1936 (Redaktør smstds 1941), Vetenskapssocieteten i Lund 1936, Fryske Akademy i Ljouwert 1938, Hu-manistdska Vetenskapssamfnndet i Upp-sala 1943. det finske Videnskabsakademi 1947, Nederlandscho Akademie van We-tenschappen 1948, Vlaamsche Academi« voor Taalen Letterkunde 1949; Æresdok­tor i Utrecht 1936, Professor smstds 1946-47.

Litterære Arbejder: National og Fremmed — om den rytmiske Teknik hos Heine og Piaten (1918); Znr deutschen Akzentuation (1921); Heine : Deutschland, ein Wintermarchen (1921. 2. Udg. 1946); Hollandsk Grammatik (s. m. Martha. Muusses 1930); ?isione? Georgii (1931); Goethes West-iistlichcr Divan (1932); Munken og Fuglen (1933); Tysk Fonetik (s. m. Else Møl­ler, 1934); Indledning til tysk Gram­matik (1935); Klaus Groth, Quick-bom (1935); Tysk Lydhistorie (s. m. Eli Fischer-Jørgensen, 1935); Pereo-nalendungen und Verbalsystem im Eski-moischen (1936); Der Text des Acker-manns (1938): Richard Fitz Ralph and the Mendicants (1938); Clamor eine rechtsgeschichtliche Studie (1941): Hol­land-Danmark I-II (s. m. Knud Fabri-cius og Vilh. Lorenzen, 1945); Laryngeai before Sonant (1948); desuden Tids-skriftaf handlinger.

Udenl. Ordener ; N.O.N.5.; Pr.r.K.2*3.

Adresse: Studentergaarden, Tagensv. 15, Kbhvn. N.

HAMMERICH  Valborg Frue, M T Kha. p.p.; f. 10. Okt. 1897 i Kbhvn.; Datter af Civilingeniør Johannes Rump (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hu­stru Elisabeth f. Villemoes (død 1931): gift (5. Maj 1918) m. Kommandør Kai Hammerich (se denne).

Deltaget i Kirkens Korshærs Arbejde 1928-40; Medlem af Bestyrelsen for So-

Hamm

472

cial-filantropisk Boligselskab fra 1930 og af Bestyrelsen for Danske Kvinders Samfundstjeneste af 1940 fra 1940; For­mand for Ked Barnets Lands-Komite og Arbejdsudvalg 1945-47, Medlem al Landskomitéen fra 1947; Medlejn af Begeringens Samarbejdsudvalg for in­ternationalt Hjælpearbejde og af en Række Komitéer for humanitært Hjæl­pearbejde 1945-48; Social Konsulent for Dansk Røde Kors.

Udenl. Ordener; F.M.R.I.; N.O.N.J.; Po.P.R.5.; U.F.3.

Adresse; A N Hansens Allé 36, Helle­rup.

Sommerbolig :   Fnglsø pr.  Knebel.

HAMMERSHAIMB    Erling Professor, Dr. phil.; f. 3. Marts 1904 i Aalborg; Søn af Livsforsikringsdirektør, Overrets­sagfører Hjalmar Hammershaimb (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hu­stru Margrethe f. Kerstens; gift (15. Febr. 1946) m. Ida H., f. 15. Nov. 1917, Datter af afdøde Grosserer Breum, Ran­ders.

Student (Aalborg) 1922; cand. theol. 1928; mag. art. (semitisk Filologi) 1936; Undervisningsassistent ved Kbhvns Uni­versitet 1936-41; Dr. phil. 1941; Docent i gammeltestamentlig Eksegese ved Aar­hus l'niversitet 1942, Professor 1945.

Har skrevet: Das Verbum im Dialekt von Ras Schamra (Disputats) ; Oplys­ninger om de gammeltestamentlige Skrifter (1942, i Haandbog i Kristen-domskundskab): Kommentar til Amos (1946): desuden adskillige Artikler i videnskabelige Tidsskrifter.

Adresse ;  Heibergsg.  36, Aarhus.

HAMMERSHØY   Povl Vilhelm Obersl-løjtnant, R.DM.p.p.; f. 16. Sept. 1935 i Kbhvn.; Søn af Oberstløjtnant Peter Vilhelm Hammershøj' (død 1949) og Hu­stru Fanny f. Klæbel (død 1946); gift (8. Okt. 1935) m. Uertha H., f. 30. Okt. 1914 i Slagelse, Datter af Oberst Knud Pedersen Søltoft (død 1944) og Hustru Asta f. Stilling (død 1933).

Student (Metropolitanskolen) 1923; Premierløjtnant af Fodfolket 1927; geri-nemgaaet Officersskolens Generalstabs-kursus 1933-35; Kaptajnløjtnant 1934; i overt. nt. i Generalstaben 19J6-39-Fuldmægtig i Krigsministeriet 1937 39 . Kaptajn af Fodfolket 1939; Kontorche! i Krigsministeriets 1. Kontor 1942-47; fung. Afdelingschef i Krigsministeriets 1. Afdeling 1946-49; Oberstløjtnant af Fodfolket 1947; Chef for 2. Livgnrdeba-laillon 1949.

Sekretær i Det krigsvidenakabelige Selskab 1938-41.

Udenl Ordener: A.M.F.3.; F.K.K.; F K.L.5.; S.Sv.2V, Stb.B.E.5.

Adresse: Rigensg. 9 D, Kbhvn. K.

HANNEMANN   Johan Georg Profes­sor, Dr. techn.; f. 15. April 1907 i Randers; Søn af Driftebestyrer for Randers-iHadaund Jernbane, Civilinge­niør Harald Hannemann (død 1937) o:? Hustru Theodora f. Heilskov; gift (16 Maj 1936) m. Grete H., f. 28. Juni 1912 paa Frdbg., Datler af Timand Sandorff og Marie f. Mathiesen.

Student (Randers) 1925; Filosofikum 1926; cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1930; Dr. techn. 1945; Assistent i Byg-ningsstatik og bærende Konstruktio­ner ved Danmarks tekniske Høj­skole 1934, Lektor 1944, Professor 1948; tillige Ingeniør hos forskellige raad-givende Ingeniørfirmaer; Ingeniør og Tegmestuechef hos Prok Anker Enge-lund 1934-47; egen raadgivende Ingeni­ørvirksomhed s. m. Prof. Dr. techn. B J Rambøll fra 1945.

Præmie i Brokonkurrenoen om den ny Elgeseter-Bro i Trondheim (s m. B J Rambøll, 1946).

Har skrevet; Den usymmetriske Mellempunktmetode (Disputats, 1945); Artikler i Bygningætatiskfl Meddelel­ser.

Adresse : Tesdorpfsv. 33 A. Kbhvn.F

HANNIBAL G V Blikkenslagermedter; f. 11. Jan. 1862 i Kbhvn.; Søn af BMkkenslagermester Lauritz Hannibal (død 1931) og Hustru f. Jensen (død 1915); gift 1. Gang (16. Sept. 1901) m. Gudrun Rosalie H., f. 7. Nov. 1892 paa Frdbg., død 1923; gaf t 2. Gang (23. Maj 1925) m. Ellen Hansine H., f. 14 Juli 1898 i Kbhvn.; begge Døtre af Overpostbud E Wenning (død 1913) og Hustru f. Nielsen (død 1919).

Uddannet i Faderens Forretning og paa Teknisk Skole fra 1896; Svend 1900, Haandværkerforeningens Sølvmedalje og Diplom: Gas- og Vandmestereks. 1907; Medindehaver af Firma Lauritz Hanni­bal 1908, Eneindehaver fra 1. Jan. 1912.

Adresse : Raadhusv. 28, Oharlottenlund.

HANNOVER Knud Direktør; f. 5. Maj 1901 i Kbhvn.; Søn af Professor H I Hannover (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Laura f. Michaelsen: gift (20. Maj 1927) m. Else H., f. 5. Okt. 1906 i Kbhvn., Datter af Over­læge, Dr. med. Adolph H Meyer (døtl 1947, se Kraks Blaa Bog 1944-46) og Hustru Mathilde f. Goldschmidt (død 1937).

Student (Metropolitanskolen) 1919; an­sat i Akts. Det Kjøbenhavnske Handels­kompagni 1919, i dette Selskabs London-Kontor 1920-21; i Sydamerika 1921-23; i Andersen & Meyer 1923-25; Disponent i Akts. Danske Oliemøller og Sæbefabri­ker 1925-32; Disponent i Akts. Olnd A Marstrands Fabriker 1932, Underdirek-

4«______________________

tør 1933, Direktør 1939. adm. Direktør 1945.

Jformand for Foreningen af Fabrikan­ter i Isenkram-, Glas- og Porcelæns-branchen fra 1946; Medlem af Bestyrel­sen for Ole Haslunds Kunstnerfond fra 1946 og for BlikvarefabrikanMoreningen fra 1947.

Adresse: Callisensv. 38,  Hellerup.

HANNOVER   Poul Direktør, R.p.p.; f. 29. Sept. 1897 i Kbhvn.; Søn af Pro­fessor H l Hannover (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Laura f. Michaelsen; gift (8. Dec. 1929) m. Inger H., f. 13. Sept. 1909 i Kbhvn., Datter af Overlæge, Dr. med. Adolph H Meyer (død 1947, se Kraks Blaa Bog 1944-1946) og Hustru Mathilde f. Gold­schmidt (død 1937).

Student (Metropolitanskolen) 1915; cand. polyt. (Maskiningeniør) 1921; In­geniør i Danmark, Tyskland og Let­land 1921-22, i Frankrig (Usines Re­nault) 13BS-24, i U. S. A. (Detroit og New York) 19B4-26; Direktør i Akts. Titan fra 1926, adm. Direktør fra 1932; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Accn-mulator-Fabriken, for FE Bording Akts. samt for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Kbhvn.; Medlem af Bestyrelsen for Pensionskassen for Værkstedsfunkt ionærer i Jernindustrien i Danmark, Formand fra 1940; Medlem af Industriraadet fra 1949.

Udenl.   Ordener:   B.K.5.;   Fi.L.3'.

Adresse: Lyngbyv. 201, Hellerup.

HANSBORG Harald Overlæge, Dr. med. f. 3. Aug. 1890 i Odense; Søn af Over-sergent Poul Hansborg (død 1939) og Hustru Bodil f. Hansen (død 1920); gift 1. Gang (25. Okt. 1913) m Ellen H., f. 16. Dec. 1892 d Kbhvn., død 19J2, Datter af Grosserer Chr. Eltons og Hu­stru Hulda f. Smith; 2. Gang (5. Okt. 1940J m. Gedske H. f. 12. Okt. 1906 i Brunde, Datter af Lærer Niels Holm og Hustru Gedske f. Klindt.

Student (Ordrup) 1908; med. Eks. 1918; kst. Kredslæge i Odder 1918; Skibslæge ved De Allieredes Krigsfan­getransporter 1918-19; Reservelæge i Sø­værnet og Kandidat ved kbhvnske Ho­spitaler 1919-22; Assistent ved Kbhvns med. Poliklinik og Reservelæge ved Blegdamshospitalet 1922-24; Reservelæ­ge ved Bispebjærg Hospitals med. Afd. C 1924 og ved Dronning Louises Bør-nehospital 1929; Dr. med. (Guldets For­hold i Organismen ved intravenøs Ind­gift af nogle komplexe Guldforbindelser) 1929; Overlæge ved Sankt Josephs Ho­spitals med. Afd. B fra 1930, Forstan­der for Hospitalets Sygeplejeskole og Formand for dets Lægeraad; Overlæge

_________________Mani

ved Hvidere Diabetiker-Sanatorium fra 1938; Medlem af Centralraadet for ka-tolSke Hospitaler; Medstifter af og For­mand for Forening af Læger ved katol­ske Hospitaler i Danmark 1935-47; Med­stifter af Dansk Ski- og Orienterings-forbund, Formand 1940-42; Tillidshverv indenfor andre Organisationer under Dansk Idræts-Forbund; modtog D.I.F.s Ærestegn 1942. Adresse: Strandagerv. l, Hellerup.

HANSEN Aage Dr. phil.; f. 3.Sept. 1894

i Kolding; Søn af Kontorbestyrer H Chr. Hansen og Hustru Anna f. Pie-bensen; gift (6. Juli 1922) m Gerda Gudrun H., f. Jensen, f. 25. Jan. 1898 i Kbhvn.

Student (Kolding) 1912- cand. mag. 1918; Dr. phil. 1927; Lærer ved Kob-mandsskolen 1918-27; Medarbejder ved Ordbog over det danske Sprog 1918, Redaktør ved samme fra 1920; Under­visningsassistent ved Universitetet 1930-36, Censor ved Skoleembedseksamen i Dansk ved Kbhvns og Aarhus Univer­siteter fra 1936; Lærer ved Statens Lærerhøjskole; Medlem af det danske Sprog- og Litteraturselskab.

Har udgivet : Bestemt og ubestemt Substantiv (Disputats, 1927): Peder Laales danske Ordsprog (s. m. Bibliote­kar Chr. Behrend, 1929); Sætningen og dens Led i moderne Dansk (1933); Ind­ledning til nydansk Grammatik (1938): Stødet i Dansk (1943); Peder Syvs dan ske Ordsprog (1944); Afhandlinger i Fagtidsskrifter.

Adresse: Slotsv. 16. Charlottenlnnd.

HANSEN Aage Fængselsinspektør; f. 17. Dec. 1900 i Odense; Søn af Snedker­mester O C Hansen; gift (21. Aug. 1932) m. Karen H., f. Bitsch-Larsen.

Cand. theol. & mag.: Afdelingsleder ved Ungdomsfængslet paa Søbysøgaard 1933, senere Viceinspektør og Fængsels­inspektør smstds.

Adresse:  Søbysøgaard,  Nørre-Søby.

HANSEN   Aage H Købmand, fh. kg], dansk Konsul i Tokyo, R.DM.p.p.; f. 1. Maj 1877 i Kbhvn.; Søn af Hof-møbelfabrikant Charles Hansen (død 1896) og Hustru Josephine f. Knopfli (død 1923); gift (19. Febr. 1908) m. Hedvig H., f. 2. Sept. 1876, i Helsing­borg, Datter af Fabrikant Axel Rhodin (død 1923) og Hustru Concordia f. Lundbeck.

I Handelslære i Tyskland, rejste med Stipendium fra Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse til Japan 1899; Indehaver af Firmaet A H Han­sen & Co„ Tokyo.

Dansk   Konsul   i  Kobe   1908-18   og   i

Hånt________________

Tokio   1924-47;   f ung.   norsk   Konsul Kobe  1914-18. Udenl.  Orden: S.V.J1.

Adresse:   Kong Georgs V. 64, Kblivn. l''.

HANSEN Aase Forfatterinde, cand.mag.; f. 11. Marts 1893 i Frederiksværk; Datter af Købmand Frederik Hansen (død 1915) og Hustru Kirstine f. Peder­sen (død 1928).

Student (Frederiksborg) 1913; cand. mag. 1921- underviste til 1932. den længste Tid ved Ullerslev Realskole paa Fyn.

Har skrevet: Ebba Borings Studenter­tid (1929); Et Par Huse om en Station (1930); Stine (1933); Vraggods (1933); En Kvinde kommer hjem (1937); Drøm­men om i Gaar (1939); De røde Baand (1943); Tordenluft (1945).

Herman Bang Legatet 1938 og Tagea Brandta Rejselegat 1948.

Adresse: Langebrog. 25, Kbhvn. K.

HANSEN Adolph Sekretær, R.; f. 3. Juli 1879 i Frederikshavn; San af Methodist-pra>st Hans Hansen (død 1911) og Hn-strn Karen f. Hansen (død 1926); gift (14. Nov. 1905) m. Cathrine Marie H., f. 17. Sept. 1883 i Odense, Datter af Mu­rermester Rasmus Nielsen (død 1928) og Hustru Dorthea Margrethe f. Jessen (død 1936).

Præliminæreks. 1897; Studierejser i Udlandet; forskelMge Kontorpladser i Provinsen; Sekretær for Danmarks Af­holdsforening fra 1912; tillige Sekretær for Danske Afholdsselskabers Landsfor­bund 1916-18 og fra 1928; Leder af Afholdsbevægelsens Studie- og Oplys-ningscentral.

Deltog: omkring Aarhnndredskiftet ) Grundlæggelsen af Handels- og Kontor­medhjælperbevægelsen; kommunal Re­visor og Formand for Ligningskommis­sionen i Middelfart 1909-10; Medlem af Bestyrelsen for Danske Afholdsselska­bers Landsforbund 1918-35 og fra 1944, af Bestyrelsen for Afholdshotellet, Col-bjørnsenagade 29, Kbhvn. fra 1926 og af Danske Ædruelighedsvenners Fællesud­valg 1919-29; Medstifter af Centralfor­bundet for Sundheds- og Alkoholunder­visning 1929; Medstifter aif Internatio­nal Prohibition Federation i London 1909; Medlem af den faste Central­komite for de nordiske Afholdskongres-ser fra 1919, Præsident for Kongressen i Kbhvn. 1934; desuden Repræsentant ved talrige internationale Antialkohol-Kongresser; Medstifter af det interna­tionale Antialkohol-Raad (nu Verdens-forbundet mod Alkoholismen); Medlem af Begeringens Alkoholkommission 1934 og af Alkoholkoromissioirøn af 1947; Sekretær hos Statens Ædruelighedskon-

475

Hans

sulent  1938;    Medlem  af  den  nordiske

Ædruelighedskomit« fra 1945.

Har skrevet en Række Afhandlinger og afholdsagitatoriske Smaaskrifter,

deriblandt:  Søndag og Alkohol;  Ædrue-

lighedsforholdene i Danmark (1931); Be­retning fra den nordiske Afholdskongres

(1934);  endvidere  en  Bog om  sin  Fa­der : Pastor H Hansen (1936).

Adresse: 0-Søgade 32, Kbhvn. K.

HANSEN Albert Laboratoriedirektør; f 2. Okt. 1888 i Odense; Søn af Bager­mester Rasmus Hansen (død 1926) og Hustru Marie f. Andersen (død 1917); gift (18. Okt. 1917) m. Fanny H., f. 28. Okt. 1894 i Kbhvn., Datter af Grosserer Marcus Nebelong (død 1910) og Hustru Emmy f. Lorentzen (død 1930).

Cand. pharm. 1910; Apoteker i Ebel­toft 1918-31; Direktør for og Medejer af Alfred Jørgensens gæringsfysiologiske Laboratorium 1931.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Far­maceutforening 1914-17 og for Dan­marks Apotekerforenings Aarhus-Ran-ders Kredsforening 1921-28, Formand 1928-31; Medlem af Bestyrelsen og Kas­serer for Foreningen af statsautoriserede Laboratorieforstandere i Danmark 1933-39; Næstformand i Bestyrelsen ior Tu­ristforeningen for Kbhvn. og nærmeste Omegn; Medlem af forskellige faglige Udvalg; Kasserer for Ben 4. interna­tionale Mikrobiologkongres i Kbhvn 1947.

Har nybearbejdet Alfred Jørgensen: Practical Management of Pure Yeast (Loudon 1936) og Alfred Jørgensen .-Micro-organisms and Fermentation (Lon­don 1948); har udarbejdet en dansk Udar. af Alfred Jørgensen: Gæringsor-(ranismerne (1945): har skrevet talrige Afhandlinger i Tidsskrifter, navnlig vedrørende analytisk Kemi og Mikro­biologi. Medarbejder ved flere kemisk­tekniske Haandbøger.

Adresse: Frydendalsv. 30, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Ferien pr. Gudhjem.

HANSEN Alfred Borgmester; f. 14. Mai 1882 i Holbæk; San af Bybud N C Han­sen (død 1919) og Hustru Maren f. Niel­sen (død 1929); gift (21. Maj 1921) m. Dagmar H., f. 21. Maj 1888 i Marke, Holbæk Amt, Datter af Skomager Fr. Christensen (død 1937J og Hustru Ane f. Johansen (død 1945).

Dddammet i Holbæk-Postens Bogtryk­keri 1896-1901; Frederiksborg Højskole 1902-03, Askov Højskole 1904-05 og 1905-06; Medarbejder ved Oplysningsseleka bet Det sociale Sekretariat 1906-08.

Medlem af Holbæk Byraad fra 1917, Borgmester fra 1919; Medlem af Lig­ningskommissionen fra 1913, Formand 1917-33: Formand i Foreningen af dan-

ske Købstæders Ligningskommissioner 1926-34; Forligsmægler 1920-35; For­mand for Typografernes Fagforening i Holbæk 1911-27; Medlem af Hovedbesty­relsen tor Dansk Typograf-Forbund 1917-20 og af Forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation i Hol­bæk 1909-13; Sekretær og Formand for Socialdemokratisk Kredsorganisation i Holbækkredsen 1912^18; i Ledelsen for Arbejderoplysning i Holbæk fra 1909; Medlem af Bestyrelsen for Røde Kors i Holbæk Amt fra 1922 og af Hoved­bestyrelsen for Dansk Rede Kors fra 1948; Medlem af Skolekommissionen i Holbæk fra 1921, Formand fra 1925: Medlem af Bestyrelsen for Det sociale Sekretariat 1925-46 og af Repræsentant­skabet for Socialpolitisk Forening fra 1946; Medlem af Bestyrelsen for Holbæk Amts Folkebogsamling fra 1918, For­mand fra 1928; Formand for Skatteraa-det for Holbæk Skattekreds 1933-44; Re­præsentant i Odsherreds Jernbane fra 1933; Formand for Bestyrelsen for Lær­lingehjemmet Taastrupgaard fra 1935; Formand for Amtsarbejdsanvisnings-kontoret i Holbæk 1937-42; Medlem af Holbæk Amtsraadskreds' Nævn for vis­se Arbejdsløshedsudgifter fra 1938; Med­lem af Bestyrelsen for Foreningen Nor-den's Holbækafd. fra 1945 og for Køb-sUdkommunernes Forsikringsforening fra 1946.

Udenl. Orden : Fi.M.M.3.

Adresse: Holbæk.

HANSEN   A M fh. Undervisningsmini­ster, Staterevisor; f. 21. Sept. 1877 i Thorslunde paa Lolland; Søn af Lærer A P Hansen (død 1899) og Hustru Ma­ria f. Hansen; gift (15. Sept. 1903) m. Dagmar H., f. 15. Sept. 1879, Datter af Gaardejer I Nielsen (død 1924) og Hu­stru Maria f. Christensen.

Skolelærereks. (Jonstrup Seminarium) 1897; 2. Lærer i Gundslev paa Falster 1898, Førstelærer smstds. 1903-24; Stats­revisor 1923; Undervisningsminister i det andet Ministerium Buhl i 1945.

Kredsformand for Det radikale Ven stre i Stubbekjøbingkredsen 1913-18, Medlem af det radikale Venstres Ho­vedbestyrelse 1914-18; Formand og Regn­skabsfører for Gundslev Brugsforening 1905-18; Folketingsmand for Saxkjøbing 1918-47 og tillige for Nakskov 1920-W; Leder af Det radikale Venstres Kontor 1922-43 og Kasserer for Par­tiets Landsforbund fra 1923- Formand ror Det radikale Venstres Rigsdags-puppe 1985-45; Viceformand i Folke­tinget 1935-45 og 1946-47; Medlem af statsregnskabsraadet, Formand fra 1934; Medlem af det udenrigspolitiske Nævn 1935-45, af Forfatningskommissio-

nen af 1937 ok af Lønningsraadet 1941-45.

Adresse: Valdemarsv. 9, Roskilde.

HANSEN Anders Direktør, cand. mag.; f. 10. Marts 1881 i Jerup; Søn af f h. Qaardejer og Amtsraadsmedlem Jens Hansen (død 1933) og Hus-tru Marie f. Ottosen (d«d 1919); gift (7. Marts 1941) m. Mama Marie H., f. 25. Maj 1896, Datter af Lærer Chr. Bitsch<!hrtstensen, Aalbæk (død 1939) og Hustru Kirsten Marie f. Jacobsen.

Student (Efterslægtens Skole) 1900; cnnd. mag. (Matematik) 1906; Assi­stent i Statens Statistiske Bureau 1906-10; Lærer ved Hellerup Gymnasium 1908-10; Beregner og Sekretær i Det zensidige Livsforsikringsselskab Andels-Anstalten 1910-11; Sekretær i Andels-AnstaJten Tryg 1911; Underdirektør 1921, Direktør fra 1906; tillige Direktør i Akte. Forsikringsselskabet Nerva fra 1929.

Medlem af Studenterforeningens Re­præsentantskab 1907-10 og 1916-19; For­mand for Den radikale Ungdomsklub i Kbhvn. 1908-11. for Den radikale Ung doms Landsforbund 1911-15 og for Kbhvns radikale Venstreforenings Ve-sterbrokreds 1923-31; Medlem af Kbhvns radikale Venstreforenings Hovedbesty­relse 1913-20 o« 1923-31 og af Værge-raadet for Kbhvns 1. Kreds 1913-22; Læ­rer ved Forsikringsskolen 1917-47; vej­ledende Docent ved Forsikrings-Højsko­len fra 1924, Lektor i Livsforsikring fra 1932; Medlem af Forsikringsfor-eningens Hovedbestyrelse 1920-21 og 1931-38, tillige Formand for dennes Livsforsikringsgruppe 1931-34; Næstfor­mand i Forsikringsforeningen og For­mand for dens Undervisningsudvalg 1934-38; Næstformand for Maria Sogns Menighedsraad fra 1927, For­mand fra 1940; Næstformand for Den danske Aktuarforening 1929-34; Med­lem af Komitéen til Bedømmelse af „Mindre gode Liv" fra 1929, af Besty­relsen for Livs- og Geniforsikringsselska­bet Dana fra 1932, af Bestyrelsen for Forsikringsselskabet Fællesvirke fra 1939, af Assurandør-Societetets Komité fra 1936 og af Bestyrelsen for De dan­ske Livsforsikringsselskaber« Forening fra 1937; Næstformand for Assurandø­rernes Pressebureau fra 1941; Formand for Foreningen af Folkeforsikringssel­skaber fra 1944.

Har skrevet: Lærebog i Regn'ng for Foraikringsskoilen (1925); Afhandlin­ger i Dansk Forsifcrings Aarbog; Af­handlinger til Aktuarkongresserne i Wien (1909) og London (1927) samt tal de skandinaviske Livaforsikringskongres-ser i Oslo (1926) og Helsingfors (1929):

Hans__________________

Livsforsikringsvirksomhed, Lærebog for Forsikringsskolen (1945); adskillige Ar­tikler i Forsikringspressen.

Adresse : Aaboulevard 6, Kbhvn. N.

HANSEN Anders f li. Forstander, R.DM.; f. 18. Jan. 1867 i Skaarup; Sen af Mel­ler Jørg. Hansen (død 1870); gift (28. April 1893) m. Lærerinde Sophie Hed­vig H. (død 1938), Datter af cand. pharm. Friis.

Skotelæreirek«. (Skaarup) 1989; Lærer ved1 den kgl. Døvstiimmeskolle i Nyborg 1891, Inspektor ved samme 1904, For­stander 1909-37.

Formand i Dansk Døvstummelærer-forening 1906-09, i Nyborg Afholdsfor­ening 1911-37-, Formand for Kristelig Lytterforening i Næstved. Æresmedlem af National College of Teachers of the Deaf i England; Korrespondent til Vol­ta Review, Washington, U. S. A.

Adresse:  Ringstedg. 67, Næstved.

HANSEN   Anders Viggo Politiinspek­tør; f. 12. April 1695 i Odense; Sen af Murermester Hans Chr. Hansen og Hu­stru Andrea f. Andersen; gift (1. Aug. 1926) m. Martha H., f. i Kbhvn.. Dat­ter af Bryggerikontrolør Christian Car­stensen og Hustru Ane Kirstine f. Kildemose.

Student (privat dimit.) 1918: cand. jur. 1926; Sekretær i Kbhvns Politi s. A., Fuldmægtig 1928, Ekspeditions­sekretær 1935, Politikommissær 1939, kst. 4. Politiinspektør 1941, udnævnt 1942; Lærer ved Statens Politiskole fra 1940.

Adresse: Fred. d. 6. Allé 5, Kbhvn.F.

HANSEN   Anton Tegner og Maler; f. 27. Juni 1891 i Vedskjølle, Herfølge Sogn; gift m. Emilie Marie H., f. Cas-persen.

I Malerlære hos Malermester Øi-gaard; en Tid hos Teatermalerne Blom (Det ny Teater) og Thorotf Pedersen (Det kgl. Teater); har været Tegner ved Ekstrabladet, Exlex og Arbejder­bladet, Oslo; Tegner ved Social-Demo-kraten, Kbhvn. 1924-40; Korrespondent til Tidens Tegn, Oslo; Medarbejder ved Simplicissimus. Miinohen, og Das Pa­noptikon, Leipzig; Malermester 1934: Tegner og Medarbejder ved Informa­tion fra 1945.

Medlem »f Akademiraadet, Khhvn. 1920; Medlem af Det kommunistiske Partis Centralstyres Kulturudvalg, Nor­ge 1920-24; Medredaktør af Tidsskriftet Mot Dag, Oslo; Formand for Forenin­gen Clarté; Redaktør af Tidsskriftet Qarté 19B6-27; Medredaktør af Oplys-ningsværket Gry; Formand for Grafisk Kunstnersamfund 1930-36; Medlem at Den frie Udstilling; Udgiver af Kul-

__________________________476^

tor og Politik (Arbejderkunst og Sati«) 1932.

Har udgivet: Kristianiabilleder (1922), gammen m. Prof. Edv. Bnll: Akershus (1923); sammen m. Lektor J O Hø-ving-Petersen: Svundne Fortidsverde-ner og deres Fabeldyr; St. Antonius Mi­rakel (1929); Tegninger (Social Kun.«', 1930); Litografier til Johannes V. Jen­sen: Myter (Selskabet for grafisk Kunst, 1931-32), Satire (Arbejdernes Op­lysningsforbund).

Byen Buda-Pest's Fortjenstmedalje i Guld 1935; Anckerske Legat 1945.

Adresse:  Storms. 20, Kbhvn.  V.

HANSEN A P Husmand; f. 6. Maj 1876 i Askeby paa Møn; Søn af Herregaards-nrbejder Rasmus Hansen og Hustru Ane Margrethe f. Nielsen; gift (4. Maj 1900) m. Karen Marie H., f. 7. Marts 1879 i Tostenæs paa Møn, Datter af Arbejdsmand Ole Larsen og Hustru Hanne f. Rasmussen.

Arbejder ved Landbruget til 1900; der efter alm.  Arbejdsmand;  Statshusmand siden 1905. Medlem af Stege Landsogn^ Sogneraad 1909-25, dets Formand 1913-25 Medlem   af   Landstinget    (Socialdemc kratiet 1918-48;  Amtsraadsmedlem 192K 46;   Sognefoged 1923;    Medlem  af M c nighedsraadet 1925. dets  Formand 192? 33- Medlem  af Landstingets Finansud valg 1924-48.

Adresse : Lendernarke pr. Stege.

HANSEN    Asger Wilhelm Musikfor lægger, R.; f. 22. Maj 1899 i Kbhvn.: Søn af Musikforlægger Alfred Wilhelm Hansen (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Mathilde f. Andersen (dnd 1909); gift (15. Dec. 1922) m. In­ger W H., Datter af Fabrikant Emil Båhncke (død 1931, se Kraks Blaa Bop 1931) og Hustru Laura f. Søegaarri (død 1931).

Uddannet i Musikforlag i Bryssel, Paris, London og Boston; Medindehaver af Firmaet Wilhelm Hansen, Musik­forlag fra 1920.

Adresse: „Petershøj", Strandv. 391 Klampenborg.

HANSEN   Bernhard Skoledirektør; f-28. Jan. 1893 paa Thurø; Søn af Skip­per Marius Hansen (død 1940) oe Hu­stru Maren H. (død 1904); gift m Kirsten H., f. 8. Sept. 1893 i Svend­borg, Datter af Jens Rantzau (død 1897) og Hustru Margrethe R. (død 1926).

Lærereks.; Student; cand. phil.; Fi-skeskippercksamen; Aarskursus paa Sta­tnis Lærerhøjskole; UniversitetsophoM i Berlin, London og Oslo; Lærer i Nordsjælland 1915-22 og ved Duborg-

Skolen i Flensborg 1922-34; Skoleinspek­tør ved Mulernes Legatskole i Odense 1934-37; Stadsskoleinspektør for Sønder­borg kommunale Skolevæsen 1937-41; Rektor for Duborg-Skolen og Skolekon­sulent for Dansk Skoleforening, Flens­borg 1941-46; Direktør for det danske Privatskolevæsen i Sydslesvig 1946.

Adresse; Duborg-Skolen, Plensborg.

Postadresse i Danmark: Oraasten Banks Filial, Krusaa pr. Padborg.

HANSEN Bertel Arkitekt, Chef for Kbhvns Kommunes Haandværksafde-ling; f. 8. Juli 1897 i Flensborg; Søn af Skibsbygningsdirektør N C Hansen (død 1937) og Hustru Bertha f. Fed-dersen (død 1952); gift (5. Maj 1921) m. Agnes H., f. 2. Sept. 1899 i Nykø­bing F., Datter af Maskinmontør Bern­hardt Hansen (død 1931) og Hustru Lovise f. Lorentzen.

Elev paa Gymnasium i Bremerhafen og paa Teknisk Skole (Bygmestersko­len) i Kbhvn.; uddannet paa Tegne­stue hos Arkitekt H Lønborg-Jensen og hos Arkitekt Vald. Hammer m. fl.; Ar­kitekt under Kbhvns Kommune, Afde­ling for Stadens Bygningsvedligeholdel­se 1920-34 og under Stadsarkitektens Direktorat 1934-46; Chef for Kbhvns Kommunes Haandværksafdeling 1946.

Leder af Voldgiftsretten i Dansk Ar­kitektforening; Redaktør af Roms Haandbog for Bygningshaandværket fra 1921. Tildelt Arkitekt Theophilus Hansens Rejselegat 1939.

Adresse: Grnmstrupsv. 19, Hellerup.

HANSEN Carl H Professor; f. 18. Sept. 1868 i Odense; Søn af Snedkermester Holger Hansen og Hustru f. Nielsen; gift m. Johanne H., f. 5. Febr. 1873 i Kbhvn., død 1948. Datter af Skiferdirk-ker, Grosserer Wesche og Hustru f. Sclmmacher.

Cand. pharm. 1890; Assistent ved For­søgelaboratoriet 1892-94; Veterinæreks. 1897; Assistent ved Forsøgslaboratoriet 1897; Assistent hos Veterinærtysikus 1898; Docent i Farmakologi, Efor for Apoteket og Forstander for Kliniken for mindre Husdyr ved Veterinær- og Land­bohøjskolen, Professor 1906-33, Direktør 1933-39; Farmakologisk Konsulent for Veterinærdirektoratet og det veterinære Snndhedsraad: Medlem af Det radikale Venstres Hovedbestyrelse; Formand for Den danske Dyrlægeforening 1917-24; Æresmedlem »f Den danske. Den søn-derjydske, Den fynske, Den linske. Den norske og Den svenske Dyrlægeforening; Æresdoktor ved Den svenske Veterinær­højskole.

Adresse :  N.vve.j  3.   Kbhvn    V.

HANSEN  Carl Johannes Politimester-, t. 6. Juli 1890 i Odense; Sen af Auk-

_________________Hans

tionsholder, Exam. jur. J G Hansen (død 1935) og Hustru Louise Dorthea f. Petersen (død 1932); gift (3. April 1920) m. Ellen Johanne H., t. 28. Jnni 1892 i Ørbæk Sogn paa Fyn, Datter af Økonomiforvalter ved Sorø Akademi Seth Kisbye (død 1919) og Hustru Petra f. Eschricht (død 1934).

Student  (Odense Katedralskole)  1908; cand.   jur.   1914;   Byfogedfuldmægtig  i Randers  1914-15:  Sekondløjtnant  i   In­fanteriet 1916;  Amtsfnidmægtig i Sorø 1916, tillige Amtsraadssekretær og Sko-lefondskasserer  1919;  Sagførerbestalling s. A.; Politimester i Ringsted 1937. Medlem af Sorø Byraad 19H-37. Adresse: Ringsted.

HANSEN   C C Direktør, K'.DM.; f. 1. Jan. 1878 i Nykjøbing S.; Søn af Bank­direktør Jacob Hansen (død 1932) og Hustru Margrethe f. Jacobsen (død 1917); gift (28. Maj 1914) m. Emilie H., f. 7. Sept. 1894 i Nykjøbing S., Datter af Sagfører H J Borre og Hustru Inge­borg t. Wedege (død 1929).

Indtraadt i Det Østasiatiske Kom­pagni 1901; ansat ved Kompagniets oversøiske Filialer 1903-19; Prokurist ved Hovedkontoret 1919; Direktør 1927-417.

Næstformand i Bestyrelsesraadet for Det Østasiatiske Kompagni og i Besty­relsen for Det Østasiatiske Industri og (Plantage Kompagni: Medlem af Besty­relsen for Mount Austin Rubber Estates Ud., af Bestyrelsen for Assurance Com-pagniet Baltica og af Bestyrelsen for Kbhvns Frihavns-Aktieselskab.

Adresse : Strandv. 170, Charlottenlund.

HANSEN Charles L Direktør; f. 27. Sept. 1891 i Helsingør; Sen af Lods C C Hansen (død 1918) og Hustru f. Petersen; gift (7. Juli 1916) m. Oda Carla Fonnesbech H., f. 30. Sept. i Kbhvn., Datter af H C Møller (død 1934) og Hustru Kristine f. Fonnes­bech (død 1916).

Udgaaet fra Helsingør Latin- og Realskole; uddannet paa Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri, i Det østasiatiske Kompagni og derefter i Udlandet: Ingeniør i Burmeister & Wain Oil Engine Co„ Ltd., Glasgow 1913; indtraadte i Vacnum Oil Com-pany, New York 1915; efter kommer-cial Uddannelse i Firmaets Handels-afdelinger Ingeniør ved Hovedkontoret i New York 1917; Chefingeniør for de skandinaviske Vacuum Oil Kompag­nier 1920; teknisk Direktør for Europa 1922; Direktør i Akts. Vacuum Oil Company i Kbhvn. 1926; Direktør i Socony-Vacuum Oil Company, Inc. New-York fra 1937.

Honorary Member of National Aase-

Hans__________________

ciation of Stationary Engineers of tbe

United States of America 1919; Member af ihe Society of Naval Architects and Marine Engineers of the United States of America; Medlem af Dansk Inge­niørforening.

Adresse: 18 Shoreview Road, Manhas-set, Long Island, New-Yosk.

HANSEN Chr. fb. Havnekaptajn, E.DM. p.p.; f. 30. Nov. 1872 i Vestenskov; Sen af Baadebygmester P Hansen (død 1898) og Hustru f. Henriksen; gift (11. April 1905) m. Aenes H., f. 15. Juni 1878 paa Bogø, død 1939, Datter af Skibsfø­rer L Lunge og Hustru f. Paulsen.

Til Søs 1887; i Dampskibsfart fra 1896; Løjtnant i Marinen 1900; i Hav­nevæsenets Tjeneste 1903; Havnemester ved Kbhvns Havn 1923, Havnekaptajn 1938; Afsked s. A.

Medlam af Bestyrelsen for Kbhvns Skipperforening og dennes Enkekasse.

Udenl. Ordener : B.L.H.5.; N.St.O.31.; S.V.3'.

Adresse:  Strandvænget l,  Kbhvn.  Ø.

HANSEN    Christian Chefaktuar, I)r. phil.; f. 28. Aug. 1893 paa Frdbg.; Søn af Gørtler Christian Hansen (død 1893) og Hustru Hedevig Petrea f. Jørgen­sen (død 1925); gift (19. Juni 1925) m. Bilen Kirstine H., Datter af Grosserer, Fabrikant K A Tulinius (død 1936) og Hustru Sophie f. From Steenstrup (død 1931).

Student (privat dimit.) 1914; mag scient. 1917: Universitetets Guldmedalje 1916; Videnskabernes Selskabs Guldme­dalje 1917; Dr. phil. 1946; ansvarsha­vende Aktuar i Nordisk Livsforsikrings-Akts, af 1897 fra 1921.

Sekretær i Den danske Aktuarfor­ening 1929-33.

Har skrevet: Om Thieles Differential­ligning for Præmiereserver i Livsforsik­ring (Disputats, 1946); Afhandlinger og Artikler i inden- og udenlandske Fag­skrifter.

Adresse: Livjægerg. 23, Kbhvn. Ø.

HANSEN   Chr. Melchior Redaktør.; f. 13. Okt. 1902 i Vejle; Søn af Skovfoged Hans I Hansen og Hustru Ane Marie f. Christensen; gift (1927) m. Gudrun TI., f. 22. Febr. 1903, Datter af Murer­mester Chr. Sejersen og Hustru Johan­ne f. Rasmussen Glavind (død 1944).

Uddannet som Typograf; Journalist ved Morsø Folkeblad 1924, ved Vestky­sten 1928- Bigsdagsmedarbejder ved samme Blad 1934; Chefredaktør af Dag­bladet København fra 1946.

Medredaktør af Værket „Danmarks Folkestyre".

Adresse:  Prinsesse Maries Allé 9, Kbhvn. V.

HANSEN Conrad Rektor, R.; f. 15. Aug. 1872 i Kolding; Søn af Skibsbygmester H I C Hansen (d«d 1917) ojr Hustru f Davidsen (d»d 1921); ngift.

Student (Schneekloths Skole) 1890; cand. theol. 1897; Lærer ved Gammel-holms Latin- og Realskole 1898-1909; 2. Kateket ved Holmens Kirke 1909-11; Læ­rer ved Østersøgades Gymnasium 1909; Inspektør ved Underskolen eammesteds 1910; Rektor 1912-44.

Har skrevet: Taler til Drenge; Excel-cior.

Adresse: Eivindsv. 40, Charlotten lund.

HANSEN Cornelius Grosserer; f. 5. Juni 1876 i Nørby, Aabenraa Amt; Søn af Gaardejer H C Hansen (død 1911) og Hustru Helene f. Elberg (død 1907); gift m. Marie H., f. 19. Nov. 1888 i Flensborg, Datter af Brøndborer S Er-landsen (dåd 1915) og Hustru Christine f. Lausen (død 1907).

Lært Manufakturhandel i Aabenraa; uddannet i Flensborg, Kiel og Lubeck; etablerede Firmaet Hansen & Co. i Flens­borg 1904; indkaldt til Landstormen 1916-18; Direktør i Flensborg Union-Bank 1927-37; Formand i Tilsynsraadet ved Unionbank fra 1937.

Formand for Dansk Skoleforening i Flensborg; Medlem af Flensborg By-raad 1924-29 og af Flensborg Magistrat 1929-33; Raadgiver ved Flensborg By fra 1934; Formand for Folkeraadet for den danske Folkegruppe i Sydslesvig; Vice­præsident for Handelskammeret i Flens­borg 1945; Præsident for Sydslesvigsk Forening 1946-49.

Adresse : Flensborg, Tyskland og Kol-lund Bad, Sønderjylland.

HANSEN C P M Kabinetssekretær. Kammerherre SK.DM., Chr.X M.T., M.T. Kha.p.p.; f. 25. Sept. 1874; Søn af De­partementschef C E Th. Hansen (død 1898) og Hustru f. Christensen (død 1905); gift (14. Okt. 1905) m. Gudrun f. Rich, f. 15. Juli 1880.

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1892; cand. jur. 1899; Volontær paa Nordre Birks Kontor; Assistent i Fi­nansministeriet; Sekretær i Kbhvn' Understøttelsesforening 1906; Overrets­sagfører 1906; Chef for Kbhvns Under­støttelsesforenings Hovedkontor 1909; Kabinetssekretær hos H. M. Dronnin­gen og Chef tor H. M. Kongens In­tendantur 1912-47; Kabinetssekretær hos H. M. Dronning Alexandrine fra 1947.

Senior i Studenterforeningen 1695 og 1902; Medlem af Bestyrelsen tor Un-derstøttelsesselskabet Philadelphia, for H C A Lunds Legat, for Dronningens Centralkomité af 1914, for Foreningen Dansk Arbejde, for Børnehjemmet af 1870, af den danake Komité for nordisk

479________________________

filantropisk Samarbejde, af Fællesudval­get ang. danske sociale og filantropiske Institutioners Samarbejde med Udlan­det, af Repræsentantskabet i Forenin­gen til Understøttelse af Dannebrogs-ridderes Efterladte, af Kontrolkomitéen for C. A. 28. Juni. af Bestyrelsen for Kong Christian IX og Dronning Loui-ses Jubilæums Asyl og af Bestyrelsen for Stipendieforeningen Studenternes Venner; Formand for det til Minde om 1. Aug. 1829 stiftede Legat og for Carl Plougs Legat; Vicepræsident i Rigsfor-eningen til Bekæmpelse af de rheuma-tiske Sygdomme, Næstformand i Cen­tralkomitéen ; tilkaldt Medlem af Kbhvns Understøttelsesforenings Hovedbestyrelse fra 1912; Kassedirektør for Det kvinde­lige velgørende Selskab fra 1914; For­mand i Bestyrelsen for Dansk Radio Hjælpefond 1945, i Repræsentantskabet for Dansk Frøbelforening og i Repræ­sentantskabet for 'H C Andersen Sam­fundet; Formand i Bestyrelsen for Kron­prinsesse Louises praktiske Husgernings-skole fra 1925 og i Bestyrelsen for Arve­prinsesse Carolines Leg-at for Sygeplej­ersker 1944; Medlem af Bestyrelsen for Det Stor« Nordiske Telegraf-Selskab fra 1936.

Udenl. Ordener: B.K.2; Fi.H.E.21.; I.F.l*.: I.M.&L.2.; M.Gr.2.c.: N.St.O.l.: Po.r.K.2.; S.Kr.l.; S.N.I.; Ø.r.K.O.

Adresse : Stavangers.  4.  Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: „Helle" pr. Tisvildeleje.

HANSEN   Edvin Tegneinspektør; if. 31. Jan. 1904 i Kbhvn.; Søn af Maler, Tegner P V Hansen og Hustru Olga f. Jensen; gift (2. Aug. 1929) m. Ber­tha H., f. 4. Sept. 1904, Datter af Sta­tionsmester J P Hermansen og Hnstro Karoline f. Andersen (død 1908).

Lærereks. 1925; Statens Tegnelærer-kursus s. A.; Lærer ved Kbhvns kom­munale Skolevæsen 1929: Studierejse til Sverige og Norge 1936; Lærer ved Blaagaards Seminarium 1936-42; Tegne-inspektør og Leder af Statens Tegne-lærerkursus 1942.

Adresse:   Oorneliusmindev.   16, Kastrup.

Sommerbolig :   Koblerne,  Jægerepris.

HANSEN    Einar   Afdelingsarkitekt;   i 1892  i  Kbhvn.;   Søn  af  Branddirektør Sophus Hansen (død 1909); gift m. Bilen H., f. Christensen.

Kealeks. (Schneekloths Skole) 1908; Murersvend 1912; Afgang fra Teknisk Skole 1912 og fra Kunstakademiet 1926; Medhjælper hos kgl. Bygningsinspektø­rer Martin Borch, Kristoffer Varming «g Kaj Gottlob; Bygningsassistent 1923; tung. Vicestadsbygmester 1938; Afde­lingsarkitekt under Stadsbygmesterens Direktorat fra 1940; Lærer i Bygning«-

_________________Hånt

ret ved Kunstakademiets Bygningsakole fra 1936 og ved Det tekniske Selskabs Bygmesterskole fra 1938.

Medlem af Akademisk Arkitektfor­enings Retsudvalg 1936-47, Udvalgets Leder fra 1944; Medlem af Foreningens Tillidsmandsforsamling 1947.

Har opført Beboelses- og Forretnings-bygninger i Kbhvn. og Omegn samt Thorsvig Kirke paa Færøerne.

Har (s. m. V .Vasegaard) skrevet Læ­rebog i Byg-ningsret.

Adresse: Strandboulevarden 23, Kbhvn. Ø.

HANSEN   Einar Hofjægermester, Gods­ejer ; f. 10. Dec. 1886 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad, Apoteker Chr. D A Hansen (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Agnes f. Hedemann (død 1930); gift (22. Febr. 1912) m. Emmy H., f. 29. Juni 1887, Datter af Kammerherre, Direktør ved Orlogsværftet I C Tuxen (død 1927) og Hustru Margrethe f. Han­sen (død 1923).

Student (Herlufsholm) 1904; Land­brugskandidat 1909; Løjtnant ved Liv­garden 1913; Forpagter af Mullerup ved Gudme 1915; Ejer af Bødstrup ved Sla­gelse fra 1919 og af Mullerup fra 1931.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Chr. Hansen's Laboratorium og af Repræ­sentantskabet for Svendborg Bank.

Adresse: Mullerup pr. Gudme.

HANSEN Einar Stationsforstander, R., M.T.Kha.p.p.: f.29. Jan. 1893 i Nyborg; Søn af Stabssergent I C Hansen (død 1931) og Hustru Maren f. Christensen (død 1928); gift (29. Nov. 1924) m. Edith H., f. 23. Dec. 1894, Datter af Vognmand H P Hansen (død 1918) og Hustru Anna f. Hansen (død 1943).

Elev ved Statsbanerne 1910, Assistent 1918, Overassistent 1933, Trafikkontro-lør 1934, Overtrafikkontrolør s. A., Sta­tionsforstander paa Østerport, Kbbvn. 1942.

Udenl.  Ordener:   N.r.K.M.M.; S.V.31.

Adresse:  Fridtjof Nansens PI.  4, Kbhvn. Ø.

HANSEN   Ejnar Økonomidirektør, R,: f 23 Jan. 1866 i Thorslunde, Maribo Amt;' Søn af Lærer Anders Peter Han­sen (død 1899) og Hustru Marie Augu­sta Anette f. Hansen (død 1923); gift (27. Marts 1913) m. Lilly H., f. 29. Maj 1894 i Kbhvn., Datter af afdøde Gaardejer Haæs Hansen, VtUeetafte, og Hustru Johanne Kristine f. Peder­sen (død 1948).

Uddannet, i Handelsvirksomheder 1900-08; Assistent og Fuldmægtig ved Odense Kommune 1908-25; Kommu-njebogholder i Odense Købstad 1926; Økonomidirektør smtsds 1947.

Næstformand i Bestyrelsen for Kæm-

Hang_________________

nerforemingen i Danmark; Formand for Det fynske Kursus for kommuna­le Kontormænd; Medlem af den in^ dennigsministerielle Kommiesion til Undersøgelse af Spørgsmaalet om nt indføre en særlig Uddannelse for kom­munale Tjenestemænd; Revisor i Bank-Akt«. Pyens Disconto Kasse. Adresse: Hunderupv. 38, Odense.

HANSEN  Elin Redaktør; f. 4. Dec. 1897 paa Vinde Vestergaard ved Skive; Søn af Redaktør, Borgmester Carl Hansen (dåd 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Anne f. Jensen (død 1937); gift (19. Aug. 1922) m. Dorthe H., f. 5. Sept. 1894, Datter af Pisker Peder Strøm (død 1926) og Hustru Ane Kirstine f. Nielsen.

Student (Viborg) 1917; to Aars Stu­dier ved Kbhvns Univ. • Journalist ved Silkeborg Venstreblad 1919; Journalist ved Skive' Folkeblad 1920. Redaktør smstds. 1935, ansvarshavende Redaktør 1938; Piere Studierejser i Udlandet, bl. a. med Den nordiske Højskole i Gé-néve i 1935 og Presserejse i Island 1939.

Medlem af Skive Byraad 1937-38 og af Repræsentantskabet for den danske Købstadforening 1937-45; Indehaver af forskellige lokale og landsomfattende Tillidshverv indenfor Afholdsbevægelsen og Det radikale Venstre.

Adresse: Skive.

HANSEN Emanuel Professor, Dr. phil., R.; f. 4 Jan. 1894 i Bdslev; S«n al Mejerist Hans Hansen (død 1931) og Hustru Karen Marie f. Rasmussen (død 1941); ei« (30. Juni 1926) m. Sigrid H., f. 5. Juni 1904 i Vorup, Datter af Told­forvalter Peter Mayland (død 1947) og Hustru Else f. Thomsen.

Student (Roskilde) 1911; cand. mag. (Matematik, Fysik, Kemi, Astronomi og Gymnastik) 1922; Dr. phil. 1927; Time­lærer ved Øetersøgades Gymnasium 1914-26; Adjunkt smstds. 1926-33; videnska­belig Assistent ved Universitetets gym­nastikteoretiske Laboratorium 1928-35; Studierejse til Tyskland 1929; Lærer i Fysiologi ved Statens Gymnastikinsti­tut 1930-40, ved Hærens Gymnastikskole 1931-35 og ved Teilmanns Kursus 1932-35; Professor i Gymnastikteori ved Kbhvns Universitet 1935; tillige For­stander for Danmarks Højskole for Le­gemsøvelser (Statens Gymnastikinsti­tut) 1940, Rektor fra 1946.

Formand for Bestyrelsen for Frøken P A Brandt's Legat.

Har skrevet: Cber den mechanischen Wirkungsgrad der Mtiskelarbeit (Dispu­tats. 1927) samt fysiologisk« og gym-

_____________________     480

naetikteoretiske Afhandlinger og Lære­bøger.

Adresse: N-Allé 51, Kbhvn. N.

HANSEN Enrico Kontorchef, E.- f. 16 Dec. 1900 i Sundbyøster; Søn af Sme­demester Hans Hansen (død 1919) og Hustru Frederikke f. Bnsch (død 1942): gift (1. Dec. 1923) m. Johanne H., f 4. Jan. i Kbhvn., Datter af Fabrikant Lars Thomsen Larsen og Hustru Kn-roline f. Jensen.

Student (Wedels Kursus) 1918; cand polit. 1927: beskæftiget ved Ejendoms­vurdering for Over-Skyldraadet fra 1919, Puldmægtig smstds. 1932, Ekspeditions­sekretær 1936; Eigningsinspektør under Statens Ligningsdirektorat 1938.

Beskæftiget med Ejendomssager un­der Udenrigsministeriets Udvalg for ekstraordinære Industriarbejder fra 1942; Leder af Udenrigsministeriets Ejendomskontor 1944-45; Chef for Kon­toret under Udvalget for Indkvarte-ringserstatning fra 1945; Sekretær i Arbejdernes Andelsboligforening 1932-37; Lærer i Byggeriets Financiering ved Kunstakademiets Arkitekturskole fra 1932.

Har skrevet: Byggeriets Økonomi (1944) samt Artikler om Bygge- og Boligforhold i Dagspressen; Medarbej­der ved Ugehæftet Arkitekten fra 1932.

Adresse: Strandv. 227, Charlottenlun«!

Sommerbolig: Trørød pr. Skodsborg

HANSEN Erik Direktør, R.; f. JO. Nov. 18% i Aalborg; Søn af Kommunelære: L P Hansen (dåd 1917) og Hustru Kir­stine f. Rasmussen (død 1931); gift m. Inga H., f. 21. Okt. 1901 i Nykebin« S., Datter af Bankdirektør J A Schmidt (død 1912) og Hustru Marie f. Jørgen­sen (død 1945).

Student (Aalborg) 1915: Assist. i Tele grafvæsenet 1915-39; cand. jur. 1927; Faglærer ved Teknologisk Institut 1927-37; Ekspeditionssekretær i Haandvær-kets Fællesrepræsentation 1939; Kontor­chef 1941, Direktør smstds fra 1948.

Medlem af Handelsministeriets Haand-værkerlaaneudvalg fra 1940, af Handels­ministeriets Næringslovsudvalg fra 1940 og af Lukkelovskommissionen af 1938 fra 1940; Sekretær i Akademisk Arki­tektforening og Haandværkets Pælles-repræsentations Voldgiftsret fra 1940: Medlem af Dansk Købestævnes Repræ­sentantskab fra 1941. af Toldraadet fra 1941, af Turistraadet fra 1941, af Dansk Reklameforenings Repræsentantskab, af Justitsministeriets Udvalg til Ændring af Afbetalingsloven fra 1947 og af Grøn-landskommissionensErhvervskommission fra 1949.

Har udgivet flere Haandbøger for Haandværkere.

Adresse:   Kildegaardsv.  14,   Hellerup.

HANSEN   Erik Kriminaldommer, B.; f. 4. April 1895 i Brændemp-, Søn af Ba­germester Johannes Hansen ob Hustru El=e Marie f. Jensen; gift (6. Maj 1928) m. Eigmor H., f. 16. Juli 1901 i Var­de, Datter af Kommunelærer Jens Mik­kelsen Stensig og Hustru Petrea 1. Nielsen.

Student (Odense) 1915; cand. jur. 1921; Politifuldmægtig i Esbjerg 8. A.: Puldmægtig og kst. Medhjælper hos Statsadvokaten i Kolding 1925, hos Statsadvokaten i Viborg 1928. kgl. ud­nævnt 1931; Kriminaldommer i Aalborg 1943; beskikket som Dommer i Sager ang. Porræderi m. m. 1945.

Adresse: Ny Kærv. 8 C, Aalborg.

HANSEN Erik Hart Overlæge, Dr. med.; t 13. Juni 1906 i Kbhvn.; Søn af Professor, Overkirurg, Dr. med. P N Hansen (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1944-1946) og Hustru Ingeborg f. Letih; gift (16. Maj 1935) rn. Karen H., f. 15. Juni 1910 i Kbhvn., Datter af Dr. med. Jens Jensen Veje (dod 1947) og Hustru Dorotuea Bircherod f. Gerner.

Student    (Metropolitanskolen)      1924; med.   Eks.   1931;   Kbhvns   Universitets Guldmedalje   1933;   Hospi'talsansættekt'i-4 Aarhus 1931-34, senere i Kbhvn.; A gistent   ved   Universitetets   retsmedicii ske   Institut   1935-36;   2.   Ræervekirur ved  Bispebjerg Hospitals Afd.  D 1931 41;   Dr.   med.   1941;   Speoialistanerker defee   (Kirurgi)   1941;  1.  Reservekirinv ved   KommuneJTOepitalets  Afd.   I   1943; Oher   for   Kommunehospitalets  kirurgi­ske  Poliiklinak   1948;   assist.   Læge   ved Direktoratet    for    Ulykkesforsikringen 1939-44, Overlæge smstxte  1946.

Medlem af Association francaise de Chirurgie 1946 og af Société internatio­nale de Chirurgie 1948.

Har sJc revet: Ueber Gnindumsat-z und Sexualh'ormane nach Kastration (Disputats, 1941) og flere mindre Ar-'bejder, bl. a. om Fedtemiboli, om Scx-ualhormonudskillelsen, om Hermer og Ulykikesforsifcrinig, om kbihvnske Krigs­skader otc.

Adresse: Ellehøj 11, Hellerup.

HANSEN Erik Valentin Afdelingschef i Finansministeriet, R.; f. 25. Okt. 1904 i Slagelse; Søn af Sagfører, Spare­kassedirektør Carl Andreas Hansen (død 1930) og Hustru Rigmor Caroline f. Thomsen (død 1933); gift (7. Dec. 1929) m. Inga H., f. 24. Marts paa Prdbg., Datter af Direktør Th. Hårby og Hustru Amalie f. Brandt.

Student (Sorø) 1923- cand. jur. 1929; Sagførerfuldmægtig 1929-33: Sekrotæ- i Sø- og Handelsretten 1929-31; fnng. Sekretær i Pinansministeriet 1930, Sek­retær 1931, Fuldmægtig 1936, Ekspedi-

__________________Hans

tionssekretær 1938, Kontorchef 1944, Afdelingschef 1945; Dommer i Tjene-stemandsdomstolen 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Konge­riget Danmarks Fiskeribank og af Fi-skerflaadens Fornyelsesnævn 1946.

Adresse: Dnntzfelts Alle 16, Hellerup.

HANSEN Ernst Maler, Grafiker; f. 29. Okt. 1892 i Ringkøbing; Søn af Fuld­mægtig, exam. jur. Frederik Hansen (død 1913) og Hustru Doris f. Hogrefe (død 1940); gift (6. Aug. 1923) m. In-gerid H., f. 8. April 1894 paa Frede­riksberg, Datter af Dr. phil. William Sørensen (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Kirsten f. Andersson (død 1932).

I Malerlære 1907, Svend 1911; Elev paa Aarhus tekniske Skole 1907-10, paa Kunstakademiet 1910-19; første Træsnit i910; første Radering 1915; udstillede paa Charlottenborg 1915-30; Separatud­stillinger 1920-23. Udstilling i Kunstfor­eningen 1926; Gæst paa Grønningen 1930; Medlem af Grønningens Tegner­sektion 1931; Deltager i forskellige Ud­stillinger i Udlandet; Rejse til Nord­grønland 1917, til Island 1926, til Kap York Stationen Thule 1928, paa Akade­miets Stipendium til Paris 1931: Delta­ger i Dr. Knud Rasmussens 7. Thule Ekspedition til Østgrønland 1932 og 1933; Eejse til Finland 1940.

Tegninger til Bøger: Vølvens Spaa-dom (1925.); Ingjaldskvadet (1926); Seedorff Pedersen: Pigens Møde med Pan (1928); Knud Rasmussen : Festens Gave (1929); Skoven (1929); 12 Træsnit over Polkevisemotiver (1934); 8 Farve­træsnit (1935); Sort og Hvidt (1934); Dyr og Fugle (1935); Kvindelinjer (1936); Silhouetter (1937); Tegninger (1937); Bu-neberg: Vort Land (1940); Vignetter (1940); Forsider (1940); Vilh. Grønbech : Nordiske Myter og Sagn (1941); Skite-bog Thule 1928 (1941); Erotika (1942); Børn (1942) • Cavalcade (1942) - Ni Fol­kevisetræsnit (1942); Spindelvæv (1945); Niels Ebbesen (1946); Palo fra Grøn­land (1947) m. fl. — Malerier: Is­bjørnejagt (1928): Altertavle til Thule (1930) • Staaende Isbjørn (1931). Adskil­lige Træsnit. Ca. 370 Raderinger og 100 Litografier (Opus I 1922). Arbejder i Kobberstiksamlingen, Knnstindnstrimn-seet, Aarhus Museum, Skagens Mu­seum m. fl.

Guldmedalje paa. den internationale Udstilling for Kunst og Teknik, Paris 1937 og paa Scandinavian-American So-ciety's Udstilling, Los Angeles 1940.

Adresse ;  Romsøg. 3, Kbhvn. Ø.

HANSEN  Filip Dommer, R.;  f. 11. Maj 1884 i Kbhvn.; Søn af Viceskoleinspek­tør A G Hansen (død 1944) og Hustru

_Hat>9___________________

f. Pedersen (død 1933); gift (7. Nov. 1911) m. Ebba H., f. 16. Sept. 1886 i Kbhvn., Datter af Grosserer A G Has-sing (død 1900) og Hustru f. Zieseberg.

Student (Metropolitanskolen) 1903; cand. jur. 1909; Fuldmægtig ved Lol­lands Nørre Herred 1909, ved Lollands Sønder Herred 1910; Dommerfuldmæg-tig i Nakskov 1919: Dommer paa Fær­øerne 1926. i Sunds og Gudme Herreder 1933; kst. Dommer i Vestre Landsret i 1947 og i 1949.

Formand for Nakskov Værgeraad i 1922 og tor Nakskov Skatteraad 1922-24; Formand for Tilsynsraadet for Færø Amts Sparekasse fra 1926; For­mand for Thorshavns Værgeraad; Med­lem af Tilsynsraadet for Sparekassen for Svendborg og Omegn 1936.

Adresse: Svendborg.

HANSEN   Folmer Konsul, R.DM.,Chr.X Fr.M.p.p.; t. 11. Juni 1872 i Kbhvn.; Søn af Grosserer, Etatsraad J Gustav Hansen (død 1912, se Kraks Blaa l!og 1911) og Hustru Louise f. Bull (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1926); gift (30. April 1918) m. Amory H., f. 24. Febr. 1888 (Ægteskabet opløst), Datter af Lensgreve Christen Scheel (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Ingeborg f. Brøchner (død 1890).

Student (Metropolitanskolen) 1889; med. Eks. i Kbhvn. 1895, i London 1903 og i Santa Fe, Argentina, 1911; praktise­rede i Kapkolonien 1904-05, Repræsen-tant for engelsk Bankgruppe i Abyssi-nien 1906-09 og i Argentina 1911-15; del­tog i Krigen i russisk Røde Kors' Tje­neste 1916-18; Leder af Dansk Røde Kors Petrograd-Afdeling i 1919; Kon­sul i Riga 1921 (kst. 1920); Konsul og Handelsattaché ved Gesandtskabet, fra 1947 Ambassaden, i Stockholm 1924.

Formand for Nordisk Forening i Ri­ga 1920-23.

Udenl. Ordener ; Fi.H.R.3'.; R.r.K.2.; S.N.3.; S.V.2'.; U.r.K.2.; Ø.r.K.O.

Adresse: Den Danske Ambassade, Karlavagren 14, Stockholm, Sverige.

HANSEN Fritz Skattedirektør, R.; f. 26. Sept. 1887 i Staarup i Ods Herred; Søn af Gaarde.ier Peter Hansen (død 1935) og Hustru Marie f. Nielsen (ded 1938); gift (4 Dec. 1914) m. Marie H., f. 10. Sept. 1890 paa Frdbg., Datter af Blikkenslagenmester H P Nielsen (død 1919) og Hustru Marie f. Stilling (død 1927).

Student (privat dimit.) 1906; cand. jur. 1912; Assistent i Kbhvns Magistrat 8.A.; ved Frdbg. Forsørgelsesvæsen 1914; Fuldmægtig ved Frdbg. Skattevæsen 1917, Ekspeditionssekretær 1918, Kontor­chef 1925, Viceskattedirektør 1936, Skat­tedirektør 1939.

________________________482

Medlem af den af Indenrigsministe­riet nedsatte Kommission Kbhvn.-Frdbs. 1930-35.

Adresse: Harsdorffsv. 13, Kbhvn. V.

HANSEN Frode Forstander; f. 18. Nov. 1888 i Vejrup; Søn af Lærer Niels Jo­han Hansen (død 1928) og Hustru Bo­dil Marie f. Mikkelsen (død 1935); gift (28. Juni 1918) m. Margrethe H., f. 1. Juni 1891 i Malling, Datter af Konsu­lent S P Petersen (død 1915) og Hustru Jensine f. Jensen (død 1892).

Ved praktisk Landbrug 1903-10; paa Højskole 1907-08; Landbrugskandidat 1912; Assistent ved Askov Forsøgssta­tion 1914-40; Forstander for Studsgaanl Forsøgsstation fra 1941.

Har skrevet Forsøgsberetninger og Artikler i landbrugsfaglige Tidsskrif­ter.

Adresse:   Statens   Forsøgsstation, Studsgaard.

HANSEN    Georg Underdirektør, cand. polit., R.; S. 4. April 1865 i Torsted v<xi Horsens; Søn af Lærer J P Hansen (død 1924) og Hustru Maria Therese f. Hjorth (død 1902) gift 1. Gang (30. Juni 1912) m. Vilhelmine H., f. Fnsa-ger, f. 14. Juli 1883 i Viborg, død 1918; 2. Gang (12. Febr. 1922) m. cand. pharm. Karen Elisabeth H., f. 3. Dec. 1893 paa Mantzhøj pr. Nykøbing S., Datter af kgl. Skovrider PAA Kofoeil (død 1928) og Hustru Fanny f. Hanson (død 1932).

Student (Horsens) 1903; cand. polit. i908; ansat i Statistisk Bureau 1905-07 og i Indnstrifagene fra 1907, Afdelings­leder 1908, Sekretær 1909, Fuldmægtig 1932, Kontorchef 1938, Underdirektør 1946; tillige Redaktør af „Lerindustri­en" 1941.

Medlem af Bestyrelsen for Gentofte Sogns Grundejerforening 1935; Medlem af Jægersborg Menighedsraad 1941, For­mand 1943; Forretningsfører for Ud-ligningskassen for Læder og Skotøj 1942; Medlem af Handelsministeriets Skotøjsudvalg 1919.

Adresse:   Garderbøjv. 16, Gentofte.

HANSEN   Gerda Kontorchef;  f. 4. Dec. 1902   i   Hillerød;   Datter   af   Redaktør Laurids Hansen (se denne); ugift.

Student (Frederiksborg) 1921: cand. jur. 1927; Sekretær i Hovedrevisorater­ne 1929, Fuldmægtig 1937, Ekspeditions­sekretær 1942, Kontorchef 1946; tilltøe Revisor ved Kbhvns. Byret fra 1940.

Adresse:   Ved   Andebakken   8, Kbhvn.  F.

HANSEN   Gerhard Direktør, Civilinge­niør, R.; f. 14. Juni 1902 i Aarhus; Søn af fh. Toldforvalter Hans L Han­sen og Hustru Marie f. Schmidt, gift (30. Dec. 1941) m. Marie H., f. 26. Jan.

J83_______________________

1910 i Taanum ved Randers, Datter af Lærer Niels Jørgen Thybring og Hu­stru Nora f. Sørensen.

Cand. polyt. 1925; Direktør for Sø­værnets Prøveanstalt 1939; Direktør for Statsprøveanstalten 1943.

Justitsministeriets Konsulent i Spræng stofsager fra 1940; Medlem af Besty­relsen for Lydteknisk Laboratorium fra 1943, af Dansk Brandværns-Komité fra s. A. og af forskellige Udvalg til Behandling af danske Standards.

Adresse:   Amager   Boulevard   110, Kbhvn. S.

HANSE'N    Gunnar Journalist, Radio-reporter; f. 20. Okt. 1905 i Kbhvn.; Søn af Møllebygger N P Hansen (død 1926) og Hustru Kersti f. Pehrsson (død 1941); gift (19. Dec. 1934) m. Elly H., f. 27. Okt. 1906 i Kbhvn., Datter af Musiker Einar Rasmussen (død 1924) og Hustru Gudrun f. Carlsen.

Ansat ved Dagbladet København 1925-28, ved Morgenbladet 1928-31, ved Ber-lingske Tidende 1931-36 og ved B. T. 1931-40; Medarbejder ved Idrætsbladet 1926-33 og 1940-42; ved Pressens Radio­avis fra 1935; stedfortrædende Redaktør ved Prespens Radioavis.

Har skrevet:  Med Mennesker og Mi­krofon; Fodbold;  Idrætsgrenene og de­res Regler;  Sports A. B. C.;  Sports-Hi­storier; Danmarks Kamp for Frihed og Ret: Olympiadebogen. Adresse: Nygaardsv. l, Kbhvn. Ø. Sommerbolig: Hytten „Nu", Rørvig.

HANSEN H Redaktør, R.p.p.; f. 25. Dec. 1879   i    Herslev    ved   Fredericia;   Søn af fh. Gaardejer A Hansen (død 1933) og   Hustru   Margrethe  f.   Kyed    (død 1925); gift (10. Juni 1905) m. Henriette H., f. 12. Marts 1883 i Fredericia, Dat­ter af Avlsbruger Hans Strungesen (død 1924) og Hustru f. Gade (død 1935).

Uddannet i Bogtryk og Typografi ved Fredericia Avis; Medarbejder ved Horsens Avis 1902, ved Nationaltidende 1904; Redaktionssekretær ved Jyllands-Posten 1904, Medredaktør fra 1925, an­svarshavende fra 1927 og fra 193i tillige Udgiver (s. m. Direktør K Kirk, fra 1940 hans Arvinger).

Medstifter af Jydske Højres Organi­sation, dens Sekretær og Kasserer 1904 -18; Formand for det unge Højre i Aarhus 1905-15, Æresmedlem af denne Forening (nu Aarhus konservative Ung­domsforening) ; Medstifter og Æresmed­lem af Horsens K. U.; Næstformand i Aarhus konservative Vælgerforening 1912-34; Sekretær i Det konservative Fol­kepartis Amtsudvalg for Aarhus Amt 1918-23; Formand for Provins-Journa­listforeningen 1915-31 (Æresmedlem 1931) og for Danske Journalisters Fæl­lesrepræsentation (hvert andet Aar)

___________________Hans

1918-31; Medlem af Forretningsud­valget for den danske Presses Fæl-lesraad 1919-31, Formand 1930-31; Formand for Komitéen for det 3. alm. danske Pressestævne i Aarhus 1925 og for Fællesudvalget til Forberedelse af en udvidet Journalistuddannelse, der i Efteraaret 1927 arrangerede et 2 Maa-neders Kursus for unge Journalister; Medlem af det af det nordiske Presse­møde i 1930 nedsatte Udvalg angaaende en fælles nordisk Journalistuddannelse, der i 1951, som Indledning til en nor­disk Journalisthøjskole, afholdt et nor­disk Journalistkurans i Stockholm; Med­lem af Bestyrelsen for de nordiske Pres­semøder 1926-31; Medlem af Bestyrel­sen for English Club i Aarhus 1923-31, af Komitéen for Dansk-fransk Skole-samvirke 1926-31; Medlem af Repræsen­tantskabet for Pensionsforsikmngsan-stalten 1930-31; Medlem af Bestyrelsen for Kræftkomdteen for Aarhus Amt og af Bestyrelsen for Radiumstationen i Aarhua 1930-44; Medlem af Bestyrelsen for Dansk-Ensrelek Selskab fra 1931, af Bestyrelsen for Foreningen Norden, Aarhus og af Landsforeningens Repræ­sentantskab « Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Bys Fadderskabsforening for Tønder fra 1935; Medlem af det af Kom­missionen til Undersøgelse af de i dansk Privateje bevarede Kilder til dansk Historie nedsatte Udvalg fra 1937; Medlem af Bestyrelsen for de i 1946 paabegyndte Journalistkursus ved Aarhus Universitet.

Udenl. Ordener- C.H.L.4.: Fi.H.R.31.: N.St.O.31.: Po.P.R.4.; S.V.3".

Adresse: Set. Olufsgaard, Aarhus.

HANSEN H Redaktør; f. 19. Dec. 1892 i Ny Nyby, Taasinge; Søn af Kap­tajn Christen Hansen (død 1900) og Hustru Kristine f. Hansen (død 1946); gift (30. Juni 1922) m. Eva Cecilie H., f. 22. Nov. 1897 i Roskilde, Datter af Lærer Carl Godvin (død 1934) og Hu­stru Jenny f. Nielsen (død 1920).

Student (Svendborg) 1912; cand. phil. 1913; Journalist fra 1914; Elevtid ved Middelfart Avis og Faaborg Folketi­dende; Medarbejder ved den Berg'ske Presse 1916-20; Redaktionssekretær ved Næstved Tidende 1920-27; derefter Red­akter af Venstres Pressebureau.

Formand for Provinsbladenes Andels­selskab for Stereotypering.

Forskellige Studierejser i Udlandet.

Adresse: Vesperv. 13, Hellerip.

HANSEN H fh. Statsmeteorolog, R.DM.; f. 22. Okt. 1875 paa Søbjerggaard, Ran­ders Amt; Søn af Gaardejer J Hansen (død 1923): gift (1905) m. Agnes Har­riet H., f. 26. Marts 1881 i Kbhvn., Datter af Malermester Fr. Rasmussen.

Hans _______________

Student (Randers) 1896; Magister-konferens i Fysik i90E; Assistent ved hydrografisk laboratorium 19*2-04; Medhjælper ved Meteorologisk Insti­tut 1904; Afdelingschef ved den klima­tologiske Afdeling fra 1910; Statsme-teorolog 1919-48; kst. Direktør for Me­teorologisk Institut i 1942.

Har skrevet: Experimental determina­tion of the relation between the freezing-point of sea-water and its specific gra-vity; Meteorological observations on the Alabama expedition.

Adresse: Judithsv. 9. Hellerup.

HANSEN H A Skibsreder. Skibsmægler, RDM.p.p.; f. 21. Okt. 1874 i Marstal; Søn af Skibsfører H A Hansen (død 1912) og Hustru Sofie f. Kromann (død 1922); gift m. Christine H., f. 5. April 1877 i Marstal, Datter af Skibsfører Bøye Eriksen (død 1881) og Hustru Amalie f. Steenhoff (død 1932).

Uddannelse i Skibsmæglerforretninger i Marstal og Antwerpen; ansat i Fir­maet Holm & Wonsild 18%; SJdbsmæg-tereks. 1906; Bestalling 1910; Medinde­haver aif Holm & Wonsild (korresponde-rende Reder for Dampskibsselskabet Myren) fra 1921, Eneindehaver 1934-45.

Formand for Dansk Dampskibsrede-riforening 1934-39 og for Søfartsraadet 1934-39; Medlem af Bestyrelsen for For-sikringsaktieselskabet National og for Dampskibsselskabet Dania

Udenl. Orden :  N.St.O.J1.

Adresse:  Margrethev.  31,  Hellerup.

HANSEN   Hans Arkitekt; f. 19. Aug. 1899 i Brøndbyøster; Søn af f h. Galanteri­handler Niels Hansen og Hustru Ellen f. Rasmussen; gift (3. Sept. 1927) m. Kirsten H., f. 17. Sept. 1903 i Lyngby, Datter af Grosserer Georg Groth-Han-een (død 1940) og Hustru Henny f. Kle-now.

Uddannelse paa Kunstakademiet i Kbhvn.; Ansættelse paa forskellige Tegnestuer fra 1918, bl. a. hos Gotfred Tvede 1919-22 og hos Anton Rosen 1925-28; tildelt Akademiets Guldmed. 1926; Konduktør ved Opførelsen af den ny Polyteknisk Læreanstalt 1928-30; der­efter egen Virksomhed.

Har foretaget Ombygningen af Ejen­dommen N-Voldg. 16 (præmieret af Kbhvns Kommune, 1933): har opført: Statsminister Staunings Æresbolig (præ­mieret af Gentofte Kommune, (1935); K. B. Sportsanlæget paa Frdbg. (s. m. Dr. techn. Chr. Ostenfeld, præmieret af Frdbg. Kommune, 1943); Godthaabsvæn-ere (s. m. Alvar Lauritzen, præmieret af Frdbg. Kommune, 1943); Sundheds-udstillingen i Forum (1939): Administra­tionsbygning m. m. for Dyrups Farve­fabrik (1940); General Motors Nyby.g-

__________________________484_

ning (s. m. Civiling. S Friis-Jespersen. 1940-42); Frihedsraadets Udstillinger i Kbhvn., Stockholm og Go'teborg 1945; Afdelingen „Danmarks Frihedskamp" paa Nationalmuseet 1948; Udstillingen „Ny Slægt" i Forum 1948; forskellige Industribygninger, Villaer m. m. Adresse: Vagtelv. 5, Kbhvn. F.

HANSEN   Hans Gaardejer; f. 26. Sept. 1878 i Næsby ved Slagelse; Søn af Mu­rermester Peter Hansen (død 1935) og Hustru Kirsten f. Jørgensen (død 1910); gift (18. Maj 1905) m. Klara Petra H., f. 25. Jan. 1879 i Egeslevmagle, Datter af Mejeriforpagter C F Berg (død 1911) og Hustru Kirstine f. Andresen (død 1881).

Paa Brøderup Høj- og Haandværker-skole og paa Teknisk Skole i Slagelse; Murermester i 'Ubberup ved Kallund-borg 1905-17; Ejer af Fredensgaard i rbby fra 1917; tillige Murermester I Rørby.

Medlem af Tømmerup Sogneraad 1908-12: Regnskabsfører for Kjærby Brugs­forening 1908-13, Formand for samme 1913-17; Medstifter af Danmarks Rets­forbund 1919; Medlem af Folketinget (Danmarks Retsforbund), valgt i Søn­derjylland. 1929-39 og fra 1947; Medlem af Finansudvalget 1935-36; Formand for Retsforbundets Rigsdagsgruppc 1936-39 og for Danmarks Retsforbund 1939-45: Redaktør af Ret & Frihed" fra 1949; Formand i Bestyrelsen for C Lambeks Legat.

Adresse:   Guldborgv.  4,  Kbhvn.   F.

HANSEN   Hans Kreditforeningsdirrktør. B.; f. 9. Okt. 1880 i Ovn ved Ringe­næs ; Søn af Gaardejer Jes Hansen (død 1914) og Hrastru Eline t. Jessen (død 1914); giift (9. Okt. 1907) m. Snfi« H., f. 18. Nov. 11676 i Nybøl, Datter af fh. Gaardejer Hans Ludvigsen (død 1927) og Hustru Marie f. Bock (døri 1908).

Kiev paa Vinding Højskole 1897-98, naa Tune Landbrugsskole 1901-02; Landbrugskandidat (Kbhvn.) 1904; Læ­rer ved Give Højskole 1904-05: Besty­rer af Grøngaard i Nordslesvig 1905: Konsulent for Fælleslandboforeningen for Nordslesvig 1907-32, Æresmedlem af Foreningen 1940; Redaktør af Nordsles­vigsk Landbrugs- os Mejeritidende 1908-32; deltog j Krigen 1915-18; landbrugs-kyndig Direktør i Sønderjyllands Kre­ditforening fra 1919; Medlem af det sønderjydske Domæneudvalg 1921-35; Medforstander for Graasten Landbrugs­skole 1924-35; Medlem af Grundforbed-ringsudvalget tor Aabenraa Amtskreds fra 1937 og af Det kgl. danske Land­husholdningsselskabs Bestyrelsesraad fra

485________________________

1940;   Æresmedlem   af   Foreningen   af dansko Landbrugskandidater fra 1946.

Adresse, Karpedam 24, Aabenraa.

HANSEN Hans Landstingsmand; f. 9. Nov. 1885 i Usserød; Søn af Tømrerme­ster Ole Hansen og Hustru Katrine f. Hansen (død 1939); gift (11. Maj 1912) m. Meta H., f. 3. Okt. 1890 i Usserød, Datter af Væver Janus Jen­sen (død 1926) og Hustru Antoinette f. Johansen (død 1930).

Tømrersvend  1905-32.

Medlem af Sogneraadet 1913-33 og af Frederiksborg Amts Skoledirektion fra 1935; Folketingsmand 1932-35; Lands­tingsmand fra 1937; Medlem af Rigs­retten 1947 og af det Udenrigspolitiske Nævn; Formand for den socialdemokra­tiske Landstingsgruppe fra 1947; Med­lem af Over-Skyldraadet 1933-38; Konsu­lent i Statens Ligningsdirektorat fra 1638; Medlem af Hovedbestyrelsen f »r Socialdemokratiet 1919-45, af Bestyrelsen {or Arbejdernes Oplysningsforbund fra 1924 og af Repræsentantskabet for Dan­marks Nationalbank.

Adresse:   Usserød pr.  Kokkedal.

HANSEN   Hans Henning Arkitekt; f. 4. Juli 1916 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt Henning Hansen (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Arkitekt Agnete Laub Hansen.

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1934; egen Arkitektvirksomhed 1939; Af­gang fra Kunstakademiet 1940; Studie­rejser til England m. m.; raadg. Arki­tekt for Undervisningsministeriet fra 1945; Assistent ved Undervisningen paa Kunstakademiet fra s. A. -. tildelt 1. Præmie i Konkurrence om et Stadion i Valby (s. m. Philip Arctander) og i Konkurrence om et Teater i Randers (s. m. Honning Meyer) 1947.

Formand for De studerendes Raad ved Kunstakademiet 1938; .forskellige Tillidshverv indenfor Akademisk Arki­tektforening 1942-44; Medlem af Akade­misk Skytteforenings Bestyrelse og af Terrænsportsraadet 1943-46.

Har opført Klubhuse for Boldklubben Frem og for Valby Boldspil Union (s. m. pthilip Arctander), samt Kantine m. v. for Hedehusteglværket.

Adresse : Knabrostr. 13, Kbhvn. K.

HANSEN Hans l Skolebestyrer; f. 29. April 1889 i Frebjærg; Søn af Hus­mand Rasmus Hansen og Hustru Dor­thea f. Jørgensen (død 1924); gift (Juli 1915) m. Lærerinde Maren H., f. 9. Febr. 1889, Datter af Gaardejer Tho­mas Petersen (død 1911) og Hustru Kir­stine f. Jensen (død 1941).

Lærereks. (Odense); Vinterlærer i Sandfeld 1906-07; Lærer ved forskellige

____________________Hans

private  Realskoler 1911-20;  Bestyrer af Nørre Aaby Realskole  fra 1920.

Formand for Nørre Aaby Folkebiblio­tek fra 1920; Medlem af Nørre Aaby Sogncraad "« Formand for Børneværnet fra 1933; Medlem af Hovedbestyrelsen for Danmarks Realskoleforening 1918-27; Formand for Den private Realskoles Lærerforening 1919-20; .Medlem =ilf Besty­relsen for Den private Realskoles Be­styrerforening 1935-37; Redakter at Den danske Realskole 1938-48; Medlem af Opgavekommissionen for Mellemskole-og Realeksamen m. v. 1923-37.

Har udgivet: Læsefag og Læsning (1918); Dansk Læsning (1922); Om Un­dervisning i Litteratur (1926); Real­skolen og Erhvervslivet (Prisopgave, 1935); Dansk Læsebog for Mellem- og Realskolen I-V (s. m. Tb. Heltoft); Dansk Læsebog for Folkeskolen og Dansk Læsebog for de unge (s. m. Tb. Heltoft og A M Sunesen).

Adresse: Realskolen, Nørre Aaby.

HANSEN Hans Jakob Gesandt: f H Maj 1889 i Bringstrup: Søn af Land­brugsminister Ole Hansen (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Han­ne f. Hansen; gift (14. Sept. 1928) m. Karen H., f. 16. Jan. 1907 i Kbhvn., Datter af Dr. med. Einar Lundsgaard (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Mathilde f. Nielsen (død 1928). Elev paa Høng Højskole 1905-06, paa Askov Højskole 1906-07 og 1907-08; Stu­dent (privat dimit.) 1911; cand. polit. 1917; s. A Sekretær og senere Fuld­mægtig ved Den overordentlige Kom­mission af 8. Ang. 1914; ansat i Uden­rigstjenesten 1920; har gjort Tjeneste dels i Udenrigsministeriet dels ved en Række Repræsentationer i Udlandet (Chicago, Seattle, Paris, Oslo, Genéve og Bern); midlertidig Kontorchef i Mi­nisteriet 1939; Kontorchef 1940; Chargé d'Affaires i Bern 1946; overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister s. A.; tillige Chargé d'Affaires i Wien 1946, overordentlig Gesandt og befuld­mægtiget Minister smstds 1947.

Adresse: Det Danske Gesandtskab. Dahlholzliweg 13. Bern. Schweiz.

HANSEN  Hans Jørgen Direktør; f. 8. Sept. 1884 i Haderslev; Søn af Foder­mester Hans Petersen Hansen (død 1916) og Hustru Anguste Sofie f. Hes-selberg (død 1927); gift (26. Maj 1911) m. Anna Catrine H., f. 29. Sept. 1887 i Vamdrup, Datter af Sadelmagermester Chr. Sørensen Ravn og Hustru Marie f. Hansen.

Ansat hos Grøn & AVitzke 1898, Di­rektør fra 1915; tillige adm. Direktør for Forsikrings-Akts. Dansk Merkur fra 1918-, i „Germania", Berlin 1904-06; Ge-

Hans________________

neralasent for Western Assurance Com-pany 1909-46.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Glasforsikrings-Forening 1933-41, for Dansk Tyveriforsikrings-Foreniner 1927-46, for Forsikringsforeningen 1929-34 os for Forsikringsforeningens Understøttel-sesselskab fra 1930: Medlem af Dansk Tarifforenings Komite fra 1917, af Dansk Brandværns Komite fra 1938 og af As­surandør-Societetets Komite fra 1949: Medlem af Bestyrelsen for Dansk For-sikrings-Akts. Provincia og for Dansk Driftstabsforsikrings Akts.

Adresse : Lundsg. 8, Kbhvn. Ø.

HANSEN Hans Jørgen Dommer, B.; f. 9. Nov. 1887 i Grimstrup ved Esbjerg; Søn af Gaardejer Mads Chr. Hansen (død 1904) og Hustru Ane Nielsine f. Sørensen (død 1915); gift (9. Maj 1919) m. Martha Simonia H., !. i Rousthøje ved Varde, Datter af Hotelejer Lam­bert Christensen (død 1931) og- Hustru Mette Marie f. Madsen (død 1907).

Student (Ribe) 1908; cand. jur. 1914; Sagførerfuldmægtig i 1914 og 1916-17; Sekondløjtnant 1915; By- og Herreds-fnldmæetig i Varde 1917; i Rudkøbing 1918- Dommerfuldmægtig sammesteds 1919; i Kolding 1920; Dommer i Rougsø m. fl. Herreder 1936.

Adresse :  Randers.

HANSEN Hans Oluf Generalmajor, K1. DM..HTH. p.p.; f. 14.Dec.1879 i Kbhvn. Søn af Bogholder H P Hansen (død 1902) og Hustru Ane Dorthea f. Bech fdød 1928); Rift (17. Nov. 1911) m. Laura Dorothea Ebba H., f. 11. Okt. 1890 i Kbhvn., Datter af Generalmajor Louis Nielsen (død 1936. se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Anny f. Jordan. Rekrut 1900; Premierløjtnant 1904; Kaptajn 1916; Oberstløjtnant 1930; Oberst 1934; Generalmajor og Chef for Sjællandske Division 1941; Afsked 1944 Udenl. Ordener: Ne.r.K.FK.; N.O.N.3. Adresse: Ordrupv. 179, Charlottenlund.

HANSEN Hans Peter fh. Finansmini­ster; f. 6. Okt. 1872 i Nykjøbing S.; Søn. af Arbejdsmand Ote Hansen (d»d 1883) og Hustru Kirstine f. Larsen (død 1923); gift m. Louise H., f. 20. Maj 1877, Datter af Skrædder J Nielsen, (død 1920) og Hustru Karen f. Petersen (død 1914).

Tjente paa Landet 1886-90; derefter Lagerarbejder i Kbhvn.; Forretningsfø­rer ved Fyns Social-Demokrat 1900-02; Redaktør af Vestsjællands Social-Demo-krat 1902-19; folkevalgt Borgmester i Slagelse 1917-27; Statens Repræsentant i Bestyrelsen for Store Nordiske Tele­grafselskab 1926-32; Forsvarsminister i det andet Ministerium Stauning 1932, Finansminister 1935-37.

Medlem af Slagelse Byraad 1906-46; Medlem af Sorø Amts Skoleraad; For­mand for Den danske Købstadsforenine 1929-46 og for Nat ionalf orenin een til Tuberkulosens Bekæmpelse; Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse 1906-15; Folketingsmand for Slagelsekredsen 1913-45; Formand i Folketinget 1924-32 oe for den parlamentariske Kommission af 1945; Medlem af Landmandsbankens Bankraad 1938 og af det udenrigspoli­tiske Nævn 1941-45; Formand for Dansk Interparlamentarisk Gruppe 1942-45.

Adresse: Slagelse.

HANSEN  Hans Willemoes Skoledirek­tør; f. 2. April 1889 i Vejlø ved Næst­ved; Søn af Gaardforpagter Ole Han­sen (død 1942) og Hustru Signe f. Larsen (død 1941); gift (19. Juli 1918) m. Agnes H., f. 4. Sept. 1888 i Øster-skov paa Langeland, Datter af Gaard­ejer Chresten Bruun (død 1904) op Hu­stru Margrethe f. Larsen (død 1923). Alm. Forberedelsesftks. 1905; Lærer eks. (Vordingborg) 1910; Kursus naa Statens Lærerhøjskole; Studieophold med Statsstøtte i Udlandet; Lærer ved Flakkebjærg Opdragelseshjem 1910, ved Hørsholm Realskole s. A., i Hejbøl ved Ølgod 1911. ved Rudkøbing ETo1 skole 1913-14; Kommunelærer l N r skov 1915; Overlærer i Rønne 19? Skoledirektør i Randers 1946.

Formand for Dansk Børneværns!' ening 1938; Medlem af Samvirket l Børneforsorgen i Randers, af Bestyr sen for Randers Børneasyl og f Fredsforeningen i Randers 1946; F' mand for World Frdendship Assoc tion, Randers Afd., for Lokalkomite af Fredsvenners Hjælpearbejde og f Randers Stipendie- os Laaneforenin_ for Studerende.

Har skrevet Artikler i Folkeskolen og Børnesagens Tidende m. m.

Adresse: Rosenørnsg. 2, Randers.

HANSEN Harald Domnwr; f. 8. Marts 1898 i Nakskov; Sen af Former Jo­hannes Hansen og Hustru Henriette f. Hansen (død 1946); gift (7. Dec. 1930) m. Anna Maria H., f. 27. Maj 1908 i Rudkøbing, Datter af Ølhand-ler Alfred Johansen (død 1916) og Hu­stru Othilia f. Godtfredsen.

Ansat ved Statsbanerne 1914-18; Stu­dent 1919; cand. jur. 1924; Dommer­fuldmægtig i Nykøbing F. s. A.; Sag­fører i Glumsø 1928; Dommerfuldmæg­tig i Frederikshavn 1930, i Maribo 1935, i Nordre Birk 1940; Dommer i Sæby Købstad og Dronninglund1 Her­red fra 1947.

Accessit for Kbhvns Universitets Pris­opgave  i Jura  1926. Adresse:   Dominergaarden, Sæby.

J87_______________________

HANSEN   Harald   Mater;  f.  18.   Febr.

1890 i Kbhvn.; Søn af Snedkermester Peder Hansen (død 1929) og Hustru Fanny f. Olsen-, gift (8. Aug. 1945) m Susanna H., f. 16. Jan. 1914, Datter af Kontorchef Ove R Baumann (død 1944) og Hustru Janet f. Colloway.

Malersvend; paa Teknisk Skole; Af­gang fra Akademiet 1915; udstillet paa Den frie Udstilling fra 1918: Lærer ved Akademiets Malerskole 1919-20.

Medlem af Bestyrelsen for Den frie Udstilling og af Kunstforeningens Be­styrelse 1932-35; Formand for Malende Kunstneres Sammenslutning 1936-42; Medlem af Censurkomjtéen for Kunst­nernes Efieraarsudstilling 1917-18, af Unionalen fra 1927.

Hovedarbejder: Spodsbjerg Skrænten (1919, Aabenraa Museum); Hune Kirkt (1920, Aarhus Museum); Gletscheren (1921, Kunstmuseet); Bjergbillede (1921, Maribo Museum); Tyrefægtning (1925, Odense Museum); Solsikker (1925, Aal-I borg Museum.); Arbejder i Arkivet for dekorativ Kunst i Lund; Dekorering af Vestibule for De forenede Bryggerier (1926), af Danske Sømandsmdseionshjem i Gent (1928) og af Kuplen i Statsradio-| (ombygningen (1930); Freskoudsmykning af Forhal i Det forenede Oliekompagni 1931, af Forhal i Tjørnegaardsskolen, J Gentofte, 1932 og af Byraadssalen paa l Senderborg Raadhus; Udsmykning i Dansk Ingeniørforenings Restaurant 1935; Dekorationen af Handelsbankens Vesterbro Afdeling 1936; Udsmykningen af Handelshøjskolens Auditorium 1940; Udsmykningen af Folkespisestuen ved Ohristiansholms Fabrikker; Loftsudsmyk-ningen af Parkteatrct; malet Billeder af Broarbejder i Lilleasien for det dansk-svenske Ingeniørforetagende 1932-33; for­nyet Udsmykning i Dansk Ingeniørfor­enings Restaurant eller Husets Genop­førelse 1947-46.

Tilkendt Eckersberg Medaljen 1934. Adresse : Gothersg. 143, Kbhvn. K.

HANSEN H C Finansminister; f. 8. Nov 1906 i Aarhus; Søn af Skomager Chr. Hansen (død 1945) og Hustru Helene f. Sperling (død 1933); gift (26. April 1930) jn. Gerda H., f. 26. Aug. 1907, Datter aif Snedker Frederik Nielsen (død 1927) og Hustru Anna f. Clausen. Udlært som Typograf 1926; Ophold paa Heimvolkshochschule Schloss Tinz Thuringen 1928; Sekretær i Danmarks socialdemokratiske Ungdom 1929; For­mand for samme og for De Unges Idræt 1933-37; Leder af Hovedorganisationer­nes Informations- og Propagandaafde-Hng (H.I.P.A.) 1937-39; Parti-Sekretær i Socialdemokratisk Forbund 1939-41 og fra 1945; Finansminister i det andet

__________________Hans

Ministerium BuM i 1945 og i Ministe­riet Hedtoft 1947.

Formand for Socialistisk Ungdoms-internationale 1935-39; Medlem af Fol­ketinget 1936 (Kbhvns Amt); Formand for Socialministeriets Ungdomsudvalg 1938-39; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Telefon Akts. 1939-45 og 1946-4;; Formand for Forvaltningskommissionen af 1946. 1947-48.

Har skrevet: Tre Talekor (1929); Ny Slægt, ny Styrke, Talekor (1932); Tro og Trods, Digte (1932); Medredaktør af Th. Stauning, folkets Søn, Danmarks Statsminister (1942); literære og politi­ske Artikler i den socialdemokratiske Presse.

Adresse:   Ny Carlsborg V. 36, Kbhvn.V.

HANSEN  H C Skoleinspektør, R.; f. 2. Okt. 1882 i Skarrild; Søn af Landmand M Hansen (død 1934) og Hustru Ma­thilde H. (død 1935); gift (10. Aug. 1915) m. Magda H., f. 12. Juni 1892, Datter af Overlærer Johannes Kiile-rich (død 1919) og Hustru, Marie K.

Lærereks. (Ranum) 1908; Tillæerseks-amen i fremmede Sprog; Studierejser i Tyskland, Schweiz og Sverrig; ved Landbrug og Mejeribrug til 1905; Lærer i Vejen 1908-11 og i Herning 1911-20; Overlærer i Graasten 1920.

Statens Tilsynsførende ved Graasten Husholdningsskole 1921 og ved Graasten Landbrugsskole 1923; Medlem af Kom­missionen ang. Det kgl. Teaters Forhold 1933; Formand for Sønderjysk Teater­forening 1930 og for Graasten Bibliotek 1926; Forstander for Graasten Handels­skole 1926; Medlem af Tilsynsraadet for Sprogforeningen 1937; Formand for Graa­sten Børnehave 1937 og for Graasten Spædbørnshjem 1940; Medlem al Lands­bestyrelsen for Forebyggende Børneværn 1941; Formand for Senderjysk Skole­scene 1933. Adresse: Graasten.

Sommerbolig : Vejers Strand pr. Oks-bøl.

HANSEN   H Chr. Husmand; f. 27. Marts 1880 i Vittrup i Lindknuri Sogn; Søn af Gaardejer Jørgen Th. Hansen (død 1919) og Hustru Ane Kir­stine f. Jørgensen (død 1933); gift (12. Maj 1909) m. Ane Margrethe H., f. 1. Sept. 1882, Datter af Gaardejer Andreas Chr. Jensen (død 1896) og Hu­stru Else f. Vestrup.

Uddannet ved Landbrug; paa Valle­kilde Højskole; Sogneraadsmedlem 1913-16; Medlem af Skatteraadet for Løgstør Skattekreds 1916-48; Folketings­mand (Aalborg Amtskreds, Radikale Venstre) 1918-29 og 1932-35; Medlem af Repræsentantskabet for Aalborg—Hvalp­sund Jernbane fra 1919 og af Bestyrel-

Hans_______________

sen for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger fra 1940: Formand for Lejehuskommissionen i Jylland fra 1920 og for Akkordudyalget for Aalborg Amt; Medlem af Finansudvalget 1920-26 og 1933-35.

Adresse: Farsø.

HANSEN Helmuth Oberstløjtnant, R. DM., HTH., M.T.Kha.p.p.; f. 18. Nov. 1896 i Aalborg; Søn af Købmand Hans Hansen (død 1932) og Hustru Anna f. Petersen; gift (12. Juni 1922) m. Irma H., Datter af Handskefabrikant Johan Floridon (død 1934) og Hustru Rine f. Kjær (død 1924).

Student (Aalborg) 1915; Premierløjt nant 1919; Kaptajnløjtnant og Chef for Trainafdel ingens Motorvognskom-pagni 1932; Ritmester 1934; Oberstløjt­nant og til Raadighed for Trainafde-lingen 1945.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.31.; N.r.K. M.M.

Adresse: Markmandsg. 2, Kbhvn. S.

HANSEN Henning Underdirektør, cand. jnr.; f. 30. Aug. 1883 i Kbhvn.; Søn af Toldforvalter Johannes Henning Hansen (død 1935) og Hustru Laurine Christi­ane f. Jelstrup (død 1915) gift (17. Maj 1930) m. Bodil H-, f. 2. Maj 1902 i Vemmetofte, Datter af Klosterlæge Gas­par Christiansen (død 1936) og Hustru Gerda f. Smith (død 1926).

Student (privat dimit.) 1906; cand. jur. 1925; ansat i Toldvæsenet 1900-02; Assistent i Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn 1902, Fuldmæstig 1919, Eks­peditionssekretær 1923, Kontorchef 1936, Underdirektør 1942; Sagførerfuldmægtig i Skern med Permission fra Sparekas-kassen 1927-28 og i Kbhvn. 1927-30.

Lærer ved Købmandsskolens Spare­kasseskole 1932-45 og ved sammes Spare­kassernes Provinskursus fra 1937; Revi­sor i Statsfunktionærernes Laanefor-ening fra 1922; Kirkeværge for Frede-rikskirken 1942-45.

Adresse • Østerbrog. 120, Kbhvn. Ø.

HANSEN H Ivar Direktør, Civilinge­niør, R.; f. 19. Nov. 1886 i Frederiks­havn ; Søn af Overpakmester Ivar Chri­stian Hansen (død 1936) og Hustru Ca­roline f. Mnnch (død 1938); gift (9. Febr. 1915) m. Charlotte Marie H., f. 22. Nov., Datter af Proprietær Peter Olesen (død 1932) og Hustru Andrea f. Olesen.

Student (Aalborg) 1904; cand. polyt. 1910; Ingeniør ved Firmaet Laur. Knud­sen, mekanisk Etablissement s. A.; Un­derdirektør i Akts. Laur. Knudsen, mekanisk Etablissement 1937; Direktør smstds 1942.

Medlem af Akademiet for de tekni­ske Videnskaber; Censor ved Polytek-

nisk   læreanstalt:    Medlem   af   Prøt-ningsudvalget, af Dansk Elektroteknisk Komite  og af  Forretningsudvalget  for Dansk  Standardiseringsraad. Adresse: Hyrdevej 12, Hellerup.

HANSEN  H M Professor. Dr. phil., K'. DM.; f. 7. Sept. 1886 i Faaborg; Sun af Skibsfører Hans Hansen (død 1933) og Hustru Hansine f. Poulsen (død 1919); gift 1. Gang m. Helga H., Dat­ter af Provst Jens Vahl og Hustru Emilie f. Worm (Ægteskabet opløst); 2. Gang (1935) m. Thyra Gudrun H., f. 28. Juli 1899 i Kbhvn., Datter al Oberst M J Sand (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Caroline Elise Charlotte f. Jensen (død 1932).

Student (Lang & Hjorts Kursus) 1903; cand. mag. 1909; fortsatte Studier i Gottingen; Assistent ved Polyteknisk Læreanstalts fysiske Laboratorium 1908-18; Dr. phil. 1913; vikarierende Docent i Fysik ved Kbhvns Universitet 1914; Docent 1918; Professor 1923; Universi­tetets Prorektor 1945-46. Rektor fra 1948; Bestyrer af Universitetets biofysi­ske Laboratorium; Redaktør af Fysisk Tidsskrift fra 1913; Sundhedsstyrelsens Konsulent i Røntgensager.

Medlem af Konsistorium 1922-26 og fra 1943; Medlem af Stipendieudvalget; Formand for Fysisk Forening 1920-22, 1928-31 og 1939-42; Medlem af Bestyrel­sen for Centralforeningen af Lærere ved Universitet m.v. 1919-23. Formand 1933-48; Næstformand for Danske Statsevn-bedsmænds Samraad; Medlem af Ha-diumfondeta Landskomité og Forret­ningsudvalg til dets Ophævelse 1929, af Hovedbestyrelsen og Direktionen for Landsforeningen til Kræftens Bekæm­pelse og af Direktionen for Finsenin stitutet og Radiumstationen; Medlem af Bestyrelsen for Radiumstationerne i Odense og Aarhus og for General­konsul Carlsen og Hustru Adolphines Legat til Kræftens Bekæmpelse fra 1935; Medlem af Røntgenudvalget; For mand for Udvalget af 7. Okt. 1933 ang. Statsradiofonibygningen; Formanil for Dansk Tunghøreforening 194149 os' for Universitetets Folkeoplysning (Unifol 1946; Medlem af og 2. Vicepræsident for Akademiet for de tekniske Viden­skaber: Medlem af det teknisk-riden-skabelige Forskningsraad; Formand i Bestyrelsen for Optisk Laboratorium: Medlem af Videnskabskoinmissioncn.

Har udgivet: Vejledninger ved de fysiske Øvelser for Fabrikingeniører; Lærebog i Fysik (1941); videnskabelif-'i> Arbejder over magneto- og elektroopli-ske Emner.

Adresse ; Juliane Maries V. 30, Kbhvn.Ø. Sommerbolig: Smidstrup pr.  Gilleleje.

HANSEN   H Monrad Redaktør; f. 21 Jan. 1887 i Skee, Haraldsted Sogn; Søn ;if Gaardejer Fr. Hansen (død 1916) os Hustru Marie f. Petersen (død 1934); gift (20. April 1916) m. Anna H., f. 16. Okt. 1892 i Holbæk, Datter af Købmand Anders Larsen (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Birthe Marie f. Olsen (død 1937).

Præliminæreks. 1905; Journalistelev-ved Venstres Folkeblad, Ringsted 1905-07; Redaktionssekretær ved Holbæk Amts Venstreblad, Holbæk 1907-14; Med­redaktør af Lolland-Falsters Venstre­blad, Nykøbing F. 1914-17; Landmand 1917-27; paa Lyngby Landbrugsskole 1920-21; Redaktionssekretær ved Holbæk Amts Venstreblad, Holbæk 1927-38, Re­daktør smstds. fra 1938.

Medlem af Holbæk Menighedsraad fra 1922, Formand fra 1934; Formand for Frisindet Vælgerforening i Holbæk 1924-42; Medlem af Bestyrelsen for Det radikale Venstre i Holbækkredsen fra 1932; Tilsynsførende for Dansk Værne­selskab 1934-47; Medlem af Holbæk Købstads Skolekommission fra 1935 og af Merløse-Tuse Herreders Provstiudvals fra 1945; Formand for Det radikale Venstres Pressebureau fra 1946; Medlem af Bestyrelsen for Det radikale Ven­stres Partifond fra 1946, for Det radi­kale Venstres Redaktørforening fra 1946 ug for I/S Ritzaus Bureau fra 1947; Medlem af (Jngdomsskolcnævnei i Hol­bæk fra 1946.

Adresse: Alsade 30 A, Holbæk.

HANSEN H O Højesteretssagfører, R.; f. 5. Nov. 1897 i Kbhvn.; Søn af Gaard­ejer, senere Herreekviperingshandler Rs. Hansen (død 1925) og Hustru Karen Solie f. Hansen; gift (13. Nov. 1923) m. Erna Ellen H., f. 21. Dec. 1899 i Kbhvn., Datter af Manufakturhandler Wald. Kleffel (død 1933) og Hustru Birthe Kirstine f. Jensen (død 1928).

Student (Frdbg. Gymnasium) 1916; cand. jnr. 1922; Landsretssagfører i Kbhvn. 1926; Medhjælper hos Statsad­vokaterne i Østre Landsretskreds 1937-43; Højesteretssagfører 1939.

Ledende Senior i Studenterforeningen 1936-37; Formand for Studenterforenin­gens Seniorklub; Hedersledamot af Kri­stianstads Nation ved Lunds Univer­sitet

\ilri-sse: HillcrødsT. 114, Kbhvn. F.

HANSEN H P Kreditforeningsdlnktør; f. 26. Sept. 1882; Søn af Gaardejer Hans Hansen (død 1912) og Hustru Inger Kir­stine f. Jørgensen (død 1939); gift (1911) m. Emilie Andrea H., f. 18. Juli 1888 i Slagelse, Datter af Skomager Niels Pe­ter Hansen, Sludstrup (død 1941) og Hustru Karen Sofie t Hansen (død 1938).

______    ___         Han«

Ved Landbruget til 1898; ved Murer­faget 1898-1941, deraf 25 Aar som Murer­mester i Spangsbro ved Kalundborg; Ophold paa Vestbirk Højskole 1902-03; Delingsførerkursus paa Vallekilde Høj­skole 1911; Medlem af Repræsentant­skabet for Østifternes Husmandskredit-forening 1937-40, Direktør fra 1940.

Sogneraadsmedlem 1913-28; Formand for Socialdemokratiets Kredsorganisation i Kalundborgkredsen 1917-37; Amtsraads-medlem 1922-41; Statens Tilsynsførende i Arts Herreds Sparekasse 1934-40; Med­lem af Holbæk Amts Skyldraad 1935-40; Suppleant til Landstinget fra 1935.

Adresse : Toldskriverv. 4, Kbhvn. NV.

HANSEN  H P Museumsforstander, Kon­servator, R.; f. 2. Okt. 1879 i Holing; Søn af Gaardejer M C Hansen (død 1886) og Hustru Mariane f. Andersen Albæk (død 1932); gift (4. Nov. 1911) in. Anna H., f. 22. Sept. 1879 i Fjenstrup, død 1942, Datter af Husmand, Væver N P Larsen (død 19161 os Hustru Ane Kirstine f. Olsen (død 19J2).

Præliminæreks. 1899; Konservator (Naluralieforretning) fra 1900; Medar­bejder ved Herning Museum, IForstan-der fra 1915; Samler af Folkeminder; i Styrelsen for Foreningen Danmarks Folkeminder og for Historisk Samfund for Ringkøbing Amt; s. m. Professor Peter Skautrup Redaktør af Sprog og Kultur.

Har skrevet: Herning By (1916); Natmændsfolk og Kjæltriiiger I-II (1921-22); Fra gamle Dage Mil (1921-30); Låjlæ Falk (1923); Kloge Folk i Vestjylland (1925); Midtjyllands ældsto Handelshus, S Truelsen & Søn (1927); Ko med Kalv (1927); Om Renlighed l tramle Dage (1928); Jens Pråwst (1928); Kultur og Sprogminder (1930); Trøstrup fra Torated (1930); Degnen« Bud (1930); Trange Kaar (1932): Jubilæumsskrift for Herning Elektricitetsværk (1933); Wftlle Gro'Gre't (1935); Skovlovringen (1936); Bidrag til Midtjyllands Mejeri-historie (Andelsmeieriet Danalyst 1886-1936) (1936); Løb og Løbbinding (1937); Jubilæumsskrift for Herning Handels­standsforening 1887-1937 (1937); De gamle fortalte I-II (1939-41); Nis Cla-son og Clasonsborg (1940); De sorte Kunster (1940); Herning Højskolehjem 1890-1940; Hyrdeliv paa Heden (1941); Kloge Folk, Folkemedicin og Overtro I-II (1942-43); Folk bander (1943); Hammerum Herreds Spare- og Laane-kasse 1868-1943 (1943); Jydepotter og Løb (1944); Vogt Lys os Ild, Hamme­rum Herreds gensidige Brandforsikrings-Forening for Løsøre 1844-1944 (1944); Primitiv Folkemedicin (1945); Herning Museum 1892 -1942 (Jubilæumsskrift,

l

Ham _   _ _

194E); An Wat's Saga (1946); Spind og Bind, Bindehosens-Bindestuens og Hose­kræmmerens Saga (1947); Bonde og: Handelsmand (s. m. Markus Bjerre, 1948); Jyske originaler (1948); endvide­re en Del Artikler vedrørende kultu1-historiske Emner til forskellige Blade.

Den Hielmst.ierne-Rosencroneske Stif­telses Sølvmedaille 1930.

Adresse: Lindebo, Herning.

HANSEN    Ingeborg Landsretssagfører: f. 17. Pebr. 1886 i Kbhvn.; Datter af Husejer Anders Hansen (død 1911) 02 Hustru Christiane f. Nielsen (død 1927); gift (18. Febr. 1934) m. Gaard-ejer H J Madsen, f. 25. Sept. 1880 i Højby, Fyn, Søn af Gaardejer Frederik Madsen (død 1924) og Hustru Am Marie f. Hansen (død 1918).

Student (Wedells Karens) 19SB; cand. jur 1919; Sagfører i Kbhyn. 1922 •. Landsretssagfører 1924; offentlige Sager 1931-48.

Formand for Dansk Kvindesamfunds Kbhvns Kreds 1921-23 for Zonta Klub­ben i Kbhvn. 1942-43; Medlem af Dansk Kvindesamfunds Fællesstyrelse 1924-26. af Bestyrelsen for Kvindelis: Læsefor­ening 1922-27, af Bestyrelsen for Studen­tersamfundets Retshjælp for ubemidle­de fra 1923, af Bestyrelsen for Kvinde­lige Akademikere 1928-46, af Bestyrel­sen for Kvindernes Bygning fra 1929, af Komitéen til Opførelse af K v i riderege n -sen 1929-32, af Hovedbestyrelsen for In­ternational Alliance of Women for Suf-frage and Equal Oitizenship 1929-39, af Kommissionen angaaende Lovligheden al Svangerskabsafbrydelse 1932-36, af Bestyrelsen for Dansk Kulturfilm 1934-39 og af Landstinget (Socialdemokra­tiet) fra 1936; Formand for Landstin gets Finansudvalg 1948, Medlem af Rigf retten fra 1936. af Forvaltningsnævnei for Krigsforsikring af privat Indbi 1940, af Toldraadet 1945 og af Forfat­ningskommissionen 1946; Dommersup­pleant i Den faste Voldgiftsret 1937.

Adresse : Dronningensg. 55, Kbhvn. K

HANSEN J Axel Proprietær; f. 30. Sep. 1897 i Korkendrup ved Nyborg; Søn af Gaardejer P Hansen (død 1930) og Hu­stru Anne Kirstine f. Poulsen (død 1945): gift (2. Juli 192D m. Gudrun H., f. 14. Aug. 1894 i Lillebrænde ved Stubbekø bing, Datter af Førstelærer Otto Hen­riksen og Hustru Eline f. Ibsen.

Realeks. 1913; Uddannelse ved Land­væsenet 1913-16; Landbrugskand. 1918; Regnskabsfører og senere Kvægavlsleder paa Tranekær Avlsgaarde 1918-24; Ejer af Kogsbøllegaard fra 1924.

Formand for Danske Landbrugeres Kreatursalgsforenings Odense - Assens Afd. 1935-46; Medlem af Danske Land-

491

brugeres Kreatursalgaforenings Landsbe styrelse fra 1936; Formand for Erhvervs, udvalget for Mejerier, Slagterier og L.S. 1938-40; Medlem af Landbrugsraadet 1940-41 og af Andelsudvalget 1940-41; Næstformand for Nyborg og Omegns Landboforening 1940-48; Landva-sens-kommissær; Formand for Arbejdsgiver­foreningen for Landbruget l Fyns Stift fra 1944; Medlem af Bestyrelsen og For­retningsudvalget for Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger fra 1947 og af Bestyrelsen l Central­foreningen af Tolvmandsforeninger o» større Landbrugere i Danmark fra 1946; Medlem af Landarbejderkommissionen af 1948. Adresse : Kogsbøllegaard pr. Nyborg.

HANSEN  Jens H Underdirektør, R.; f. 6. Jan. 1884 paa Frdbg.; Søn af Bryg­geriformand Peter Hansen (død 1934) og Hustru Karen Sophie f. Jensen (død 1935); gift (1913) m. Adelgunde Mar-grete H., f. 12. Dec. 1886 i Kolding Datter af Restauratør Søren Bertelsen Bruun (død 1903) og Hustru Marie f Aude (død 1932).

Præliminæreks. (Universitetet) 1900: ansat i Landmandsbanken fra 1900: Fuldmægtig 1911; Prokurist 1915; Kon­torchef 1918; Underdirektør 1934.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Lys-berg & Hansen (herunder Akts. Lys-berg, Hansen & Therp) fra 1927; Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Norminn fra 1932, Formand fra 1933; Revisor i Akts. Nordiske Kabel- og Traadfabri-ker fra 1919; Medlem af Bestyrelsen for Odd-Fellow Palæet fra 1931 samt Stif­ter af og Medlem af Bestyrelsen for Fællesraadet af Landmandsbanken« overordnede Embedsmænd; Medlem al Bestyrelsen for Akta. Georg B Mathia sen fra 1944.

Adresse : Martensens Allé 7, Kbhvn.V.

Sommerbolig : Villa Aude, Snekkersten.

HANSEN  Jens Petor Repræsentant f"t Store Nordiske Telegraf-Selskab, R. p.p.; f. 26. Febr. 1878 i Fredericia; Son af Konferensraad, Trafikchef R T Han­sen (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Ida f. Jensen (død 1882); gift (8. Maj 1901) m. Sophie Marie H., f. 13. Juni 1879, Datter af Købmand Nicolai Harder (død 1892) og Hustru Margrethe f. Jespersen (død 1927).

Student (Fredericia) 1896; cand. phil. 1897; ansat i Store Nordiske Te­legraf-Selskab i Newcastle on Tyne 1897. l Nystad i Finland 1899, i London 1904, atter i Nystad 1905, i St. Petersborg 1909; OvertelegrafiBt 1914; fg. Bestyrer af Selskabets Station i Helsingfors

Hånt

1918; Bestyrer 1919-39; Selskabets Re­præsentant i Finland 1939-43.

Uden! Orden:  Fi.H.R.2'.

Adresse: Sophus Sanditz V. 38, Char-lott-enlund.

HANSEN  Johannes Borgmester; f. 16. Maj 1908 i Kbhvn.; Søn af Tjener Lauritz Hansen (død 1930) og Hustru Helene f. Nielsen, gift (16. Juli 1932) m. Else H., f. 26. April 1908 i Lyngby, Datter af Maler Lars Henriksen og Hustru Henriette f. Dohlmann (død 1941).

Udlært Maskinarbejder 1927; Sekre­tær i Danmarks kommunistiske Partis Kbhvns-Ledelse 1931; Medlem af Par­tiets Centralkomité 1932, senere Parti­sekretær til 1946; Borgmester for Ma­gistratens 4. Afd. 1946.

Medlem af Kbhvns Borgerrepræsen­tation 1937-41 og af -Folketinget 1945-46.

Adresse : Aaboulevard 82, Kbhvn. N.

HANSEN Johannes Civilingeniør K. DM.; f. 14. Jan. 1872 i Kbhvu.; Søn af Etatsraad, Apoteker Chr. D A Hansen (død 1916 se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Cæcilia f. Købke (død 1879); gift 1. Gang (25. Sept. 1898) m. Rigmor H., f. 21. Jan. 1877 paa Frdbg., ciød 1919; 2. Gang (Marts 1931) m. Kirsten H., f. 5. Aug. 1886 paa Hofmansgave, begge Døtre af Stamhusbesidder, Hof­jægermester N E Hofman-Bang (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hu­stru Charlotte f. Muller (død 1934).

Student (Roskilde) 1889; cand. polyt. 1897; Direktør for Aktieselskabet Chr. Hansens Laboratorium 1917-47, Formand for Bestyrelsen fra 1947; President for Chr. Hansens Laboratory, Inc., Littla Falls og Gov. Director i Chr. Hansens Laboratory, Ltd., London; President for Caglio Italiano Chr. Hansen, S. A. Corsico (Milano).

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Skytteforening 1902-06, for Akts. Kbhvns Plantageselskab, for Danmarks mejeri-t-ekniske Selskab (Selskabets Præsident fra 1947) og af Forsvarsligaens Repræ­sentantskab f rå 1926, Formand f rå 1932; Formand for Dansk Terrainsport For­bund.

Udgiver og Redaktør af Vort Værn og Danish Outlook.

Adresse: Bakkerne, Holte.

HANSEN Johannes fh. Kirkeminister; i. 24. Nov. 1881 i Kbhvn.; Søn af Havne­arbejder Ole Hansen (død 1930) og Hu­stru Anna f. Petersen (død 1933); gift 113. Dec. 1914) m. Johanne H., f. 26. April 1892 i Hellerød paa Thyholm, Uatter af Tømrermester Johan Chri­stian Damsgaard (død 1916) og Hustru Maren f. Søgaard (død 1903).

Lærereks.    (Vesterbros    Seminarium)

1902; Lærer i Brande 1906-36; Medlem af lljælpckassebestyrelseii 1917-21, af Sog-neraadet 1921-25, af Veile Skatteraad 1925-35 og af Vejle Amtsraad 1928-36; Landstingsmand 1928; Kirkeminister i Ministeriet Stauning 1935-40; Folketings­mand 1939-47; tingvalgt Landstingsmand 1948; Partisekretær i Socialdemokratisk Forbund 1941-45; Medlem af Det Kirke-politiske Udvalg fra 1936 til dets Op­hør, af Arbejderbevægelsens Erhvervs-raad, af Bestyrelsen for Det Kooperative Fællesforbund 1941-45, af Forretnings­udvalget for Arbejdernes Oplysningsfor­bund 1942-45, af Forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation i Kbhvn. 1942-45, af Bestyrelsen for Kbhvns Tele­fon Akts. 1945-46 og fra 1948, af Over-bevillingsnævnet fra 1943 samt af Un­dervisningsministeriets Kommission af 1945 om de sønderjydske Skoleforhold

Medforfatter af P Christensen og Johs. Hansen: Kommunalkundskab.

Adresse: Munkeskovv. l, Kbhvn. Ø.

HANSEN Johannes Kontorchef, Redak­tør, R.; f. 13. Aug. 1890 i Rørvig; Søn af Sygehusforyalter P Hansen, Kalund­borg, og Hustru Anne Kirstine f. Ja­kobsen (død 1905).

Student (Roskilde) 1909; cand. jur. 1915; juridisk Sekretær i Industriraadet 1916, Kontorchef 1946; Redaktør af Tidsskrift for Industri 1947.

Dansk Erhvervsdelegeret i det okku­perede Ruhromraade i Maj-Xov. 1923; Medlem af Priskontrolraadet 1941.

Har skrevet: Aftaler om Detailpriser (belønnet med det Anders Sandee Ør­stedske Prismedalje-Legat, 1934); Ho­vedtræk af Industriraadets Historie (1935); Industriforeningen i Kjøbenhavn 1838-1938 (Et Omrids af dens Historie) (1938); A/S Nordiske Kabel- og Traad-fabriker (Festskrift, 1948).

Adresse : Torveg. 49, Kbhvn. K.

HANSEN Johs. fh. Borgmester, Sagfører og Godsforvalter; f. 10. Febr. 1878 i Kippinge paa Falster; Søn af Husmand Lars Hansen (død 1922) og Hustru Mine f. Jensen (død 1932); gift (31. Aug. 1900) m. Jacobine Marie H., f. 21. Okt. 1878 i Stubbekjøbing, Datter af Gæstgiver Ole Nielsen (død 1880) og Hustru Karen f. Jensen (død 1888).

Præliminæreks.; exam. jur. 1899; an­sat hos Overretssagfører Balle i Slagelse til 1904; Sagførerbestalling 1903; Sagfø­rer i Skælskør 1904-33; Godsforvalter for Gjerdrup og Jægerhus 1907, senere tillige for Lyngbygaard, Espe og Bon-derup til 1938.

Medlem af Ligningskommissionen 1913-17; Medlem af Byraadet 1917-38; folke: valgt Borgmester 1921-37; Formand i

_Hans j_______________

Bestyrelsen   for    Akts.   Carl    Meding, Skælskør.

Adresse: Troldhøj pr. Skælskør.

HANSEN Josef Forstander, B.; f. 11. Marts 1888 i Holbæk; Søn at Snedker­mester E C Hansen og Hustru Jobanne f. Petersen (død 1892); gift (1917) m. Gudrun H., f. 11. Aug. 1895 i Nysted, Datter af Forstander H J Rasmussen (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Christine f. Jepsen.

Landbrugskandidat 1910; Assistent ved Askov Forsøgsstation 1910-12; Lærer ved Næsgaard Agerbrugsskole 1912-16; Assi­stent ved Askov Forsøgsstation og Be­styrer af Sandjordsforsøgene under den­ne Station 1916-23; Forstander for Sta­tens Forsøgsstation ved Tystofte fra 1923.

Formand for Skelskøregnens Land­boforening, for De samvirkende sjæl­landske Landboforeningers Planteavls-udvalg og for Dansk Pilcdyrkerfor-ening; Medlem af Bestyrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningssel-skab og af Akademiet for de tekni­ske Videnskaber.

Har skrevet en Del Forsøgsberetnin-ger i Tidsskrift for Planteavl samt Ar­tikler til forskellige Haandbøger.

Adresse: Tystofte pr. Skælskør.

HANSEN Julie Marie Vinter Obser­vator, mag. scient.; f. 20. Juli 1890 i Kbhvn.; Datter af Direktør, Folketings­mand Jørgen Hansen (Ølstykke) (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hu­stru f. Winther.

Student (N Zahles Skole) 1910; mag. scient. 1917; Beregner ved Universitets-Observatoriet 1915, Assistent 1919, Obser­vator 1922.

Medlem af Astronomisk Selskabs Be­styrelse og dansk Redaktør af Nordisk Astronomisk Tidsskrift fra 1920, For­mand for Selskabet fra 1947; Medarbej­der ved Salmonsens Leksikon og Den lille Salmonsen, ved Naturens Verden, ved Berlingske Tidendes Leksikon og ved Raunkjærs Leksikon; International Sekretær i Danske Kvinders National-raad 1929-J6; Medlem af Danske Kvin­ders Eruvervsraads Forretningsudvalg til 1936; Direktør for det internationale astronomiske Telegrambureau under In­ternational Astrouomical Union fra 1947.

Har skrevet populære og videnskabe­lige Afhandlinger i danske og udenl. Tidsskrifter og i Publikationer og min­dre Meddelelser fra Kbhvns Observato­rium m. m.

Tildelt Tagea Brandts Legat 1939. Rejse til De Forenede Stater og Japan s. A.; knyttet til Lick Observatoriet, Mt. Hamilton, under University of Ca-lifornia 1940-45; tilkendt Annie J Can-

________________________492_

non   Guldmedaljen   of  American  Astro-nomical   Society   1940.

Adresse: 0-Voldg. 3, Observatoriet, Kbhvn. K.

HANSEN Julius Borgmester; f. 15. Sept. 1892 i Kbhivn.; Søn af Karetmager Peter Hansen (død 1916) og Hustru Anna f. Gede (ded 1934).

Kontoruddannelse; Hovedkasserer for Dansk Handels- og Kontormedhjælper­forbund 1918, Formand 1932-38: Medlem af Borgerrepræsentationen 1929, dena Formand 1937-38; Borgmester for Magi­stratens 2. Afd. 1938.

Adresse: Ejderstedg. 8, Kbhvn. V.

HANSEN Julius Direktør, Civilingeniør; f. 29. Sept. 1889 i Kbhvn.; Søn af Skomagermester Chr. L Hansen (død 1931) og Hustru Jenny f. Jensen (d.nd 1939); gift (15. Sept. 1917) m. Louise Richmond H., f. 20. Marts 1890 i Fre-donia, U. S. A., Datter af Bogforlæg­ger C M lipton (død 1904) og Hustru Carry f. Blodget (død 1948).

Student (Gammelholms Latin- og Re­alskole) 1908; cand. phil. 1909; cand. polyt. 1914: Ophold i TJ. S. A. 1914-20; ansat ved Statsbanerne 1920-21; Drifts­ingeniør ved Valby Gasværk, Kbhvns Belysningsvæsen 1921-30, Chef for Gas-værkernes Ingeniørkontor 1930; Overin-geniør ved Akts. Strandvejs-Gasværket 1938, adm. Direktør smstds. fra 1939.

Formand for Bestyrelsen for Motor-fabriken Bukh, Akts., Kalundborg; Medlem af Bestyrelsen for Odense Staalskibsværft, Akts., Odense og for Dansk Industri Syndikat, Akts., Kbhvn.

Adresse: Carolinev. 32, Hellerup.

HANSEN Karl Ole Ellehauge Lands­retssagfører; f. 1. Nov. 1904 i Ska1!-skør; Søn af f h. Borgmester, Sagføvn Jons. Hansen (se denne): gift (20. M;i.i 1928) m. Bodil Johanne Jessie H., i 21. Aug. 1904 i Kbhvn., Datter af ar­døde Grosserer Andreas Mørn p Irgen? og Hustru Johanne Magdaleno BarfuH f. Hansen (død 1936).

Student (Herlufsholm) 1922; cand. jur. 1927; Sagførerfuldmægtig i Skælsk­ør s. A., Sagfører 1930; Landsretssag­fører 1932; offentlige Sager 1931-45; beskikket som Anklager i særlige Så ger 1944; Godsforvalter ved Espe, Bon-derup, Gjerdrup og Lyngbygaard fra 1938.

Medlem af Skælskør Menighedsraad fra 1945, Formand fra 1946; Medlem af Bestyrelsen for Akts. SJcjelskør Laane-og Discontobank fra 1948.

Adresse:   Bulowsv. 11,  Skælskør.

HANSEN  K B Auditør; f. 20. Aug. 1885

i Beder; Søn af Stationsforstander Hans

Hansen   (død 1888)  og Hustru Nicoline

f.   Jensen   (død   1900);  gift   (17.  April

493_________________

1935) m. ffllinor H., 1. 27. April 1895 i Aarhus,- Datter af Dyrlæge Hans Peter Hansen, Kolding (død 1910) og Hustru Christiane f. Thuesen (død 1914).

Student (prdvat dimit.) 1916; cand. jur. 1923; Assistent ved Statsbanerne 1910, Fuldmægtig 1924, Ekspeditions­sekretær 1931, Stedfortræder for Audi­tøren ved Statsbanerne 1935; kst. Politi­advokat 1937; Auditør ved Statsbanerne 1938, under Ministeriet for offentlige Arbejder 1946.

Adresse: Aaboulevard 4, Kbhvn. N.

Sommerbolig : Springforbi.

HANSEN   Knud fh. Borgmester; f. 8 Jan. 1866 i Haarslev, Fyen; Søn af Landarbejder og senere Ølhandler Hans Knudsen (død 1902) og Hustru Gertrud Marie f. Larsen (død 1908); gift (27. April 1895) m. Ane Kathrine H., f. 2. Sept. 1867 d Kongsted, Datter al iEng-mester Rasmus Sørensen (død 1876) og Hustru Else Marie f. Nielsen (død 1877) Ved Landbruget til 20 Aais Alderen; Medstifter af Bryggeriarbejdernes For­bund, dets Viceforretningsfører 1898-1905; Lokal-Redaktør af Kolding Social-Demokrat 1905-08, derefter dens ansvars­havende Redaktør til 1937 og tillige Chefredaktør for de socialdemokratiske Dagblade i Sønderjylland 1920-30; Borg mester i Kolding 1937-43.

Formand for Socialdemokratisk For­bund i Kolding 1903-29 og Medlem af Socialdemokratisk Forbunds Hovedbesty­relse 1903-15; Medlem af Folkeuniversi tetsforeningens Bestyrelse i Koldinp 1898-1915, Formand 1904-11; Medlem n f Fokebibliotekets Bestyrelse fra 1905. af De danske Købstæders Aftenskole-forhunds Hovedbestyrelse 1907-14; Med lem af Kolding Byraad 1906-43, Næst­formand 1921-25; Medlem af Vei!e Amts Skoleraad 1910-43; Folketingskan­didat fra 1906; Medlem af Folketinget

1920-37,   af   Troldhedebanens   Bestyrelse

1921-43, af Bestyrelsen for Sydøstjydske Elektricitetsværker 1916-25; Medlem af den sønderjydske Jernbanekommissinn 1920-231 Medlem a£ Jernbaneraadet 1929-45 ag af Tilsynsraadet for Jiilc-micrkesauatoriet 1930-47; Formand for Børnebespisningskomiteen fra 1946. Adresse : Tønderv. 42, Kolding.

HANSEN  Knud Forstander; f. 20. Juni 1905 i Skævinge; Søn af Gaardejer HC Hansen og Hustru Karen Marie f. Hansen; gift (20. Maj 1936) m. Val­borg H., f. 4. Dec. 1908 i Aabyhøj.

Landbrugskandidat 1930; Forstander ved Statens Redskabsprøver.

Medlem af Akademiet for de tekni­ske Videnskaber.

__________________Haiw

Har sfcrevet: Landbrugets Redskaber og Maskiner.

Adresse: Bygholm, Horsens.

HANSEN Knud Seminarielærer; f. 9. Maj 1898 i Rørup paa Fyn; Søn af Gaardejer Hans Jørgen Hansen og Hu­stru Anna f. Jørgensen (død 1938); gift (2. April 1947) m. cand. mag. Ellen II., f. 28. Marts 1912 i Kbhvn.. Datter af Ingeniør Nidolph Grønlund (død 1934) og Hustru Oda f. Jensen.

Student (Odense) 1918; cand. theol. 1924; Sognepræst i Durup-Tøndering 1925, i Assens 1937; Seminarielærer i Jelling 1944.

Dellog som de danske Seminariers Re­præsentant i U.N.E.S.C.O.'s Konference for Pædagoger i Paris 1947.

Harskrevet: Oxfordismen eller Evan­geliet (1935); Forkyndelsen i Kaj Munks Forfatterskab (1942); Hovedpunkter i den kristelige Troslære (1948) samt Ar­tikler og Kronikker især i Information, Højskolebladet og Tidehverv.

Adresse : Jelling.

HANSEN   Konrad Provst; f. 3. Fo.br. 1871 i Smidie, Bælum Sogn; Søn af Lærer M C Hansen og Hustru Ane f. Drejer; gift (9. Maj 1901) m. Anna H., f. 1. Maj 1871 paa Als Nørgaard i Als Østjyll., Datter af Gaardejer Jørgen Buus og Hustru Kirsten Marie f. Elia­sen.

Student (privat dimit.) 1889; cand. theol. 1895; Højskolelærer i Bælum 1896-1900; Sognepræst i Vedersø 1900; i El-lidshøj-Svenstrup 1905-41; Provst i Fleskum og Hornum Herreders Provsti 1921-41.

Formand for Vedersø Sogneraad 1903-06; Amtsraadsmedlem 1910-35; Medlem af Fredningsnævnet for Aalborg Amt, fra 1927, af Bestyrelsen for Plejehjems-foreningen for Aalborg og Viborg Am­ter fra 1920 og af Aalborg Amts Skole­direktion fra 1935; Formand for Aalborg Amts Kreds af Den danske Præstefor­ening fra 1928.

Adresse : Svenstrup, Jylland.

HANSEN Kr. Direktør, Vicekonsul; f. 25. Sept. 1893 i Hejls; Søn af Gaardejer, Landstingsmand Rasmus Hansen Stavns­bjerg (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Ingeborg f. Hanssen (død 1923); gift (14. Maj 1920) m. Astrid H., f. 25. Aug. 1894, Datter af Minister Hans Peter Hanssen (Nørre-mølle) (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Helene f. Iversen (død 1935).

 

I Handelslære i Aabenraa 1908-12; i Forretning i Vejen 1912-13; paa Askov Højskole 1913-14 og paa Den jydske Handelshøjskole 1914-15; Prokurist i Aabenraa 1915-17; Medindehaver af Fir­maet Holger Fink & Co. fra 1917; til-

Han§________________

lige Direktør fur Akts. Cimbria Tøm­merhandel i Aabenraa fra 1925; svensk Vicekonsul.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Brok & Co.. Sønderborg, for Akts. Jyndevail-gaard Plantage for Jacob Sonnichsen G. m. b. H., Flensborg og for Bøde Kro Savværk Akts.: Medjem af Be­styrelsen for Akts. Cimbria Tømmer­handel og Akts. Dagbladet Hejmdal; Medlem af Repræsentantskabet for Det danske Hedeselskab; Medlem af Besty­relsen for Elna og Louis Schottlænders Legat

Udenl Ordener: Fi.L.31.; S.V.3'.; Sv.r.K.l.

Adresse: Nygade 41, Aabenraa.

Sommerbolig: Villa Hejtoft, Eliselund pr. Aabenraa.

HANSEN   Laurids Redaktør, H.; f. 24. Okt. 1876 i Eadby; Søn af Væver, Hus­mand Hans Ohr. Andersen (død 1897) og Hustru f. Hansen (død 1904); gift (31. Dec. 1901) m. Rigmor H., f. 14. April 1880 i St. Hans Landsogn, Datter af Proprietær, cand. polyt. N W Lang-kilde (død 1914) og Hustru f. Petersen (død 1921).

Redaktionssekretær ved Aarhus Fol­keblad 1895-97, ved Fyns Venstreblad 1897-1901; Eedaktør af Frederiksborg Amts Avis fra 1901, ansvarhavende fra 1905.

Næstformand i Hillerød Byraad 1921-46; Medlem af Frederiksborg Amts Sko-leraad fra 1922: Formand for Hillerød-kredsens Venstreforeninger 1919-44 og for Venstres Pressebureau 1922-47; Med­lem af Bestyrelsen for Købstædernes Laaneforening 1925-46, for Venstres Re-daktørforening og for Den danske Pres­ses Fællesrepræsentation; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Gribskovbanen, Formand for Banens Tilsynsraad til 1946; Medlem af Hovedbestyrelsen for Venstres Landsorganisation; Æresmed­lem af Hillerød Industri- og Haand-værkerforening, af Hillerød Venstrefor­ening og af Hillerød Skakklub.

Adresse: Hillerød.

HANSEN  Lauritz Snedkermester, R.; f. 24. Nov. 1884 i Husum; Søn af Gaard-ejer Jens Hansen (død 1918) og Hu­stru Maren Kirstine f. Christensen (død 1908); gift (1. Jan. 1910) m. Ka­ren Sofie Agatha H., f. 25. Juni 1885 i Kbhvn., Datter af Handelsgartner Gustav Nilson og Hustru Sofie Aga­tha f. Jensen (død 1936).

Uddannet som Møbelsnedker; arbej­dede som Svend, tildels i Sverige, 1904-12; Snedkermester 1912; eget Maskin­snedkeri 1916; Bygmester 1929.

Formand for Brønshøj Grundejer­forening 1920; Medlem af Repræsen-

taulskabet for Landbygningernes Brandforsikring 1923, Medlem- af Til-synsraadet 1925, Næstformand 1934, For­mand for Kontroludvalget 1939; Med­lem af Repræsentantskabet for Østif­ternes Kreditforening 1927 og Formand for dettes staaende Udvalg 1937; For­mand for Fællesforeningen af Grund­ejerforeninger i Kbhvn. og omliggende Kommuner 1934; Medlem af Forvalt-ningsnævnet for Krigaforsikringen af Bygninger i Kbhvn. 1941; Formand ifor Kontrolkomitéen i Almindelig Grund­ejerforsikring 1942; Medlem af Kbhvn? Kommunes Boligudvalg 1944; Meddom-mer i Boligvoldgiftsretten.

Adresse: Haabets Allé 39, Kbhvn. Brønshøj.

HANSEN L D Bogtrykker, R.; f. 23. Dec. 1878 i Skafterup; Søn af Lærer Car! Emil Hansen (død 1907) og Hustru Ma­rie H. (død 1914); gift (31. Marts 1904) m. Vilhelmine H., f. 19. Okt. 1880 i Tollerød, Datter af Slagtermester Vil­helm Stribolt (død 1925) og Hustru Emilie S. (død 1893).

Udlært som Typograf i Næstved 1898; Rejse i Tyskland og Schweiz 1901; Medindehaver af Jarmers Bogtrykkeri, Kbhvn. 1917; Eneindehaver af dette 1919-31 og i Kompagni med Sønnen Ver­ner Hansen fra 1931 samt med Sønnen Egon Hansen fra 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Bogtrykkerforening fra 1932, Næstfor­mand 1942-43; Formand for Bogtryk-fagets Svendeprøvekommission 1933-39 og for Fagskolen for Boghaandværk i Kbhvn. 1939-47; Kasserer for Fadder skabet for Løgumkloster 1936-40, For­mand fra 1940.

Adresse : Torphaven, Torpenv Humle­bæk.

HANSEN Leon hard Forretningsfører; f. 18. Juni 1887 i Grenaa; Søn af Redaktør Peter Hansen (død 1916) og Hustru Frandsine f. Seerup (d»d 1931); eift (29. Okt. 1911) m. Jenny Marie H., f. 23. Maj 1888 i Randers, Datter af Brænde­vinsbrænder Peter Jønsson (død 1917< og Hustru (død 1918).

Formand for Smede- oe Maskinarbej­dernes Fagforening i Aarhus 1917-45; Medlem af De samvirkende Fagforbunds Repræsentantskab fra 1917, af Dansk Smede- og Maskinarbejder Forbunds Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg 1920-48 og af Bestyrelsen for Aarhus tekniske Skole 1922-38; Byraadsmedlem 1923-33; Formand for Socialdemokratisk Forbunds Midtkreds fra 1928 og for Ar­bejdernes Fællesorganisation i Aarhus 1928-45; Medlem af Bestyrelsen for Universitets-Samvirket i Aarhus 1929, for Museet „Den gamle By" i Aarhus

495      _____ ____.

1929-45 og for Akts. Gudenaacentralcn til 1933; Medlem af Aarhus Theaters Repræsentantskab 1929-33. af Arbejds-raadet fra 1931 og af Folketinget (Aar­hus Amtskreds) 1932-1947.

Adresse: M P Bruuns G. 24, Aarhus.

HANSEN M Sparekassedirektør; f. 14. Juni 1884 i Skaarnp; Son af Eksportør Mouritz Hansen (død 1937) as Hustru Mariane S. Eriksen (død 1941); gif (30 Juli 1909) ni. Rahel Marguerite H.. f. 24. Aug. 1887 i Sotaga, Datter af Sekretær ved De samv. Landboforenin­ger Chr. Krogh (død 1909) og Hustru Sophie f. Bolwig (død 1935).

Ansat i Landbo-Sparekassen for Fyn 1900, Bogholder 1908, Direktør fra 1916.

Medlem af Bestyrelsen for Andelsbog-(rykkeriet i Odense. Sparekasserne? Hjælpefond, Do samvirkende Sparefor­eninger for Oprettelse af egno Hjem og af Repræsentantskabet for Fyen? Disconto Kasse.

Adresse: Haugstedgaardsv. 10, Odense.

HANSEN  Marius Husmand; f. 10. Juli 1891 i Frøbjerg Vænge, Orte Sogn, Fyn: Søn af Tømrermester Hans Hansen (død 1928) og Hustru Maren f. Jensen (død 1944): gift (17. Maj 1913) m. Marie H., f. 5. Aug. 1893 i Frøbjerg Bakker, Dat­ter af Jørgen Pedersen (død 1892) og Hustru Ane (død 1928).

Uddannelse ved Landbruget 1904-12; eget Landbrug fra 1913. Sogneraadsmed-lem fra 1921-33 ou' fra 1943; Formand for Vissenbjerg Husmandsforening 1923-30; Medlem af Bestyrelsen for Do sam­virkende fynsko Husmandsforeninger Trn 1928; Formand for Husmandsforeninger­nes Odense Omegns Hovedkreds fra 1930; Medlem af Grnndforbedringsud-valget for Odense Amt fra 1933; For­mand for Husmandsbrngskommissionen for Odense Amtsraadskreds fra 1938; Næstformand for De samvirkende Hiis-mandsforeninger i Fyns Stift og- Med­lem af Bestyrelsen for De samvirkende danske Husmandsforeninger fra 1942; Medlem af Statens Redskabsudvalg og af Udvalget for Landøkonomisk Ung­domsarbejde fra 1942 samt af Statens Ægeksportudvalg fra 1944: Medlem af Bestyrelsen for Odense Eksportslagteri fra 1946 og for Fyns Stifts Husmands-skole fra 1947: Formand for Statens Ægeksportudvalg fra 1947.

Adresse: Andebølle Storskov pr. Bred.

HANSEN Marius Sognepræst, Dr. theol., B, M.T. Kfh.;   f.   2.   Marts   1884  i  Aar­hus; Søn af Kedelsmed Anders Hansen og  Hustru Margrethe f   Larsen;  ugift

Student (Aarhus Katedralskole) 1903; cand. theol. 1909; Inspektør ved Stu­denterhjemmet s. A.; lærer bl. a. ved

Man*

Plockross' Skole; Klokker ved Hellerup Kirke 1910; ordineret Medhjælper sam­mesteds 1912; ved Lutherkirkens Kirke­sal 1914; Sekretær ved Fangelejre i Tyskland 1917-19; ordineret Medhjælper ved Solbjærg Kirke 1920; residerende Kapellan sammesteds 1921; Sognepræst i Vindum 1924; underviste i Ny Testa­mente ved Aarhus Universitet 1933-34 og ved Khbvns Universitet 1942-43; Sogne­præst ved Sankt Johannes Kirke 1934; Dr theol. 1937.

Formand for Dansk Santalmissicn og for Den danske Menigheds Hjælpe­arbejde under Krigen 1939-49; Næstfor­mand i Dansk Missionsraad: Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kirke i Ud­landet og for Nødhjælpen til Europas evangeliske Kirker; Medlem af Repræ­sentantskabet for Kbhvns Kirkefond.

Har skrevet: Har Bibelen endnu Autoritet (1933); Vor Stilling og vort Ansvar overfor Nutidens Antisemitisme (1934); Die danisohe Landgemeinde und die Volksfrommlgkeit, Ekklesia IT (1937); Om Trosbegrebet hos Paulus (Disputats); Fortolkning til Profeten Daniel (1940); Eksegesens Betydning for iForkyndelsen (1941); 3 Afhandlinger i Haandbog i Kristendomskundskab, Bd. III- Artikler i Tidsskrifter og Blade.

Adresse :  Sortedam Dosserins 5, Kbhvn. N.

HANSEN   Martin Skuespiller, R.; f. 1. Jan. 1903 i Ulstrup; Søn af Læge Pe­der Hansen (død 1945) og Hustru Kir­stine f. Hansen (død 1933).

Elev paa Kunstakademiets Billed­huggerskole 1922-24; Student 1926; cand. phil. 1927; Elev paa Det ny Teater 1927 og paa Det kgl. Teater 1927-29; Skuespiller ved Det kgl. Tea­ter fra 1929; debuterede s. A. som Axel i „Axel og Valborg" ; har desuden op-traadt paa Friluftsteatret i Dyreha­ven, paa ,,Bellahøj" og paa Dansk Skolescene.

Medlem aif Bestyrelsen for Forenin­gen alf Skuespil- og Operapersonalet ved Det 'kgl. Teater og for Det kon­gelige Skuespdlpersonales private Fond.

Hovedroller: Dr. Herming i Indenfor Murene; Claudio i Stor Staahej for Ingenting; Leander i Henrik og Per­nille; Hertugen i Hellig tre Kongers-aften; Oberon d En Skærsommeniats-drøm; Bondemaleren i Et Spil om en Vej; Aigisthos i Fluerne; Nikodemus i Pilafas; Oscar i De smaa Ræve; Je-rusalems Skomager i Genboerne; Gnld-berg i Paladsrevolution m. fl.; har fil­met i Tango. Kobberbryllup og Elver­høj ; optraadte i Radioen bl. a. som Jesus i Dorothy Sayers Kristusspil,

Hans __                 _

Tildelt Kmma Bærentzens Legat (1930) og andre Legater.

Adresse: st. Kongensg 110, Kbhvn. K.

HANSEN   Martin A Forfatter; f. 20. Aug. 1909 i Strøby Sogn, Stevns; Søn af Husmand, Kirkesanger Hans P Hansen og Hustru Kristine f. Matthi-assen; gift (1. Maj 1935) m. Vera H., f. 13. Maj 1910 i Kbhvn., Datter af Vognmand Ola Jensen og Hustru Ida f. Nielsen.

Ved Landbruget 1923-26: Lærereks. (Haslev) 1930; Vikar ved Kbhvns kom-munale Skolevæsen 1931; fast ansat Lærer ved Blaagaard Seminariums Øvelsesskole 1933-45.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1946.

Har modtaget Carl Møllers Legat 1936, Forfatterforbundets Legat 1944, Kaj Munks Mindelegat 1945, Holger Drachmann-Legatet 1946, Politikens Kunstnerpris 1946; litterær Pris fra Selskabet for de skjønne og nyttige Vi­denskabers Forfremmelse 1948.

Har skrevet: Nu opgiver han iBo-man, 1935); Kolonien (Roman, 1937); Jonatans Reise (fantastisk Fortælling. 1941, norsk Udg. 1948); Høstgildet (No­velle, 1944); Bidrag til den illegale An-toloei; Der brænder en Ild (1944); Lykkelige Kristoffer (hist. Roman, 1945, svensk Udg. 1946. norsk Udg. 1947, tjekkisk Udg. 1948): Tornebusken (tre Noveller. 1946, 2. Udg. 1947); Agerhø­nen (tolv Noveller, 1947); Tanker i en Skorsten (Essays, 1948).

Adresse: Skolevangen 21, Kbhvn. Brønshøj.

HANSEN   Max Skuespiller; f. 22. Dec. 1897 i Mannlieim; Søn af Kaptajn ved Svea Garde Regiment Schiirer v. Wald-heim og Elly Benedikte Hansen (Eva Haller); gift (21. Marts 1940) m. Britta H., f. 15. Aug. 1919, Datter af Direktør Sven Sylvester-Hvid og Hustru Karen 1. Johansen (død 1949).

Uddannet i Sang og Musik i Munchen Debut som 13-aarig, i 1918 som Skuespil­ler og Sanger ved Teater Moderne i Oslo og i 1919 som Visesanger i Apolto-teatret i Kbhvn.; efter flere Engage­menter i Udlandet ansat ved Theater a. d. Wien 1923 med Debut i Gratin Mariza; derefter ved Mokopolteater, Berlin i 5 Aar og ved Grosses Schau-spielhaus, Berlin i 5 Aar; gentagne Qsestespil i Kbhvn. • har optraadt i flere Films i Tyskland, Sverige og Danmark. Har, dels alene og dels i Samarbejde med andro, skrevet flere Lystspil og Operetter; har komponeret flere Viser o. a. Adresse; Stockhuim, Sverige.

_^__ ____ __ __           496

HANSEN   M Konrad Sagfører, caud. jur.; f. 27. Jan. 1898 i Vindinge ved Roskilde-. Søn af Gaardejer, Sognefoged Christoffer Hansen og Hustru Marie f Pedersen; gift (21. Aug. 1927) m. Ka­ren H. f. 6. Jan. i Næstved, Datter af Dommerfuldmægtig Niels Zahle (død 1924) og Hustru Emma f. Wis-mann (død 1939).

Student (Roskilde) 1917; cand. jur. 1923; Dommerfuldmægtig i Vejle s. A., i Næstved 1924; Sagfører i Næstved fra 1927; .Beskikkelse som offentlig Anklager i 1944 og 1945.

Medlem af Næstved Byraad og Hav­neudvalg fra 1937 og af Næstved Skat-teraad fra 1946; Medlem af Kreds­bestyrelsen for 3. Sagførerkreds 1940-49 Eormand 1946-49; Formand for Næstved Grundejerforening fra 1943.

Adresse : Købmagerg. 4,  Næstved.

HANSEN    Moritz    Birkholm    Amtslig ningsinspektør-, f. 18. Sept. 1912 i Nak­skov;    Søn   af  Hans   Magnus  Hansen (død 1940)  og Hustru Martha f. Offen-håuser   (død 1937); gift   (23.  Juli 1938) m. Elna H„ f. 26. Nov. 1914 i Roskilde, Datter   af   Sagfører   Anders   Kornerup (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) i« Hustru Henriette f. Petersen (død 19361 Student     (Metropolitanskolen)     l"" cand.   polit.   1938:   Sekretær   i   St; Ligningsdirektorat   s.   A.,   Fuldmn 1946, tjenstgørende Ekspeditionsseki s. A.; Amtsligningsinspektør for M Amt fra 1946.

Adresse : Nykøbing F.

HANSEN Niels Bestyrer af Rednings væsenet, R.; f. 29. Dec. 1894 i Svendborg; Søn af Styrmand V Hansen (død 1917) og Hustru f. Thulstrup (død 1939); gift (29. Jan. 1922) m. Gudrun Louise II , f. 7. Sept. 1898 i Kbhvn., Datter af Husejer Emil Hoppe (død 1934) og Hu­stru f. Petersen (død 1931).

Til Søs 1909; Styrmands- og Skibs-førerekg. 1917; Reserveløjtnant i -Mari­nen 1919; Styrmand i Rederiet C K Han­sen 1919-22 og paa Vagerinspektionsski-bet Løvenørn 1922-29; Fuldmægtig ved Redningsvæsenet 1929-40; Bestyrer af Redningsvæsenet 1940.

Bestyrer af Skibsfører Laurits Willi am Dams Legat; Formand i Bestyrelsen for Justitsraad Christopher Berent Clau-dis Legat og for Kasserer Gotlieb Øl­steds Legat; Medlem af Bestyrelsen for Kronprins Frederiks Fond, tor Daphne-fondet af 1862, for Fru Anna Elisabeth Rørbyes Legat, for Dr. med. Carl Chri­stensens Legat og for Kunstnernes Fond; Delegerot ved Den V interna­tionale Redningsbaads Konference i Os­lo 1947. Adresse; Gaunøv. 11, Kbhvn. Brh.

l

497_   ___

HANSEN  Niels kgl. Kammersanger, R. DM.p.p.; f. 23. Marte 1880 i Kjelstrup Hyllemark ved Slagelse; Søn af Ty­pograf N J Hansen (død 1880) og Hustru Birthe Kirstine f. Christensen; gift 1. Gang (26. Okt. 1902) m. Thora Alvilda H. (død 1919); 2. Gang (19O)) m. Techla Caroline Henriette Ulla H., f. 24. Febr. i Kbhvn., Datter af af­døde Fabrikant Ludv. Boesen og Hu­stru Augusta f. Petersen.

Kom til Kbhvn. 1894, Elev af Kon­servatoriet (1906) og af Vald. Lincke; studeret hos Jean de Reszké i Paris 1911-12 og med Ingenius Bentzar 1928-29; optaget paa Det kgl. Teaters Operaskole 1908; debuterede 27. Nov. 1909 som Rodolphe i La Boheme; har senere sunget Hoffmann i Hoffmanne Æventyr; Mario Cavaiadossi i La Tos­ca; Caj'ua Flavius i Et Bryllup i Kata­komberne; Pinkerton l Md. Butterfly; Radamea i Aida; Kejseren i Natterga len; Faust; Canio i Bajadser; Lohen-grin; Lohengrin i Stockholm 1914; Tosca paa Operaen i Warschawa 1932; Alfredo i La Traviata; Max i Jægerbruden; Grev Voudemont i Jo-lantlie; l'arsi'fal; Manrico i Troubadou­ren; Poul de Rooka i Isbella; Lenski i Fngen Onegin; Vifnndaka; Armand i Therese; Dr. Feldner i Venezias Nat; Sangeren i Renaissance; Florestan i Fi delio; Arnold i Wilh. Tell; Don José i Carmen-, Julien i Louise: Den falske Dimitri i Boris Godnnow-, Tamino i Tryllefløjten; Walther von Stolzing i Mestersangerne; Otbel!o; Turido i Ca-valleria Rusticana: Hermann i Spader Dame; Don Juan i Anathema; David i Saul og David; Eleazar i Jødinden; Siegfried i Siegfried; Tannhåuser i Tannhåuser; Grev Essex i Dronningen: Pedro i Lavlandet. Fast knyttet til Teatret 1910-49; udnævnt til kgl. Kam­mersanger 1918.

Udenl.  Ordener;   F.O.I.P.;   Po.F.R.4.

Adresse : Lindenovsg. 19, Kbhvn. ø.

Sommerbolig:  Esperhøj,  Espergærde

HANSEN    Niels Ligningsdirektør, li. DM.; f. 3. Okt. 1892 i Odense; Søn af Snedkermester Niels Hansen (død 1923) og Hustru Rosa f. Asclienbrennrr (død 1938); gift (11. Febr. 1921) m. Clara H., f. 29. Dec. 1893 i Tranderup paa Ærø, Datter af Provst Chr. Valeur (død 1930) og Hustru Mariane f. Berg (død 1926).

Student (Odense Katedralskole) 1912; cand. polit. 1920; Sekretær i Landsover-skatteraadet s. A., Fullmægtig 1921, Ekspeditionssekretær 1931, Rejseinspek-tør 1935; Ligningschef i Statens Lig-

_ Hans

rdngsdirektorat   1938;   Ligningsdirebtør 1946. Adresse.: Ved Banen l, Gentofte.

HANSEN Niels Redaktør, R.; f. 2. Maj 1881 i Troldal, Haderslev Amt; Søn af Gaardejer Christian Hansen (død 1914) og Hustru Rique f. Salling (død 1887); Rift (3. Aug. 1909) m. Valborg H., f, 9. Sept. 1883 i Kbhvn., Datter af Proprie­tær C Erhardi (død 1926) og Hustru Theodora f. Ramsing (død 1914).

Student (Kbhvn.) 1901- cand. theol. 1908; Medarbejder ved Hejmdal 1909; Redaktør af Bladet 1919-36; indkaldt under Krigen 1915-18.

.Medlem af Skolekommissionen 1920-25; Medlem af Bestyrelsen for Pro­vins-Journalistforeningen (nu Dansk Journalistforening) 1921-29, Næstfor­mand 1931-35, Formand 1938; Formand for dens sonderjydske Amtskreds 19EO-31; Medlem af Den danske Presses Fæl-lesraad til 1935; Næstformand i Besty­relsen for Provinspressens Pensionsfond; Medlem af Pensionsforsikringsanstal-tens Repræsentantskab, fra 1946 af dens Bestyrelse; Medlem af Bestyrel­sen for kbhvnsks Journalisters Pensi­onsfond; Næstformand i Danske Jour­nalisters Fællesrepræsentation 1938-40 og fra 1942, Formand 1940-42 og 1946-48; Medlem af Pressens Telegramud­valg 1946; Næstformand i Bestyrelsen for Journalistkursus ved Aarhus Uni­versitet; Medlem af Bestyrelsen for Nordisk Journalist-Sekretariat, fra 1947 Nordisk Journalist-Forbund; 2den Præ­sident for den Internationale Journa­listkongres i Danmark 1946; Medlem af Nordisk Sprognævn, af Det danske Filmssamfund, af Berigtigelsesnævnet, af Komitéen for internationalt intellek­tuelt Samarbejde, af Kræftkomitéen, af Turistraadet, af Radioraadet og af Statsradiofoniens Programudvalg 1942-46; Formand for Akts. Aktuel Kliche Service 1939-42; Revisor ved Den Nord­slesvigske Folkebank; Medlem af Be­styrelsen for Aabenraa Turistforening 1926-43, af Bestyrelsen for Aabenraa Ven-streforening og- af Repræscntani-skabet for Akts. Dagbladet Heimdal; Medarbejder ved Sønderjydske Aarbø-ger, ved La Situation dans Le Slesvig du Nord, ved Haandbog i det slesvigske Spørgsmaals Historie (1938) og ved Ma­nuel historique de la question du Sles­vig (1939); Redaktør af Sprogforenin­gens Almanak fra 1921.

Adresse:  Aabenraa.

HANSEN   Niels Ebbesen Professor; f. 4. Jan. 1866 i Lustrupholm ved Ribe; Søn af Andreas Hansen og Hustru Bo­dil f. Midtgaard; gift 1. Gang (16. Nov. 1898) m. Emma Elise H., f. Pammel

Hans

(død 1904); gift 2. Gang (27. Aug. 1907 m. Dora Sophie H., f. Pammel (døi 1945).

Kom med sine Forældre til De For­enede Stater i 1873; Afgangseksamen fra Agricultural College i Arnes, lowa 1887; Master of Science 1895; Doctor of Science (University of South Dako­ta) 1917; Lærer i Engelsk paa den danske Højskole i Elk Horn 1885-86; Lærer i Havebrug ved Agricultura, College i Arnes 1891-95, Professor of Horticulture (head of Dept.) ved State Agricultural College i Brookinga 1895-1937; Emeritus Professor and Research in Fruits and Roses 1937, Fruits and Ornamentals 1940.

Agricultural Explorer for den ameri kanske Regering og Syd Dakota frn 1897; foretog i denne Egenskab 8 Rejser til Sibirien, Rusland, Turkestan, Kina o. s. v. for at søge Planter og Frø til Dyrkning af de amerikanske Nordvest­stater; har ved Krydsning frembragt talrige nye haardføre Æbler, Blommer, Vindruer og andre Frugter samt hasrd-føre Roser og en Alfalfa (Lucerne) med hvide Blomster og hvidt Frø: bragte i 1913 fra Sibirien ted-rnmp haleløse Faar; dette Materiale har Professor James Wilson i Brookings brugt til Frembringelse af en ny haardfør Race af haleløse Faar; foretog i 1934 efter Indbydelse af U.S.S.R.s Regering en Rejse til Øst-Sibirien for at udarbejde Forsøgsstation Program.

Sekretær 1895-1928, President 1929-31 ved South Dakota Horticultural Society, President Emeritus 1936.

Har udgivet : Handbook of Fruit-culture and Tree-planting (paa Dansk-Norsk, 1890); Systemat-ic Pomology (s. m. J L Bn<;d, 1903): Planteudvalg i DSSR og America (paa Russisk, 1937); mange Bulletins.

Fik tildelt George Robert Whitc gold medal of honor „For eminent ser­vice in hurticulture" ved Mass. Horti-cultural Society 1917; fik tildelt Mar-shal P Wilder Silver medal for Frem-brincelse af nye Frncter ved American Pomological Society 1929; Cosmopolitan gold Medal for public service Sioux Falls 1933; A P Stevenson Gold medal for new fruits by Manitoba Horticul­tural Society 1935; Medalje fra lowa State Horticultnral Society 1944 og fra Sonth Dakota State Horticiiltura! Society 1946; Hon. Life Membershi|> Saskatchewan Horticultiiral Society 1946. Adresse: Brookings, South Dakota, U. S. A.

HANSEN   Niels Lauge Overlæge, Dr. med.; f. 21. Maj 1899 i Jerne ved Es­bjerg; Søn af Gaardejer, Sogneraads-formand Søren Lauge Hansen. Tjære-

borg (død 1941) og lluslru Annestine f. Hansen; gift (22. Nov. 1930) m Grethe L. H., f. 11. Okt. 1908 i Oden­se, Datter af Købmand Hans Junker Dreiøe (død 1934) og Hustru Elisabeth f. Hosendal Simonsen.

Student (Esbjerg) 1918; med. Eks. 1925; ansat ved forskellige Hospitaler i Provinsen 1925-28; Reservelæge i Ma­rinen, herunder paa Togt til Island og Færøerne 1926-27; iprakt. i Store Snøde paa Langeland 1928-32; kirurgisk og radiologisk Hospitalsuddannelse 1932-43, ved Radiumstationen i Odense 1932-35, paa Kommunehospitalet i Kbhvn. 1935-36, paa Købstadsygeliuset i Randers 1936-39 og paa Bispebjerg Hospital 1939-42; Dr. med. 1942; Overlæge ved Røntgenafd. paa Centralsygehuset i Randers og Amtsradiolog ved Sygehuse­ne i Ebeltoft, Grenaa, Hobro, Hornslet og Ørsted 1943.

Har skrevet: Ankelbrud. Genetisk diagnose ok reposition (Disputats, 1942), samt forskellige Tidsskriftartikler.

Adresse: Vesterg. 50, Randers.

HANSEN N J Limkilde Oberstløjtnant, R.DM., HIIH.; f. 14. Juli 1894 i Næ*ved, Søn af Tobakshandler Hans J Hansen (død 1936) og Hustru Mette Marie f. Nielsen Andersen (død 1939); gift (8. Aug. 1922) m. Mary H., Datter af Skindhandler P I Sillesen, Varde (død 1938) og Hustru Marie f. Heegaard Christensen (død 1939).

Almindelig Of f icersuddannelse; gen-nemgaaet Hærens Officersskoles vaa-bentekniske Kursus 1923-26; Oberstløjt­nant i Hærens tekniske Korps: Chef for Felttøjmesterkvarteret.

Sekretær  i   Dansk Artilleriolficersfor-ening  1930-36;   Medlem   af Hovedbesty­relsen   for   Dansk   Militært   Idrætsfor bund   fra   1935,    Formand   for  Forrel ningsudvalget fra 1946.

Adresse:   Jægersborg   Allé  37,   Char lottenlund.

HANSEN N M Civilingeniør; f. 3. Marts 1869 i Ladby paa Fyn; Søn af Uaard fæster Peter Hansen (død 1907> og Hu­stru Pauline f. Nielsen (død 1919); gift (22. Juli 1908) m. Tora H., f. 27. Jan. 1881 i Kbhvn., død 1932, Datter af Fa-brikant, cand. pharm. J M P Kjær (død 1882) og Hustru f. Klitgaard.

Biam. polyt. 1888; cand. polyt. 1894; Stipendierejse til Tyskland 1896, Drifts­ingeniør i Gesellschaft fur Cementfabri kation am schwarzen Meer, Novoro-siisk, Kaukasus og Lissitschansk, Don-netz 1896-1901; Ingeniør hos FLSmidth & Co. 1901-09 (i Berlin 1901-05, i Forin-dien 1905-07, i Chile 1907-09); Direktør for Fabrica de Cemento Lopez Maqni-eira, La Calera, Chile 1909-12; drev *elv-etændig Entreprenør- og Ingeniørvirk-

499

Eombed i Valparaieo 1911-23; Medinde­haver af N M Hansen & Cie, Valpa-raiao og Santiago 1923-28, af N M Hansen & Cia, Ltd. 1928-36.

Medlem af Bestyrelsen for Compa-nia de Diques, Valparaiso 1918-21, for Sociedad Astilleros Las Habas, Valpa­raiso 1922-31, for Sociedad Fabrica de Lozae de Penco 1922-27, for Skandina­visk Hjælpeforening, Valparaiso 1923-24 og for The Anglo Chilian Asfaltcom-pagni, Yalparaiso 1926-31; Medstifter og Medlem af Bestyrelsen for Akts. Sapo-lite 1938 og for Akis. Celwood 1938.

Adresse: Mariev. 3, Hellerup. | HANSEN Ole Landsretssagfører; f. 24. Febr. 1900 i Solbjerg i Himmerland; Søn af Proprietær Niels Hansen (død 1946) og Hustru Kristine f. Nielsen (død 1939); gift (18. Juli 1931) m. Lilli H., f. 30. Juli 1910 i Kbhvn., Datter af Malermester Niels Lundgren og Hustru Josefine f. Svensson (død 1945).

Præliminæreks. 1915; Student (Aal­borg) 1918; cand. jur. 1924; Sagfører i Kbhvn. 1929, Landsretssagfører 1930.

Medlem at Bestyrelsen for A/S Oluf Kragh & Co., for A/S Dansk Traktor-& Landbrugsmaskincompagni, for A/S Lucas & Schaltz, tor A/S Nordisk Kon­serves Industri, for Maskinfabriken Skandia, København, A/S og flere an­dre Handelsselskaber ; Formand for Un­derstøttelsesforeningen Valdemar Schiøths Minde.

Adresse: Levkøjv. l, Gentofte.

HANSEN Oskar Forfatter, Journalist; f. 23. Juli 1S95 i Kbhvn.; Søn af Ty­pograf Oskar Hansen og Hustru Thy­ra f. Jacobsen (død 1926); gift (9. Juli 1927) m. Ra®na H., f. 1. Marts 1906 i Kbhvn., Datter af Skorstens­fejermester Hjalmar Møller og Hustru Metha f. Pedersen.

Udilært Typograf; ogsaa arbejdet som Arbejdsmand, bl. a. Skibsværft-

arbejder ved Bunneister & Wain; Journalist ved „Arbejdet" 1920, ved

„Arbejder-Bladet" 1921-22, ved „Kl. 5" 1923-30 og ved Social-Demokraten fra 1930.

Forskellige Tillidshverv  i den  social-

demokratiske Ungdomsbevægelse 1913-20.

Har   udgivet :   Digtsamlingerne   Un-

der  røde  Faner   (1929) ;  Kamp   (1932) ;

Kammerater   (1935);    Digte    om    min

Dreng   (1937); Jævne Folk  (1947);  har

desuden  skrevet  mange   Sange,   bl.   a.

„Danmark for Folket"   og mange  po

iitoske  Revyer  o.  1.

Adresse:  Hyrdevangen 57, Kbhvn. NV.

HANSEN    Ove   Direktør;   f.   22.   Marts

1895 i Skive; Søn af Direktør for Dol-

lerup  Mølle  G  Hansen   (død  1944)   og

Hustru Margrethe f. Ovesen (død 1944) ;

gift   (4. Juni 1920)  m. Mary H., f. 2

Okt. 1899 i Eønne, Datter af Vicekon. sul C P Lund (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Marie f. Christi­ansen (død 1899).

Uddannelse hos K Madsen, Horsens 1910-16 og Den jydske Handelshøjskole i Aarhus, 1916; ansat ved Dollerup Mølle 191749; Kontorchef i Akts. De forenede jyske Farverier & Trikotage­fabrikker i Aarhus i 1919; Driftsleder i Akts. Brdr. Volkerts Fabriker i Kol­ding 1919-23; Direktør i Akts. De for­enede jyske Farverier & Trikotagefa­brikker i Aarhus fra 1923.

Medlem af Aarhus Ligningskommis­sion fra 1932 og af Repræsentantskabet t'or Aarhuus Privatbank fra 1933; Næst­formand i Bestyrelsen for Aarhus In­dustriforening; Medlem af Bestyrelsen for Akts. De forenede jyske Farverier & Trikotagefabrikker fra 1932, af Be­styrelsen for Akts. Aarhus Oliefabrik fra 1944 og af Hovedbestyrelsen for Textilfabrikanfcforeningen; Formand for Akts. Chr. Juncher, Randers, fra 1943 og for Akts. Jydsk Fuldblod fra 1943; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937. Adresse: Holmev. 5, Aarhus.

HANSEN   Paul Direktør, Civilingeniør, R.p.p.; f. 9. Juni 1887 i Helsingør; Søn af Skibsfører, Lods C G Hansen (død 1914) og Hustru Anna f. Olsen (død 1899); gift (5. Juli 1919) m. Anna Linnea H., f. 23. Nov. i Kbhvn., Dat­ter af Anders Westberg (død 1929) og Hustru Anna f. Westberg (død 1918).

Student (Helsingør) 1905: cand. polyt. 1913: Ingeniør ved Akts. Burmeister & Wain 1913-16; Chef for Maskinafd. ved Øresundsvarvet, Landskrona 1916-19; ansat ved William Cramp's Shlpbuil-ding and Engineering Works, Phfla-delphia, D. S. A. 1919-21; Ingeniør ved Akts. Burmeister & Wain 1921, Over-ingeniør 1925, Underdirektør 1925-36, konsulterende Ingeniør 1936-38; adm. Direktør for Aalborg Værft, Akts. fra 1938.

Medlem af Bestyrelsen lor Dansk In­geniørforenings Maskiningeniør-Gruppe 1941-47 og af Repræsentantskabet for Dansk Ingeniørforening 1942-47; Medlem af Bestyrelsen for Nordjysk Jernin5u-stri-Forening Ira 1945; Medlem af Be­styrelsen for Aalborg Værft, Akts. fra 1944, for Akts. Adolph Holst, Aalborg fra 1940 og for Eederiet Ocean, Akts. fra 1941; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945; Indehaver af diverse Patenter vedr. Dieselmotorer og Kedler m. m.

Udenl. Orden.:  I.F.2.

Adresse:  Raaensv.  2,  Hasseris, Aalborg.

HANSEN Paul Fiskeribiolog, cand. mag.; f. 22. Nov. 1901 i Hellerup; Søn af Gros­serer Carl Hansen (død 1937) og Hustru Clara f. Eskildsen; gift (23. Dec. 1933) m. Gudmonda H., f. 31. Maj 1910, Dat­ter af Manufakturhandler Carl Jensen (død 1931) og Hustru f. Løwenstein.

Student (Marselisborg) 1920; cand. mag. 1929; deltog i „Dana "'s praktisk-videnskabelige Fiskeriundersøgelser ved Vestgrønland 1925 og i Godt/haab-Eks-peditiionen til Farvandene ved Vestgrøn-land 1928; foretog praktisk-videnskabe-Mge Fiskeriundersøgelser ved Vestgrøn­land for Grønlands Styrelse 1926 og 1927 og 1929-39; Fiskeribiolog for Grønland fra 1946.

Har optaget Erhvervs- og Kultnrfllm fra Vestgrønland for Grønlands Styrel­se; har skrevet Afhandlinger og Artik­ler vedrørende Fiskeriundersøgelser ved Grønland og Grønlændernes Fiskeri. Adresse: Eugv. 2, Kbhvn. Brønshøj.

HANSEN   Poul Højskoleforstander; f. 7. Sept. 1897 i Herstedvester Sogn; Søn af Bogbindermester og Fængselsbetjent ved Vridslaselille Statsfængsel Vilhelm Hansen (død 1941) og Hustru Marie f. Norblad, gift (29. April 1938) m. Sally H., f. 22. Okt. 1910 i Malmø, Datter af Malermester Henrik Hansson (død 1937) og Hustru Anna f. Cederdahl.

Udlært som Snedker 1916; paa Borup? Højskole 1918-19 og 1919-20, paa Skolen for dansk Kunsthaandværk 1921 og paa Den Internationale Højskole 1921-22; Elev paa Fircroft College 1922-23; Askov Jløj.skolrs Højskolelærerkursu 1923; Elev paa Cooperative College, j Manchester 1925-26- Lærer paa Den Ir,- [ ternationale Højskole 1924-29; Forstan der for Esbjerg Arbejderhøjskole fra 1929; Leder af Oplysnings- og Kultur­arbejdet i de tyske Flygtningelejre i -Danmark 1945; forstander for Den nor­diske Folkehøjskole i Genéve for Som­meren 1948 og 1949: Foredragsrejser i England, Skotland og Wales 1926-27 up i U. S. A. 1927 og 1934.

Formand for Esbjerg og Omegn? Brugsforening 1931-42; Medlem af Es­bjerg Byraad 1936-42; Medlem af Sekre­tariatet for The World Federation of Education Associations 1927; Medlem af Bestyrelsen for De samvirkende Brugs­foreninger 1937: Formand i Forretnings­udvalget for Spareklubbernes Fælles raad 1944; Medlem af Folketinget (Grenaa Kredsen) 1945.

Har skrevet: Rochdale Plaaen i Nu­tiden (1939); Artikler i Dagblade og Tidsskrifter.

Adresse:  Nystedv.  28, Kbhvn. Valby.

HANSEN    Poul (Svendborg) Kontorist; f. 7. Maj 1910 i Kbdivn,; Søn. af Ma­skinmester Carl P Hansen og Hustru Dina f. Zukumft; gift (20. Maj 1934) m,. Doris H., f. 12. Maj 1912 i Assens, Datter aif Vognopsynsmand Es. Gissei Jensen og Hustru Johanne f. Hansen. Ansat paa Øxenbjerg Dampmølle, Svendborg 1924-39; Medlem af Folke­tinget (Svendborg) fra 1939.

Forskellige Bestyrelseshverv i den so­cialdemokratiske Bevægelse fra 1928; Medlem af JorretndngsudvaJget for Fællesorganisationen, Svendborg fra 1939 og <aif Bestyrelsen for Svendborg Sygekasse fra 1934, Formand 1942; Kasserer for Svendborg Andels-Bolig­forening fra 1938; Medlem af Besty­relsen for Akts. Arbejdernes Fælles­bageri fra 1946. Adresse: Nylandsv. 30, Svendborg.

HANSEN   Poul Redaktør, Forfatter, B. p.p.; f. 25. Jan. 1887 i Endeslev ved Køge: Søn af Handelsmand Hans Han­sen (død 1893) og- Hustru Ane Marie f. Pedersen (død 1933); gift (18. Nov. 1916) m. Karen H., f. 23. Okt. 1889 i Varde, Datter af Købmand Theodor Schmidt

(død 1919)  og Hustru Kji'rstinc f. Over-gaard (død 1935).

Kontorist; Journalist fra 1913; Ud­dannelse ved Provinsblade; Eedaktør ;if Skagens Avis 1917-21; Eedaktør ved Flensborg Avis 1921-27: Redaktions­sekretær ved Nationaltidende 1927-28; ved Berlingske Tidende fra 1928.

Formand for Foreningen af militære Medarbejdere ved Dagbladene.

Har skrevet: Kongevildt og Adelvildi (1928); Liv og Kamp (1930); Den Freri-leso (1933): Mosen og dens Liv (1959); Marken og dens Skæbner (1940); Stor­vildtet i Jylland (1940); Fra Ødemar­ker til Storskove (1942); Med Kaj mb n le paa Jagt (1942); Fuglene synger i Slotsparken (1943) • Den store Vildtvan d ring mod Vest (1943); Vildtets Li' 1944); Kaj Munks sidste Eejse (1945). Landet, der skabtes om (1945); l'ugli'-pjecerne Havets Dykkere, Det sorte Pak, De vingede Køvere, De langbene­de Langnæb! (1945); Kampen om Ama­lienborg (1945); Kongen (1947); Hoved­redaktør af Værket Jagten i Danmark; Medarbejder ved inden- og udenlandske jagtfaglige Tidsskrifter.

Cdenl. Orden :  Ø.r.K.2. - Adresse: Kastelsv. 26., Kbhvn. Ø.

HANSEN   Poul (Kalundborg) Sekretær: f. 27. Febr. 1913 i Kbhvn.; Søn af Snedker Hans Jørgen Hansen og Hu stru Dorthea f. Olsen (død 1929); gjfl (14. April 1936) m. Helene Ingrid H., f 17. April 1913, Datter af Sekreter

Hans

Hans  Peter  Jensen  og  Hustru Emmy f. Olreon.

Udlært som Snedker hos Borella Han­sen & Co., Hillerød 1932; Elev paa Es­bjerg Arbejderhøjskole 1932-33; For-

• bundssekretær i Danmarks socialdemo­kratiske Ungdom 1933-37; Forbundsfor­mand for samme 1937-42; Journalist ved Fyns Social-Demokrat 1942-45; Sekretær i Arbejderbevægelsens Informationscen­tral fra 1945.

Medlem af Forretningsudvalget for Socialdemokratisk Forbund 1933-42, af Forretningsudvalget for Arbejdernes Op­lysningsforbund 1937-42, af Arbejdsud­valget for Dansk UngdomssamYjrkv 1940-42, af Forretningsudvalget for Kro-gerup Højskole fra 1946. af Folketinget (Kalundborg-Samsø-Kredsen) f rå 1945 og af Forsvarskommissionen af 1946; Sekre­tær for den socialdemokratiske Rigs-dagsgruppe fra 1947-. Medlem af Den skandinaviske Forsvarskomité fra 1948. Har skrevet: Marchen til Venstn (1945) og Artikler til Bøger og Tids­skrifter; Meaaruejder ved „De fem lan­ge Aar" ; Redaktør af Tidsskriftet Ver­dens Gang fra 1947. adresse: Ved Klosteret 3, Kbhvn. ø.

HANSEN  Poul E Direktør; f. 16- Aug. 1902 paa Frdbg.; Søn af Rangermt-ster Christian Hansen (død 1932) og Hustru Kristine f. Olsen (død 1912); Rifl i,4. Aug. 1929) m. Birte H., Datter af Købmand Vilhelm Ejlerskov (død 1935) og Hustru Mariane f. Rasmussen. Handelseks.; Handelshøjskolens Di­plomprøve; i Lære hos Gustav Halber-stadts Eftf., Axel S Stangenberg, Akts,, senere Kontorassistent, Forvalter og Rejsende i samme Selskab; Propaganda-chef i Akts. Atlas 1935; Sekretær i Akts. Dansk Svovlsyre- og Superphos-phat-Fabrik 193S. Underdirektør 1944, Direktør smstds. 1944 samt Medlem af Bestyrelsen for Selskabets Dattersel­skaber.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen til unge Handelsmænds Uddannelse, for Akts. Axel S Stangenberg, af Land­brugsministeriets Gødninesna: vn og af Sø- ob Handelsretten. Adresse: Tranevænget 4, Hellerup.

HANSEN   Preben Arkitekt; f. 7. Marti 1908 i Kbhvn.; Søn af Afdelingsingeniør Gustav Nikolaj Hansen (død 1928) or Hustru Jenny Marie f. Marcussen (død 1935); gift (27. Jan. 1939) m. Ruth H., f- 14. Maj 1917 i Kbhvn., Datter al Direktør Tage Holm Langebæk (se denne).

Student (Østre Borgerdydskole) 1926; Uddarnelse paa Kunstakademiet; Stu­dierejser til Frankrig, Tyskland, Spa­nien og Italien 1931 og 1932, til Syd-

amerika 1933 og U.S. A. 1935-, egen Ar­kitektvirksomhed fra 1937; Akademiets mindre GuWmed. 1933 og den store Uuldmed. 1943; tildelt en Række Le­gater; opnaaet Præmie i flere offent­lige Konkurrencer.

Har foruden Boligbyggeri projekteret og opført en Række Industrianlæg, bl. a. for C W Obel Akts., Aalborg; har beskæftiget sig med Møbel- og Bog kunst og har (s. m. Erik Lassen og N A Knudsen) udgivet Bogen Huse l Danmark.

\dresse: Hjalmar Brantings PI. l, Kbhvn. Ø.

HANSEN   Rasmus Direktør, R., Clir.X Fr.M.; f. 30. J au. 1883 i Odense; Søii af Brygger Hans Hansen (død 1889) r g Hustru Birtha Marie f. Nielsen (død 1932); gift (25. Aug. 1920) m. Evange-line II., f. 26. Febr. 1895 i New YorK, Datter af Civilingeniør Robert Cooper (død 1948) og Hustru Elizabeth f. Dun­bar (død 1920).

Udgaaet fra Mulernes Legatskole, Odense; juridisk Eks.. amerikansk Lov fra La Salle Universitetet, Chicago; an. sat i Det Østasiatiske Kompagni og af-filierede Selskaber 1903-21; amerikansk privat og Regeriugstieneste 1921-40: at­ter ansat i Det Østasiatiske Kompagni fra 1940.

Formand i Bestyrelsen for Det Vest­indiske Kompagni, Si. Thomas V. J. og for Eighth Street Pier Co., New York; Medlem af Bestyrelserne for Det Øst­asiatiske Kompagni, New York, Ameri­can Transpacific Corp., New York, As­surance Selskabet Constitution. Johnson Walton Steamships, Ltd., Vancouver U. C. og Osteopathic Clinic, New York.

Adresse : 1016  Fiftli Avenue,  New York.

HANSEN   Rasmus Forsvarsminister; f. 16. Aug. 18% i Kolding: Søn af f li. Borgmester Knud Hansen (se denne); gift m. Karen Marie H., f. 22. Nov. 1903 i Tornemark, Datter af Muret Vilhelm Stehr og Hustru Marie f. Jen­sen.

Journalist ved Vestsjællands Social-Demokrat, Slagelse, 1917-19, Redaktions­sekretær ved samme 1919-23; Studieop­hold i England, Tyskland og Frankrig 1923-27; Redaktør af Vordingborg So­cial-Demokrat 1927-29; Redaktionssekre­tær ved Social-Demokraten, Kbhvn.1929 36, derefter udenrigspolitisk Kroiiikor ved samme; tillige udenrigspolitisk Kronikør ved Pressens Radioavis fra 1933 og Eedaktør af Socialisten 1941-44; Folketingsmand for Kbhvns søndre Stor­kreds fra 1936; politisk Medarbejder ved Social-Demokraten 1942 -. Redakwr af Fyns Social-Demokrat s.A.; politisk

Hans

502

Medarbejder     ved     Social-Demokraten,

Kbuvn.   1945;   .Forsvarsminister   l  Mini­steriet Hedtoft 1947.

Medlem al Socialdemokratisk Ung­domsforbunds Hovedbestyrelse 1917-19; Formand for det Udvalg, der 1920 stif­tede Landsorganisationen Danmarks so­cialdemokratiske Ungdom; (Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg; Medlem at Den par­lamentariske Kommission af 15. Juni 1945; Næstformand for Den parlamen­tariske Kommission af 19. Dec. 1945; .fr'urmand for Forsvarskommissionen.

Adresse:  Kefsnæsg.  46, Kbhvn. N.

HANSEN  Robert Forfatter; f. 13. Aug. 1883  i  Kbhvn.;  Søn af  Grosserer  Carl •Hansen   (død  1913)   og  Hustru  Cecilie I. Keusch (død 1926).

Journalistisk Virksomhed ved den periodiske Presse; Redaktør af Teater-bladet Scenen 1913-14; Medarbejder ved Tidsskriftet Litteraturen 1918-19; Udgi­ver og Redaktør af Tidsskriftet Sind & Samfund 1927-36; KronIKer om i'ilm i kbhvnske Dagblade, i Aarliuus Stiftstidende og i Pyens Stiftstidende; Artikler om Kriminalliteratur i Tids­skrifter ok Dagblade og Foredrag i Ka-dioen iiernm; Medarbejder ved Bogan­melderen 1944-47 og ved Saimonsen Lek­sikon-Tidsskrift fra 1946.

Har bl. a. skrevet: Slaaet ud (1917); Sportnoveller (svensk Udgave, 1918); Drift (1918); Skæbner (1919); Provins­skuespiller (1919) og Gøglere (1925). _ Har desuden under Pseudonymet Jens Anker udgivet en laitg Hække Noveller samt 25 Kriminalromaner, af bvilke flere er oversat til ameriicansk, czekisk, finsk, Iransk, hollandsk, italien.sk, norsk, svejtsisk, svensk, tysk og andre Sprog, og en Del filmatiserede; har endvidere udgivet Bibliografien „Krimi­nalromaner" (1948).

Adresse :  Ilarsdorffsv. 10A, Kbbvn. V.

Sommerbolig: Birtliebo, Store Kar-bæk pr. Uppesundby.

HANSEN Robert L Biblloieksdirektur, K.p.p.; f. 20. Sepfc. 18SO i Kbhvu.; Søn af Kedaktør H P Hansen (døa 1936) og Hustru sopliie f. Nielsen; gilt ^9. jan. 1916) m. Bilen Ingeborg H., f. Mikkel. sen, f. 21. Juni 1893 i Skive.

Student (Aalborg; 1909; Magisterkoi>. ferens i romanske Sprog 1915; ekstra-ordnutr Assistent ved uet kgi. ±>io,iu-tek 1916, Underbibliotekar 1918; Biblio-itivsinspektør ved statens UibUotess-lilsyn 1925; Lærer i Fransk ved Køb-maudsskolsn 1912-43; Administrator ul Statens BibliotekssKole 1926-46; Lærer i Bibliografi og Bibliotekslovgivning ved denne Skole; kst. B'blioteksdirektør 1942, udnævnt 194«.

Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for grafisk Kunst 1920-26, af Tilsyns-raadet for Sprogforeningen tra 1945 af Undervisningsministeriets raadgiveu-de Udvalg vedr. Uddeling af Statens l'orfatterstipendier Ira 1945 og af For­retningsudvalget for Dansk forfatter-fond fra 1947; Formand for Fællesre­præsentationen for den samlede danske Bibliotekarstand fra 1946; Medlem af Folkebibliotekernes .Repræsentantskab i Federation internationale des associa­tions de bibliothécaires fra 1947 (For­mand fra 1948).

Har oversat: Froissarts Krønike i Ud­valg 1-11 (1923-24). Kedaktør af Siais-bibliotekernes Accessionskatalog 1923-25; Kedaktør af Danmarks Biblioteksfor­enings Tidsskrift Bogens Verden; Ud­giver (sammen med E Allerslev Jensenj af Dansk Tidsskrlft-Index: Artikler i inden- og udenlandske Bibliotekspubli-kationer.

Udenl. Orden : F.O.I.P.

Adresse: Nøjsomhedsv. 13, Kbhvn. Ø.

HANSEN   Rudolph   Kontorchef,  R.DM ,

r. 2t>. Nov. 1832 i Fredericia; Søn al Konferensraad, Trafikchef K T Han­sen (død 1923. se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Ida f. Jensen (død 1882); gift (3. Sept. 1910) m. Doris Johanne H., f. 19. Sept. 1886 i Ty-strup, Datter af Sognepræst G Ad. Schneekloth (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928; og Hustru Julie f. Brøndum (død 1928).

Student (Vestre Borgerdydskolc i 1900; cand. polit. 1906; Aspirant ved Statsbanerne 1907; Fuldmægtig 1910; Kontorchef i 3. Distrikts Sekretariat i Struer 1916, i 3. Kontrolkontor 1922 og i Godsafregnings- og Statistikkon­toret 1932.

Adresse:   Amager   Boulevard  125, Kbhvn. 8.

HANSEN   Severin Fisker; f. 19. Juli 1880 i Hølkerup i Odsherred; Søn al Stenhugger Hans Hansen og Hustru Kristine: gift (3. Maj 1902) m. Jensine H., f. 15. Sept. 1878, Datter af Ar­bejdsmand Hans Christensen og Hustru Hanne.

Til Søs 1895-1902; Højskoleophold; .Vfedlem af Bestyrelsen tor Iset'jordens fiskeriforening 1902 (Formand 1914-25); af Bestyrelsen for Fiskernes Fællessals J924 og af Sogneraadet 1925-37; Kor­mand for Socialdemokratisk Kredsorga­nisation i Odsherred 1934-46; Medlem af Landstinget fra 1936; Median, af Hovedbestyrelsen for Dansk Fiskerifor­ening, af Statens Ulykkesforsikrings-raad fra 1939, af Hovedbestyrelsen for de samvirkende Andelsfiskesalgsforenin-

i

503      _      _______ ________

ger og af Bestyrelsen for Kongeriget Danmarks Fiskeribank 1947; Formand for Danmarks Fiskerhøjskole i Esbjerg 1946; Medlem af Bestyrelsen for Danske Fiskeres Redskabsfornyelsesfond fra 1943.

Har samlet og i Forbindelse med Dansk Fiskeriforening udgivet Fisker­nes Sangbog (3. Udg. 1946).

Adresse : Hølkenip pr. Braade.

NSEN Sigurd Statsgeolog. Dr. phil.; t. 4. Sept. 1900 i Sejstrup i Ribe Amt; Søn af Gaardejer Hans Nielsen Hansen (død 1946) og Hustru Maren (Margre­the) f. Lambertsen (død 1919); gift (29. Dec. 1929) m. Kommunelærerinde Valborg H., f. 14. Jan. 1905 i Kbhvn., Datter af Translatør Vilhelm Knippel (død 1946) og Hustru Nielsine f. Lar­sen.

Student (Ribe) 1918; cand. mag. (Na­turhistorie og Geografi) 1925: Univ. Guldm. i Geologi 1929: Studieophold i Stockholm 1925-2«: Dr. phil. 1940; fast Assistent ved Danmarks Geologiske Un­dersøgelse 1926, Afdelingsgeolog 1931, Statsgeolog 1938, f ung. Direktør 1943-45; har foretaget flere Studierejser og del­taget i geologiske Ekspeditioner til Østsrrønland 1929 og Vestgrønland 1930.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Gen-logisk Forening 1927-39 og fra 1943, Formand 1943 og 1944: Medlem af Det, kål Danske Geografiske Selskabs Baad fra 1947.

Litterære Arbejder: Varvigbed i dan-pke og skaanske senglaciale Aflejringer (Disputats, 1940) og andre geologiske Afhandlinger.

Adresse : Vestervang 18, Kbhvn. Valby

HANSEN Svend Professor, Dr.med.; f. 15. Okt. 1886 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Peter Hansen (ded 1924) og Hustru Magdalene f. Larsen (død 1933); gift (31. Aug. 1912) m. Gerda H., f. i Kbhvn., Datter af Fabrikant Jens Peter Steenbro

(død 1909) og Hustru Cornelia f. Meis-ling (død 1916).

Student (II Madseng Skole) 1904: med. Eks. 1911; Dr. med. (Om Ankel-brud) 1919; 2. Reservekirurg ved Bispe-bjaerg Hospital 1918-20; Assistent hos Prosektor ved Kommunehospitalet 1920

22; l. Reservekirurg ved Bispebjærg Hospital 1922-25; Prosektor smstds. fra 1925; Specialistanerkendt (Kirurgi, »ær­lig Underlivssygdomme) 1921: prakt. som Kirurg i KbhTn. fra 1922; Chef for Rigshospitalets kirurgiske Poliklinilt

1927-33; Professor i Speciel  Kirurgi vet»

Tandlægeskolen 1933-34: Overkirurg ved

Sundby Hospital 1934; Professor ved den kliniske Praktikantnndervisning

1937.

Medlem af Bestyrelsen for De for­enede Skoler fra 1925 og Formand tor

_ _____________    Hans

Repræsentantskabet fra 1928; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Svømme- og

LivredninRsforbund fra 1926. I,;rge ved Forsikringsselsk. Palnatoke fra 1925-, Formand for Carl I Beckers Fond fra 1944; Medlem af Invalideforsikrings-retten 1935 og Kbhvns Kommunes Peu-sioneringsraad 1936; Formand for Dansk kirurgisk Selskab fra 1945; Med­lem af Syenska Liikaresallskapet 1945 og af Societé Beige de Chirurgie 1946; Danmarks Repræsentant i Societé inter­national de Chirurgie 1948.

Har skrevet talrige Artikler om ki­rurgiske Emner i inden- og udenland­ske Tidsskrifter.

Adresse: Sundby Hospital, Italiensv.-Kbbvn. S.

HANSEN Svend Wilhelm Mosikforlæg-gcr; f. 19. Nov. 1890 i Kbhvn. Søn af Musikforlægger Alfred Wilhelm Hansen (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Mathilde f. Andersen (død 1909) sift (23. Aug. 1923) m. Lissen H.. Dat­ter af kgl. Hof. Manufakturhandler Louis Bendix og Hustru Minna f. Pe­tersen.

Uddannet i Musikforlag i Frankrig, England, Tyskland og Amerika, Med-indehave11 af Firmaet Wilhelm Hansen. Musikforlag fra 1920.

Æresmedlem af den kgl. (Iperas private Pensionskasse; Medlem af Bestyrelsen for Pensions- og Understøttelsesforenin­gen for danske Musiklærere og Musik-lærerinder, for Dansk Musikforlægger-forening, for K.iendomsakts. Amalieg. 26-36, for Nordiska Musikforlaget, Stock-aolm, for Johanne Stockmarrs Minde­legat og for Stryee- og Instrumentfon­det for Det kgl. Kapel.

Adresse: Bernstorffsv. 95, Heslegaard, Hellerup.

HANSEN   Søren Kommunaldirektør: f. 27. Juni 1893 i Skarresø Sogn; Søn af Gaardejer Karl Valdemar Hansen (død 1928) og Hustru NieJsine Kirstine f. Sørensen (død 1916); gift (3. An*. 1918) m. Helga H., f. 6. Juni 1922, Datter af Gaardeier Christian Ander­sen (død 1939) osr Hustru Ane Marie f. Dinesen (død 1924).

Kontorist i Odense Byraadssekreta-rdat 1920; Overassistent smstds 1929; Ekspeditionssekretær ved Odense For-sørgeleesvæsen s. A.; exa.m. jnr. 1935: Byraa<lssekretær 1942; Kommunaldirek­tør i Odense 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af Byraadssekretærer i Danmark fra 1945 og for forskellige sociale In­stitutioner i Odense.

Har udgivet: Offentlig Forsorg (1938); Har De dansk Indfødsret? (1941); Købstadkomm linernes Styrelse (1944); Træk fra Odense under den ty

Hans

ske Besættelse (19*5); har desuden skrevet adskillige Artikler til Bager og Fagblade, navnlig om kommunale Spørgsmaal.

Adresse: Fasanv. 34, Odens«

HANSEN Søren Redaktør: f. 14. Juni 1905 i Egtved Soen: Søn af Landmand Niels L Hansen og Hustru Ane Katri ne f. Lauridsen; gift (12. April 1949) m. Læge Mary Pallesen, f. 23. Nov. 1910 i Vedsted, Datter af Forpagter P [ Fallesen (død 1947) og Hustru Hanne f. Hoyer.

"Korrespondent til forskellige Provins-Made 1925-28. Medarbejder ved Dagbla­det Børsen 1928-36, ved Nationaltiden­de 1936-47, ved Politiken fra 1947.

Medlem   af   Bestyrelsen   for   Kbhvns Journalistforening   1942-46  og   af   sam-mes Seniorat 1946: Medlem af Bestyrel­sen for  Kbhvns Journalistforbund 1943 (tillige af Forretnginsudvalget fra 1945), for   Kbhvnske   Journalisters   Pensions­fond 1945, af Danske Journalisters Fæl lesrepræsentation 1947 og af Repræsen tantskabet   for    Kbhvns   socialfilantrc piske Boligselskab 1943.

Adresse: Østerbrog. 29, Kblivn. Ø.

HANSEN Theodor Ingeniør, R.p.p.; f 26. Juli 1884 i 61. Tommerup paa Fyn; Søn af Møllebygger Knud Hansen (død 1936) os Hustru Katrine f. Rasmussen (død 1927); gift (23. Nov. 1916) m. An-Kele H., f. 10. Sept. 1894 i Gent, Datter af Tømmerhandler Auguste t'Felt (død 1922) osr Hustru Sidonie f. van der Sype (død 1928).

Elev i Assens Realskole; lærte Mølle-byggeri S iFaderens Forretning, vaj her­efter   Volontør    i    flere    større    tyske Maskinfabrikker;   Afgangseksamen   fra Odense    tekniske    Skoles    Maskinbyg-ninssaf deling   1906;     Konstruktør   hos M  P  Allerups   Eftf  i   Odense 1906-08: Konstruktør   hos   Firmaet   Akts.   F   L Smidlh  Æ  Co.,   Kbhyn.  1908-09;   Inge­niør   i  Firmaets  russiske  Afdeling,   le­dede   Bygning   og   Igangsættelse  af  5 Cementfabrikker i Rusland og Sibirien 1909-15; Leder af F  L Smidt'h  & Co.'s Maskinfabrik   ved  Narva  1915-20;   Be­fuldmægtiget for  Godserne   Hermanns-berg og Olg-ina ved  Narva 1915-25; Le­der  af  Akts.   Port-Kunda Portland  Ce­ment Fabrik I Estland og G»neraldirek tør for samme Selskab 1920-40 og Kom­mitteret i  Akts.   Asserin  Portland  Ce­mentfabrik   1934-40,   Administrator   for disse to Selskaber 1941-43.

Medlem af Dansk Ingeniørforening, Medstifter aif og Formand for Forenin­gen „Dansk Samvirke i Estland" til 1940; Medstifter og Medlem af Besty­relsen for Estnische Matenalpriifungs-verein og for „Gesellschaft zu Forschung ries Wegebaus in Estland" til 1940-

Viceformand for Estnisk - Dansk i'ur-ening i Estland til 1940; Vicekonsnl for Narva og Narva-Joesuu 1935-40; Medlem af og Kommitteret i Bestyrel­sen for Akts. William Boas, Kbhvn. fra 1946; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Volstrup Teglværk, for I/S Aalborg Teglværkers Kontor, for Akts. De for­enede nordjydske Teglværker fra 1948 og for De danske Betonfabriker Akts Færdigblandet Beton fra 1949.

Udenl. Ordener:   E.H.K.3.;  E.r.K.21.: E.Ø.K.3.

Adresse: Ny Toldbodg. 15, Kbhvn. K.

HANSEN Thorkild Grosserer, Fabri­kant, R.; f. 5. Juni 1881 paa Dlriks-dal pr. Nysted; Søn af Forpagter, Pro­prietær Waldemar Thorkild Hansen (død 1908) og Hustru Henriette f. Pe­tersen (død 1910); gift (22. Marts 1912) m. Johanna Sophia H., f. 2. Marts 1887 i Sønderborg, Datter af Manu­fakturhandler Theodor Struck og Hu­stru Jacobine f. Senilt*.

Lært Manufakturhandel hos Emil Hansen, Nykøbing F.; paa Reklame-og Dekorationsskoler i Tyskland og Ame­rika; Grundlægger og Indehaver af den første skandinaviske Vindues-Dekora­tions Skole i Kbhvn. 1901-05; rejste til U.S. A. 1905; Indehaver af Magasin du Nord's Hellerup Afd. 1910-19 og af Damekonfektionsforretning l Kbhvn. fra 1920.

Ejer af Fjordgaarden pr. Grevinge fra 1942.

Medlem af Repræsentantskabet for Folkebanken for København og Frede­riksberg fra 1931.

Adresse: Tranegaardsv. 20, Hellerup.

HANSEN Thorkild Skoledirektør; f. K. Febr. 1910 i Kbhvn.; Søn af Vognmand Christen Hansen og Hustru Johanne i'. Koch; gift (9. April 1936) m. Lilly II., f. 4. April 1909 i Frederiks ved Viborc. Datter af Købmand Frederik Aagaard (død 1947) og Hustru Anne f. Pedersen. Lærereks. (K. F. U. M.s Seminarium) 1932; Aarskursus i Matematik, Fysik og Kemi paa Danmarks Lærerhøjskole 1934-38; Lærer ved Gladsaxe kommunale Skolevæsen 1934, fast ansat 1936. For­stander for Kommunens Fortsættelses­kursus 1942, Skoledirektør 1948.

Formand for Søborg socialdemokrali-ske Forening 1939-45 og for Fællesbe-styrelsen for de socialdemokratiske For­eninger i Gladsaxe Kommune 1940-45; Medlem af Gladsaxe Sogneraad 1943-48; Formand for Gladsaxe Børneværn 1943-48; Medlem af Søborggaard Sogns Mc-nighedsraad 1942-44: Formand for Ar­bejdernes Boligselskab i Gladsaxe Kom­mune fra 1944 og for Administrations-selskabet af 1948 fra 1948; Medlem af Repræsentantskabet for Fællesorganisa-

505

Hans

tionen af almennyttige danske BoligseV skaber fra 1948 og af den danske Ko­mite for World Friendship among Chil-dren fra 1949.

Adresse.: Seborg Hovedg. 94, Søborg.

HANSEN Thorvald Overlæge, Dr.med.; f. 23. Jan. 1891 i Kbhvn.; Søn af Skræddermester Peder Hansen (død 1932) og Hustru Emma f. Andersen (død 1937); gift (23. Juni 1925) m. El­len Margrethe H., f. 27. Nov. 1901 i Kbhvn., Datter af Værkmester Fr. Vilh. Lund (død 1935) og Hustru Maren f. Hansen (død 1929).

Student (Østre Borgerdydskole) 1909; med. Eks. 1917; Reservelæge i Hæren 191748; Assistent ved Universitetets In­stitut for alm. Patologi 1918-20 og ved Pinseninstitutets Laboratorium 1920-22; Kandidatpladser 1922-25; Reservelæge ved Øresundshospitalet 1925-30; Assi­stent ved Kbhvns Kommunes med. Po-liklinik 1925-27; prakt. i Kbhvn. 1925-35; Sipecialistanerkendelse (Lungetuberku­lose) 19G6 og (med. Sygdomme, særlig Mave-, Tarm- og Hjertesygdomme) 1932; Dr. med. 1930; Reservelæge ved Amtssygehuset i Gentofte, med. Afd. 1930-32; ledende Læge ved Kbhvns Tu­berkulosestationer 1930-32; Reservelæge ved Amtssygehuset paa Frdbg., med.-epidem. Afd. 1932-35; Overlæge ved Sankt Elisabeths Hospital i Halbæk 1935-37; Overlæge ved Centralsygehuset i Holbæk, med. Afd. fra 1937; medicinsk Konsulent ved Sindssygehospitaiet i Ny­købing S. fra 1939; Studierejser i Tysk­land. Frankrig, Holland og England.

FeltowofThe Royal Society ofTropi-cal Medicine and Hygiene i London; Membre titulaire af Union Internatio­nale contre la Tuberculose.

Har skrevet: Undersøgelser ovcrKom-plememtbindingsreaktaonen med Besred-kas Antigen (Disputats); samt forekel-lige Arbejder vedrørende Bakteriologi, Tuberkulose og intern Medicin.

Adresse : Nygade 8, Holbæk.

HANSEN Uffe Valgmenighedspræst; f. 14. Dec. 1894 i Stokholm i Vendsyssel; Sen af Gaardejer Hans Hansen (død 1928) og Hustru Ane 1. Nielsen (død 1948); gift (30. Aug. 1921) m. Marie H., f. 19, Dec. 1896 i Mellerup v. Ran­ders, Datter af Vognmand Peder Kir-kegaard, Mellerup (død 1929) og Hu­stru Ane Margrethe f. Jacobsen (død 1934).

Landmand til 1912; Student (Dø-okers Kursus) 1915; cand. tiheol. 1921; Sognepræst i Aggersborg-Bejstrup 1921; Valgmenighedspræst i Ubberup-Gøri«v *ra 1925.

Medtem af Bestyrelsen for Kbhvns Højskoleforening 1915-18 (Sekretær 1916

-17), for Antimilitaristiske Præster fra 1931, for Grundtvigsk Konvent fra 1934 (Formand fra 1941), for Foreningen Al­drig mere Krig fra 1938 (Rejsesekretær 1938-39, Næstformand 1939-40, Sekretær 1940-42 og Formand fra 1942) samt for Dansk-indisk Forening fra 1948: For­mand for Dansk Fredsraad fra 1947; Medlem af Udvalget for de frie Me­nigheders Salmebog 1933 (Formand fra 1947), af Det grundtvigske Salmebogs-forslags Udvalg 1941-44 og af Salme-bogsudvalget af 29. Maj 1946.

Har udgivet: Legende (1934); Grundtvigs Salmedigtning I (1937); Medudigivea- af Salmer (1935); De grundtvigske Fni- og Valgmenigheder MI (1944); 12 Julesalmer (1944); Dansk Salmebog (1944); Grundtvigs Sanig-Værk -I (1944), II (1946), III (1948).

Udenl.   Orden:   Ne.r.K.M.2.

Adresse:   Ubberup   pr.   Kalundborg.

HANSEN Vald. Dommer, R.; f. 18. Febr. 1885 i Tøving; Sen af Gaardejer Niels Hansen (død 1930) og Hustru Anno f. Sfjndergaard Larsen (ded 1937); gift (11. April 1914) m. Ingrid H., f. Buch, f. 26. Aug. 1887 i Bredsten, død 1946.

Student (Viborg) 1906; cand. j ur. 1912; Byfogedfuldmægtig i Aalborg 1912, i Ringsted s. A.; Fuldmægtig ved Han Herrederne 1913, ved Hassing-Refs Her­reder i Vestervig 1918; Dommerfuldmæg­tig smstds. 1919; Dommer i Lemvig Købstad og Skodborg-Vandfnld Herreder 1934, i Sorø Købstad og Birk samt Ba­roniet Holbergs Birk 1941.

Medlem af Vestervig-Agger Sogneraad 1929-33 og af Bestyrelsen for Akts. Thy-lands Bank 1932-34.

Adresse : Sorø.

HANSEN Valdemar Bibliotekar, R.p.p.; f. 3. April 1861 i Refsvindinge, Fyn; Søn af Husmand Lars Hansen (død 1932) og Hustru Karen Elisabeth f. Petersen (død 1918); gift (19. Må j 1920) m. Annie H., f. 29. Sept. 1881 paa Frijsendal ved Hammel, Datter af For­pagt-er Theodor Krøger (død 1893) og Hustru Fanny Louise f. Bendlxsen (død 1914).

Student 1899; cand. phil. 1900; stude rede Teologi, nægtet Adgang til Eksa­men af konfessionelle Grunde; Huslærer i Nystad, Finland 1905-08; Assistent, se­nere Kredsbibliotekar, ved Kbhvns Kommunebiblioteker 1908-16; Assistent ved Det kgl. Bibliotek 1910-13, Under-bibliotekar 1916, Bibliotekar I 1940; De­legeret Bibliotekar ved Bibliothéque Ste.-Geneviéve. Paris 1928-31.

Har skrevet: Harald Høffding som Religionsfilosof (1923); Charles Renou-vier og Frihedsproblemet (1928); Wil-

Hans

506

liam James og det religiøse (1936); Frihedsmænd i nyere fransk Filosofi (1940): har oversat Descartes: Om Me­toden (s. m. Viggo Brøndal, 1937); har skrevet Artikler i forskellige Tidsskrif­ter; Medarbejder ved Nordisk Tidskrift fra 1925.

Udenl. Orden : F.Æ.L.5. Adresse: Den gamle Smedje, Værløse. HANSEN Valdemar Direktør, R.DM.; f. 5. Juni 1670 i Hvedstrnp; Søn alttt. Tamrermester Niels Hansen (død 1926) og Hnstni Catharina i. Jonassen (død 1914); gift (18. Nov 1918) m. Dorothy Elizabeth II., f. 26. Juni 1865 i Kbhvn., Datter af Konsul George Edward Fife (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Agnes f. Primon (død 1939).

Uddannet hos Firmaet Tofte og Mi-chelsen og paa Handelsskole; Detail-handlerborgerakab 1892; Grossererbor-gerskab 1898; adm. Direktør for Akts. De forenede Glasværker j Odense og Aarhus 1906, og efter Sammenslutningen med Kastrup Glasværk 1907 adm. Di­rektør for det nydannede Akts. til 1949: tillitre Medlem af Selskabernes Besty­relse; Medlem af Sø- og Handelsretten 1920-40.

Medlem af Industriforeningens .Re­præsentantskab og aif Industriraadet; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Brændsels- og: Kontrol forening 1918-46; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Assu­ranceselskabet Skandinavia, for Akts. Kbhvns Hippodrom, for Europiiisches Verband der Flaschenfabriken i Dussel-dorf, for Akts. Crome & Goldschmidt; Formand for Akts. Fisker & Nielsen, for Akts. Hellesens Enke & V Ludvig-sen og for Bestyrelsen for Forsikrings-Akls. Absalon; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Pensionsforsikringsanstalten 1930-47; Formand for Akts. Nationalti­dende 1940-48; Medlem af Bestyrelsen for Tellus Super Vacuum Cleaner, Ltd., Lon­don og for Akts. Grøn & Witzke. Adresse: N-Voldg. 12, Kbhvn. K. Sommerbolig: Nybogaard pr. Kvist-gaard.

HANSEN   Valdemar Direktør; f. 20. Okt. 1910 i Eingsted: Søn af Isenkræm­mer Vilhelm Hansen (død 1919) og Hu­stru Bras f. Davidsen; gift (27. Okt. 1936) m. Maria Elisabeth Malherbes H., f. 5. Okt. 1913 i Kbhvn.. Datter af Pro­kurist Georg P Jensen og Hustru El­vira f. Mortensen.

Uddannet i A/S Ernst Vsss' Fabrik, Fredericia, paa Niels Brocks Handels­skole, i B Jonzen & Co., Ltd., London, i Nilfisk Gesellschaft, Hamburg og i A/S Gerresheimer Glashiittenwerke, Diis-seldorf; ansat i A/S De forenede Glas­værker, Odense 1931; Sekretær i A/S Kastrup Glasværk 1935. Underdirektør

smstds. 1938, Direktør 1947, adm. Direk­tør 1949.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Brændsels- og Kontrolforening og for European Federation of Glass Bottle Manufacturers, Ltd., London.

Adresse :  Margrethev. 4,  Hellerup.

Sommerbolig: „Gemma", Humlebæk.

HANSEN Valdemar Fabricius fh. Stadsgartner, R.DM.; f. 1866 i Hel­singe; Søn af Distriktslæge L T Han­sen (død 1920) og Hustrn f. Fabricius (død 1904).

Uddannet som Gartner ved forskeli­ge Gartnerier i Ind- og Udlandet og ved Konigliche Gartner LehraJistalt ved rotsdam; Havebrugskandidat 1896; As­sistent hos Landskabsgartner Høegh Hansen 1891-1901; selvstændig Land­skabsgartner og Anlægsgartner 1901-07; Kbhvns Kommunes Gartner 1905-36.

Medlem   alf   Bestyrelsen   og  Kasserer for det kgl. danske Haveselskab 1911-38; Æresmedlem af Dansk Havoarkitektfor-ening, af Dansk Anlægsgartnerforening, af  Aljn.  dansk  Gartnerforening  og  ar Gartnernes Hjælpeforening; Censor v Landbohøjskolen 1911-47; Revisor i Ali dansk Gartnerforening 190747; Formå i Bestyrelsen for Gartnernes Hjælpetfi ening   1920-47;   Medarbejder   red   ni disik   illustreret   Havebrugsleksikon    >.. ved Dansk Havebrug og Gartneri ti) 191 v

Adresse : Classensg. 19, Kbhvn. Ø.

HANSEN Wallaoe Konsul, Direktør, K., Chr.XFr.M.; f. 20. April 1885 i New York; Søn af Max Hansen og Hustru Dorthea f. Gottschou; gift (22. Aug. 1913) m. Ingeborg H., Datter af M «.' Nielsen, Aalborg (død 1908) og Hustru Margrethe f. Hemmeth (død 1924).

Præliminæreta. (Østerbros Latin- og Realskole) 1900; i Købmandslære i Ringsted og Kbhvn. til 1904; paa Køb-mandsskolen i Kbhvn. 1904-05; rejste til Hongkong 1906; etablerede Firma i Hongkong-Canton 1913; Direktør i Fir­maet John M^nners & Co., Ltd. Hong­kong, Canton, Shanghai, Haiphong, Sin­gapore, New York og London; dansk Konsul i Canton 1920-30; Konsul for Finland i Hongkong fra 1930.

Adresse: 7 Queens Road Central, Hongkong.

HANSEN   Victor Højesteretsdommer; f. 29. Aug. 1889 i Kbhvn.; Søn al Sømine-mester Jens Hansen (død 1930) og Hu­strn f. Børgesen (død 1934); gift (4. Nov. 1916) m. Astrid H., f. 3. Dec. 1887 i Aarhus, Datter af Toldkontrolør Adolf Floor (død 1908) og Hustru f. Bøhne (død 1932).

Student (Metropolitanskolen) 1907; cand. j ur. 1913; Sekretær i Justits­ministeriet 1917; Fuldmægtig 1921;

507

Dommer l Kbhvns Byret 1927; Dom­mer i Østre Landsret 1937, l Højesteret 1941.

Medlem af de af Justitsministeriet i

l. 1929   nedsatte   Udvale   til   Ændring  ar

|   Retsplejeloven; Medlem af det af For-

svarsministeren i 1932 nedsatte  Udvalg

til Revision af den militære Straffe- or

Retsplejelovgivning;     Medlem   af   Ar-

|* bejds- og Forligsnævnets Formandsskab

1940-41; Næstformand i den faste Vold-

giftsret    1943:    juridisk    Raadgiver    i

Sundhedsstyrelsen    1940 ;    Formand   for

Dansk    Idræts-Forbunds    Amatør-    og

Ordensudvalg 1933.

Har skrevet forskellige juridiske Ar­tikler hl. a. i Ugeskrift for Retsvæsen og i Nordisk Tidsskrift for Strafferet, navnlig om processuelle "Emner; Ud­giver af Realregistret lil Domme i ci­vile Sager for Tiaaret 1927-36 og - s. m. Helge Jacobi — for Tiaaret 1937-46; MedndRiver af Retspleje! ovenl-II (1939) : Medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsen 1939-43; Forfatter af 22., 26., 29., 31., 34.. 36.. 44., 47. ng 50. Bind af Dan­marks Fanna samt af forskellige ento­mologiske Artikler i Entomologiske Meddelelser og i Flora og Fauna. Med­forfatter af Catalogns coleonterorum Dnniae rt Fennnsrandiap (1939). Adresse .• T "B Ohlsens G. 4. Kbhvn. Ø. Sommeradresse : Skovbakkev.14, Char-lottenlrmd.

HANSEN   Viggo Gaardejor, R.; f. 28. Aner. 1870 i Horsens; San af Lærer L J Karsen (død 19171 og Hustru Betty f. WarburoT' gift (1895) m. Kirstine H.. f. 25. Pebr. 1870 paa Gammeltoftgaard ved Viuf. død 1947, Datter af Gaardejer Niels J Terp og Husfru Kirstine f. Kvist.

Præliminæreks. (Kbhvns Univ.) ; Ud-dannelse ved Landvæsenet; Medlem af Tilsynsraadet for Sparekassen for Kol­ding By og Omegn fra 1926. Formand fra 1939: Indehaver af en Række an­dre Hverv: Medlem af Folketinget (det konservative Folkeparti; Vejle Amt) 1926-39. Adresse : Gammeltoftgaard pr. Viuf.

HANSEN  William Direktør; (. 1. Juli 1878 i Slagelse; Søn af Hestehandler. Slagtermester Peter Hansen (død 19081 og Hustru Betty f. Samson (dBd 1932) ; gift (1. Juli 1906) m. Marie f. Uhl-mann, f. 10. Sept. 1883 i Næstved.

Uddannet i sjællandske Købmands­forretninger; paabegyndte en Kreatur­handel i Slagelse 1903, flyttede til Kbhvn. 1912; grundlagde en Eksport­forretning i Levnedsmidler 1910; optog 1912 Broderen, Heinrich Hansen, i Fir­maet og sammen med ham aabnet en Del Detail-Forretninger i Tyskland;

Medstifter af Akts. S Johannessen's Fabrikker og raadgivende Direktør i samme 1916-20: Medstifter af Falcks Redningskorps for Kbhvn. og Frdbg. 1918. af Fyns Redningskorps 1919 og af Firmaet Brdr. Hansen Trinitas 1920: udtraadte af sidstnævnte Firma 1923 og fortsatte Eksportforretningen for egen Regning under det samle Firma­navn William Hansen Eksportforret­ning; Medstifter af Seegrenzschlacht-haii9 Wismar o<r Leder af de dertil knyttede Selskaber; overtog 1931 Sø-grænseslagtehuset i Zeebriigge; samme Aar Medlem af Bestyrelsen for Anglo-Belgian Fresh Meat Oomnany. Zee-brfigge og administrerende Direktør for Cie. d'Importation de Viandes "William Hansen S. A.. Bruges: anlagde i 1935 med fransk Regeringskoncession under Firmanavn William Hansen Baconeks­port, Paris, en Baconfabrik med Eks­port til England af danske, ungarske og littanske Svin.

Adresse: Østerbrog. 4, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Parcelgaarden, Holte.

HANSEN   Wlllie C K Grosserer. Skibs­reder, Tl.p.p.; f. 2. Juli 1887 i Kbhvn.; Søn af Generalkonsul Johan Hansen (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Wilhelmina f. Hall (død 1940); gift 1. Gang (29. Okt. 1913) m. Marie Louise H., f. 12. Juni 189J i Kbhvn , død 1919. Datter af Grosserer. Hier af Svanemøllen Oskar Ekman (død 1898) og Hustrn Louise f. Burmeister; gift 2. Gang (26. Juni 1920) m. Elna II., f. 23. April 1882 i Kbhvn.. Datter af Grosserer N Nielsen (død 1896) og Hustru Amalie f. Andersen.

Præliminæreks. (Birkerød) 1904: Lær­ling l Firmaet C K Hansen 1904-05; Af­gangsprøve fra Handelsakademiet i Dresden 1907; Ansættelse i Hamburg 1907-09; i Rusland. Belgien ose England 1909-11: ansat i Firmaet C K Hansen

1911.  Prokura 1912,  Grossererborgerskab

1912. Medindehaver 1916.

Medlem af Board of Directors (or the Baltic and International Maritime Con-ference, Execntive Committee 1920-24, Næstformand 1925-27; Formand for Do-cumentary Council, Standing Revision Committee 1927-37, Vicepræsident 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dampskibsselskabet Dannebrog, Akts. Kbhvns Bunkerkul Depot og Danske Rederes Retsværn; Medlem af Grosse­rer-Societetets Repræsentantskab og af Direktionen for Handels- og Kontorist­foreningen; Formand for Assurancefor­eningen Skulds Danske Afd., Handels-og Søfartsmuseets Venner, Birkerød Kostskoles Samfund og Johan Mantzius

Hans_________ ____ ____

Mindelegat; Medlem af Direktionen for Stiftelsen Bombebøssen  i Kbhvn.

Udenl. Orden:  N.O.N.3.

Adresse.: Skt. Annæ PI. 9. Kbhvn. K.

Sommerbolig: GI. Strandhej. Humle­bæk.

HANSEN   Willy Arkitekt; f. 21. Marts 1899 i Rønne; Søn af Skotøjshandler C Richard Hansen (død 1919) og Hustru Christine f. Eønne; gift (3. Febr. 1929) m. Karen H., f. 26. Nov. 1903 i Kbhvn., Datter af Pastor A M Olsen og Hustru Cathrine O.

I/ært Murerhaandværket; Elev paa Det tekniske Selskabs Skole og paa Kunstakademiet; i flere Aar Medarbej­der hos Arkitekt, Professor Kay Fisker.

Redaktør af Tidsskriftet Arkitekten 1928-40 og Medlem af Redaktionsudval­get fra 1944; har tilrettelagt Udgivelsen af Ebbe Berners Fortegnelse over offent­liggjorte danske Opmaalinger (for For­eningen af 3. Dec. 1892); har redigeret Bogen om Rundetaarn (s. m. Arkitekt Helge Finsen) og Værkerne Tømrer- og Bygningssnedkerarbejde (s. m. Profes­sor Gregor Paulsson) og Døre og Vin­duer.

Arkitekt for Amtsudstillingen i Rønne i 1923; har desuden bl. a. opført Dansk Blindesamfunds Bygning i Kbhvn. (s. m. Axel G Jørgensen), Udvidelse af Dams Hotel, Rønne, Genopbygning af Henne Missionshotel {s. m. Ejnar Borg) og en Del Villaer; Leder af Akademisk Arkitektforenings Arkitekthjælp til de bombeiamte Byer paa Bornholm fra 1945; Bygningskonsulent for Præstegaar-gaarde i Bornholms Amt 1948.

Adresse; Willemoesg. 42, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig : Smidstrup pr. Gilleleje.

HANSEN   V   Møller Politimester; f.  38. Maj 1903 paa Frdbg.

Cand. jur. 1926; Politifuldmægtig 1926-45: Politimester i Nakskov 1945.

Medlem af Nakskov Byraad 1946.

Adresse : Svingels Allé 15, Nakskov.

HANSGAARD Hans Christian Oberst­løjtnant, R, DM.HTH.; f. J. April 1885 i Noe Sogn; Søn af Husejer Niels Pe­der Hansen Hansgaard (død 1928) og Hustru Kirsten f. Pedersen (død 1916); gift 2. Gang (27. Sept. 1939) m. Anna K A H., Datter af afdøde H C Ras­mussen, Vissenbjærg og Hustru Johan­ne f. Christiansen.

Sekondløjtnant ved 3. Dragonregiment 1907; Premierløjtnant l Fodfolket 1911,- Kaptajn 1921; Oberstløjtnant og Chef for 13. Bataillon, Haderslev 1932; til Raadighed for 2. Regiment 1938; Afsked 1945.

Formand for Sønderjysk Forening for Slagelse og Omegn i 1932.

Har studeret Ungdomsopdragelse paa

en Række danske Ungdomsskoler 1926-27; har slaaet til Lyd for Soldaternes moralske Opdragelse i Pjecer og Ar­tikler; har skrevet en Række Artikler i Militært Tidsskrift og i Dagblade om forskellige Emner.

Adresse: Ved Postgaarden, Haderslev.

HANSSEN Bjørn Redaktør; f. 8. Sept. 1902 i Aabenraa; Søn af Minister Hans Peter Hanssen (Nørremølle) (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Helene f. Iversen (død 1935); gift (3 Aug. 1928) m. Ellen H., f. 18. Dec. 1905 i Gerlev, Randers Amt, Datter af Proprietær I P Rasbech og Hustru Olga f. Olesen.

Student (Sorø) 1921; cand. polit. 1927; Statistiker ved Politiken s. A.; videre Uddannelse ved Jyllandsposten og Fyns Tidende; Medarbejder ved Hejmdal i Aabenraa 1928, Redaktionssekretær 193), Direktør og Medredaktør 1932, ansvars­havende Redaktør 1936.

Adresse: N-Chaussé 23, Aabenraa.

HARBOE Erik Kontorchef, R.p.p.; f. 7. Aug. 1882 i Ebeltoft; Søn af Provst N Jl Harboe (død 1915) og Hustru Lise f Husted (død 1982); gift (2. Juni 1911) m. Agnes H., f. 21. Juli 1885 i Viborg. Datter aif Stiftefysikus, Overlæge, Dr. med. Peter Heiberg (død 1920, so Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Min­na f. Bonne (død 1926).

Student (Viborg) 1901; cand. jur. 1908; Fuldmægtig ved Sjællands Stift amt 1909-33; Amtsrevisor ved Khlivn> Amtsraad 1919-44: Sekretær i Finans ministeriet 1909, Fuldmægtig 1924, Eks peditionssekretær 1931. Kontorchef 1937. Overretssagfører (Bestalling depon. 1919.

Medlem af Statens Jordlovs«' 1949.

Formand for Studenterforenii Konservative 1910-11; ledende Sen Studenterforeningen 1914 os 1919-20 styrer af Sognepræst Andreas l Meinert og Hustru Agathe f. Bøg Legat.

Korrespondent til Flensborg Avis 1^-19.

Udenl.  Orden : I.F.3.

Adresse,   Frdbg.  Allé 56,  Kbhvn.  V.

HARBOE   F C Arkitekt; f. 4. Sept. 1880 i Ebeltoft; Søn af Provst N 31 Harboe (død 1915) og Hustru Lise f. Husted (død 1932). gift (29. April 1919) m. Ina H., f. 22. April 1889 i Kbhvn., Datter af Fabrikant II C E Hartvig (død 1892) og Hustru Anna Elisabeth f. Hansen (død 1910).

Afgangsbevis som Arkitekt fra Kunst­akademiet 1913; Bygningskonduktør af Tegner hos forskellige kbhvnske Ark i-

jrø_______________.__

tekter 1913-18; egen Virksomhed fra 1518; Studierejser til Tyskland, Sverige, Norge, Italien, England og Holland.

Tildelt Kaufmanns Legat 1918 og" Di­plom de Medaille d'or paa Udstillingen i Gent 1921; Medlem af Kunstnersam­fundets Arkitektsektion.

Medredaktør af Værket Gamle Byg­ninger paa Landet, udg. af Forenin­gen af 3. Dec. 1892 (1911 og 1916).

Har opført Kirken i Nørre-Lyngby (1913-14): Bebyggelser for Kbhvns Kom­mune ved Lønstrupv. (1918-20), ved Hil-lerodg. og Vibev. (1928-29) og ved Bo­rups 'Allé og Hillerødg. (1931-32); Byg­geforeningen ved Bellahøj (1919-20); Gartnernes Alderdomshjem (1922), med Annex (1927); Skole i Høve-Flakke-bjærg Kommune (1924); Skuespillerfor­eningens Alderdomshjem (1926-27); Pri­vatejendomme og Gartneribygninger.

Adresse: Gothersg. 135. Kbhvn. K.

HARBOE   Poul   Direktør,   Civilingeniør,

E.DM.; f. 13. Dec. 1890 i Skælskør; Søn al Driftsdirektør, Civilingeniør Peter Harboe (død 1940) og Hustru Louise f. Heilmann; gift (26. Aug. 1916) m. Katy H., f. 28. Dec. 1890 i Skælskør, Datter af Tømmerhandler, Konsul Carl Meding (død 1899) og Hustru Anna f. llarboi- (død 1949).

Student (Roskilde) 1908; cand. polyt. 1913; Sekondløjtnant i Fæstningsartil-leriet 1915; tilsynsførende Ingeniør ved Hørve-Værslev Banens Anlæg 1915-19; Ingeniør ved Statens Tilsyn med Pri­vatbanerne 1919. Kontorchef smstds 1927. Direktør for Statens Tilsyn med Pri­vatbanerne 1943; Studierejser i Eng­land, Belgien, Frankrig, Tyskland m. U. Lande.

Formand for Nævningegrundliste-Ud-valget i 10. Kreds; Medlem af Bestv-relsen for Nordisk Jårnvagsmannasall-skapets B-Sektion, for Privatbanernes Vedligeholdelses- og Fornyelsesfond og af flere Udvalg vedrørende Privatbane-forhold.

Adresse: Borgmester Jensens Allé 22, Kbhvn. Ø.

HARBOE  Rasmus Billedhugger, li.: f. 25. Okt. 1868 i Skjelskør: Søn af Skibs­reder R Harboe (død 1896) oe Hustru Olivia f. Rasmussen (død 1895); gift (1910) m. Ellen Augusta H., f. 10. Okt.. dåd 1936. Datter af Generalmajor Th. O Rohde (død 1924, se Kraks Blaa Bo<? 1924) og Hustru f. Smidt (død 1911). Studerede i Paris under Steplian Sin-.11? 1890-92 samt i Italien paa det An-okerake Legat 1898-1900; Medlem af Akademiraadet 1922.

Hovedværker: Skulptur paa Eliaskir-\en (Vesterbros Torv); Brønden paa

___ __ ______   Hare

Vesterbros Torv; Udsmykning paa Bis-pebjærg Hospital.

Guldmedailler ved de inter "itlonale Ud­stillinger i Miinchen 1909, i Bryssel 1910; Tliorvaldseni-Medaljcn 1948.

Adresse: Danasv. 4, Kbhvn. V.

HARBOE Svend Arkitekt; i. 26. Dec. 1895 i Kbhvn.; Søn a'f Driftsdirektør, Civilingeniør Peter Harboe (død 1940) og Hustru Louise f. Heilmann; ^rifit (15. Nov. 1924) m. Gudrun H., f. 18. Scpt. 1896 i Svendborg, Datter af To-baksfabrikant Harald, Halberg (død 1919) ok Hustru Ida f. Wildscniødtz (død 1911).

Student (Roskilde) 1915; Uddannelse paa Kunstatoademiet; Studierejser l Italien, England, Frankrig og Tysk­land; selvstændig Virksomhed fra 1923, i Samarbejde med Arkitekt Helge FSnscn fra 1934.

Har bl. a. opført Holbæk Anita Spa­rekasse (1934) og (s. m. Helga Finsen) Albert Leths Stiftelse ved Herlufs­holm; Klubhus for Rungsted Golfklub; Fttbriksbygniing for Akts. Jørgen Pe­tersen & Go.; Sygeplejerskebolig ved Kbhvns Sygehjem; Fabriksbygnirug for Kbhvns Smørrebrød Akts.; Gasstatio-ner for dansk Elaskegas Co., Akts.; Administ-rationsbygmnig ved Rabækkc-vænket paa Borniholm; Nybygninger for Carl Allers Etablissement, Akts., samt Villaer og Landhuse m. m.

Adresse: Hegelsv 10, Charlottcnliiml.

HARBOU Niels Dommer-, f. 27. Jan. 1896 paa Frdbg.; Søn af Oberst H \V Harbou (død 1918, se Kraks Blaa bok 1918) og Hustru Ludovica f. Gandil (død 1941); ugift.

Student (Østre Borgordydskole) 1915: cand. j ur. 1921; Kriminaldommerfuld­mægtig i Aarhus s. A., i Kolding 1936, atter i Aarhus 1939; Civildommerfuld­mægtig i Nordre Birk 1944: kst. Dom­mer i Østre Landsret 1945-46; Dommer i Frdbg. Birks 1. Afd. 1946.

Redaktør af „Fuldmægtigen", Med­lemsblad for Dommer- og Politifuld-mægtigforeninserne, 1938-46; har skre­vet : Behandling af Dødsbo og Fælles-bo, samt forskellige mindre juridiske Afhandlinger.

Adresse : Hoffmeyersv. 5, Kbhvn. F.

HARCK Axel Th. fh. Politimester, R.; f. 21. Nov. 1874 i Varde; Søn af Bank­direktør, Sagfører A Harck (død 1916) og Hustru Ottilie f. Bloch (død 1901); gift (2. Juli 1911) m. Margrethe H., f. 14. Juni 1888 i Eibe, Datter af Bank­direktør H Windfeld-Hansen (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru f. Lind (død 1943).

Student (privat dimit.) 1895; cand. jur. 1905; Fuldmægtig ved Nørhald Herred 1905, ved Ribe Herred 1909, i

Hare __________________

Gretiaa 1910; Politifuldmægtig i Tøn­der 1923-, Politimester i Frederikssund Købstad m. v. 1927-44.

Adresse: Frederikssund.

HARDER H G Bankdirektør; t. 28. Maj 1890 i Randers; Søn af Købmand Emil Barder (død 1905) og Hustru Kirstine f Christensen; gift (25. Juli 1921) m. Mary II.. f. 22. Nov. 1897 i Piet-Pot-gietcrsrust. Transvaal, Datter af Bank direktør P Schultz (død 1934) og Hu strn Elisabeth f. Petersen.

Ansat i Randers Disconto- og Laane-bank 1907. Direktør fra 1921.

Formand for Købmændenes Hjælpefor-enirug og Stiftelsen Villa Merkur; Med lem af Bestyrelsen, ifor Danske Provins-bankl«deres Understøttelsesfond, for Jør­gen Olsens Mindelegat, for Akts. Hair lockfabrikken' og for Akts. Strømmen.

Adresse: Vangsbo, Østervangsv. 9, Kanders.

HARDORF  Hugo Direktør; f. 24. Febr. 1902 i Karise; Søn af Købmand Axel Hansen (død 1943) ok Hustru f. Svan-holm; gift (22. Jan. 1928) m. Sonja H., f. 26. Juli 1903. Datter af Overpakme-ster Chr. Petersen og Hustru f. Jensen (død 1922).

Præliminæreks.: ansat i The Texa? Company, Akts.. Kbhvn., Aarhus, Stock­holm og Goteborg 1920-24 og i Akts. Det Danske Kulkompagni, Kbhvn. 1924-26 med et Aars Studieophold i England; Direktør i Akts. C L Schmidts Kulim­port, Kolding 1926, i Akts. Kolding Kulkompagni 1929.

Jurisdiktionsformand for Forenede Danske Motorejere fra 1934; Medlem af Bestyrelsen for Konservativ Vælgerfor­ening for Kolding og Omegn 1935-39 og 1945-47 og for Kolding Handelsstands­forening fra 1938. Formand fra 1947; Næstformand for Kolding Erhvervsraad fra 1942; Medlem af Kolding Bvraad fra 1943; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Sydjydsk Cold Stores, Kolding fra 1944. af Repræsentantskabet for Akts. Kolding Laane- og Diskontokassc fra 1945, af "Bestyrelsen for Akts. Kol­ding F.iorddampere, for Akts. Kolding Omnibusselskab og for Kolding Turist­forening fra 1946 samt for Akts. Kol­ding Pakhus Kompagni fra 1947: For­mand for Bestyrelsen for Akts. Henry Fisker & Co. fra 1947; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Margarinefabrikken Alfa, Vejen fra 1949; Medlem af Skole-raadet for Døtreskolen af 1881 fra 1944.

Adresse : Maznntig. 5, Kolding.

HARE Anders Kristian Alling Amts­forvalter, cand. polit.; f. 20. Aug. 1905 i Aarhus-, Søn af Handelsrejsende Carl Johaa Just Hårs (død 1917) os Hustru Nielsine f. Alling; gift (22. Marts 1940) m. Inger Marie H., f. 18. Ang. 1916 i

Kbhvn., Datter af Lektor C E Andersen og Hustru Julie f. Rosen.

Student (Ordrup) 1925; cand. polit. 1930: ansat ved Institutet for Historie og Samfundsøkonomi 1930-31, hos Akts. Burmeister A Wain 1931-32; Sekretær­aspirant i Hovedrevisoraterne 1932, Sek­retær 1934, Fuldmægtig 1939; tillige an­sat i Direktoratet for Vareforsyning 1933-46 og i Statens Ligningsdirektorat 1945-46; Amtsforvalter i Holstebro 1946.

Adresse: Danmnrksg. 26. Holstebro.

HARHOFF C J C Skibsreder. Grosserer, K'. DM., M.T.Kha.; f. 13. Dec. 1886 i Kbhvn.- Søn af Oberst G F K Harhoff (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Charlotte f. Carstensen (d«d 1896); gift (8. Okt. 1910) m. Rigmor H., f. 19. Nov-. 1888 i Kbhvn., Datter »f i Grosserer, Skibsreder Robert Hansea (død 1912, se Kraks Blaa Bog 1912) og t Hustru Laura f. Stein (død 1935). j

Sekondløjtnant l Marinen 1907; Pre-; mierløjtnant 1908; Afsked 1909; Sekitsj tær i Firmaet C K Hansen 1910, Pro-J kurist 1912, Medindehaver 1916. i

Eormand for Dansk Dampskibsrederi-j forening,    for    Søfartsraadet    og   for,J Kbhvns   Frihavns-Akts.;   Næstformand for  Eragtnævnet; Medlem af Bestyrel­sen for Akts. Dampskibsselskabet Dan­nebrog,   for  Akts.   Kbhvns   Bunkerknl Depot, for Den kbhvnske Sø-Assurance--« forening,    for   Akts.   Em.   Z   Svitzen* Bjergnings - Entreprise,    for    Stiftelsen Georg   Stages   Minde og for   Kallton. Akts..   Kbhvn.;     Medlem   af   Kbhvns Havnebestyrelse, af Repræsentantskabet for   Akts.  Kbhvns Handelsbank og af Bestyrelsen for samme 1948, af Brænd­selsolienævnet, af The Danish Commit-tee  of Lloyd's Register,  af Det Inter­nationale Handelskammers danske Ko­mite og af Administrationen for Caspar Peter Bugels Tamiliestiftelse.

Adresse: Grønningen 5, Kbhvn. K.

HARHOFF Erik C Kaptajn, Adjntart hos H.M. Kongen, R..; f. 8. April Wb i Kbhvn.; Søn af Oberstløjtnant C J C Harhoff (død 1929) og Hustru Margre­the f. Bilsted Bever (død 1949); gift (2. Maj 1941) m. Karen H., f. 10. "Pebr 1918, Datter af Proprietær C Rendneok Brovst og Hustru Elise f. Klitgaar'l.

Student (Metropolitanskolen) 1933 Premierløjtnant 1937, Kaptajnløjtnniv 1943, Kaptajn 1946; Adjutant hos G.nr nisonskommandanten i Aarhus 1945; Ail jutant hos H.M. Kongen 1948.

Chef for Akademisk Skyttekorps i Aarhus fra 1945.

Adresse:   Biilowsv.  18 B. Kbhvn. V.

HARHOFF   G   F   K     Oberst,     K'.DM.,

Chr.XM.T.,  HTH.,M.T.Kfh.p.p.;  f. 18

Dec 1877 i Kbhvn.; Søn af Oberst GT

K Hartioff   (død  1937,  se  Kraks  Bl'

iiug 1936) og Hustru Charlotte f. Car-stensen (død 1896); gift (4 Jan. 1910) m. Maria Alba H., f. 26. Nov. 1885 i Litomerice (Østrig), Datter af Fabrik­ejer A Pollak (død 1909) og Hustru /. Tanssing (død 1905).

Student (Borgerdydskolen) 18%; Se­kondløjtnant 1899; Premierløjtnant 1899; Adjntant ved 2. Artilleri Afdeling 1910-Hj Kaptajn 1915; Translatøreksamen i Engelsk samme Aar; Kompagnichef og Fortchef ved Kystartilleriregimentet 1916-22: Adjutant hoa Kong Christian X «28; Oberstløjtnant 1988, Chef for 1. Artilleriafdeling til 19«; Ohef for Feltartilleriet« Befalingsmandsskoler 1930; Ohef for 3. Feltartilleriregiment 1933; Oberst s. A.; Chef for Artilleriets Befalingsmandsskoler 1936; til Raadig-hed for Generalkommandoen 1938; Af­sked s. A.

Delegeret for Dansk Røde Kors i Dresden 1918-19.

Udenl. Ordener: B.K.5.. B.Ii.II.J.; Fi.H.R.2'.; I.Kr.4.; N.O.N.4.; S.St.0.31.;

Adresse : Hulsøvang 2, Eungsted Kyst.

HARHOFF Poul Chr. Underdirektør; f. 7. April 1880 i Kbhvn.; Søn af Bankdi­rektør P C O Harhoff (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru f. Mans (død 1933); gift (30. April 1909) m. Karen H., t, 4. Nov, 1883 i Kbhvn., Datter af Læge Immanuel Fenger (ded 1927, se Kraks Blaa Bog 1927J og Hu­stru Thyra f. Bock (død 1906).

Student (Metropolitanskolen) 1898 ; tand. jur. 1904; Birkefuldmægtig 1905; Sagførerfuldmægtig 1906 ; Overretssag­fører 1909; juridisk Sekretær i Land­mandsbanken 1909; juridisk Underdi­rektør i samme 1918.

Adresse •  Sortcdam  Doss. 95 B, Kbhvn. O.

HARHORN  Alexius Weinholt Politi­mester, tt.p.p.; f. 5. Sept. 1879 i Aar­hus; Sin af Sagfører A A Harhorn og Hustru Wilhelmine f. Weinholt; gift m. Elna H., f. 9. Jan. 1883 i Skander­borg, død 1935, Datter af Prokurator, Kreditforeningsdirektør Ernst F Weng og Hustru Margrethe f. Behr.

Student   (Herlufsholm)    1898;   cand. Jur. 1906; Politimester i Nyborg Køb­stad og Vinding Herred fra 1919. Udenl. Orden.-  S.V.3'. Adresse: Nyborg.

HARLANG Frantz Direktør; f. 31. Aug. 1899; Søn af Direktør 'Willi. Harlang (ded 1910) og Hustru Albine f. Hansen (død 1945); gift (15. Juli 1927) m. Else Regitze H., f. 8. Okt. 1903, Datter af Grosserer Louis Meyer Cdød 1944) og Hustru Astrid f. Lerche (død 1939). Uddannet, i Boghandelen 1913-17; an-

sat i Sylvester Hvids Reklamebureau 1920, Kontorchef 1925. Underdirektør 1928; Medlem af Bestyrelsen og Direk­tør for Akts. Harlang & Toksvig Re­klamebureau 1934; tillige Forretningsfø­rer for Journalistforbundeis Avisudklips-Bureau 1935.

Medlem af Bestyrelsen for Set. Ste-fans Fritidshjem 1936. af Bestyrelsen for Annoncebureauernes Brancheforening 1936, af Annoncenævnet 1936, af Repræ­sentantskabet for Dansk Reklamefor­ening 1938, af Bestyrelsen for Akts. In-forma 1944, af Bestyrelsen for Akts. Harlang & Toksvig Reklamebureau Jyl­land 1946 og af Bestyrelsen for Lands­foreningen for Mentalhygiejne, Kbhvns Kreds 1949.

Udenl. Orden :  P.r.K.3.

Adresse: Bdv. Glæsels V. 3 Kbhvn. P.

Sommerbolig:   Kystv. 48,  Hornlrø'k.

HARPØTH   Ivar Overlæge, R., D.r.K. M,p.p.; f. a. Jnli 1870 i Snertinge; Søn af Læge Christen Harpøth (død 1906) og Hustru f. Watt (død 1920); gift (21. Nov. 1905) m. Astrid H., f. 19. Febr. 1880 paa Soficndal, Datter af Gadeejer, Etatsraad August Nygaard (død 1915) og Hustru Doris f. Råben (død 1928).

Student (Roskilde) 1888; med. Bks. 1895; prakt. i Holbæk 1905; Overlæge ved Amtssygehuset der 1907-36; privati-serer paa Frdbg. fra 1937.

Medlem af Bestyrelsen for P Carl Pe­tersens Fond fra Stiftelsen 1928 til 1946 og af Helbredelsesfondet fra Stiftelsen 1915, Næstformand fra 1938; Æresmed­lem af Grænseforeningen for Holbæk og Omegn 1937.

Cdenl. Orden: F.O.I.P.

Adresse: Thorvaldsensv. 17, Kbhvn. V.

HARPØTH  Otto Dommer, K.; f. 12.Juni 1881 i Ringkjøbing; Søn af Sparekasse­direktør J P Harpøth (død 1920) og Hu­stru f. Dethlefsen (død 1899); gift 1. Gang (7. Maj 1914) m. Christine Marie H., f. 30. Jan. 1891 i Holstebro, død 1922, 2. Gang (31. Okt. 1937) m. Elna H., f. 5. April 1893, Døtre af Direktør H M .Mordhoret og Hustru f. Kiel (død 1942).

Student (Ribe) 1901; cand. jur. 1907; By- og Herredsfuldmægtig i Holstebro 1908- Fuldmægtig ved Rougsø Herred 1911, i Næstved 1913; Politimester i Københavns Amt« søndre Birk og Ama­ger Birk 1919; tillige Inspektør ved Kbhvns Amt« Arresthus 1934; Dommer i Odense Herred m. v. 1937.

Medlem, af RetøptejeudvaJget 1933-38; Medleml af Bestyrelsen for PoJitimester-foreningen 1933-37 og for FængseJsset ska.bet i Kbhvn. OS3>4-37.

Adresse : Hundernpv. 126, Odense.

Harp

512

HARPØTH   William T fh. Kommunal­direktør, R.DM.p.p.; f. 8. Febr. 1872 i Snertinge; Søn af Læge C Harpøth (død 1906) og Hustru f. Watt (død 1920); gift (6. Nov. 1900) m. Ellen H., f. 5. Sept. 1877 i Slagelse, Datter af Vogn­fabrikant Peter Petersen og Hustru Minna f. Sørensen.

Student (Roskilde) 1889; cand. jur. 1895; Fuldmægtig ved Antvorskov Birk 1895, ved Ramsø-Tune Herreder 1898, i Frederiksberg Kommunes Sekretariat 1900, Ekspeditionssekretær smstds. 1902; juridisk JHrektør for Frederiksberg Kom­mune 1907; Kommunaldirektør og kst. Direktør for Frdbg. Kommunes økono­miske Forvaltning 1930-38.

TIcienl.   Ordener:   Po.r.K.2.;   Ø.r.K.O.

Adresse : Hattensens Allé 2, Khbvn. F.

HARRE L Viggo Oscar Oberst, K'.DM. HTH..M.T.Kfh.p.p.; f. 5. Febr. 1882 l Kbhvn.; Søn af Partikulier Rasmus Harrel (død 1922) og Hustru Karen f. Hansen (død 1941); gift (15. Juni 1911) m. Inger Marie TI., f. 17. Juli i Kblivn., Datter af Grosserer Peter Haas (død 1917) oe Hustru Petra i'. Børresen (død 1954).

Sekondløjtnant i Fodfolket 1902; Pre­mierløjtnant s. A.; Lærer ved Sekond­løjtnants- og Kornetskolen 1909-12; Kap­tajn 1915; ved Kommandanten i Kbhvna Stab 1919-26; Chef for Løjtnants- og Kornetekolen 1928-31; Oberstløjtnantl929; Oberst og Chef for 11. Regiment 1932; Chef for 3. Regiment og Garnisonskom-mandant i Viborg 1932; Chef for 5. Re­giment og Garnisonskommandant i Vor­dingborg 1938; Afsked 1942; Forretnings­fører for Landsforeningen til Børne­lammelsens Bekæmpelse 1945.

Chef for Akademisk Skyttekorps 1922-28; Medlem af Bestyrelsen for Akade­misk Skytteforening 1922-28 og af Ho­vedbestyrelsen for Fællesorganisationen for Officerer o. 1. 1924-31; Repræsen­tant i Danske Statsembcdsmænds Sam-raad 1924-31.

TJdenl. Ordener: B.L.5.; Fi.B.H.; Fi.H.R.31.; F.M.R.3.; F.O.I.P.; F..E.L.5.; J.Kr.4.; N.O.N.4.; R.r.K.l.; S.Sv.31.; S.V.2'.

Adresse: Classensg. 11, Kbhvn. Ø.

HARSFELT Andreas Redaktør, B.; f. 30. Sept. 1875 i Løgstør; Søn af Direk­tør A Holm (død 1931) og Hustru Chri­stine f. Nielsen (død 1919); gift (18. Juni 1948) m. Marie II., f. Hager. '

Handelsuddannelse i Firmaerne Hval-eøe & Erlandsen, Holger Petersen o. f).; Præliminæreks. f Universitetet) 1894; studerede Polyteknik 1894-95; Redaktor af Dansk Idræts-Tidende ug Dansk Idræts-Blad 1898-1900; Redaktionssekre­tær ved Lolland-Falsters Stiftstidende

1900-01; Medarbejder ved Nationaltiden­de og andre Blade 1901-13; Medlem af Journalistforbundets Bestyrelse 1910-13; Redaktør af Grnndeierbladet 1907-10, af Dagbladet Djursland, Grenaa 1913-15, af Nordisk Handels- og Søfartstidende or Skandinavisk Sø- or Handelstidende 1918-19, af Arbejdsgiveren 1919-42.

Medlem af Industriraadets og Ar­bejdsgiverforeningens social-politiske Ud­valg 1919-33, af Bestyrelsen for Dansk Idræls-Forbund 1924-47, af Danmark-­olympiske Komité 1924-26 og 1928-45, a! Dansk Athletik-Forbunds Amatør- og Ordensudvalg 1927-32; Formand for Dansk Athletik-Forbund 1924-27; Med­lem af Kbhvns Idrætsparks Bestyrelse 1928-46 (Formand 1928-33), Medlem al dens Repræsentantskab 1924-46 og For­retningsudvalg 1928-33; Formand for Repræsentantskabet for Kbhvns Idræts-Forening 1923-33, Æresmedlem af For­eningen 1942; Medlem af Bestyrelsen for Akts. iFrdbg. Bade- & Svpmmr-anstalt 1934-42.

Har skrevet: Københavns Idrætspark 1911-36.

Dansk Idræts-Forbunds og Kbhvns Idræts Forenings Ærestegn.

Adresse : Aalholmv. 50. Kbhvn. Valby

HART   HANSEN   Erik    Overlæge,    Ur.

med., se Hansen Erik Hart.

HARTLING M Skoleinspektør, fh. Un­dervisningsminister, Ka.; f. 18. Okt. 1885 i Vilsted; Søn af Gaardejer Søren Chr. Madsen (død 1900) og Hustru Kristiane f. Nielsen (død 1943); gift 1. Gang (4. Juli 1913) m. Mathilde Helene He­devig H., f. 5. Sept. 1880 i Kbhvn.. død 1938; 2 Gang (17. Okt. 1944) m. Anna H., f. 1. Juni 1886 paa Christi-ansø. Datter af Lods P Dick Nielsen (død 1901) o? Hustru Kathinka f Pe­tersen (død 1925).

Indtil sit 16. Aar knyttet til Land­bruget; Lærereksamen (Ranum) 1906; Lærer ved Neksø Seminarium og Real­skole 1906-07; Kursus i Sprog og Fone­tik paa Statens Lærerhøjskole 1907-08 og derefter knyttet til Kbhvns Skole-væsen; fast ansat 1909; Inspektør for Skolen ved Sundet 1944-45 og fra 1947; Undervisningsminister i Ministeriet Knud Kristensen 194547.

Sekretær i Venstres Ungdoms Lands­organisation 1915-17; Redaktør af Dansk Folkestyre 1918-24; opstillet ved politi­ske og kommunale Valg; Formand for Kbhvns Kommunelcererforening 1936-44, for don danske Unesco-Nationalkominis-sion 1947. for Den danske Afdeling af World Friendship Association 1948 02 for Liberalt Oplysningsforbund 1948.

Har skrevet: Vort Samfund og det? Styre. En Læse- og Arbejdsbog for Ungdommen (1929) samt Artiklen om

513__________________

Venstre  i   De  politiske Partier.   Syns­punkter og Programmer  (1931).

Adresse : Sumatrav. 2, Kbhvn. S.

HARTMANN Ellen Adjunkt; f. 17. Marts 1895 i Kbhvn.; Datter af Sekretær og Inspektør ved Charlottenborg-Udstillin-gen F J C Ilartmann (ded 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Agnes f. Langvadt.

Student (Ingrid Jespersens Skole) 1913; cand. mag. (Dansk. Latin. Fransk) 1923; Adjunkt ved Nørre Gymnasium 1924 (uden for Nummer fra 1941); Læ­rer i Svensk ved Statens Lærerhøjskoles korte Kursus fra 1929; Danskundervis­ning i den svenske Skoleradio 1929-40; Lærer i Dansk for Folkeskolelærerinder paa Statens Lærerhøjskole 1930-31; Læ­rer i Dansk for Kronprinsesse Ingrid 1935; Kursag i Dansk for Halsingborgs Politi og ved nordiske Læreres Som­merlejre i Storlien 1938 og 1939; Lærer i Svensk ved Statens Lærerhøjskole fra 1941; Anmeldelser af svensk Litteratur i Aalborg Stiftstidende.

Medlem af Bestyrelsen for Kvindelige Akademikere 1922-25; tildelt Tagea Brandts Legat 1943.

Har udgivet: s. m. Valfrid Palmgren Munch-Petersen:  Svensk-dansk  Ordbog. Mindre   Udgave   (1939,   5.   Udg.   1948), Svensk-dansk Ordbog  I   (1941), Svensk­dansk    Lommeordbog    (1941,    3.   Udg. 1945); Farlige Ord og luraske Ligheder i Svensk  og  Dansk   (1944,  2.  forøgede Udg. 1948) og adskillige Teksthefter til Sprogundervisning   i   den   svenske   og danske   Radio. Udenl.  Orden: S.V.M. Adresse:   Kastelsv.  11,  Kbhvn.  Ø. Sommerbolig:  Bittehus,  Søllerød  pr. Holt«.

HARTMANN   Frantz Politimester. B.; f. 2. Dec. 1886 i Assens-, Søn af Kunst­drejer Viggo Hartmann (død 1945) og Hustru Christine f. Erichsen (død 1911); gift (4. Jan 1917) m. Else H., f 26. Okt. 1894 i Kbhvn., Datter af Grosserer Christian Nielsen (død 1911) og Hustru Christine f. Rasmussen (død 1928).

Student 1908; cand. jur. 1915; Fuld­mægtig hos Højesteretssagførerne Møl-drup og Steglich-Petersen i 1915; Fuld­mægtig ved Kbhvns Amts nordre Birk 1915; Politiassistent sammesteds med Station i Lyngby 1919; Politimester i Haderslev 1935. Adresse: Haderslev.

HARTMANN Fritz Direktør, R.DM.; f. 10. Juli 1880 i Kbhvn.; gift (10. Pebr. 1907) m. Ellen Johanne H., f. Hass.

Ansat i det danske Generalagentnr for Lifforsnkrinna Aktiebolaget Thule og Lifforsåkringsaktiebolaget De For-ouada i Stockholm 1897; ansat i Nor-

__________________Hart

disk Livsforsikrings-Aktieselskab af 1897 fra 1905; Underdirektør i dette Selskab og i Nordisk Ulykkesforsik­rings-Aktieselskab af 1898 1929; Direk­tør i disse Selskaber 1935-48.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Nor­disk Brandforsikring 1937-48. Adresse: Semdslevv. 8, Kbhvn. Ø. Sommerbolig:   Vinkelhuset,   Snekker-Men.

HARTMANN   Godfred Forlagsboghand­ler; f. 24. Juli 1913 i Kbhvn.; Sen af Overlæge, Dr. med. Johan Peter Ilart­mann (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) ok Hustru Gerda f. Lehmann; gift (30. Sept. 1939) m. Benedicte II., f. 1. Nov. 1918 i Kbhvn., Datter af Di­rektør, Grosserer Kai Leth (se denne). Student (Østersøgades Gymnasium) 1933; ansat i Gyldendalske Forlag 1935-38; Uddannelse paa Forlag i London, New York og Stockholm 1938-39; atter ansat i Gyldendalske Forlag 1939-41; Medindehaver af V Thaning 4 Appels Eftf., Kbhvn. fra 1941, som s. A. ud­videdes med Thaning & Appels Forlag. Medlem af Repræsentantskabet for Den danske Forlæggerforening fra 1948 og af sammes Bestyrelse fra 1949.

Adresse; Hesselvang 5, Hellerup.

HARTMANN Jul. Professor, Dr. techn., R.DM.. Ml.Nov.1881 i Holeby; Sen af Mejeriejer Carl Hartmann (d»d 1891) og Hustru Kristine f. Mackoprang (d«d 1916); eift (7. April 1909) m. Ekspedi­tionssekretær i Finansministeriet Mar­grethe Wentzel. f. 10. Sespt.

Student (Nykøbing) 1900; mag. scient. 1906, Assistent ved den polytek­niske. Læreanstalts fysiske Laborato­rium 1903; Studieophold ved National Physical Laboratory i London ok ved Bureau of Standards i Washington 1911 og 1912; Docent ved Læreanstalten fra 1914; Dr. techn. 1918; ansvarlig Leder af Kommanditselskabet Hartmanns Ens­retter 1919; Bestyrer af Fysisk Labora­torium II ved den polytekniske Lære­anstalt 1922; Professor i teknisk l'yeik 1929; Bestyrer af Laboratoriet for tek­nisk Fysik ved Danmarks tekniske Højskole 1939.

Medlem »f Akademiet for de tekni­ske Videnskaber fra 1937; Litterær« Arbejder: Maaleteknik (1914); Nye Ensrettere og periodiske Afbrydere (1918); Almindelig Maaleteknik (1919); Om en ny Metode tål Frembringelse af Lydsvingn.i-nger (H9I19); Praktisk Fysik I (1920); The Jet-Wave Rectifier 1981; The Plate-Jet (1935); Hg-Dynamic (1937); Maaleteknik I (1937,1945); The Acoustic Air-Jet Generator (1939); Reg­neteknik (1941); Atomization (1942); The Large Capactty Jet-Wave Commu-

 

Hart___________________

tator Ml (1944-46): Straalekædeensret-teren (1946); Jura og Maaleteknik (1946); Measurement of Sound Wave Energy (1948); Artikler i inden- og udenlandske Tidsskrifter.

Opfindelser: Straalebølgeensretteren (1907), Luftstraalegeneratoren for hur­tige Lydsvingninger (1916), Den elek­tromagnetiske Pumpe (1918) m. m.

Adresse:  Kastelsv.  10, Kbhvn. Ø.

HARTOGSOHN   S Underdirektør; f. U. Okt. 1898 i Randers; Søn af Børstefa­brikant Eduard Hartogsohn (død 1941) og Hustru Jenny f. Epstein (død 1926); gift (18. Jan. 1928) m. Kate H., f. Neumann.

Student (Kanders) 1916; cand. polit. 1922; Sekretær i Kbhvns Magistrat s. A., i Arbejdsdirektoratet s. A., i Fi­nansministeriet (tillige Ministersekretær for nationaløkonomiske Spørgsmaal) 1931; Fuldmægtig i Danmarks Natio­nalbank 1935, Kontorchef 1938, Under­direktør (Leder af Sekretariatet) 1946.

Økonomisk Medarbejder ved Dagbla­det Barsen 1928-36: Medlem af Finans­ministeriets Udvalg af 30. Jan. 1943 (l'rofessoi udvalget); Delegeret ved Mar-shall-PIanhKonferencen i Paris 1947.

Adresse :  Oodthaabsvænget 2, Kbhvn. F.

HARTVIG-MØLLER  Erik V Stabslæge, K'.DM.HTH.MT.Kfh.: f. 23. Nov. 1878 t Nykøbing F.: Søn af Garvermester Hans Hartvig-Møller (død 1910) og Hustru Karen f. Christensen (død 1922); gift (25. Aug. 1917) m. Agnete Elisa­beth H-M., f. 14. Jan. 1896, Datter af Oberst Victor Teisen (død 1947, se Kraka Blaa Bog 1947) og Hustru Harriet f Steenbach.

Student (Nykøbing F.) 1897; med. Eks. 1906; Reservelæge ved Garnisons-sygehuset i Kbhvn. 1906-07; Skibslæge i Østasiatisk Kompagni i 1907; prakt. i Bjerringbro 1909-13, i Viborg fra 1913; Korpslæge i Hæren 1913, Overlæge 1921 Ohef for Garnisons Sygehus ( Viborg 1925-30; Stabslæge 1930; Divisionslæge ved l, og 2. jydske Division 1930-32, »ed Jydske Division 1932; Afsked 1943; Skolelæge ved Viborg kommunale Sko­ler 1923-38; Korpsla'ge for Samaritter-kolonnen i Viborg 1948.

Formand for Viborg Kreds nnder Na­tionalforeningen til Tuberkulosens Be­kæmpelse 1923: Medlem af Bestyrelsen for Røde Kors Dameafdelings Minde­legat 1931; Medlem af Viborg Byraads Sygekasseudvalg: Chef for det Danske Spejderkorps Nørrejydske Division 1911-19: Formand for Viborg Eokluh 1931-49: liar modtaget Dansk Forening for Ro-sport's Ærestegn 1948.

Adresse: Set. Mogens G. 3, Viborg.

_______________________514

HARTVIG-MØLLER   Hans fh. Rektor, R.; f. 9. Febr. 1873 i Nordborg paa Als; Søn af Apoteker L Hartvig Møller (død 1919) og Hustru Julie f. Bruhn (død 1896); gift (14. Juli 1898) m. Karen Sophie H-M., f. 12. Febr. 1872 i Aar­hus, Datter af Arkitekt Ludvig Re-sen Steenstrup (død 1908) og Hustru Laura f. Hansen (død 1921).

Student (Aalborg) 1890; cand. theol. 1896; cand. mag. 1904; Lærer ved Schneekloths Skole 1896-1909; Leder af Hellerup Gymnasium (nu Statsskolen Gammel Hellerup Gymnasium) 1909-43.

Medlem af Studenterforeningens Se­niorat 1902-03; Formand for Rejsefor­eningen for Danmarks Lærerstand 1909-26; Medlem af Spejderkorpsets Be­styrelse 1910-17 og 1923-27 (Æresmed­lem af Det Danske Spejderkorps 1924), af De Forenede Skolers Bestyrelsesraad 1908-18, af Comité international des voyages scolaires 1911-14 og af Dansk Vandrelaugs Præsidium.

Har udgivet: Lærebog i Historie for Mellemskolen MI; Lommebog for Sko­leelever (1907-20): Tidsskrifterne Spej­deren og Fri; Dansk Ungdoms Sang­bog; Tre Taler til danske Studenter.

Adresse: Nyhavn 63, Kbhvn. K.

HARTZ Gustav E Direktør, K'.DM.p.p. f. 18. Juni 1888 paa Lundholm; Søn af Proprietær Frederik Hartz (død 1923. se Kraks Blaa Bog 1923); gift (13. Maj 1921) m. Ebba H., f. 6. Aug. 1891 i Ringsted, Datter af Boghandler Ahrent Flensborg (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1933J og Hustru Frederikke Kir­stine f. Helm-Petersen.

Exam. polyt. 1906; cand. polyt. 1911; Ingeniør ved Akts. Hednholst 1911-12; Sekretær ved ElektridtetskommisBionen 1912-18; Sekretær for Industriraadet og Kontorchef i Industriforeningen i Kbhvn. 1918: Direktør for Industriraa­det 1926-46 og tillige for Industrifor­eningen 1933-46; adm. Direktør for Fir­maet Thomas B Thrige og Thomas B Tliriges Fond 1947.

Medlem af Industriraadet 1947, af Elektricitetsraadet, af Dansk Ingeniør­forenings Bestyrelse 1923-32 (Næstfor­mand 1930-32), af Dansk Standardise-ringsraad og i 1921 af Frdbg. Kommu­nalbestyrelse; Formand for Orgamisati-onsudvalget for Det nordiske Ingeniør­møde i Kbhvn 1929; Medlem af Besty­relsen for Akts< Vognfabriken Scandia og for A/S Brandts Klædefabrik; Med­lem af Præsidiet for Den danske Natio­nalkomité for World Power Conference; Medstifter og Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber; Medlem af Det internationale Handelskammers danske Komité; Medlem af Bestyrelsen

_515________________________

for Dansk Krigs-Søforsikring for Varer 1939 og af Priskontrolraadet 1940-41; Formand for Benzin-Nævnet 1941-47; Ge­neralsekretær for Indsamlingen til Fon­den til Fædrelandets Vel 1945; Medlem aif Hovedbestyrelsen for Det konserva­tive Folkeparti fra 1928; Medlem af Storebæltskommissionen.

Medudgiver af : Installationer og Fa­briksanlæg (1917); Medarbejder ved Stærkstrømselektroteknik (1916); Forfat­ter af forskellige Pjecer om dansk In­dustri og Bogen Fra min Arbejdsmark (1943).

Udenl. Ordener: B.L.H.4.; P.O.I.P.; N.St.0.3'.; Rum.St.4.; S.V.21.

Adresse:   Bredstedg.   25,   Odense.

HARTZ Lauritz Kunstmaler; f. 27. Dec. 1903 paa Frederiksberg; Søn af Dr. phil. Nikolaj Hartz (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Anna f. Berg.

Oprindelig i Købmandslære: derefter udlært som Maler; Elev paa Kunstaka­demiet 1925-28; udstillede første Gang paa Kunstnernes Efteraarsudstilling 1925, paa Charlottenborg 1932- Medlem af Cornerudstillingen fra 1932; tildelt flere Legater, bl. a. Det Kaufmannske Legat 1934 og Hartmanns Legat 1939.

Billeder paa Statens Museum for Kunst og flere Provinsmuseer.

Adresse:   Sverrigsv.   14,  Lyngby.

HARUP   Børge Landsretssagfører; f. 31. Juli 1895 i Kbhvn.; Søn af fh. Manu­fakturhandler Wilhelm Harnp og Hu­stru Augusta f. Rasmussen (dåd 1940); gift (16. Juni 1922) m. Ketty Poula H., f. 30. Dec. 1898 paa Frdbg., Datter af fh. Manufakturhandler Thorvald Peter­sen (død 1923) og Hustru Martha f. Rasmussen.

Student (GI. Hellerup Gymnasium) 1913; cand. jur. 1918; Landsretssagfører 1921; offentlige Sager 1931: fast Med­hjælper for Søndre Birks Skifteret fra 1937; Kommitteret i Kreditkassen for Husejerne i Kbhvn. 1946.

Medlem af det af Justitsministeriet i 1945 nedsatte Udvalg om event. Æn­dring af Straffelovstillæget og af det af Finansministeriet i 1946 nedsatte Ud­valg om event. Ændringer i Lov om den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol m. v.; Medlem af det i Henhold til Lov af 9. Okt. 1945 om Oprejsning til uforskyldt internerede oprettede Anke­nævn; Medlem af Bestyrelsen for For­eningen af beskikkede Sagførere i Kbhvn. 1932-39, Formand fra 1941. Med­lem af Kredsbestyrelsen for 1. Sagfø­rerkreds fra 1942. Formand fra 1948.

Adresse:  Peter Banga V. 109, Kbhvn. F.

__________________Hasl

H AS AGER Niels Redaktør; f. 25. MarU 1888 i Kbhvn.; Søn af Tamrer Anton Nielsen og Hustru Laura f. Hasager (død 1929); gift 1. Gang (1913) m. Sig­rid f. Lange; gift 2. Gang (1927) m. Kate f. Casmose.

Medarbejder ved den radikale Presses Korrespondance 1906-08; Redaktions­sekretær ved Nordsjællands Venstreblad 1908-09 og ved Fyns Venstreblad 1909-18; Korrespondent under Boreerkrtgen i Finland 1918; Medarbejder og Redak­tionssekretær ved Politiken fra 19118, Redaktør 1931, ansvarshavende Redak­tør fra 1938.

Formand for Danske Dagblades Fæl­lesrepræsentation og for J ournalistf or-eningens Seniorat; Medlem af Bestyrel­sen for Kbhvns Redatotørforening, af Den danske Presses Telegramudvalg, af Be­styrelsen for I/S Ritzaus Bureau og af Presselovens Berigtigelsesnævn; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dagbladet Po-litiken, for Dansk-Engelsk Selskab, for Danmarks Amerikanske Selskab og af Hovedbestyrelsen for Kbhvns radikale Vælgerforening.

Adresse:  Jens Kofods  G. l, Kbhvn. K.

Sommerbolig:   Laagegyden   pr. Kokkedal.

HASLE  Henning fh. Minister, Højeste­retssagfører, R.p.p.; f. 2. Nov. 1900 i Skjødstrup; Søn af Slagtermester F V Hasle (død 1928) og Hustru Emma f. Diechmann (død 1933); gift (2. Okt. 1925) m. Inge Johanne H., f. 18. Febr. 1904 i Aarhus, Datter af Direktør Vil­helm Flach og Hustru Olga Mattesen.

Student (Aarhus Katedralskole) 1919; cand. jur. 19fi5; Dommerfuldmægtig i Skjern 1925; Sagførerfulidmæigbig i Kbhvn. og Aarhus; Sagfører 1928; Landsretssagfører 1929; praktiseret i Kbhvn. og Aarhus til 1940, i Kbhvn. fra 1941; Minister uden Portefeuille i Ministeriet Stauning April-Juli 1940; Chef for den dansk-russiske Handels-delegation i Moskva Juli-Sept. 1940 med Titel af overordentlig Gesandt og be­fuldmægtiget Minister; Medhjælper hos Statsadvokaterne ved Østre Landsret 1941-43; Højesteretssagfører 1942; offent­lige Sager i Højesteret 1945.

Redaktør af Sagførerbladet 1932-37; Likvidator i Aarhus Bikube 1934; Di­rektør for Akts. Nationaltidende 1942-45 og Medlem af Bestyrelsen 1939-46; Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Bladkom­pagniet 1942-45.

Folketingsmand (Det konservative Fol­keparti) for Aarhus Amtskreds 1932, for Svendborg Amtskreds 1943-45; Med­lem af Finansudvalget 1936-39, af Det udenrigspolitiske Nævn 1945, af Besty-

 

 

Hasl___________________

reisen for Aarhus konservative Vælger­forening 1934, Formand 1937-39, og. af Rigsdagsgruppens Bestyrelse 1934, For­mand og politisk Ordfører 1939-40; For­mand for Bestyrelsen for Akts. Carl Flachs Læderfabrik 1935 og for Lakerol Akts. 1946; Medlem af Repræsentant­skabet i Kbhvns Kreditforening 1936; Handelsministeriets Repræsentant i Til-synsraadet for Landbosparekassen i Aar­hus 1937-40; Formand for Fedtnævnet 1940; Formand for Bestyrelsen for Akts. Den ny Laanebank 1944; Formand for Centralen for dansk Raatobak 1942^46; Medlem af Indenrigsministeriets Ejen­domsudvalg 1943-47 og af Bestyrelsen for Kbhvns Grundejerforening 1948.

Udenl.  Ordener:  Po.F.K.l.; S.N.3.

Adresse: Rosenv. Allé 48. Kbhvn. Ø.

HASLUND Alex Politiadvokat; f. 25 Marts 1905 i Kbhvn.; Sen af Dr. med. Poul Haslnnd (død 1916) og Hustru Bo­dil f. Lindegaard; gift 1. Gang (Ægte­skabet opløst) m. Alma Cecilie H., 'f. Eriksen; 2. Gang (8. Pebr. 1947) m. Tonny Elise H., f Pedersen, f. 27 Jan. 1920.

Student (Metropolitanskolen) 1922: stu­derede først Medicin; cand. jur. 1933; Fuldmægtig ved Kbhvns Politis Under­søgelseskamre 1933; Sekretær ved Kbhvns Opdagelsespoliti 1934; Politiadvokat 193(7; tillige fung. Fuldmægtig i Pris-direbtoratet 1943; kst. Statsadvokat i Kbhvn. 1945; tung. Chef for Kbhvns Politis Eftcrretningsafd. 1948.

Formand for Politiadvokatforentagen 1943-45.

Adresse:   Godthaabs   Have   16, Kbhvn. F.

HASSEL   Aage Fabrikant, Ingeniør; f. 13. Sept. 1894 i Kbhvn.; Søn af Fabri­kant Aage Hassel (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Oline f. Kiel-berg (død 1939); gift 1. Gang (29. Dec. 1919) m. Anna H., f. Christiansen, f. i Tønsberg, Norge; 2. Gang (19. Dec. 1945) m. Karen H., f. 15. Aug. 1909, Datter af Redaktør Aage Juul (død 1939) og Hustru Marie f. Bomand Nielsen.

I Lære i Firmaet Hassel & Teudt; videre Uddannelse i General Electric Co., Schenectady, U. S. A.; Elektroinstalla-tøreks. 1912; Gas-, Vand- og Sanitets-eks. 1913; Eneindehaver af Firmaet Hassel & Teudt fra 1923; Handelsmini­steriets Opmand vedr. Licitationssager i Elektroinstallatarbranchen.

Adresse: Langs Hegnet 2, Hjortekær pr. Klampenborg.

HASSELBALCH   Chr. fh. Seminariefor­stander; 1. 12. Marts 1873 paa Frederiks-hvile; Søn af Proprietær H J F Has-selbalch (død 1917) og Hustru Henny f.

______________________    516

Lindhansen (død 1938); gift 1. Gang m. Marie H., f. 29. Maj 1871 i Tved Præstegaard, død 1905, Datter af Sogne­præst M F K Blichfeld og Hustru f. Korn; 2. Gang m. Vera H., f. 7. Juli 1882 i Riise Mølle, Datter af Gaardejer B N Møller og Hustru f. Schmidt.

Student (Metropolitanskolen) 1890; cand. theol. 1896; Lærer 1896-1905; Præst 1905-20; Forstander for Jelling Seminarium 1920-41.

Adresse: Jelling.

HASSELBALCH    Hugo Helms f. 29. Maj 1888 i Kbhvn.; Søn af Fabrik-e.ier Christian Hasselbalch (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru f. Helms; gift m. Clara H., f. 14. Juli 1900 i Kbhvn., Datter af Grosserer Leo­pold Gyth (død 1929, se Kraks Blån Bog 1929) og Hustru Kirsa f. Undset (død 1946).

Medindehaver af Firmaet Hasselbalch &. Co. (Dansk Gardin- & Textil Fabrik og Dansk Farveri & Merceriserings An­stalt).

Direktør for A/B Svenslca Gardinfa-briken Goteborg og for Akts. Norsk Gardinfabrik, Halden.

Adresse: Piniehøj, Rungsted Kyst.

HASSELBALCH Jacob H Overretssag­fører, R.; f. 14. Febr. 1873 i Aalborg, Søn af Prokurator, Hospitalsforstander Anders Hasselbalch (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Dorthea f Oolding (død 1921); gift (25. Jnli 1902) m. Eva H., f. 29. Nov. 1873 i Mern Sogn, død 1946, Datter af Forpagter H A A Boserup (død 1931) og Hustru Emilie f. Grønvold (død 1893).

Student (Aalborg) 1892; cand. jur. 1899; Sagfører i Aalborg 1902; Over retssagfører 1905; offentlige Sager 1903-47.

Formand for Aalborg Købstads vestre Værgeraad 1905-iK! og for Købstadens Hjælpekasse 1917-21; Medlem af Byraa-det 1921-29 (Næstformand 1921-25) og 1933-41, af Delegationen for Landmande­bankens Aalborg Afdeling og af Be­styrelsen for forskellige Aktieselskaber og Legater; Formand for Foreningen af Sagførere i Aalborg og Nørresundby 1933-46 og for Aalborg Hypotekforening-, Tilsynsraad.

Adresse: Algade 54. Aalborg.

HASSELBALCH Karl Dr. med., PM. i Guld; f. 1. Nov. 1874 paa Aastrup ved Hjørring; Søn af Proprietær H P J Hasselbalch (død 1916) og Hustru Hed­vig f. Spårck (død 11876); gift 1. Gang (26. Juli 1904) m. Elisabeth H. (død 1904), Datter af Distriktslæge N C Heer-fordt (død 1)893) og Hustru Peto f. Møller (død 1925); 2. Gang (5. Dec 1906) m. Antonio Sophie H., f. 18. Sept.

517________________________

1879 i Kbhvn., Datter af Geheimekon-ferensraad G A Hagemann (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Mathilde f. Bruun (død 1931).

Student (Sorø) 1891; med. Eks. 1898; Dr. med. 1899; Forstander for Labora­toriet ved Finsens Lysinstitut 1905-17; Censor i Fysiologi ved medicinsk Em­bedseksamen 1911-18; Landbrugskandi­dat 1918.

Ejer af Borupgaard ved Snekkersten fra 1916.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af 1837 ti! forsømte Børns Frelse; Medlem af de samv. sjællandske Land­boforeningers Planteavlsudvalg; Præsi­dent i Det kgl. danske Landhushold­ningsselskab 1934-43, derefter Æresmed­lem af Selskabet; Stifter af Anders Has-selbalchs Fond til Leukæmiens Bekæm­pelse; Formand i Bestyrelsen for Lands­foreningen Faareavlens Fremme 1935-41; Medstifter af Akademiet for de tek­niske Videnskaber; Medlem af Repræ­sentantskabet for Det Danske Hedesel­skab; Medstifter af og Bestyrelsesfor­mand i Akts. Jydsk Landvinding.

Arbejder : Om Fostrets Stofskifte; Om Lysets Virkninger på Aandedrættet, på Blodets Farvestof; Om Blodets Reak­tion; Om Bjærgklima. Om Agerjordens Reaktionstal; Om Lucernens Kalk­trang: Om Malkekøers Mineralstofbchov; Om rationel Hedeopdyrkning.

Adresse ;    Borupgaard pr. Snekkereten.

HASSELBALCH Steen Forlagsboghand­ler, Direktør; f. 15. Juni 1881 i Ran­ders; Søn af Købmand Steen Hassel-balch (død 1914) ok Hustru f. Behrons (død 1924); gift (1913) m. Jutta Mar­grethe H., f. 15. Jan. 1889 i Slagelse, Datter af Planteekoleejer Christian Kongsted (død 1919) og Hustru Laura f. Liitzhøft (død 1914).

Adm. Direktør i Steen Hasselbalch« Forlag.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Vil­helm Priors Forlag og for Akts. Has-salbalchs Kolportage.

Adresse : Rosbæksv. 14, Kbhvn. Ø.

HASSELRIIS Gaspar H W Direktør, K'., C'hr. X Fr.M.: f. 15. Sept. 1881 i Skive; Søn af Skoleinspektør C Hassel-riis (død 1913) og Hustru Anna f. SJeu-lengracht (død 1936); gift (13. Juni 1908) m. Karen H. (dekoreret med Chr.X Fr.M.), Datter af Apoteker Vilhelm Borch, Chicago (død 1927) og Hustru Magda f. Halby (død 1927).

I Købmandslære i Skive; Eksamen fra Jyllands Handelsakademi i Aarhus 1901; Bogholder hos J W Pallndans Eftf., Varde; Fuldmægtig i Akts. Kbhvns Fjerrenseri 1904-06, Formand for de kbhvnske Afdelinger af Ilandels-

_________________Hass

og Kontormedhjælpere 1905-06. Rejste til Chicago 1906; ansat i Firmaet Meyer A Co., Chicago til 1917; flyttede til New York 1917; Direktør for The Ratin Laboratory Inc. fra 1922.

Sekretær i Dansk-amerikansk Sebkab. Chicago, Formand for samme til 1916; Medlem af den amerikanske Rebild Ko­mité fra 1909; Sekretær for Rebild Park Kommissionen 1930-33 og 1937; Sekretær for Den Danske Luncheon Klub l New York fra 1931; Formand for The Ame­rican Denmark Coramittee to the New York World's Fair 1939 og 1940; Med­lem af Bestyrelsen for Foreningen Dansk Samvirke 1940; Leder af Ameri­can Friends of Danish Freedom and Democracy 1940 og af Friends of Den-mark's Informationstjeneste 1942-46; Medlem af Bestyrelsen for National America Denmark Association 1940 og Formand for dennes Danske Flygtnin­gefond 1943; Medlem af United Nations Information Board 1942-46: Konsulent for den danske Regerings Danish In­formation Office i New York 1946.

Forfatter af tre smaa Samlinger Eventyr og Fabler: Stories from Day of Love (N. Y. 1921); Under Pseudonym Henrik Cass: Adventures in The Day of Love (N. Y. 1926): De Smaa Ting og Andre Smaating (N. Y. 1934); Poetry and Everyman (N. Y. 1936): Denmark Before and Atter the German Invasion (1940) • Denmark in Revolt (1943); Den­mark Fights On (1944) og andre Smaa-skrifter under Besættelsen.

Adresse: 18 Beechknoll Road, Forest Hills. L. 1., New York U. S. A.

HASSELRIIS   Ingeborg Rektor; t. 8. Nov. 1892 i Aarhus; Datter af Fabrik­direktør, Konsul Frederik Hasselnis (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Anna f. Prior (død 1930); ugift.

Student (Aarhus Katedralskole) 1911; Assistent ved Statsbiblioteket i Aarhus 1912-16; cand. mag. 1923; Adjunkt ved Christianshavns Gymnasium 1923; Lek­tor 1938; Rektor for Nørre Gymnasium 1940.

Adresse: Amagerbrog. 29, Kbhvn. S.

Sommerbolig:  Blaavand pr. Oksbøl.

HASSELROT  Bengt Professor, Dr. phi!.; f. 12. Ang. 1910 i Stockholm; Søn af Hovrattspresident Berndt Hasselrot (dv)d 1930) og Hustru Gunhild f. Liljenroth; gift (6. Sept. 1930) m. Marie-Lonise H., f. i Aigle i Schweiz, Datter af Fabri­kant Charles Muller (død 1943) og Hu­stru Louise f. Buens.

Student 1928; fil. kand. 1931- fil. Hc. 1934; Studier i Uppsala, Lansanne, Bern og Grenoble; fil. dr. og Docent i romanske Sprog v. Uppsala Universitet

Hass__________________

1937; Professor i romansk Sprog og Litteratur ved Kbhvns Universitet 1946. Litterære Arbejder: Etude sur les dialectes d'OIlon et du district d'Aigie (Vaud) (1937) • Artikler i videnskabe­lige Tidsskrifter.

Adresse: St. Kongensg. 116, Kbhvn. K.

HASSING Svend Dommer; f. 15. Marts 1894 i Kbhvn.; Søn af Prokurist Jo­han Hassing (død 1937) og Hustru f. Bendixen (død 1944); giii (15. Maj 1924) m. Ellen Gudrun H., f. 10. Febr. 1902 i Sorø, Datter af Købmand Georg Hansen og Hustru f. Lund (død 1936)

Student (De* Danske Selskabs Skole) 1911; cand. jur. 1917; Sagførerfuldmæg­tig 1917-20; Sagfører d Sorø 1920-31; Dommerfuldmægtig smstds 1931-35 i Neksø 1935-47; Dommer i Neksø 1947.

Adresse :   Neksø.

HASSING-JØRGENSEN Jens f. 3. Sent. 1872 i Silkeborg; Søn af Bankbud Niels Jørgensen; g\!t 1. Gang m. Gravina H-J. (død 1901), Datter af Gartner N Gravesen; 2. Gang m. Agnes H-J., f. 1. April 1878 i Aarhus, Datter »f Ur-og Kronometermager I Hansen og Hu­stru Anna f. Dabl.

Lært i Silkeborg Bank; Bankdirek­tør i Sæby og Esbjerg; Direktør i Ke-visionsbanken 1903-13; Minister for of­fentlige Arbejder i Ministeriet Zahle 1913-20; tillige Handelsminister ad in­terim 1913-16: Direktør i Kbhvns Dis-kontpbank og Revlsionsbank 1921-24; bo­sat i Schweiz 1924-28; Kommitteret ved Aarhus Oliefabrik 1929-35.

Formand for Lønningskommissionen af 1917; Formand i Direktionen for Handels-og Kontoristforeningen 1914-17; Formand i Bestyrelsen for Akts. Revi­sions- og Forvaltningsinstitntet 1920-23; Medlem af Bestyrelsen for Grenaa Dampvæveri fra 1921; Formand i Be­styrelsen for Aktieselskaberne Dansk Ilt- ok Brmtfabrik. Danilbo og Nordisk Simplex; Medlem af Folketinget (Aal­borgkredsen) 1935-43 og af National­bankens Repræsentantskab 1939-41.

Udgiver af Tidens Stemme 1935-40.

Adresse:  Trondhjemsg.  3, Kbbjvn.  Ø.

Sommerbolig: TObirke Sand pr. Frede­riksværk.

HASSØ Arthur G Arkivar; f. 21. Aug 1899 i Allerslev; Søn af Nattevagt H P Hassø og Hustru Anna f. Hansen; gift (3. Marts 1928) m. Olga H., f 18 Dec. 1901 i Kbhvn., Datter af Montør Heinrich Rohwedder og Hustru Anna f. Hansen (død 1928).

Student (Høng) 1919; cand. mag. 1927; Arkivordningsarbejde for Videnskabernes Selskabs Arkivkommission 1927-31; Vi­kar ved Metropolitanskolen 1927-34- Ar­kivar II ved Rigsarkivet 1934; Stndie-

______________________518

ophold og Rejser i Sverige, Finland, Estland, Letland, Tyskland og Italien; Undervisningsassistent i Historie ved Kbhvns Universitet 1936-38.

Medlem af Bestyrelsen for Arkivar-forenineren fra 1940: Formand foi Ar­kivsektionen af Organisationen for fag­ligt uddannede Tjenestemænd ved Sta­tens Arkiver, Biblioteker og Museer fra 1943; Medstifter af os Medlem af Re­præsentantskabet for Foreningen til Be­skyttelse af videnskabeligt Arbejde 1943; Medstifter af samt Sekretær og Kasse­rer for Dansk historisk Fællesfond 1944; Formand for Dansk Exlibris Selskab 1941-46.

Litterære Arbejder: Ringsted Køb­stads Historie til 1600 (1921-22); Køben­havns Historie 1523-1870 (i Vor gamle Hovedstad, 1929); Københavns Brand­væsens Historie 1294-1930 (1931); Køge Bys Historie til 1870 (1932); Kristoffer Valkendorf (1933); Kristiansborgs Brand 1884 (1934); Københavns Skipperlavs og Skipperforenings Historie 1634-1934 (1934); Den danske Boghandlerforenings Historie 1837-1937 (1937); Historiske Over­sigtstabeller 1500-1936 (1937); Reitzels Gaard (1938); Københavnsk Haandværks Historie (1940); Leo Estvads Exlibris (1941); Danske Exlibris (1942); Valken-dorfbogen 1582 (1943); Gamle Landevejs­kroer (1946): Københavns Frihavn. Til­blivelse og Virksomhed 1894-1944 (1946); historiske og topografiske Afhandlinger i Tidsskrifter m. m. (bl. a. „Den dan­ske Regering og Koffardifarten Nord om Norge i det 16. Aarh.", „Kristian III's og Dronning Dorotheas Kroning 1537" og „Bispernes Fængsling og Her­redagen i København 1536"); Redaktør af Danske Slotte og Herregaarde og Danske Slotte og Palæer.

Adresse ; Jagtv. 201, Kbhvn. Ø.

HASTRUP  Aage Hofjægermester; f. 10. Dec. 1892 paa Hjortholm paa Lange­land: Son af Godsejer. Jægermester Adolf Hastrup (død 1914) or Hustru Augusta f. Steensen Leth (dod 1931); gift (7. Dec. 1920) m. Agnes Ingeborg (Abi) H., f. 26. Febr. 1897 i Bangkok, Datter af Viceadmiral, Kammerherre Andreas du Plessis de Richelieu (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hu­stru Dagmar f. Lerche (død 1942)

Student (Birkerød); cand phil.; Ejer af Hollufgaard ved Odense 1920-26 og af Dønnerup Gods ved Jyderup fra 1926.

Adresse : Dønnerup pr. Jyderup.

HASTRUP   Aage Landsdommer; f. 4. Okt. 1690 i Gudumlund; San af Ltege M Hastrup (død 1892) og Hustru Ma­rie f. Buen (død 1939); gift (18. Nov 1916) m. Gerda H., f. Gelting, f 29 Juni 1889 i Taarbæk, Datter af cand

519________________________

jur. Henrik Hansen (dåd 1925)  og Hu­stru Johanne f. Jensen (død 1924).

Student (Hesselager) 1908; cand. jur. 1914; Fuldmægtig ved Frdbg. Birk cg Kbhvns Amts søndre Birk 1914; Byfo­gedfuldmægtig i Slagelse 1916; Dom­merfuldmægtig sammesteds 1919; Fuld­mægtig ved Østre Landsret 1922; Po­litiassessor (Politiadvokat) 1924-, By­retsdommer 1932; Dommer i Østre Landsret 1942.

Formand for Overvoldgiftsretten i Husdyrsager for Kbhvn. og Kbhvns Amt fra 1944; Medlem a£ Boligtilsyns-raadet fra 1948.

Adresse: Folevænget 16, Charlotten-lund.

HASTRUP   Erik Byretsdommer; f. 12. Febr. 1910 paa Ourupgaard; Søn af Godsforvalter Harald Hastrup (død 1946) og Hustru Pauline f. Madsen (død 1938)- gift (3. Marts 1941) m. Agnete H., f. 26. Sept. 1915 i Juels­minde, Datter af Sognepræst Matthias Ulmer (død 1948) og Hustru Astrid f. Jørgensen.

Student (Herlufsholm) 1928; cand. jur. 1934; fung. Sekretær i Justitsmi­nisteriet s. A„ Sekretær 1937, Fuld­mægtig 1942, Ekspeditionssekretær 1946; tillige fung. Sekretær i Overformynde­riet fra 1934; kst. Dommer i Kbhvns Byret 1945, udnævnt 1948.

Adresse : Bemstorffsv. 146, Hellerup.

HASTRUP  Ragnvald Overlæge; f. 1873 i Hornsyld; Søn af Distriktslæge G Ha­strup (død 1904) og Hustru Ina f. Ro-sendahl (død 1920); gift (1923) m. Ada f Christensen, f. i Vollerslev.

Student (Horsens) 1893; med. Eks. 1900; prakt. i Hornsyld 1904-08: 2. Re­servekirurg ved St. Josephs Hospital 1910; 1. Reservekirurg smstds. 1912-16; prakt. i Kbhvn. 1914; Overlæge ved St. Josephs Hospitals Afdeling for kirurgi­ske Kvindesygdomme 1917.

Har offentliggjort en Del Artikler l Ugeskrift for Læger. Hospitalstidende, Zentralblatt fur Gynakologie og Acta gynekologica.

Adresse: N-Voldg. 9, Kbhvn. K.

HASTRUP Thure Rektor; f. 3. Nov. 1903 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J Ha strup og Hustru Elisabeth f. Svensson; gift (30. Juni 1927) m. Aase H„ f. i Kbhvn., Datter af Kontorchef Georg Hansen og Hustru Hilda f. Kjeldskov.

Student (Øster Søgades Gymnasium) 1921; mag. art. 1927; Timelærer ved Metropolitanskolen 1928; Adjunkt ved Aalborg Katedralskole 1930; Rektor for Ksbjerg Statsskole 1944.

Medlem af Bestyrelsen for Aalborg Kunstmuseum 1931-44; Formand for Aalborg Skolescene 1937-44 og for For-

____________ Haub

eningen for Nutidskunst 1943-44; Med­stifter og adm. Leder af Vestjysk Mu­sikkonservatorium fra 1946; Formand for Vestjysk Orkester fra 1948.

Litterære Arbejder: Vore gamle Kir­ker (1941); Stilarternes Historie (1943); Latin for begyndere (1948); Latinsk grammatik (1949).

Adresse,: Kirkeg. 102. Esbjerg.

H ATT   Harald   Landsarkivar;      f.  22.

Febr. 1891 i Vildbjerg; Søn af Lærer P J Hatt (død 1919) og Hustru Karen f. Nielsen (død 1900); gift med Sang­pædagog Dagmar H., f. 19. April 1896, Datter af Overretssagfører S Tang (død 1938) og Hustru f. Demant.

Student (privat dimit.) 1908; cand. mag. 1915; Lærer ved Bagsværd Kost­skole 1915- Underarkivar ved Lands­arkivet i Kbhvn. 1917; Arkivar II 1931; Landsarkivar ved Landsarkivet for Fyn 1934, ved Landsarkivet for Sjælland 1946.

Adresse: Jagtv. 10, Kbhvn. N.

HATTING-JØRGEN8EN Niels Arkitekt f. 14. April 1881 i Aarhus; Søn af Slag­termester Niels HattingJørgensen (død 1893) og Hustru Emma f. Hougaard (død 1925); gift (3. Juli 1914) m. Ingeborg Elisabeth H-J., f. 20. Okt. 1894, Datter al Vejassistent Hans Nielsen (død 1919) og Hustru Emma Marie f. Rasmussen.

Snedkersvend 1899; Afgangsbevis fra Teknisk Skole i Aarhus 1907 og fra Kunstakademiet 1920; ansat under Frdbg. Kommune fra 1909; Afdelingsar-kitekt fra 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1928-40 (Kasserer 1932-40), af Indenrigsministeriet« Udvalg an-gaaende Administrationen af Statens fa­ste Ejendomme 1924-30. af Bladet Arki­tektens Redaktion 1931-36 og af det al Ministeriet for offentlige Arbejder ned­satte Byggeudvalg for den nye Radio­bygning.

Adresse: Hoffmeyersv.  22, Kbhvn.  F.

Sommerbolig:  Bjerget pr. Melby.

HAUBERG  Adolph Rektor; f. 3. Aug. 1876 i Rønne; Søn af Museumsinspektør Peter Hauberg (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru f. Stender (død 1921); gift (14. Juli 1909) m. Sonja H., f. 3. Nov. 1888 i Kbhvn., Datter af Skole­inspektør, Dr. phil. Harald Rasmussen (dsd 1904) og Hustru Julie f. Rubner-Møller (død 1912).

Student (Frederiksberg Latin- og Realskole) 1895; cand. mag. 1906; ansat ved Nationalmuseet (særlig Møntsam­lingen) 1897-1908; Lærer ved Henrik Madsens Gymnasium 1908; Inspektør smatda. 1917; Rektor ved Frederiksberg Gymnasium 1919-46.

Haub

520

Medlem af  Bestyrelsen for  National­foreningen Bornholm i Kbhvn. fra 1921. Adresse : Steenwinkelsv. 12, Kbhvn. V.

HAUBERG Niels Ludvig Arkitekt, R.; f. 5. Sept. 1885 i Kbhvn.; Søn af Mu­seumsinspektør Feter Hauberg (død 1928, se Kraks Blaa Bogr 1928) og Hu-strn Michelle Christiane f. Stender (død 1921); gift (27. Nov. 1914) m. Anne Matthea Henriette H., f. 10. Febr. 1885 i Kbhvn., død 1941, Datter al Grosserer Rasmus Henrik Reeh (død 1868) og Hu­stru Anne Oaroline Marie Rasmussen (død 1916).

Præliminæreks. 1901; i Murerlære; Syendestykke 1905; gennemgaaet Tek­nisk Skole og Kunstakademiets Arki­tekturskole; Uddannelse bl.a. hos Arki­tekterne Fred. L Levy, Aage Mathiesen og Ulrik Plesner; Studierejser i Tysk­land og Schweiz i 1907, i Italien i 1909 og i Tyskland i 1930; Opmaaling af Hammershns Euiner i Perioder 1908-18; Konsulent for de storkøbenhavnske Stats­skoler fra 1918; Konsulent for De for­enede Skoler 1918-34.

Hovedarbejder: Set. Jørgens Gymna­sium ; Gentofte Statsskole (s. m. Ed­vard Thomsen); Rahbekskolerne; Thor-valdsenskolen; Rosenvangskolen^ Ama­gerbroskolen ; Tranegaardskolen; Om­bygning og Indretning af Administra­tionsbygning for Det Danske Petrole­ums Akts. (s. m. Fred. L Levy); Ind­retning og Udvidelse af Trekroner Gar­veri i Valby; Hellerup og Omegns Bank.

Tildelt Diplom fra Budapest for Gen­tofte Statsskole samt fra Gentofte Kom­mune i 1934 for Tranegaardskolen.

Adresse.: Bøgev. 3, Hellerup.

HAUBERG Therkel f h. Førstelærer; f. 6. Okt. 1887; Søn af Lærer J H JeHien (død 1928) og Hustru Andrea f. Hau berg (død 1932); gift (28. Dec. 1913) m. Kristiane H., f. 31. Dec. i Hammel, Datter af Kæmner P Fisker (død 1936) og Hustru Kirstine f. Jensen (død 1944).

Paa Hadsten Højskole 1903-04; rejst som Haandværker i Tyskland, Schweiz og Østrig 1905-08; Lærereks. (Silkeborg) 1912; paa Askov Folkehøjskole 1915; Før­stelærer i Ølst 1915-39 j Medlem af Fol­ketinget (Socialdemokratiet) 1929-32 og fra 1935.

Medlem af Orønlandsudvalget 1930 (Rejse til Grønland 1935); Formand for Folk og Værn 1931: Amtsraadsmedlem 1940; Kredsformand for Bonip-Kredsen og Amtsformand for Randers Amt.

Har skrevet: Hvorledes kan Folke­skolens Ordning og Undervisning an­lægges, saa den bringer Eleverne i nøje

Kontakt med det praktiske Liv?  (Præ­mieret  Prisopgavebesvarelse).

Adresse : Askildrup pr. Randers.

HAUBROE Werner Direktør. Knptajn. R.DM.p.p.; f. 10. Febr. 1878 i Aalborg ; Søn af Fabrikant Werner Haubroe (død 1915) og Hustru Vilhelmine f. Hoppe (død 1925): gift (2. Sept. 1911) m. Inge H., f. 7. Nov. 1886 i Næstved, Datter af Fabrikant Carl Knudsen og Hustru Eleonore f. Kåhler.

Student (Viborg) 1897; Premierløjt­nant 1901; uden for Nummer i Hæren fra 1908; indtraadt i Akts. Dansk In­dustri Syndikat 1908; Direktør i dette Selskab 1917-46; Kaptajn 1920.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.3'.; N.St.O.31.

Adresse : Gersonsv. 10, Hellerup.

HAUCH Christian Seminarielærer, R.; f. 2. Maj 1888 i S-Nissum; Søp af Gaardejer Olaf Hauch (død 1923) og Hustru Laurentce f. Christensen (død 1933); gift (30. Sept. 1915) m. Brlla H., f. 7. Juli 1892 i Hjermind, dåd 1943. Datter af Forfatteren, Sognepræst Peter Eggert Benzon (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Vil­helmine f. Schrøder (død 1923).

Lærereks. (Jelling) 1909; Statens Læ­rerhøjskole 1911-12 og 1912-13; Lærer ved Grundtvigs Højskole i Lyngby 1909-14, ved Samsø Realskole 1914-15, ved Galtrup Højskole paa Mors 1915-17 og ved Jonstrup Statsseminarium fra 1917.

Sogneraadsformand 1921-46; Medlem af Kbhvns Amtsraad fra 1946; Næst­formand i Menighedsraadet fra 1926; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Gymnasiets og Seminariernes Natur-fagslærere fra 1927, af Kbhvns Amts Skoledirektion fra 1929. af Bestyrelsen for Slangerup Banen 1929-48, af Re­præsentantskabet for Farum Land­mandsbank fra 1932 og af Statstjene­stemændenes Samraad 1933-47; For­mand for Foreningen af Tjenestemænd ved Statens Seminarier 1934-46; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Amts Sogne-raadsforening fra 1942 og af Frednings­nævnet for Kbhvns Amt 1946; Medlem af Repræsentantskabet for Skoleradioen fra 1947; Venstres Kandidat ved Folk'1-tingsvalgene i 1920, 1924, 1926 og 1932.

Har skrevet: To Seminarieforstandere (1920); Grundtvigs Højskole 1906-31 (1932); Fyr- og Redningsvæsenet (1937); Kystsikring og Klitvæsen (1937); Vest­jyske Havne og Fiskeri (1938). Har udgivet: P B Benzon; Af mine Min­der I (1927).

Adresse; Jonstnip pr. Ballerup.

HAUCH   Henrik fh.  Minister,  K'. DM., D.r.K.H.p.p.;   f.   6.  Sept.   1876   i  S-Nis­sum; Søn af Gaardejer Olaf Hauch (død 1923)    og    Hustru   Laurentce,   f.   Chri-

5Z1_______________________

stensen (død 1933); gift (29. Aug. 1902) m. Ellen H., 1. 30. Nov. 1881 i Vinding ved Vejle, Datter af Højskoleforstander Hans Rosendal (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru f. Christen­sen (død 1920).

Forst- og Jagtlærebrev 1897; £lev paa Lyngby Landboskole 1897-98, paa Askov 1898-1900; Landbrugskandidat 1902; Lærer ved Lyngby Landboskole 1902; Forstander for Asmildkloster Landbrugsskole 1908-34; Ejer al Sølund pr. Viborg; Minister uden Portefeuille i Ministeriet Stauning April-Juli 1940.

Medlem af Landstinget (Venstre) fra 1918 og af Landstingets Finansudvalg fra 1922, Formand 1928-36; Medlem af Forfatningskommissionen af 1946, af Forsvarskommissionen af 1946 og af Rigsretten 1947; Medlem af Tilsynsraa-det for Viborg Bys og Omegns Spare­kasse 1927; Medlem af Bestyrelsen for De samvirkende danske Landboforenin­ger, Formand 1932. af Socialministeriets Arbejdsudvalg 1919, af Landbrugsraa-dct 1920, Virepræsident 1932, ledende Præsident 1933 og af det udenrigspoli­tiske Nævn 1923; Vicepræsident i Dansfc-Engelsk Selskab 1931: Formand for Foreningen af jydske Landboforeninger 1930-47. derefter Æresmedlem af For­eningen; Medlem af Repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1936 og af Bestyrelsen for samme 1944; Medlem af Landsoverskatteraadet 1937-38, af Lands­skatteretten fra 1938, af Forfatnings­kommissionen af 1937. af Det erhvervs­økonomiske Raad 1939-40, af Varefor-syningsraadet 1940, af Toldraadet 1940, af Bestyrelsen lor E R Rasmussens Fond 1941, af det svenske Landbrugs-akademi og af Akademiet for de tek­niske Videnskaber 1945.

Udenl. Orden: B.K.3.

Adresse: Hummeltoftev. 65, Lyngby, og Sølund pr. Viborg.

HAUE  Søren Proprietær, R.DM.: f. 2. April 1880 i Frørup i Haderslev Amt; Søn af Gaardejer Christian Paulsen Haue (død 1888) og Hustru Elisabeth f. Snede (død 1883); gift (19. Jan. 1902) m. Margrethe H., f. 17. Dec. 1875 i Hjarup, Ribe Amt, død 1943, Datter af Gaardejer N Thomsen (død 1890) og Hustru Margrethe f. Straarup (død 1923).

Gennemgaaet tysk og dansk Land­brugsskole; Ejer af Kajbjerggaard 1901-16, af Wissingsminde 1915-41, af Seest-gaard pr. Kolding 1941.

Tidligere Formand lor Kolding Op­lands Højspændingsforsyning, for Syd-østjydske Elektricitetsværker samt Med-

__________________Haug

lem al Bestyrelsen for Kolding Herreds Landboforening m. m.; Formand for Kolding Andiels-Svineslagteri.

Adresse: Seestgaard pr. Kolding.

HAUGAARD J K Sekretær.Rfidaktør.R.; 1. 19. Aug.1887 i Hostrup ved Jebjerg; Søn af Gaardejer Niels Haugaard (død 1932) osr Hustru f. Jensen (død 1901); gift (18. Okt. 1916) m. Edel II.. f 9. Jan. 1895 paa Frdbg., Datter af Mate-rialist, cand. pharm. F Frederiksen (død 1926) og Hustru Anna f. Bardram (dtnl 1929).

Landbrugseksamen paa Landbohøj­skolen 1911; Lærer ved den Classenske Agerbrugsskole paa Næsgaard 1911-15; Konsulent i Hesteavl for de sarnvirke-n-de Landboforeninger i Fyns Stift 1915-16; Konsulent i Planteavl for Viborg Amts landøkonomiske Forening og Læ­rer ved Asmildkloster Landbrugsskole

1916-19;   Sekretær   i   Viborg   Amtsnævn

1917-19; Sekretær i Foreningen af jyd­ske Landboforeninger og Redaktør af dennes Blad „Jydsk Landbrug" fra 1919: Næstformand i Foreningen af danske Landbrugsblade; Formand lor det al Landbrugsmodel i 1940 nedsatte Olie-planteudvalg; Medlem af Bestyrelsen lor Laurits Andersens Fond.

Har skrevet: Den unge Landmands Forhold til Landbrugets Maskiner og Redskaber og adskillige Beretninger om Hesteavl, Planteavl og landøkono­misk Foreningsvirksomhed; Medredak­tør af Landbrugets Ordbog III og IV Udg.; har redigeret: Foreningen af jydske Landboforeninger 1872-1922.

Adresse : Gormsg.8, Kongsvang,Aarhus.

HAUGAARD V K Gaardejer, Laud-brugslærer; f. 19. Aug. 1892 i Bram-minge; Søn al Husejer C C Haugaard (død 1938) og Hustru Johanne 1. Høj (død 1939); gift (20. Okt. 1923) m. Asta H., f. 7. April 1895 i Fraugde paa Fyn, Datter af Købmand H Chr. Hansen (død 1941) og Hustru Marie f. liansen.

Ophold paa Askov udvidede Højskole Vintrene 1915-16 og 1916-17; Landbrugs­kandidat 1920; Assistent ved Samsø Landboforening s. A.; Lærer ved Da­lum Landbrugsskole 1920-23, ved Ko rinth Landbrugsskole 1923-26, ved Skaa-rup Landbrugsskole 1928-38 og ved Ef­termiddags- og Aftenskoler i Svendborg Amt Ira 1938; Ejer af en Gaard i Skaa-rup fra 1928.

Formand for Skaarup Andelsmejeri fra 1933 og for Svendborg Mejerierne Ira 1937; Medlem af Bestyrelsen for Fyns Mejeriforening fra 1939, Formand Ira 1943; [Formand for Udvalget for Be kæmpelse af smitsom Kastning hos Kvæget i Fyns Stift Ira 1943 og foi den Fynske Mejeriudstilling fra 1943;

Haug____________________

Modlem af Bestyrelsen for De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation fra 1944 og for Sydfynske Landmænds Smør-eksport Forening fra 1944 (Formand fra 1948); Medlem af Mejeribrugets Smør-noteringsudvalg fra 1944, af Andelsud-valget fra 1944 og af Landsudvalget for Bekæmpelse af smitsomme Husdyrsyg­domme fra 1944.

Adresse :  Skaarup F.

HAUGAARD   PETERSEN   Thøger,   se

Petersen Thøger Haugaard.

HAUGE Svend Forstander; Dr. theol., E.; f. 2. Nov. 1890 i Kaslund; Søa af Lærer A Hauge (død 1941) og Hustru Marie f. Vaaben (død 194V); gift (16. Aug. 1918) m. Marie H., f. 8. Pebr. 1888 i Kbhvn., Datter af Kaptajn H M Mortensen (død 1921) og Hustru Marie f. Nielsen (død 1920).

Student (Odense) 1909: cand. theol. 1915; Manuduktør 1915-16; Sekretær i Danmarks kristelige Studenterforbund 1916-17; Studierejse i Norge og Sverige 1917il8; residerende Kapellan i Esper-gjærde 1918, ved St. Lukas Kirke i Aarhus 1923: Sekretær i Kirkelig For­ening for den indre Mission i Kbhvn. 1926-29; residerende Kapellan ved Godt-haabs Kirke paa Frdbg. 1929; Anden-præst ved Diakonissestiftelsen 1930; For­stander smstds 1945; kst. Lærer i Ho-miletik og Pastoralteologi ved Pastoral­seminariet 1930-42; Lektor i Filantropi og social Forsorg ved Pastoralsemina­riet 1943; Dr. theol. (Studier over D G Monrad som religiøs Personlighed) 1944.

Medlem af Bestyrelsen for Diakonisse-stiftelsen fra 1927; Redaktør af Liv og Lys 1926-29, af Diakonissestiftelsens Al­manak 1931-39 og af Tjeneste, Julehil­sen fra de 3 danske Diakonissehuse, 1939-48; Medarbejder ved Ribelselskabets Kommentar til det gamle Testamente og ved Haandbog i Kristendomskund­skab samt ved Bogen Det moderna Dan­mark : har udgivet D G Monrad : Fra Bønnens Verden (1944).

Adresse : Dronningensv. 20, Kbhvn. F.

HAUGEN-JOHANSEN Henning Natio­nalbankdirektør; f. 18. April 1890; Søn af fh. Bogtrykkeriejer, Bankdirektør Kr. Johansen (død 1931) og Hustru Kri­stine f. Nielsen; gift (15. April 1916) m. Dina H-J., f. 23. Jan. i Hammer­fest, Datter af Købmand P Sellæg og Hustru Ragnhild f. Berger.

Uddannet i Revisionsbanken; i Ud­landet 1912-13; Kontorchef i Kbhvns Diskontobank og Bevisionsbank 1919, Likvidator i denne Bank 1928-30; Di­rektør i Vejle Bank 1931; Direktør i Danmarks Nationalbank 1939.

Adresse:  Strandpromenaden 35, Kbhvn. Ø.

________________________522

HAUGEN-JOHANSEN     Kr. Stiftamt­mand, K'.DM.; f. 12. Aug. 1882 i Silke­borg; Søn af fh. Bogtrykkeriejer, Bank­direktør Kr. Johansen (død 1931) og Hustru Kristine f. Nielsen; gift 1. Gang (10. Marts 1925) m. Marie H-J., f. 1887, død 1927, Datter af afdøde Ar­kitekt, Etatsraad Vilhelm Dahlerup og Hustru f. Koch; Z. Gang (29. Nov. 1932) m. Asta H-J.. f. 28. Ang-, Datter af Professor Heinrich v. Natzhorn (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hu­stru Johanne f. Bertelsen (død 1929).

Student (Horsens) 1902; cand. jur. 1908; Volontør i Indenrigsministeriet 1909; Overretssagfører 1912; Assistent i Indenrigsministeriet s. Aar; tung. Chef for Ministeriets elkstraord. Kontor 1916; Fuldmægtig 1918. Kontorchef 1921; kst. i Viborg Stiftamt 1922; Amtmand over Thisted Amt 1926; Stiftamtmand over Kbhvns og Roskilde Stifter og Amt­mand over Kbhvns Amt 1935.

Sekretær i Overværgeraadet 1910-19, i den kommunale Skattekommission 1910-13, i den overordentlige Kommission af 8. Anfr. 1914 1914-17, i Majsnævnet 1916-21; Formand for det raadirivende Udvalg af 15. Jan. 1921 Indtil 1924; Medlem af Forretningsudvalget for Na­tionalforeningen til Tuberkulosens Be­kæmpelse og Formand i Udvalget nn-gaeenide Vandforeyningsanllæg 1921. Ophold i Genéve ved Bureau interna­tional du travail Febr. 1923-April 1924 og Formand for den danske Delegation ved Arbejdskonferencen smstds. i Nov. 1923; Medlem a,f Statsboligfondens Be­styrelse og Leder af Indenrigsministe­riets Boligafdeling 1925; Medlem af Indenrigsministeriets Udvalg »ngaaende Landkommunernes Styrelse 1930; For­mand for Direktionen i Thisted-Fjerrits-lev Jernbane og Formand i Tilsynsraa-det for Sparekassen for Thisted Amt 1926-35; Medlem af Det kgl. danske Haveselskabs Bestyrelse 1935, Formand 1939-44; Præsident for De samvirkende danske Haveselskaber 1940-43. Medlem af Kontrolkomitéen for Forsikringsak-tieselskaberne Haand i Haand, Natio­nal og Danebroge 1937; Formand for Vurderingsnævnet for salgbare Apoteks-privilegier 1938 og for Vurderingskom-missionen for Korn overtaget af Staten 1939.

Adresse; Søholmparken l, Hellerup.

HAUGSTED Ejler Bibliotekar, R.p.p.; f. 1. Okt. 1875 i Vesterekjerninge; Søn af Kredslæge Emil Hauusted (død 1919) og Hustru Anna f. Farrer (død 1935); gift (25. Juni 1901) m. Pianistinde Au­gusta H. (dekoreret med F.O.A.), f. 25. Maj 1875 i Julianehaab (Grønland), Datter af Distriktslæge Otto Jessen

523_____________________

(død  1896)  og Hustru  Anna f.  Krebs (død 1882).

Student (Herlufsholm) 1693; cand.mag. 1899; Lærer ved Marselisborg Skole 1901-06; knyttet til Statsbiblioteket i Aarhus 1906, Underbibliotekar 1908. Bibliotekar 1917-45.

Medlem af Bestyrelsen for Historisk Samfund for Aarhus Stift og Redakter af Aarhns Stifts Aarhøger fra 1908, Formand fra 1916; Medlem af Bestyrel­sen for Aarhus Museums historiske Af-deling fra 1910, for Alliance Francaise, Aarhus Afd. fra 1910, Formand 1921-35; 1923 Medstifter af og Sekretær i Ud­valget for Hjemstavnskultur, fra 1935 Medlem af Bestyrelsen for Landsfor­eningen for Hjemstavnskultur; Medlem af Bestyrelsen for Universitets-Samvir­ket i Aarhus fra dets Oprettelse 1925; har gennemført en Nyordning af Old-sagssamlingen og Møntsamlingen i Aar­hus Museum 1928-34.

Har i „Danske Herregaarde" skildret 13 jydske Herregaarde; Aarhusegnens historiske Minder (1925); udgav sam­men med afd. Bibliotekar Dr. Fog Forsvarssagen, 40 Aars Kampe (1907); forskellige Afhandl, i Aarhus Stifts Aarbøger og i Beretningerne om Hjem-stavnsstævner; Medarbejder ved „Stats­biblioteket i Aarhus 1902-1927" (1927); Vester Aabo Syssel, Øm Kloster, Midt­jyske Herregaarde, Kirker og Herre­gaarde i Fjends og Salling (Turistfor­eningens Aarbog 1937, 1941 og 1944); Medredaktør og Medarbejder ved Aar­hus gennem Tiderne (4 Bind 1939-41). Katalog over Vahls Missionsbibliotek l Statsbiblioteket i Aarhus (1942); skil­dret 31 jydske Herregaarde i Danske Slotte og Herregaarde IV og Ny Sam­ling III (1945, 1946); Udvalgte histori­ske Skrifter (1945); Bopladsen paa Rugholm (1947).

Udenl.  Ordener :   F.O.I.P.;  F.Æ.L.5.

Adresse :  Odenseg. 2, Aarhus.

Sommerbolig : Højen.

HAUGSTED Fr. Vilh. Direktør for den tekniske Undervisning, K. DM., M.T. Kfh.; f. 18. Dec. 1891 l Kbhvn.; Søn af Speditør Ove Haugsted (død 1936) og Hustru Anna f. Olsen (død 1938); gift i Cambridge i U. S. A. (8. April 1922) m. Anna Marie H., f. 12. Febr. 1892 i Aarhus, Datter af Købmand Frants B Jensen og Hustru Bodil f. Hjortshøj.

Student (Slomanns Skole) 1910; cand. phil. 1911: cand. polyt. 1916; Sekretær ved K.F.UJt.'s Krigsfangehjælp i Bus-land 191749; fra 1919 forskellig Inge­niør- og Undervisningsvirksomhed her­hjemme, i U. S. A. og Kina, herunder i 1921-22 Instruktør ved Harvard Uni-

____________________Haun

versitetet i U. S. A., i 1924-26 Professor ved Universitetet i Mukden og 1926-30 Ingeniør ved Akts. Burmedster & Wain; Direktør for Statens Tilsyn med den tekniske Undervisning for Haandvær-kere og Industridrivende 1930; Medlem af Bestyrelsen for Akts Ove Haug­sted fra 1934.

Adresse: KastelKv. '16, Kbhm. Ø.

HAUGSTED H Ove Direktør, Speditør; f. 2. Okt. 1894 i Kbhvn.: Sen af Spedi­tør Ove Hangsted (død 1938) og Hustru Anna f. Olsen (død 1938); gift (14. Sept. 1927) m. Vibeke H., f. 17. Marts 1905 i Kbhvn., Datter af Skibsreder Andreas Brlandsen (død 1942) og Hustru Hen­riette f. Bech (død 1939).

Uddannet i Spedition og Shipping i Kbhvn. og Udlandet, bl. a. i D.F.D.S. og i Intersped i Oslo; Grossererborger­skab 1919; Medindehaver af Speditions­firmaet Ove Haugsted 1919-34; Medlem af Bestyrelsen og Direktør for Akts. Ove Haugsted fra 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Skibsagent-foreningen 1932-35, for Dampskibsselska­bet Heimdal 1934, for Nordisk Speditør Forbund 1935 og for Foreningen Dan­ske Flyvere 1940-46.

Adresse: Strandøre 13, Kbhvn. Ø.

HAUGWITZ HARDENBERG REVENT-LOW H Lensgreve; f. 26. Aug. 18»1; Søn af Greve Georg Haugwitz Harden-berg Reventlow (død 1897) og Hustru Gabriele Franziska Therese (død 1939J; ugift.

Besiddelser: Krenkerup m. m. (det tidligere Grevskab Hardenberg Revent-low).

Adresse : Krenkerup pr. Sakskøbing.

 HAUNSØ Kristjan fh. Skoleinspektør; f. 5. Okt. 1880 l Føllenslev: Søn af Farmer Jens Christensen (død 1934 i U. S. A.); gift (14. Okt. 1910) m. Ka­ren H., f. 16. Jan. 1886.

Lærereks. (Silkeborg) 1904; ved Kbhvns Kommunes Skolevæsen 1907; Viceinspek-tør 1919; Skoleinspektør 1934-45.

Dansk Medredaktør af det nordiske Tidsskrift Hjålpskolan 1923-41; Sekretær i Landsforeningen Skolehavens Bestyrel­se 1925-34; Medlem af Repræsentantska­bet for Foreningen til Skolehygiejnens Fremme 1925-47 og af Pædagogisk Sel­skabs Repræsentantskab 1934-41; Redak­tør af Skolehygiejnisk Tidsskrift 1931-34; Medlem af Bestyrelsen for Ferie­hjemmet og Friluiftsskolen Kallehave Strand fra 1933 og af Udvalget for skolepsykologiske Undersøgelser 1934-41; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af 1915 fra 1936; Medlem af det mini sterielle Udvalg til Oprettelse af Sær­klasser i Folkeskolen 1938-42; Formand for Danmarks Hjælpeskoleforening 1934-

Haun___________________

41 og for Bestyrelsen for Fritidshjem­mene for Kbhvns Kommuneskolers Hjælpeklasser 1934-45.

Adresse: Svinget 20, Kbhvn. S.

HAUPTMANN-ANDERSEN J A Kom­mandørkaptajn, R.DM., HTS.p.p.; f. 12. Marts 18% i Nykøbing F.; San af Lærur Joh. Andr. Hauptmann Andersen og Hustru Andrea Cathrine f. Jensen; gift (21. Sept. 1922) m. Karin H-A., f. 6. Maj i Goteborg, Datter af Direktør, Konsul Henrik Chr. Kongstad og Hu­stru Elisabeth f. Møller.

Student (Nykøbing F.) 1914; Sekond­løjtnant i Søværnet 1917; Premierløjt­nant 1918; Kaptajnløjtnant 1925; Lærer i Navigation ved Søofficersskolen 1926-39; Orlogskaptajn 1936; Kommandør­kaptajn 1939; Stabschef ved Flaadesta-tioneu 1942; Chef for Flaadens Kompas­væsen og nautisk Prøvekammer 1945.

Udenl.  Orden:  S.Sv.3'.

Adresse: Gjørlingsv. 16, Hellerup.

HAUSCHULTZ Carl Ludvig f h. Stabe-maskinmester, K'.DM.HTS.p.p.; f. 30. Nov. 1877 i Randers; Søn af Overlærer Rudolph Hanschultz (død 1910) og Hu­stru Cecilie f. Lund (død 1931): gift (8. April 1925) m. Valborg H., f. 1. Okt. 1895 i Kbhvn., Datter af Sporvejsfunk­tionær Peter Petersen (død 1932) og Hustru Jensigne t. Jensen.

Udgaaet fra Søværnets Skole for Skib­bygning og Maskinvæsen; Maskinassi-stent i Marinen 1899; Undermaskinme­ster 1908; Marineingeniør II 1909; Ma­rineingeniør I 1918; Maskinmester I 1923; Leder af Kontoret for Maskin-inspektionen 193!; Stabsmaskinmester 1932-42.

Udenl.  Orden : Fi.H.R.31.

Adresse: Classensg. 56,  Kbhvn. Ø.

HAUSTRUP   N Johs. Fabrikant, Kon­sul, R.; f. 3. Okt. 1892 i Ringe; Søn af Savværksejer Simon Nielsen (død 1927) og Hustru Maren f. Petersen (død 1938); gift 1. Gang si. Clara Margrethe H., f. Hermes; 2. Gang m. Anna Ester Magdalena H., f. Meler.

Udlært paa Emil Neckelmanns Ma­skinfabrik i Odense 1911; arbejdet paa Maskinfabrikker i Brannschweig 1911-13, hos Thomas B Thrige i Odense 1913-15; Værkfører paa Alex. Wittenborgs Fabri­ker Odense 1915; Forretningsfører for samme 1917. Medinteressent og Meddi-rektør 1922, Enedirektør 1924; ved Over­tagelse af Akts. Wilhelm Løngreens Fa­briker og Sammenlægning med Alex. Wittenborgs Fabriker 1929 ændredes Fir­manavnet til Akts. Haustrups Fabriker, derefter Direktør for og Hovedinde-haver af dette: norsk Vicekonsul 1937, Konsul 1949; Ejer af Hovedgaarclen Ul-riksholm med Ørnfeldt fra 1947.

________________________524

Formand i Bestyrelsen for Akts. Hau­strups Fabriker, Odense; Formand i Bestyrelsen og Chefdirektør l Akts. Dansk Cycleværk Grand, N-Aaby; For­mand i Bestyrelsen for Akts. Investe-ringskompagniet Odin, Odense; Medlem af Repræsentantskabet for Fyens Land­mandsbank 1933. Formand i Bestyrelsen 1948; Medlem af Bestyrelsen for Fyens Jernindustriforening, for Blikvarefabri-kantforeningen. for Akts. Dansk Luft­taxa, for Akts. Scanaviation og for Akts. Normann's Forlag, Odense.

Adresse : Villa Skovløkke, Skovgyden. 36, Odense.

Sommerbolig: Ulriksholm pr. Køl-strup.

HAUSTRUP   H P Direktør, R.; f. 11. Jan. 1877 i Filskov; Søn af Husmand J P Haustrup (død 1926) og Hustru Ane f. Johansen (død 1915); gift (1. Okt. 1909) m. Oluffa H., f. 13. Sept, 1880 i Kbhvn., død 1942. Datter af af­døde Løjtnant Nissen og Hustru Lydia f. Petersen (død 1931).

I Købmandslære; paa De Brockske Handelsskoler 1898-1900; ansat i B Muus & Co. 1900-1903; i London 1903-04; an­sat hos Wilh. Colding & Co. 1904-05, i Baltic Company, Kbhvn. 1905, i A/B Baltic Company, Ltd.. Helsingfors, fra 1909, Direktør for dette Selskab.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Klub i Helsingfors 1911-41 (deraf 8 Aar som Formand), Æresmedlem 1942.

Adresse : Parkgatan 11 A, Helsingfors. Finland.

HAVE   Aage Wulff Generalmajor, KV DM.HTH.; f. 30. Dec. 1887 i Aarhus; Søn af Inkassator Søren Have (død 1925) og Hustru Antoinette f. Wulff (død 1917); gift (10. Jan. 1918) m. Emma H., f. 25. Nov. 1894 i Herringe, Datter af Sognepræst Hermann Koch (død 1934) og Hustru Marie f. Madsen (død 1940).

Student 1907; cand. phil. 1908; Pre­mierløjtnant ved Fodfolket 1912; Offi­cersskolens ældste Klasse 1919-20; forsat til Generalstaben 1920; Kaptajn 1923; ved Fodfolket 1924; forsat til General­staben 1931; Stabschef hos Generalin­spektøren for Fodfolket; Oberstløjtnant og Ohef for 19. Bataillon 1933; Kom­mandør for Fodfolkets Kornet- og Løjt-nantsskole 1940-41; Oberst og Chef for 2. Regiment 1941; Chef for Grænsekom­mandoet 1945-46; Generalmajor og" Chef for Jydske Division 1946.

Adresse: Marselis Boulevard 9, Aar­hus.

HAVNING Thomas Arkitekt, kgl. Byg­ningsinspektør, R.; f. 4. Sept. 1891 i Nyboder, Kbhvn.; Søn af Maskinin-spekter Holger Hansen (død 1931) og Hustru Johanne f. Laub (død 1943);

525________________________

gift (23. Nov. 1917) m. Magdalene H., f. 12. Febr. 1890 i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. phil. H G Zeuthen (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hu­stru Sophie f. Lawaetz (død 1936).

Student (Borgerdydskolen) 1909; Af­gang fra Kunstakademiet 1917; Med­hjælper hos P Holsøe, J Tvede og H Kampmann; lille Guldmedalje 1921; Eckersberg Medaljen 1935; Kbhvns Kommunes Præmie 1921, 1935 og 1944; raadg. Arkitekt for Undervisningsmini­steriet fra 1920; kgl. Bygningsinspektør fra 1944.

Medlem af Censurkomitéen for Ud­stillingen paa Charlottenborg 1920-23, 1927-36 og 1941, af Akademisk Arkitekt-forenings Bestyrelse 1918-23 og 1936-40, Næstformand 1937-40 og Formand 1942-46; Medlem af Vor Frelsers Sogns Me-nighedsraad 1922-34, af Provstiudvalget for Søndre Provsti, af Udvalget til Fremme af Undervisningskøkkeners Op­rettelse, af Bestyrelsen for Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, af det særlige Kirkesyn for Kirker paa Born-<holm samt for Kirkerne i Ribe, Ha­derslev, Tønder og Løgumkloster, af Be­styrelsen for Tersløsegaard, af Akade-miraadet, af Boligtilsynsraadet, af Un­dervisningsministeriets Arkitektuddan-melBeskommission samt af Byggeudval­get paa Opdragelseshjemmene.

Arbejder : Allehelgens Kirke, Sundby­øster; Schneiders Børnehjem, Bispe­bjerg; Mosehøjvej 4 B; Udvidelse af Chrsthvns Gymnasium; St. Markus Kirke, Aarhus; Ministeriebygningen ved Frederiksholms Kanal; Huset paa Bombroen; Lods- og Karantænebygning i Frihavnen: Træningsskolen for Ar-bejdsledige (Kofoeds Skole) ved Konge­lunden; Hovedbygning paa Langf); Istandsættelse af Vartov; Fuldførelse af Emdrupborg; Mindesmærker i Sønder­borg, Kettinge og Oksbøl for Faldne fra Verdenskrigen. Istandsættelse af Sønderborg, Ulkebøl, Kværs, Roerslev, Asperup og Neksø Kirker: Aarhus Bispo-torvs Regulering (s. m. Holger Mundl); Lindevang Kirke, Frdbg. (s. m. Anion Frederiksen).

Adresse : Valby Langg. 7 A, Kbhvn., Valby.

HAVNØ Svend Sektionsingeniør, R.; [. 7 Aug. 1891 i Kbhvn.; Søn af Ingeniør, cand. polyt. Henrik Havnø (død 1935) og Hustru Juliane Marie f. Petersen (død 1941); gift m. Gerda H., f. 23. Juli 1896 i Aars, Datter af Købmand Vilhelm Hestbech (død 1917) og Hustru Elna f. Bertelsen.

Student (Østre Borgerdydskole) 1910; cand. polyt. 1916; ansat ved Statsbaner­ne i 1916 og fra 1918, Ingeniørassistent

___________________Havs

1919, fung. Baneingeniør i Aalborg 1927 -28, førte for den tyrkiske Regering Tilsyn med Fremstillingen af Skinner og Forbindelsesdele m. v. i Frankrig i 1928, Baneingeniør II i Skern 1928, Baneingeniør I i Fredericia 1936, Sek­tionsingeniør sammesteds 1946.

Lærer ved Teknologisk Institut 1916-28; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings Afdeling for Vestjyl­land 1930-36, Formand 1934-36; Voldgifts­mand for Fredericia kommunale Elek­tricitetsværk i Erstatningssager fra 1941; baneteknisk Konsulent for Kol­ding Sydbaner 1947.

Adresse: Fred. d. 3. V. 33, Fredericia.

HAVSTEEN   Eigil Oberstløjtnant, Kam­merjunker, R.DM.. Chr.X.M.T., HTH. p.p.; f. 2. Jan. 1899 paa Maglegaard ved Roskilde; Søn af Hofjægermester Johan Theodor Havsteen (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Ida f. Blechingberg (død 1918); gift (13. Nov 1931) m. Ingeborg Elise H., f. 1. Aug. 1902 i Nyborg, Datter af Dommor P N V Buch (død 1939, se Kraks B!aa Bog 1939) og Hustru Kirstine f. Gjølby.

Cand. phil.; Premierløjtnant ved "In­geniørregimentet 1920; Certifikat som Radiotelegrafist 1922 og som Elektro-installatør 1923; gennemgaaet Officers­skolens Ingeniørkursus 1923-26 og Ecole Supérieure d'Electricité, Paris 1927-28; Diplom som fransk Radioingeniør; Tje­neste i den franske Hær 1928; Kaptajn­løjtnant 1932; Uddannelse ved Post- og Telegrafvæsenet og de private Telefon­selskaber 1932-33; Kaptajn 1934; Lærer ved Pioner- og Telegrafskolen 1936-39; Chef for Ingeniørtroppernes Befalings­mandsskoler 1937-39; Lærer i Meddelel-sestjeneste i Hærens Officersskoles Spe­cialklasse fra 1939; Adjutant hos Kong Christian X 1939-47; Oberstløjtnant 1946: til Raadi'ghed for Telegrafbataillonen 1947.

Medlem af Dansk Ingeniørforening; Medlem af Bestyrelsen for Ingeniørløjt-nantselskabet 1926-28 og for Ingeniør-troppernes Idrætsforening 1926-36; Sekre­tær i Selskabet til Udgivelse af Tids­skrift for Ingentørofficerer 1930-46; Medlem af Direktionen for Officersfor-eningen i Kbhvn. 1929-46; Sekretær i samme Forening 192942 og Redakter af dennes Blad 1937-42.

Har skrevet Afsnittet Telegrafbatail­lonen og den militære Meddelelsestjene-ste i „Danmarks Hær" samt forskellige Tidsskriftartikler.

Udenl. Ordener : Fi.M.M.3.; N.St.O.3'.; S.Sv.3'.

Adresse:   Strandv.  185,   Hellerup.

Haxt___________________

HAXTHAUSEN Holger Professor, Over­læge, Dr. med., R.; f. 50. Okt. 1892 i Hol­bæk ; Sen af Borgmester Christian Haxt-hausen (død 1914, se Kraks Blaa Bog

1913) og Hustru Ida f. Rosen (død 1947); gift (4. Dec. 1926) m. Else H., f. 15. April 1898 paa Bellinge, Datter af rorpagter. Landbrugskandidat Greve Frederik Ahlefeldt-Laurvig (død 1958) og Hust.ru Emmy f. Hillerup.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1909; med. Eks. 1916; Dr. med. (Hudsyg­domme fremkaldt af Lyset) 1919; stu­derede Hud- og Kønssygdomme i Ber­lin og Paris 1921-22; Assistent ved Pin­sens medicinske Lysinstitnt 1922; 1. Reservelæge ved Rigshosp. 1923; Afde­lingslæge ved Finsens medicinske Lys­institut 1929; l'rofessor ved Kbkvns Uni­versitet og Overlæge ved Rigshospitalets Af d. for Hud- og Kønssygdomme 1931; Konsulent for Retslægeraadet s. A.; Medlem af Farmakopékommissionen 1933; Formand i Bestyrelsen for Welan-derhjemmene 1939; Medlem af Besty­relsen for Michaelsen-Fonden.

Medredaktør af Acta dermatologica.

Æresmedlem af London dermatolopri-cal Society 1927 og af Finska Lakare-sedlekapet 1935.

Adresse : Fridtjof Nansens PI. 5, Kbhvn. Ø.

HAY-SCHMIDT H Ph. Dommer, R.; t. S. April 1889 i Raarnp; Sen af Købmand J Ph. Flesner Schmidt (død 1927) og Hustru Johanne Agnete f. Hay (ded 1924); gift (15. Nov. 1917) m. Rnth H-S.. f. 16. Aug. 1888 i Balle, Datter »f Valgmenighedspræst Vilh. Hansen (ded 1923) og Hustru EmilJe f. Poulsen (død 1945).

Student (Horsens) 1907; cand. jur. 1913; Assistent i Registrerings- og Skibs-maalingsbureauet i Kbhvn. 1913-15; Her-redsfiildmægtig i Vejle 1916; Dommer­fuldmægtig sammesteds 1919, Dommer paa Færøerne 1933, i Store Heddinge Købstad m. v. 1938.

Formand for Thorshavn Værgeraad 1933-37, for tllykkesforsikrings-Raadet for Færøerne, for Færø Amts Spare­kasse 1933-38, for AfvandinKskommissio-nen for Præstø Amtsraadskreds 1941 oe for Fredningsnævnet for Præstø Amts­raadskreds 1944: Formand for Vejle Valgmenighed 1927-31.

Adresse: Store-Heddinge.

HEBO Børge Politimester, R.; f. 10. Dec. 1888 i Thisted; Søn af Herreds­foged, Etatsraad C B V F T Hansen (død 1934) og Hustru Emilie f. Søren­sen (død 1893); gift (14. Okt. 1921) m. Ingeborg H., f. Langhoff, f. i Kbhvn.

Student (Sorø) 1907; cand. jur. 1915; Sekretær i Finansministeriet s. A.; Gesandtskabssekretær i Konstantinopel

1916; Politifuldmægtig i Odense 1919; Politimester i Esbjerg 1936.

Adresse; Tor veg.  125,  Esbjerg.

HECHT-JOHANSEN  Axel Overlæge, Dr.

med.; f. 23. April 1894 i Nysted; Søn af Læge Georg Johansen (død 1917) og Hustru Alma Henriette f. Hecht (død 1909); gift 1. Gang (20. Marts 1919. Ægteskabet opløst 1936) m. Astrid H-J.. f. 27. Febr. 1895 paa Frdbg., Datter af Grosserer Edvard Nissen (død 1927) ob Hustru Tully f. Prætorius; 2. Gang (19. Nov. 1936) m. Kirsten H-J., f. 19. Maj 1904 i Hellerup, Datter af Over­retssagfører I Lehn-Schiøler og Hustru Else f. Thejll.

Student (Nykøbing F.) 1911; med. Eks. 1918; Dr med. 1923; Assistent ved Institut for alm. Pathotogi 1919-22; Kandidat ved forskellise kbhvnske Ho­spitaler; 2. Reservelæge ved Kommune­hospitalets Af d. II 1924-26; 1. Reserve­læge ved Bispebjærg Hospital Afd. B 1927-33; deltaget i Konkurrencen om Professoratet i Intern Medicin 1933; Overlæge ved Finseninstitutets og Ra­diumstationens Afdeling for medicinske Sygdomme 1934; prakt. i Kbhvn. som Specialist i Mave-, Tarm- og Stofskifte­sygdomme fra 1930.

Censor i klinisk Medicin ved Kbhvns Universitet fra 1939.

Har skrevet; Classilication of the strains belonging to the Typhoid-Para-typhoid group of bacteria (Disputats, 1923) samt forskellige videnskabelige medicinske Afhandlinger.

Adresse: Agavev. 17, Hellerup.

HECKSCHER Hans Overlæge. Dr.mcd.; f. 17. Okt. 1893 i Kbhvn.; Søn af Fa­brikejer Leopold Heckscher (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Andrea f. Hoff (død 1948); gift (4. Jan. 1916) m. Karen Marie H., f. 20. Dec. 1894 i Masnedsund, Datter af Forpagter Henrik Junker (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Anna f. Kam (død 1942).

Student (Metropolitanskolen) 1911; med. Eks. 1918; Dr. med. 1921; Uddan­nelse ved kbhvnske Hospitaler; Reser­velæge ved Kommunehospitalet; Chef for Hospitalets medicinske Poliklinik 1932; Overlæge ved Hospitalets midler­tidige medicinske Afdeling 1936, ved Hospitalets 2. Afd. 1941; prakt. som Specialist i medicinske Sygdomme; TS1-lidislæge ved Forsikringsaktieselskabet Winterthur.

Har skrevet: Om Bakterietælling og bactcrium coli's Vækst i flydende Sub­strater (Disputats, 1924); Emphysema of the lungs and its significance to relapsing bronchitis, cardiac and respi-ratory neurosis and bronchial asthma

527_______________________

(1942); Holdn ingskorrigerende sygegym nastisk Behandling af Lungeemfysem etc. (s. m. Rut Elliot og Inge Elsass, 1946) samt videnskabelige Meddelelser om bakteriologisk«, hygiejniske og in-ternmiedicinske Emner.

Adresse: Brogaardsv. 44 A, Gentofte.

HEDE Chr. Overretssagfører, B.DM.p.p.; f. 22. Juli 1864 i Engesvang ved Her­ning; Søn af Proprietær Jacob Hede og Hustru f. Malmbak; gift (28. Marts 1893) m. Christiane Vilhelmine f. Va­ter, f. 18. Juli i Viborg, død 1936.

Student (v. Westenske Institut) 1884; cand. jur. 1889; Overretesegfører 1893. Direktør -i Forsikringsaktieselskabet Haand i Haaiid 1896-1928; Medlem af Kontrolkomitéen for Forsikringsaktie-selskaberne Haand i Haand, National. Danebroge og Terra; Medlem af Di­rektionen for ETterslægtsselskabet fra 1907; Formand i Bestyrelsen for Dansk UlykkesforsikringsforenmK 1916-34 og for Akts. Krøluldfabrikkcn Lama • Medlem af Repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring og for Grund­ejernes Hypotekforening fra 1916; For­mand for det kgl. kbhvnske Skydesel­skab og danske Broderskab 1916-17 og 1924-25; Stor-Skatmester for Odd Fellow Ordenen og Medlem af Odd Fellow Pa­læets Bestyrelse 1912-34. Udenl. Ordener: I.F.2*.; Ø.r.K.O. Adresse : Dantes PI. 33, Kbhvn. V. Sommerbolig: Jægersro, Vedbæk.

HEDE Holger Overretssagfårer; f. 3. Jan. 1894 i Kbhvn.; Søn af Overrets­sagfører Chr. Hede (se denne); gift (8. Fehr. 1921) m. Grethe H., f. 24. Juni 1897. Datter af Apoteker Nicolai Bjer­re (død 1938. se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Ellen f. Nyrop.

Student (Efterslægtens Skole) 1910; cand. jur. 1916; Overretssagfører 1919; juridisk Direktør l Forsikringsaktiesel­skabet Hannd i Haand 1924 og i For­sikringsselskaberne National og Dane­broge 1929.

Medlem af Direktionen for Selskabet for Efterslægten, af Bestyrelsen for Sel­skabet Den kgl. Mønt- og Medaillesam-lings Venner, af Bestyrelsen for Den nordiske Pool for Luftfartsforsikring og af Bestyrelsen for A C Tllum A/S.

Adresse: Grønningen 15, Kbhvn. K.

HEDE Poul Hypotekforeningsdirektør, Landsretssagfører; f. 12. April 1895 i Kbhvn.; Søn af Overretssagfører Chr. Hede (se denne); gift (1. Sept. 1920) m. Lis H , Datter af Billedhugger Aksel Hansen (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Ellen f. Smith (død 1930).

Student (Efterslægten) 1912; cand. jur. 1918; ansat ved Det danske Gene-

___________________Hede

ralkonsulat i London 1919, Attaché ved Det danske Gesandtskab i Washington 1919-20; Kriminaldommerfuldmægtig i Viborg 1921-24; Sagfører i Kbhvn. 1924; Landsretssagf. 1928; juridisk Direktør i Grundejernes Hypotekforening 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Det kbhvnske    Ejendoms-Societet,   for  For­eningen til Opførelse af Arbejderboliger ved   Arbejderforeningen    af   1860,   for Akts.  P Bjørnbaks Konvolutfabrik, for Akts.   Fr.   G   Knudtzons   Bogtrykkeri, for Akts. Jac. Olsen,  for Ingeniør Ad. Cléments Legat  og  De  Backhausenske Legater m. m. Udenl. Orden :  Ø.r.K.2. Adresse: Chr. Winthers  V.  17, Kbhvn. V.

HEDEBOL   Peder fh. Borgmester; f. 7. Nov. 1874 i Givskud; Søn af Arbejds­mand Niels Nielsen (død1 1901) og Hu­stru f. Ulriksen (død 1899); gift (18. Dec. 1903) m. Emilie H., f. 17. Nov. 1878 paa Frdbg., død 1948, Datter af Smed A Poulsen (død 1923) og Hustru Inger f. Petersen (død 1921).

Sekretær i Kommunalt Arbejderfor­bund 1908-13; Formand og Kasserer for Folkelig Ligbrændingsforening 1905-11; Sekretær i De samvirkende Fagforbund 1913-24; faglig Medarbejder ved Social-Demokraten 1918-24; Medlem af Borger­repræsentationen 1914-24, af Folketinget (for Hillerød) 1918-20, af Landstinget (1. Kreds) 1920-24; Borgmester for Magi­stratens 2. Afdeling 1924-38.

Medlem af Styrelsen for Foreningen Norden, af Bestyrelsen for Dronning Lonises Børnehospital, af Bestyrelsen for Hjælpekorpset Kalvebod Bastion, af Bestyrelsen for Foreningen af 1837 til forsømt« Børns Frelse og af Bestyrelsen for L Zeuthens Mindelegat; Formand i Direktionen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, i Repræsentant­skabet for Kbhvns Idrætspark, i Be­styrelsen for Generalkonsul Ernst Carl­sen og Hustru Adolphine Carlsens Le­gat til Kræftens Bekæmpelse og i Be­styrelsen for Kbhvns social-filantropi ske Boligselskab; Æresmedlem i Sundby Sejlforening 1938 og i Dansk Ligbræn­dingsforening 1939. Adresse : Vordingborgg. l, Kbhvn. Ø. Sommeradresse: Kikhavn pr. Hunde­sted

HEDEGAARD Andrea Lærerinde; f. 30. Dec. 1887 i Vester Tørslev; Datter af Lærer Vilhelm Christensen (død 1929) og Hustru Else f. Mølgaard; gift (16. Okt. 1909) m. Kommunelærer Thorvald Hede-g-aard, Horsens, f. 14. Nov. 1882, død 1933, Søn af Lærer J K Jensen (død 1905) og Hustru Inger Marie f. Jensen (død 1930). Eksamen fra Th. Langs Skole, Silke-

Hede

528

borg 1907- Lærerinde i Sattrup 1907-09; i Aabyskov 1914-22; i Odense fra 1922; ved Elisabeth Detleifeens Pigeskole 1924-33 og ved Marie Jørgensens Pigeskole (Realskole) Ira 1933.

Formand for Dansk Kvindesamfunds fynske Distrikt 1927-49; Medlem af .Fællesstyrelsen for Dansk Kvindesam­fund fra 1927. Næstformand 1935-39, Formand 1941-43; Formand for Odense Kredsen 1935-38 og fra 1944; Medlem af Tilsynsraadet for Odense fagskole fra 1927; Medlem af Bestyrelsen for Spæd­børns- og Mødrehjemmet Nislevgaard, af Repræsentantskabet for L. A. B. i Odense, af Bestyrelsen for Mødrehjæl­pen for Fyns Stift, af Bestyrelsen for Det radikale Venstre i Odense og af Det radikale Venstres Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg; Folketingskan­didat i Assenskredsen 1935 1939 1943, 1945 og 1947.

Adresse: Hjallesev. 59, Odense.

HEDEGAARD Olaf Bankdirektør, K*. DM., M.T.Kha.p.p.; f. 13. Febr. 1890 i Hylke; Søn af Lærer S Hedegaard (død 1898) og Hustru Ottilia Johanne f. Ottosen (død 1914); gift m. Minna H., f. 4. Aug. 1894, Datter af Ornito­log, Direktør A L V Manniche (se den­ne) og Hustru Karen f. Bang (død 1936).

Assistent i Kbhvns Laane- og Diskon­tobank 1906-15; exam. jur. 1912; ansat i Bayerische \Vechsel- und Discontobank, Nurnberg 1915-16; Fuldmægtig i Kbhvns Laane- og Diskontobank 1916; Kontor­chef i Kbhvns Diskontobank og Revi-sionsbank 1922; kst. Likvidator i denne Bank 1927; Kontorchef i Kbhvns Han­delsbank 1928; Bestyrer af denne Banks Gammeltorv Afd. 1929-31; Underdirektør i Handelsbanken 1931; Direktør 1932.

Medlem af Bestyrelsen for P Carl Pe­tersens Fond og for P Carl Petersens Kollegium, af Grænseforeningens Ho­vedbestyrelse og af Bestyrelsen for Grænsefonden, af Finlandshjælpens Cen­tralkomité, Næstformand i dennes Ar­bejdsudvalg; Medlem af Bestyrelsen Xor Danmarks amerikanske Selskab; For­mand for Bestyrelsen for Kronprinsesse Ingrids Ferienjem for Sønderjydske Børn; Medlem af Centralbestyrelsen og Forretningsudvalget for Nationalforenin­gen til Tuberkulosens Bekæmpelse og af dennes Kredsstyrelse for København, af Bestyrelsen for Landbrugslotteret, for Akts. Klampenborg Væddeløbsbane og for Nationaløkonomisk-Forening 1954-40; Medlem af Landsraadet for Dansk Luftværnsforening og af Kredsstyrelsen for Kbhvnskredsen; Næstformand i Re­præsentantskabet og Styrelsen for For­eningen Norden; Medlem af Hovedbe-

styrelsen for Landsforeningen til Ar­bejdsløshedens Bekæmpelse 1939-46; Med­lem af Repræsentantskabet for L. A. K. Centralforeningen for Kbhvn. og af Re­præsentantskabet for Stipendieforeningen Studenternes Venner; Medlem af Besty­relsen for Laanefonden for kortfristede Prioritetslaan, for Det danske Spejder­korps og af Bestyrelsen og Repræsen­tantskabet for Erhvervenes Oplysnings-raad; Censor ved Handelshøjskolen 1939' 46; Medlem af Direktionen for Løven-holm Fonden, af Dansk-Polsk Hjælpe-komite og af Bestyrelserne for Dron­ning Louises Børnehospital og for Hjælpefonden for allierede danske Fri­villige og deres Efterladte (Major An­ders Lassens Mindefond).

Udenl. Ordener: Fi.B.H.; Fi.H.R.2'.; Fi.L.21.; F.Æ.L.4.; I.F.2«.; N.O.N.3.; Po.P.R.3.; S.V.2'.

Adresse: Schimmelmannsv. 32, Char-lottenlund.

HEDTOFT   Hans Statsminister; f. 21. April 1903 i Aarhue; Søn af Skrædder­mester H P Hansen (død 1917) og Hu­stru Marie f. Nielsen (død 1932); gift (12. Maj 1927) m. Ella H., f. 22. Marts 1906 i Aarhus, Datter af Bager August Holleufer og Hustru Marie f. Carlsen.

Udlært som litografisk Trykker i Aar­hus; Formand for Aarhus Lærlingefor­ening og Næstformand for Lærlingenes Landsforbund 1919 og 1921; Sekretær, senere Forretningsfører, for Landsorga­nisationen Danmarks socialdemokrati­ske Ungdom fra 1922; Assistent i Soci­aldemokratisk Forbund i Danmark 1929; Sekretær for Socialdemokratiets Rigs-dagsgruppe 1929-35; Partisekretær for Socialdemokratiet 1935; Forretningsfører for samme fra 1939. I 1941 efter tysk Krav traadt tilbage som Formand for Socialdemokratiet samt fra en Række Tillidsposter i De samvirkende Fag­forbund og Arbejderbevægelsens Hoved­organisationer; Medlem af Bryggeriet Stjernens Direktion 194W5; Arbejds- og Socialminister i det andet Ministerium Buhl i 1945; samtidig genindtraadt som Formand for Socialdemokrat-let i Dan­mark ; Statsminister 1947.

Medlem af Folketinget (Kbhvns 15. Kreds) 1935, af Det udenrigspolitiske Nævn 1939-41 og fra 1945, af Bestyrel­sen for Fondet for dansk-norsk Samar­bejde 1946, af Dansk-Islandsk Nævn og af Bestyrelsen for Dansk-Islandsk For-bundsfond.

Adresse: Fuglsang Allé 63, Kbhvn. Brh.

HEEGAARD    Frederik Radiofonhngc-niør, R.; f. 24. Jan. 1898 i Kbhvn.; Søn af Fabrikejer M Anker Heegaard (død 1910, se Kraks Blaa Bog 1910) og

5Z9________________________

Hustru Nettie f. Dreier (død 1937); gift (16. Maj 1926) m. Ina H., f. 2. Nov. 1900 i Kbhvn., Datter af Ritmester Jens Berg (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hustru Gulla f. Wendelboe.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1915; cand. polyt. (Elektroingeniør) 1926; an­sat i Statstelegrafvæsenet s. A.; Tele­grafingeniør II ved Rad'io-Iugeniørtje-nesten 1931; Kontorchef for 2. teknisk Kontor 1935; Telegraf ingeniør I og Chef for Radiofonitjenesten 1937; Radiofoni-ingeniør i Post- og Telegrafvæsenet 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk In­geniørforenings Elektroinireniørgruppe 1935-41, Næstformand 1935-37; Formand for Statsradiofoniens tekniske Kommis­sion vedrørende Opførelse af et nyt Ra­diohus 1937; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937 og at Be­styrelsen for dettes akustiske Labora­torium fra 1940; Chef for den danske Delegation ved Radiokongres i Buka­rest 1937; Sekretær for den dansko na­tionale Komité for Union Internationale fiadio-Scientifique 1938; Delegeret ved den internationale Telokommunikation=-konference i Kairo 1938 og i Atlantic City 1947; Medlem af Patentkommissio-nen fra 1942; Censor ved Danmarks tekniske Højskole 1946.

Adresse: Plantagev. 11, Lyngby.

HEEGAARD P Anker Bygmester^Spare­kassedirektør ; f. 12. Marts 1870 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Anker Heegaard jun. (død 1905) og Hustru f. Wagner (død 1870); gift 1. Gang (26. April 1896) m. Pianistinden Elisabeth A H,, (Medstifter og Formand for Frdbg. Kammermusik­forening), f. 15. Juli 1870 i Roskilde, død 1929, Datter af Organist, cand. pnarm. Valdemar Faber (ded 1910) og Hustru f. Crone (død 1874); gift 2. Gang (7. Dec. 1929) m. Rigmor An-thonia Sølling A. H., f. 14. Juni 1895, Dat­ter af Etatsraad N C Monberg (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hu­stru Anthonia t. Sølling (ded 1943).

Faglig Uddannelse paa teknisk Skole og Arkitekt Marcher Hansens Tegne­skole; Svendeprøve i Kbhvn. 1891; i Amerika 1893-94; Borgerskab som Tøm­rer i Kbhvn. 1895; Medlem af Besty­relsen for Frdbg. Sparekasse 1906-39, Formand for dens Direktion 1918-39.

Medlem af Bestyrelsen for Frdbg. KammermusikforeninR f rå 1902; Medlem af Taksationskommissionen med Hensyn til Overtagelse og Anlæg af Gader og Veje paa Frdbg.

Adresse : Villa Benvenuto, Grundtvigsv 21, Kbhvn. V.

HEERFORDT   Christian Dr. med.; f 26. Dec. 1871 i Terndrnp vod Ilohro Søn af Distriktslæge N C Heerfordt

__________________Heer

(død 1893) og Hustru f. Møller (død 1925); gift (26. Juli 1905) m. Kirsten H., f. 21. April i Hjørring, Datter af Red­aktør Vilhelm Carlsen (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Ca­roline f. Lautherborn.

Student 1889; med. Eks. 1896; Dr. med. 1900; Reservelæge t Hæren 1903-04; prakt. Øjenlæge i Kbhvn. fra 1903; Privatklinik i Roskilde fra 1915.

Formand for Foreningen af yngre Læger 1906; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening 1905; Medlem af Repræsentantskabet for den danske For­ening Norden; repræsenterer siden 1926 i Udlandet et skandinavisk Initia­tiv, som har til Formaal at bevæge alle europæiske Folk til at prøve deres In­teresser i en snarlig Oprettelse af „De europæiske Nationers forenede Stater". Videnskabelige Arbejder om Pupil-lens Udvidemuskel, om Suturspørgs-maal, om gonorheumatiske Øjenlidelser, om Glaukom m. m.

Har skrevet: Et nyt Europa I (1924) og II (1926.) m. m.

Adresse : V-Boulevard 43, Kbhvn. V.

HEERING Herluf T Kontorchef, R.; f. 12. April 1889 i Rønninge Sogn; Sen af Gaardejer Carl N Heerine (død 1914); gift (23. Sept. 1917) m. Eva H., f. 28. Marts 1888 j Hundested, Datter af Køb­mand Jacob Warrer (død 1927).

Landinspektøreks. 1912; Assistent ved Landbohøjskolens Landmaalingsunder-visning 1914-17; Revisor i Matrikelkon­toret 1915; Overrevisor 1917; f ung. Fuld­mægtig i Landbrugsministeriet 1925, kgl. Udnævnelse 1927- Ekspeditionsse­kretær 1931, Chef for Matrikeldirektora­tets 1. Kontor 1933.

Tilforordnet Udstykningskommissionen 1921-24; Leder af Landbrugsministeriets Opmaaling af Fanø 1924-30; Leder af Registreringen af Danmarks Landbrugs­ejendomme 1929-34; Medlem af Strand-fredningskommissionen 1934-36 og af Ud­valget ang. Sikring af private Vejrettig­heder 1936-37; Sekretær for Udvalget ang. Opretholdelse og Drift af Jord­brug 1946-48.

Har skrevet • Knud Thott og Forhi­storien til Kristian Vs Matrikel (1932) m. fl. Afhandlinger i Fagtidsskrifter; Medudgiver af Samling af Love og Cirkulærer m. m. af særlig Interesse for Landinspektører (1935).

Adresse : Thorshavnsg. 28, Kbhvn. S.

HEERING Peter Fabrikant; f. 5. April 1908  i  Kbhvn.;  Søn  af  Grosserer,  Fa­brikant  William  Heering  (død 1936, bo Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Emilie f. Meyer; gift (18. Nov. 1933) m. Lissen H., f. 13.  Febr. 1913 i Kbhvn., Datter af Vicepræsident for Sø- og Handelsret-34

Heer_________________

ten Edward Ipsen (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) oe Hustru Eva f. Torp. Student 1926; Handelsuddannelse i Kbhvn. 1926-28, i Tyskland, Frankrig og England 1929-32; ansat i Firmaet Peter F Heering 1932, Medindehaver 1934, Eneindehaver 1936.

Kasseførende Direktør for Bombebøs­sen 1936; Medlem af Bestyrelsen for Akts. til Opførelse af Boliger for Ar­bejderklassen 1936 og for Danmarks amerikanske Selskab 1942, af Hoved­bestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1943, af Bikubens Tilsynsraad 1946, af Bestyrelsen for Dansk Annoncør-Forening 1947 og af Privatbankens Repræsentantskab 1949; Medlem af Sø- og Handelsretten 1947 ok af Bestyrelserne for K.D.A.K. og Dansk Samvirke 1948.

Adresse: Overg. n. V. 11, Kbhvn. K. Sommerbolig : Vesterled, Tisvildeleje.

HEERUP   Henry   Maler,   Billedhugger; f. 4. Nov. 1907 i Kbhvn.

Uddannelse paa Kunstakademiets Ma-leskole 1927-33; debuteret paa Kunst­nernes Efteraarsiidstilling 1933 •. udstillet her til 1936; Gæst paa Grønningen (Skulptur) 1937-39; Medlem af Høstud­stillingen 1942-48, af Decembristerne fra 1949; tildelt IE Lunds Legat 1939 os det Oluf Ilartmannske Mindelegat 1944. Malerier: Mor og Barn (1935); Por­træt af Min Mor (1943); Ole og Regn-buen; Mulatdrengen; Slæbe Komplex; Kysset. Storken kommer; U-Ægteskab; Skulpturer ; Blaa Dreng: Buste af Min Mor; Barn i Stol; Familie Søjlen; Kumme Hoved; Fabel Dyr; Ole Relief; Falden Kriger; Grammofonmanden; Skjolddyr; Skraldemodeller. Adresse: Hvidtjørnev. l, Kbhvn. Van­løse.

HEERUP Hjalmar Amtslæge, Overlæge, R.DM.D.r.K.H.p.p.; f. 14. April 1886 i Frederiksværk; Søn af Direktør, Borg­mester James Heerup (død 1933) og Hustru Nathalia f. Hansen (død 1946); gltt (28. Febr. 1912) m. Helga H., f. 6. Nov. 1889 i Tystofte, Datter af Gros­serer Carl Verdich (død 1921) og Hu­stru Anna f. Nielsen (død 1947).

Student (Frederiksborg) 1904; med. Eksamen 1911; kst. Distriktslæge for Norderøerne og Sygehuslæge i Klaksvig 1912-13; Turnuskandidat ved Kommune­hospitalet 1913-15; Distriktslæge for Norderøerne 1915; Fysikus paa Færøerne og Sygehuslæge paa Færø Amts Hospi­tal 1915; Amtslæge paa Færøerne 1919-30; Reservelæge paa Nakskov Sygehus 1920-21; Overlæge ved Dronning Alex-andrines Hospital 1924-30; Specialist i Kirurgi 1926: Amts- og Kredslæge i Odense 1930; Overlæge ved Odense Amts og Bys Sygehus, Afd. C. 1930.

________________________530

Stifter af og Formand for Føroya félag moti tuberklasjuku; Formand for Færøernes Lægeforening 1918-30; der­efter Æresmedlem- Medlem af Byraadet i Thorshavn 1928-30; Formand for Be­styrelsen for Embedslægeforeningen 1942 og for Bestyrelsen af Tuberkulosesta­tionerne i Odense og Assens Amter; Medlem af Inspektionen for Lahns Stif­telse; ledende Skolelæge ved Odense kommunale Skolevæsen; Medlem af In­denrigsministeriets Udvalg ang. Revi­sion af Oktoberloven af 1906-1945; Fa-briklæge for Fyns Stift under Arbejds-og Fabriktilsynet 1946: Medlem af So­cialministeriets Udvalg ang. Hjem for kronisk Syge 1948. Udenl. Orden: Ø.r.K.2. Adresse: Epidemisygehuset, Albanig. 54, Odense.

HEGEL Frederik Direktør, R.p.p.; f. 1. Aug. 1880 i Ordrup; Søn af Etatsraad Jacob Hegel (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru Julie f. Bagge (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1924).

Uddannet paa Skt. Andreas Kollegiet i Ordrup og paa den Brockske Han­delshøjskole; f h. honorær Attaché un­der Udenrigsministeriet; f h. Direktør i Akt«. Gyldendalske Boghandel, Næst­formand i Bestyrelsen og Medlem aif Delegationen for samme.

Fh. Medlem af Bestyrelsen for Kgl dansk Yachtklub; Medlem af St. Ja­mes Olub, London - Æresmedlem af Kbhvns Golf Klub.

Udenl. Ordener : B.L.5.; F.Æ.L.5.; I.Kr.3.; N.St.0.2'.; S.N.3.: Stb.B.E.4.

Adresse: R4beg. 8, Kbhvn. Ø.

HEIBERG Børge Overkirurg, Dr. med., f. 6. Marts 1905 i Kbhvn.; Søn af Dr. med. Povl Ileiberg (se denne); gift (5. Juni 1931) m. Læge Augusta H., f. 8. Dec. 1904 i Kbhvn.. Datter af General­major F F Andersen (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og. Hustru Emi­lie (Misse) f. Schalburg.

Student (Metropolitanskolen) 1923; med. Eks. 1930; Dr. med. 1935; Studie­rejser til Holland 1933, Østrig 1937, Frankrig 1939 og U.S.A. 1946; Reserve­kirurg ved Kommunehospitalet i Kbhvn. 1937-44; Tjeneste (under Dansk Røde Kors) ved finske Lazaretter i Efter-aaret 1941; Reservekirurg ved Finsen-institutet 1944; Overlæge ved Amtssyge­huset i Kalundborg 1947; Overkirurg ved Centralsygehuset i Holbæk 1949.

Medlem af Bestyrelsen for Danske Lægers Sygekasse 1938-1947, for Køben­havns Kirurgforening 194147 og for Kristelig Lægeforening fra 1941; For­mand for Overlægeraadet i Holbæk Amt fra 1948; Medlem af Hovedbestyrelsen for K F U M. Spejderne i Danmark 1940-45 og af TTn. ptf'bestyrelsen for Dansk

531________________________

Røde Kors fra 1947: Formand for Ung­dommens Røde Kors fra 1947.

Har   skrevet:    Om   grupperingen   af choleravibrioner   (Disputats, 1935). Udenl. Orden: Fi.Fr.4. Adresse: Centralsygehuset, Holbæk. HEIBERG Edvard Arkitekt; f. 10. Jan. 1897 i Oslo; Søn af Borgmester JV Hei-berg,   Oslo   (død   1946)    og   Hustru  f. Dedichen; gift  (19. Juli 1923) m. Ellen Margrete H., f. 26. Nov. 1897 i Kbhvn., Datter af  Bagermester Christian  Niel­sen og Hustru f. Bachmann.

Kom til Danmark 1916; Uddannelse paa Kunstakademiet og hos Ejnar Madvig og Em. Monberg; Arbejde og Studieophold i Paris 1922-24; Professor ved den internationale Kunsthøjskole Bauhaus i Dessau 1930-31; i Samarbej­de med Thorkild Henningsen 1931, fra 1932 s. m. Karl Larsen: Medarbejder i Kooperative Arkitekter s. m. bl. a. Ivar Bentsen, 1934; Arkitekt for Svenska Riksbjggen, Stockholm 1943-44; atter Arkitekt i Kbhvn. 1945; 1. Præmie i Konkurrence om Regulering af Kri­stiansand 1947.

Formand for Studentersamfundet 1933; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Sov-tetfilm ; Medlem af de danske Emigran­ters politiske Kontaktudvalg, Stock­holm 1944-45 og a;f „Arkitekteu"s Re­daktionsudvalg.

Har bl. a. opført : Hellerup Sygekas­se, Kvindelig Arbejderforbunds 5. Afd.'s Bygning i Rosenørns Allé (præmieret af Frdbg. Kommune); alene eller s. m. andre : Blidah (præmieret af Gentofte Kommune), Ryparken, Kantorparken, Bispeparken, Voldpaorken, desuden en Del Villaer.

Har udgivet: 2 Værelser straks. En kritisk Analvse af Boligforhold i Dan­mark (1934); var Medredaktør af Kri­tisk Revy; Redaktør af PLAN.

Adresse : Aadalsv. 5, Kbhvn. F.

HEIBERG Johan Alfred fh. Politikom­missær, R.p.p.; f. 3. Juli 1880 l Aulum; Søn af Provst J A Heiberg (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Ju­lie Magdalene (død 1906); gift (27. Doc. 1914) m. Asta H., f. 16. Ok t. 1890, Dat­ter af Professor Karl Meyeir (død 19J5, se Kraks Blaa Bog 19J5) og Hustru Elise f. Furstenberg (død 1945).

Student (Odense Katedralskole) 1898; cand. jur. 1905 •. Betjent i Kbhvns Politi s. A.; Politiassistent i Valby 1908. paa Nørregades, senere Nytorvs Politistatio" 1911; Politikommissær 1938-46.

L'denl. Orden : I.Kr.5.

Adro.=se • V-Bonlevard 20. Kbhvn. V.

HEIBERG K A Dr.med., R.; t. Jl. Jan. 1880   i  Vemmelev;  Søn  af  Provst  Ga­briel Heiberg (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1916)  og Hustru Johanne f. Mul-

__________________Heib

ler (død 1914); gift (Jl. Aug. 1911) m. Margrethe H., f. 28. Marts 1886 i Ski­bet Sogn ved Vejle, Datter af Sogne­præst Karl Kayser og Hustru Helfrid f. Mibach.

Student (Roskilde) 1897; med. Eks. 1905; Studieophold i Udlandet i 1905, 11 og 20; Mikroskopiker ved Finsens Lysinstitut 1907-40; klinisk Assistent ved Frederiks Hosp. 1908-10, Reserve­læge smstds. og ved Rigshospitalet 1910-12; Dr. med. (Undersøgelser over Bug-spytkirtlen) 1910; Privatdocent 1910-11; Vikar for Kommunelæge og for Prosek-tor ved Øresundshospitalet; Assistent ved Kbhvns Poliklinik 1913-16; Speciali­tet: Sukkersyge.

Formand for den studerende Ung­doms Aifholdsforbund 1905-U og for Dan­ske Lægers Afholdsforening fra 1911.

Har skrevet: Haandbog l Bugspyt­kirtlens Sygdomme med Sukkersygens Patogenese og Ætiologi (Wiesbaden 1914); Behandlingen af Sukkersvge (Munchen 1927); ca. 150 faglige Af­handlinger; Erindringer fra medicinsk Forskning; flere populære Skrifter samt „Om Menneskeskildring og Familiehi­storie og dens Teknik".

Adresse: Frederiksborgg. 44. Kbhvn.K.

HEIBERG Knud Missionær; f. 4. April 1873 i Sjelle; Søn af Provst Gabriel Heiberg (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Johanne f. Muller (død 1914); gift (15. Febr. 1909) m. Johanne H., f. 20. Nov. 1876, Datter af Assu­randør P A Lindeburg (død 1913) og Hustru Magdalene f. Theisen (død 1931). Student (Roskilde Katedralskole) 1891; cand. theol. 1897; Accessit for kirke­historisk Opgave (Herrnhutismen) s.A.; Studierejser 1898-99, 1902, 1904 og 1905; Manuduktør og Lærer ved Blaagaards og Femmers Seminarier; præsteviet og Missionær i Det danske Missionsselskab i Jladras 190547; Missionens Kasserer 1906-46.

Formand for Studenterhjemmet 1900-02; Sekretær for Det nordiske Studen­termøde med kristeligt Program 1903; Formand for Missionærkonferencen i Indien 1915-16 og 1920-21; Medlem af og en Tid Sekretær for Madrasregerin­gens Tilsynskomite for Leipzigermis-sionens Skoler 1916-20; Formand for Danmarks kristelige Studenterforbund 1920-21; Medlem af den danske Mis­sions Kirkeraad i Indien fra 1921; Medlem af National Christian Coun-cils Executive Committee 1940-44 og af en Række Komiteer og Udvalg Inden­for Missionsarbejdet i Indien.

Har skrevet en Række Bidrag til Pietismens Historie i det 18. Aarh. (til­dels s. m. H F Rørdam), Artikler i Kirkeleksikon for Norden, List of Mår-

Heib__________________

riages in Zion Church i Tranquebar (1935), forskellige Pjecer, Anmeldelser Artikler i Kristeligt Dagblad og l Tidsskrifter, samt en Del Oversættelser.

Adresse: Folkets Allé 36, Kbhvn. F.

HEIBERG Povl Dr. med.; f. 27. Juli 1868 i Sorø; Søn af Provst Gabriel Heiberg (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Johanne f. Miiller (død 1914); gift (10. Juni 1902) m. Elisabeth H., f. 5. April 1876 i Frederikshaab; Datter af Sognepræst P C Jensen (død 1899) og Hustru f. Knuthsen (død 1919).

Student (Sorø) 1886; med. Eks. 1893; studerede Nervesygdomme og Bakterio­logi i Paris 1896-97; prakt. Læge i Kbhvn. 1898 (Nervelæge); Reservelæge ved Kommunehospitalets Filial 1898-1901; Visitator ved Kommunehospitalet 1902-06; Kredslæge 1906-21, Sanitetslæge 1921-38; Dr. med. 1909; Vicestadslæge 1912-38.

Medstifter af Neurologisk Selskab 1900; Medredaktør af Ugeskrift for Læger 1904-07 og af Maanedsskrift for Sund­hedspleje 1908-14.

Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark 1910-39, for Lægernes Enkekasse 1910-33, for Lægeforeningens Boliger 1918-23, for Præmieselskabet for Plejemødre 1918-21, for Kronprinsesse Louises Asyl 1919-20 og for Fribolig for Lægeenker 1924-33.

Har skrevet: Hygiejnisk Raadgiver for Boligsøgende (1908); Bidrag til Skarlagensfeberens Historie i Danmark (1909); 150 Tidsskriftsartikler, væsentlig om hygiejniske og medicinalstatistiske Emner, samt Budgetlægning (1927) og Kostberegninger (1930).

Adresse:  Bukkeballev.   8,   Rungsted Kyst.

HEIBERG Svend Professor ved New York State College of Forestry; f. 22. Juli 1900 paa Frdbg.i Søn af Professor, Dr. med. Vilhelm Heiberg (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1921) oe Hustru Mar-garethe f. Henningsen (død 1937); gift (13. Sept. 1926) m. Aase H., f. 16. Febr. 1902 i Kbhvn., Datter af Oberstløjtnant Louis Gerlach (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hnstru Inger f. Frimodt. Student (Selineekloths Skole) 1918; Forstkandidat 1924; rejst« Jorden rundt 1924-25; Assistent ved Statens forstlige Forsøgsvæsen 1925-26; Master of Forestry Yale University 1927; U. S. Forest Ser­vice 1927; Instructor, New York State College of Forestry, Syracuse University 1927; Aasistant Professor 1928; Associate Professor 1931; Professor af Silviculture og Head of Department 1948; Studie­rejse til Vestamerika 1929, til Europa 1931-32 og til Nordeuropa 1935; Fore­læsninger Stockholm, As og Oxford Uni­versity 1946-47, Senior Medlem af Society

______________________532

of American Foresters: Formand for the Educational Policy Committee, N.Y.S.C.F. 1933-35 og 1939-41; Medlem af Skovbrugs­udvalget National Research Council 1934-38; Instruktør ved 65. College Detache­ment, U. S. Army Air Corps 1943-44; Medlem af Forest Committee, Joint Le­gislative Committee on Interstate Cqope-ration fra 1944; Formand for Committee on Preservation of Natural Forest Areas fra 1945 og for Division of Silviculture, Society of American Forester 1944-47; Medlem af University Senate 1949.

Medlem af det amerikanske videnska­delige Selskab Sigma Xi.

Artikler i Fagpressen.

Adresse: 900 Maryland Ave., Syracuse 10, New York, U.S.A.

HEIBERG-IGRGENSEN Frode Oberst­løjtnant, R.DM., HTH.p.p.: f. 31. Jan. 1897 i Kbhvn.; Søn at Oberstløjtnant, P A Heiberg-liirgensen og Hustru Sig­rid f. Hiort; gdfft (31. Marts 1926) m. Ebba Maria H-I., f. 15. Aug. 1898 i Londion, Datter af Direktør M Suenson og Hustru Filippa f. Garde.

Oberstløjtnant af Ingeniørtropperne 1945.

Landsgildemester for Set. Georgs Gil­derne i Danmark 1943-47.

Udenl. Orden : Fi.M.M.3.

Adresse:  Østerbrogades Kaserne, Østerbrog., Kbhvn. Ø.

HEICK Frederik Forstander; f. 12. Dec. 1904 paa Lundgaard i Hejnsvig Sogn; Søn af Gaardejer Christian Heick og Hustru Laura Marie f Christensen; gift (12. Dec. 1935) m. Ingeborg H., f. 11. Juli 1916 i Toftlund, Datter af Elek-troinstallatør Christen Detlefsen og Hu­stru Dorette f. Høphner.

Ophold paa Ladelund Landbrugsskole; Landbrugskand. 1931; derefter Assistent i Kolding Omegns Landboforening cg ved Askov Forsøgsstation; Konsulent i iPlanteavl og\ Regnskabsføring i Nør­re Rangstrup Herreds Landboforening i Toftlund 1933-39; Forstander for Sta­tens Forsøgsstation i Store Jyndevad siden Oprettelsen i 1939.

Medlem af Folketinget (Venstre) 1945; Formand for Slogs Herreds Land­boforening; Medlem alt Bestyrelsen for Det danske Hedeselskab.

Har skrevet Artikler i landbrugsfag-Mge Tidsskrifter og i Dagspressen om landøkonomiske Spørgsmaal og er Med­forfatter af forskellige landbrugsfag-lige Samlerværker.

Adresse: Statens Forsøgsstation, Store Jyndevad.

HEIDE JØRGENSEN   Gustav fh.  Dom

mer, R.DM.; f. 23. Jan. 1876 paa Bil-leshave ved Strib; Søn af Forpagter J G Jørgensen (død 1892) og Hustru

J3S_______________________

Marie f. Nielsen; gift (7. Maj 1902) m. Emmy Margrethe H-J., f. 17. Dec. 1880 i Horsens, Datter af Kreditfor-eningsdirektør, Konsul Casper Nielsen og Hustru Olivia f. Fischer.

Student (Odense) 1893; cand. jur. 1899; Retsbetjentfuldmægtig og Amts-fuldmægtig indtil 1903; Assistent i Ju­stitsministeriet 1903; kst. Assessor i Kbhvns Kriminal- og Politiret 1907-11; Borgmester og Byfoged i Silkeborg samt Birkedommer i Silkeborg Birk 1911; Dommer i Silkeborg m. m. fra 1919; Dommer i Prdbg. Birk 1. Afd. 1923, i sammes 3. Afd. 1937-46.

Repræsentant i ug juridisk Raadgiver ved Dansk Jagtforening.

Adresse: OFrydendalev. 14, Kbhvn. V.

HEIDE JØRGENSEN Henning Over­kirurg; f. 23. Aug. 1906 i Kbhvn.; Søn af Dommer Gustav Heide-Jørgensen (se denne); gift (24. Marts 1934) m. Heiene H-J., f. 20. Okt. 1909, Datter af Dyr­læge Knud Trommer og Hustru Amalie f. Jensen.

Student (Langs Skole, Silkeborg) 1924; med. Eks. 1931; Hospitalsuddan-nelse i Kbhvn. og Provinsen 1931-47; Specialistanerkendelse i Kirurgi 1941 og i Kvindesygdomme 1946; Overkirurg ved Svendborg Amtssygehus 1947.

Senior i Studenterforeningen 1925-26; Medlem af Repræsentantskabet for For­eningen af yngre Læger 1931-47 og af Bestyrelsen for samme 1936-43; Medlem af Repræsentantskabet i Alm. dansk Lægeforening 1936-47 og af Landsudval­get i samme 1941-45; Medlem af Spe­cialistnævnet 1944-47.

Har skrevet en Del mindre, kirurgiske Arbejder og et større, eksperimentelt Arbejde hos Dr. med. Albert Fischer.

Adresse: Amtssygehuset, Svendborg.

HEIDICKE Johannes Oberstløjtnant, R., HTH.; f. 16. Sept. 1899 i Aarhus; Søn af Kaptajn A C Heidicke (død 1923) og Hustru f. Lund (død 1933); gift (29. Jan. 1927) m. Gerda H., f. 30. Juli 1902 i Kbhvn., Datter af Gros­serer V F Permin (død 1942) og Hustru f. Frederiksen.

Student (Aarhus Katedralskole) 1917; Premierløjtnant 1922; Kaptajnløjtnant 1932- Adjutant hos Generalinspektøren for Artilleriet 1932-36; Kaptajn 1936; Batterichef ved 10. Artilleriafd. 1936-40, ved 2. Artilleriafd. 1940-42; Lærer ved Artilleriskydeskblen 1942-45; Oberst­løjtnant og Stabschef hos Generalin­spektøren for Artilleriet 1945; Chef for 2. Artilleriafd. 1948: Lærer ved Hærens Officersskole.

Medlem af Bestyrelsen for Det krigs videnskabelige Selskab, for Artillerioffi-cersforeningen, for Kbhvns frivillige

__________________Heil

Luftforsvar samt af Hærens Officerssko­les Skoleraad.

Adresse: Tonysv. 26, Charlottenlund.

HEIEDE Charles Forsikringsdirektør, R.DM.; f. 8. Sept. 1872 i Masnedsund; Sen af Konduktør ved Statsb. H Jen­sen Helede (dsd 1899) og Hnstru Marie f. Larsen (død 1930); gift 1. Gang m. Thora H., død 1930; 2. Gang (1933) m. Tove H.

Juridisk Fællesprøve 1895; ansat paa Vallø Stifts Kontor 1890-92 og 1895-96, i Købstødernes Brandforsikring 1893-95 og 1898-1908; Direktør for Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring fra 1901.

Medlem af Assurandør-Societetets Ko­mité 1921-40; Medlem af Dansk TJlyk-kesforsikringsforenings Bestyrelse 1911-16; Medlem af Andelsudvalget til 1940, af Andelsanstalten Tryg's Kontrolkomi­té, af Forretningsudvalget for Fælles­repræsentationen for danske gensidige Forsikringsselskaber 1936-40 m. m.

Adresse : Reventlowsg. 14, Kbhvn. V.

Sommerbolig : Raageleje.

HEILESEN Johan Landsretssagfører; f. 22. Okt. 1892 paa Dalgaard ved Hjør­ring; Søn af Direktør Christen Heile-sen (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Marie f. Nielsen; gift 1. Gang (29. Maj 1919) m. Ellen H., f. 26. Juli 1898, død 1929, Datter af For­retningsfører Frederik Soelberg og Hu­stru Hulda f. Nielsen; 2. Gang (10. Jan. 1930) m. Alix H., f. 20. Jan. 1898 i Kbhvn., Datter af Grosserer P Lem-bourn (død 1933) og Hustru Camilla f. Hansen (død 1946).

Student (Aalborg) 1913; cand. jur. 1918; Landsretssagfører i Kbhvn. 1921.

Medlem af Gentofte Komniunalbest,\ -relse fra 1933, af Gentofte Kommunes Bygningskommission 1934-48, af Gen­tofteudvalget af 1935 vedr. økonomisk Udligning mellem Hovedstadskommu­nerne 1935-36, af Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen i Bygge-Societetet for Danmark fra 1937. af Gentofte Kommunes Sundhedskommission fra, 1938 og af Storkbhvns Prisudvalg fra 1939; Formand for Bestyrelsen i forskellige Aktieselskaber.

Har udgivet Lov om Kommission, Handelsagentur og Handelsrejsende af 8. Maj 1917 med Kommentarer.

Adresse : Tuborgv. 71, Hellerup.

HEILMANN Erik Politimester; f. 6. Marts 1902 i Helsingør; Søn af Told-kontrolør H H E Heilmann (død 1934) og Hustru Anna f. Jacobsen; gift (23. Juni 1931) m. Else Karen H., f. 23. Aug. 1907, Datter af Civilingeniør Chri­stian Schønheyder (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Eva f. Vog-ler (død 1941).

l^g

Heil____________________

Student (Helsingør) 1920; cand. ju 1927; Dommerfuldmægtig i Odder o Silkeborg 1927-28; Politifuldmægtig Helsingør 1928; Politiassistent i Aarhu 1934, i Kbhvns Amts nordre Birk 1935 Politikommissær smstds 1938; Vicepol tiinspektør og kst. Politiinspektør ho Rigspolitichefen, samt Chef for Rigs politichefens økonomiske Forvaltnin 1943, Politiinspektør 1944; Politimeste i Aalborg Købstad m. v. 1948.

Adresse ; Hasserisv. 113. Hasseris, Aal borg.

HEILMANN   Thorbjørn Civilingeniør f. 5. Maj 1906 i Kbhvn.; Søn af Land mand C F Heilmann og Hustru Anna f. Heilmann; gift (7. Juni 1930) m Grete H., f. 26. Febr. 1907 i Kbhvn. Datter af Grosserer Otto Pedersen os Hustru Kirstine f. Holm.

Student (Øregaard Gymnasium) 1923 cand. polyt. 1928 - Ingeniør i Akts. F L Smidth & Co. s. A., Laboratorieforstan der smstds 1940.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945 og af Bestyrelsen foi Akts. Faxe Kalkbrud 1949.

Adresse: Bernstorffsv. 51. Hellerup.

HEILS Axel Arkivar, K'.DM.p.p.; f. 31 Jan. 1879 i Kbhvn.; Søn af Skibsfø­rer Otto Hansen (dåd 1916) og Hustru f. Poulsen (død 1904); gift (16 Sept, 1915) m. Marie H., f. 16. Ang. 1894, Datter af cand. phil., Lærer K Pedersen (død 1942) og Hustru f. Berg (død 1931). Student 1896; mag. art. (Historie) 1908; Assistent ved Universitetsbiblioteket 1913; Underbibliotekar 1914; Underar-kivar i Udenrigsministeriet 1914, Ar­kivar 1924-49.

Har udgivet: Aiignstenborgske Breve til I G Adler og P Hjort (1925); Dan­marks Traktater 1921-35 (1928-36); Dan­marks Traktater efter 1814. Bind V-VII, 1891-1920 (1939, 1942 og 1949).

Uden!. Ordener: Fi.H.R.2'.; N.St O 2' • Rurn.Kr.4.; Ø.F.J.3.

Adresse; Overg. o. V. 50, Kbhvn K.

HEIN Estrid Øjenlæge; f. 29. Juli 1873 paa Øregaard ved Kbhvn.; Datter af Højesteretssagfører Octavins Hansen (død 1903) og Hustru f. Wulff; gift (21. Sept. 1896) m. Ingeniør Hjalmar Hein, f. 5. Jan. 1871, død 1922, Søn af Direktør A F C Hein og Hustru f. Jensen.

Student (priv. dimit.) 1890; med. Eks. 1896; studerede Oftalmologi i Kbhvn. og i Udlandet; oprettede en Privatklinik 1906.

Formand for Kbhvns Kreds af Dansk Kvindesamfund 1909-16; Medlem af den skandinaviske Familieretskommis-sion 1915-18; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Norden; i 18 Aar Medlem som Danmarks Repræsentant af et Ud-

________________________534

valg under Folkenes Forbund for sociale Sipørgsmaal; Medlem af Bestyrelsen for Danske Kvinders Nationalraad 1933. Adresse:  Hørsholmsv. 16, Runested Kyst.

HEIN   Hans Karl Provst, R.- f. 22. April 1895 i Kbhvn.; Søn af Urtekræm­mer Hans Hein (død 1944) og Hustru Agnes Emilie f. Nielsen (død 1942); gift (13. Marts 1923) m. Grete H., f. 6. Dec. 1902 i Høje Taastrup Sogn, Datter af Bogbindermester Ole Båden (død 1936) og Hustru Valborg f. Hau-gaard.

Student (Henrik Madsens Skole) 1912: cand. theol. 1919; ordineret Medhjælper ved Hans Tausens Kirke i Kbhvn. 1920, Kaldskapellan 1921. resid. Kapellan i Haslev-Frerslev 1924, i Grenaa-Gammel-spgn 1930, Sognepræst smstds s. A.; til­lige Provst for Randers Nørre og Søn­der Herreder 1936; i tysk Fangenskab Sept. 1944 indtil Kapitulationen.

Formand for Grenaa Skolekommission 1930-46; Medlem af Randers Amts Sko-leraad 1935-46; Formand for Djurslands Hovedkreds under Kirkeligt Samfund af 1698 fra 1936; Medlem af Bestyrel­sen for Foreningen for Kirkegaardskul-tur 1942-47; Formand for Hjemme værnsf oreningen for Grenaa 1946-48; Med­lem af Regionsledelsen i Hiemmeværns-foreningernes Region II 1946-49.

Adresse.: Præstegaarden, Grenaa.

HEIN   Jens Overlæge; f. 16. Maj 1905 i Gentoft«; Søn af Kunstmaler Einar Hein (død 1931) og Hustru Elisabeth Caroline Mathilde f. Jacobsen; gift (12. April 1933) m. Jenny Marie H., f. 19. Marts 1906 i Randers, Datter af Gros­serer Jens R Froberg (død 1940) og Hustru Metty f. Froberg.

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1924; med. Eks. 1932; Reservelæge ved Tønder Sygehus 1933-34; Kandidat ved Militærhospitalet i Kbhvn. 1934-35; Re­servelæge ved Frederiksborg Amtssyge­hus, Hillerød 1935-37; Reservekirurg ved Statshospitalet, Sønderborg 1937-41; Re­servelæge ved sammes gynækologisk­obstetrisk Afd. 1941-43; Specialistanér-kendelse i Kirurgi 1940; Vikar for Over­lægen paa Tønder Amts og Bys Syge­hus 1943-44; Overlæge smstds. 1944.

Formand for Tønder Museum 1947.

Adresse : Ribe Landev. 8, Tander.

Sommerbolig: Skagen.

HEIN   Piet Forfatter; f. 16. Dec. 1905 i Kbhvn.; Søn aif Ingeniør Hjalmar Hein (død 1922) og Hustru Øjenlæge Estrid Hein (se denne); gift m. Anne Cathrine Krøyer H., f. 31. Jan. 1923 i Kbhvn., Datter n r Inspektør Carl

535_______________________

Krøyer  Pedersen  og  Hustru  Helene f. Roed.

Student (Metropolitanskolen) 1924; Filosofikum 1925; Elev paa private Ma­lerskoler og Kungl. Svenska Konsthog-skolan 1924-26; Studier i Filosofi og teoretisk Fysik ved Kbhvna Univ. og ved Polyteknisk Læreanstalt 1927-31.

Medlem af Bestyrelsen for Landsfor­eningen Een Verden, dansk Afd. af World Movement for World Federal Government. Formand for Landsfor­eningens Kbhvns Afd.; Medlem af Landsforeningens International Counsil samt af The Steering Committee for Peoples' Constituent Assembly; Medlem af Bestyrelsen for Den Aabne Dør.

Litterære Arbejder: Vers i Verdens­rummet (1941); Gruk 1.-9. Samling (lyrisk-aforistiske Digte, 1940-48); Den tiende Muse (1941); Man skal gaa paa Jorden (1944); 4 Digte under Sydkorset (1945); Helicopteren (1947); Vers af denne Verden (1948) samt Artikler og Kroniker om naturvidenskabelige Em­ner.

Adresse: Almev. 7, Hellerup.

HEINBERG Aage Redaktør, Forfatter, Chr.XFrJVr.; f. 27. Sept. 1895 i Odense; Søn af 'Grosserer Thorvald Petersen og Hustru WUhelmine f. Jiirgensen (død 1932); gift m. Forfatterinden Erna H., f. 29. Juni 1898 i Fredericia, Datter af Forfatteren, Adjunkt Otto C Fonss (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Laura f. Søndergaard (død 1949).

Student (Nykøbing F.) 1914; cand. phil. 1915; Redaktionssekretær ved Ver­den og Vi 1916-18; Medarbejder ved danske, norske og svenske Blade; Kor­respondent til Politiken, Gotehorgs Handels- och Sjofartstidning m. fl. fra Rejser overalt i Europa; Redaktør af Anglodania 1928-32, af Dansk Søfarts Tidende 1935-41, af Scandinavian Ship­ping Gazette, af Inter Nationes o. fl.; Ophold i Sverige 1941-45; Korrespondent til danske, engelske og amerikanske Blade; Medarbejder ved Goteborgs Han­dels- och Sjofartstidning og Svenska Dagbladet m. m.; knyttet til den ame­rikanske Legation i Stockholm 1942-45, Redaktør af Legationens paa Dansk trykte Blad Nyt over Atlanten; Red­aktør af det illegale Blad Friheden 1944; Ophold i Amerika 1946-49, Korre­spondent til skandinaviske Blade, knyt­tet til amerikanske Blade og Radio.

Medlem af Journalistforbundets Re­præsentantskab 1936-41; Honorary Mem-ber of The New Commonwealth, Lon­don.

Har skrevet: Korfitz Ulfeldt; Struen-see og andre historiske Romaner; Lis; Himmelstormere; Grønt or Graat. Bio­grafier: Danske Erhvervsmænd; Dan-

__________________Hein

ske i England; endvidere Øjeblikkets Rusland; Den danske Emigration til Amerika; Over Atlanten m. m.; i Sve­rige under Pseudonymet Niels Ebbe­sen : Danmarks 6de (1942); En konung (1942); Danmark sager nej (1943); Dan­mark under jorden (1944); For Frihe­dens Skyld (1946); under Navn: En dansk vårldsero'vrare (sagan om H N Andersen); De to Roosevelt'er (1946); Christian* VIII (1946); Jensen (1948).

Adresse: Søgaardsv. 4 A. Gentofte.

HEINEKE Svend Borgmester, Jernstø beriejer, Dr. rer. pol.. R., f. 16. Okt. 1906 i Kbhvn.; Søn af Jernstøberiejer H B Heineke (død 1945), se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Alma f. Mathiessen; gift (26. April 1941) m. Helena Benedicte H., t. 30. Aug. 1906 i Kbhvn., Datter af Grosserer V Aag« Moller (se denne).

Student (Metropolitanskolen); Af-gangseks. fra Den handelsvidenskabe-lige Læreanst.; studerede ved Kølns Universitet; Diplom Kaufmann 1928; Dr. rer. pol. (Die Finanzierung der danischen Industrie) 1929; ansat i Pro­fessor Schmalenbachs Revisionsinstitut i Køln s. A.; uddannet som Varmein­geniør hos Richard Critall & Co. i Lon­don 1930-31; Leder af Kerteminde Jern­støberi 1932; Indehaver af samme 1933. Formand for den lokale Arbejdsgiver­forening i Kerteminde fra 1931; Med­lem af Kerteminde Byraad 1937-42 og Borgmester fra 1946; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen af danske Jern­støberier fra> 1937, Formand fra 1939; Formand for Støberiindustriens Under­visnings- og Forsøgsstøberi fra 1944 og for Dansk Støbemesterskole fra 1944; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter indenfor Jernindustrien i Provinserne fra 1938, Næstformand fra 1942, af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1942 og af Forretningsudvalget for samme fra 1948 samt af Forretningsudvalget og Ar­bejdsudvalget for Jern- og Metalindu­striens Sammenslutndng fra 1940, Næst­formand fra 1945, Formand fra 1948; Formand for Fyns Jernindustriforening fra 1945; Medlem af Industriraadet fra 1949; Medlem af Bestyrelsen for Pen­sionskassen for Værkstedsfunktionærer indenfor Jernindustrien i Danmark fra 1941; Medlem af TJlykkesforsikringsraa-det; Formand for Formerfagets Lærlin­geudvalg og Svendeprøvekommission; Medlem af og Formand i Bestyrelsen for Akts. Havnemøllen i Horsens fra 1941; Medlem af Bestyrelsen for Akts. I C Modeweg & Søn 1944-49; Næstfor­mand i Kontroludvalget for Jernindu­striens Ulykkesforsikring G/S; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Horsens Køle-

Hein_________________

hus og for Akts. Maskinfabrikken Nor-va, Kbhvn. samt Medlem af og For­mand for Akts. Brønnuma Maskin­fabrik, Kbhvn.

Adresse : Kerteminde. HEISE Carl Højesteretssagfører> f. 5. Marts 1898 i Kbhvn.; Søn af Overrets­sagfører Peter Heise (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Hen­riette f. Fasting (død 1940); gift (9. Juli 1931) m. Brenda H., f. 13. Jan. i Edinburgh, Datter af Civilingeniør SÅ Oolam og Hustru Emmie f. Kelsall.

Student (Metropolitanskolen) 1916; cand. j ur. 1921; Landsretssagfører 1924; Højesteretssagfører 1936.

Formand i Bestyrelsen for Akts. H P Løvengreen'a Garveri; Medlem af Be styrelsen for Akts. Hornung & Møller, for Akts. Carl Norstrand, for Forenin­gen Fødselsdagsgaven, for Generalkon­sul Jul. Holmblads Legat, for Magdas Mindelegat for Blinde i Danmark o. a. Legater; Medlem af Bestyrelsen for Metropoldtaner-Samfundet fra 1917 og for Studentersamfundets Hetshjælp for Ubemidlede.

Adresse: Malmøg. 5, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Ruholt, Fakse Lade­plads.

HEISE   f T. Bruun Højesteretsdommer, R.DM.; f. 23. Juni 1890 i Viborg; Søn af Overretssagfører Chr. Heise (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hu­stru Magdalene f. Bruun; gift (7. April 1916) m. Villy H., f. 19. Okt. 1892 i Kblivn., Datter af cand. pliil. Vilhelm Oxeubøll (død 1911) og Hustru Nanc\ f. Dipo (død 1942).

Student (Viborg) 1908; camd. jur. 1915; By- og Birkefuldmægtig i Kjøge

1915-16;    Assistent   i   Justitsministeriet

1916-18; Sorenskriver paa Færøerne 1913; Dommer i Vestre Landsret 1925; Dom­mer i Højesteret 1944.

Formand for Tilsynsraadet for Færø Amts Sparekasse 1920-25 og for Viborg Købstads Ligningskommission 1933-36; Formand for Ankenævnet i Sager efter Forræderiloven 1945, for Presselovens Be-rigtigelsesnævn 1947 og for Regulerings-kommissionen for Kbhvns Kommune 1948; Medlem af Bestyrelsen for Den danske Dommerforening 1946: Medredak­tør af Domssamlingen i Ugeskrift for Retsvæsen fra 1947.

Adresse: Trondhjemsg. 4, Kbhvn. Ø.

HEJE N l Fængselspræst; f. 23 Aug 1891 i Frederiksted paa St. Croix; Søn af Sognepræst J G Heje (død 1943) og Hustru Marie f. Hansen (død 1927); gift 1. Gang (18. Sept. 1918) m. Kir­sten H„ f. l. Okt. 1895, Datter af Gaardejer E Jensen og Hustru M M Schøler; 2. Gang (5. Dec. 1937) m. In-

_______________________556

(ter H., f. 7. Maj 1907. Datter af afd. Proprietær J Aarup og Hustru M M C f. Schmidt.

Student (Roskilde) 1910; cand. theol. 1918; Hjælpepræst ved Vridsløselille Straffeanstalt 1918; Fængselspræst sam­mesteds 1922.

Næstformand for Danmarks kristelige Studenterforbund 1923-26, Formand 1929-30; Medredaktør af Tidehverv 1926-27, Medndgiver og Redaktør fra 1928; Leder af Tidehvervs Sommermøder paa Hinds­gavl fra 1927.

Har skrevet: Ungdomsløgn eller Kri-etentro (1928); Prædikensamling (s. m. P Olesen, K Olesen-Larsen og T Schack, 1930) og en Række Tidsskriftartikler.

Adresse : Vridsløselille pr. Glostrup.

HEJLE Thomas P Direktør; f. 20. Jan. 1891 i S. Saltum; Søn af Købmand Hejle Sørensen (død 1909) og Hustru Johanne t. Nielsen (død 1941); gift (10. Sept, 1926) m. Gerd H„ Datter af Forfatte­ren Louis Levy (død 1940, ee Krajcs Blaa Bog 1939) og Hustru Redaktør Clara Levy f. Larsen.

Student (Aalborg) 1911; Skolelærer-eks. (Skaarup) 1918; Højskolelærer 1913-18; Lærer ved Østersøgades Gymnasium 1919-22. Økonomiinspektør ved Dagmar­teatret' 1922-23; Økonomidirektør ved Teatret Dansk Skolescene 1924-25; Drifts­leder for Foreningen Dansk Skolescene 1928, for Landsskolescenen 1934, for Dansk Kulturfilm 1932-46 og for Sta­tens Filmscentral 1938-46.

Stifter af Foreningen De højere Sko­lers Knnstaftner, af Foreningen Dansk Skolescene, af Landsskolescenen og af Sommerspil i Sønderjylland; Medlem af Teaterkommissionen af 1933 og af Land-brujgsraadets Udvalg for Historie og Driftøkortomi i Anledning af Land-brugsudstillingen 1938; Formand for Det dramatiske Biblioteks Bestyrelse 1939. Adresse : S-Fasanv. 48, Kbhvn. Valby.

HEJLESEN J Chr. Valgmenighedspræst; f. 1. Jan. 1887 i Rakkeby ved Hjørring; Sen af Husmand JJ He.ilesen (død 1937) og Hustru Maren f. Jensen (død 1948); gift (10. Aug. 1915) m. Gertrud H., f. 11. April 1893 i Birkerød, Datter af Bank­direktør Anders Andersen og Hustru Mine Andersen.

Student (Aalborg) 1906; cand. theol. 1913; Lærer ved Birkerød Kostskole 1908-13; Sognepræst i Hvejsel 1915-21; i Haarlev-Himlingøje 1921-25; Præst for Lemvig Valgmenighed 1925-31; for Kbhvns Valgmenighed fra 1931; tillige Præst ved Kommunehospitalet i Kbhvn. fra 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Børnehjem­met Kana fra 1937 (Formand fra 1948) og for Kirkeligt Samfund af 1898 1939-

537

Helk

46 (Næstformand 1942-46); Formand for Kbhvns grundtvigske Konvent 1939-46; Venstres Kandidat i Kbhvn. ved Folke­tingsvalget 1939.

Adresse : Kronprinsensv. 33, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Raageleje pr. Vejby.

HELGASON   J6n Professor. Dr. plill.; f. 30. Juni 1899 i Ranfegil, Borgarfjord, Island; Søn af Gaardbruger Helgi Si-gurflsson (død 1909) og Valgerdur Jénsdéttir; gift (29. Juni 1923) m. Thérunn Astrid ur Bjornsdéttir, f. 25. Marts 1895 i Reykjakot, Mosfellss*eit, Island, Datter af Gaardejer Bjorn Bjarnarson og Hustru Kristrtn Eyjdlfs-d6ttir.

Student (Reykjavik) 1916; mag. art. (nordisk Filologi, Kbhvn.) 192J; Dr. phil. (Reykjavik) 1926; knyttet til Universitetet i Oslo 1926-27; Forstander for den Arnamagnæanske Samling paa Universitetsbiblioteket i Kbhvn. fra 1927 og Medlem af Kommissionen for Den Arnamagnæanske Stiftelse fra 1936; Professor t islandsk Sprog og Litteratur ved Kbhvns Universitet fra 1929. Medlem af Visindafélag Islendinga i Reykjavik 1929. af Vetenskaps-Societe-ten i Lund 1938 og af Det norske Vi-denskapsakademi i Oslo 1946.

Har udgivet: HeiSrekssaga (1924); Jon Olafsson fra Grunnavik (1926); Hrappseyjarprentsmi&ja (1928) Mali då Nyja testamenti Odds Gottskalkesonar (1929); Den store saga om Olav den hellige (sammen m. Professor O A Johnsen 1930-41); Norrøn Litteraturhi­storie (1934); B Thorarensen : Ljdfl-mæli (1935); Indledninger til Corpus co-dicum Islandicorum VI (1934) og XV (1942) samt til Monumenta typographi-ca Islandica IV (1936) og VI (1942), Islenzk mi3aldakvæ8i (1936 ff.), By-skupa sogur (1938 ff.), Lucas Debes '1940); Håttalykill enn form (s. m. A Holtsmark, 1941); Ur bréfaboknm Bryn-jolfs biskups Sveinssonar (1942); B Thorarensen : Bréf I (1943); Årmanns rimur (1948); islandsk Oversættelse fra 1745 af Holbergs Niels Klim (1948) m.m ; Redaktør af Bibliotheca Arnamagnæana, hvoraf 7 Bind er udkommet.

Adresse:   Kjærstrnpv.  33, Kbhvn. Valby.

HELGER Henning Arkitekt; f. 28. April 1912 i Kbhvn.; Søn af Direktør H I Hetger (se denne); gift (4. Juni 1936) m. Gerda H., f. 9. Dec. 1911 i Kbhvn., Datoer af Direktør Erik Graae (se denne).

Student (Ordrup Gymnasium) 1930; Afeang fra Kunstakademiet 1938; ansat hos Arkitekt, Professor K Gcrt.tJob 1933-40; selvstændig Arkitektvirksomhed og Assistent ved Kunstakademiets Arkitek-

turskole fra 1940; Akademiets mindre Guldmedalje 1944.

Har opført Arkiitektelevernes Week­end-Hytte i Bregnerød (s. m. Ejn«r Graae) samt forskellige private Villaer.

Adresse:   Christiansv.   15,   Oharkrtten-

H ELGE R H l Direktør, R.; f. 14. Nov. 1882 paa Dollerup Mølle ved Viborg; Søn af Fabrikejer, Etatsraad A P Jen­sen (død 1916) og Hustru Mariane f. Eskildsen (død 1924); gift (19. Maj 1909) m. Erna H., f. 8. Nov. 1884 i Kbhvn., Datter af Direktør Hermann-Petersen (død 1921) og Hustru Marie f. Rasmus­sen (død 1938).

Præliminæreks. 1902; Handelseks. 1904; uddannet paa Dollerup Mølles Trikota­gefabrik og paa Werner og Jensens Klædefabrik; Sekondløjtnant ved Gar­dehusarregimentet 1906, Løjtnant af Reserven 1912; adm. Direktør og For­mand i Bestyrelsen for Akts. Det Hof-fensbergske Etabl. 1909.

Formand for Bestyrelsen for Akts. Tekstilfabriken Silkeborg 1910; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Foren. Tids­skrifters Forlag 1923-45; Kommitteret og Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Henriques & Løvengreen 1931, Formand 1942; .Medlem al Bestyrelsen for Sønder-jydsk Forening for Gentofte Kommune, for Gentofte-Kredsens konservative Væl­gerforening 1936-46 og for Ordrup Kom­munal- og Grundejerforening.

Adresse: Enighedsv. 35, Charlottcn-Innd.

Sommerbolig: Fyrbakkerne, Gilleleje.

HELGESEN Svend A Stabsintendant, R.DM., HTH.; f. 2. Juli 1893 i Odense; Søn af Bagermester Hans Helgesen og Hustru Marie f. Andersen; gift \25. Febr. 1921) m. Olga H., Datter af Grosserer Otto Christian Werner (død 1938) og Hustru Fanny Nicoline f. Gold-berg.

Assistent ved Odense Kæmnerkontor 1909-11 og ved Fyns Stiftamt 1912-13; Reserveintendant 1915; Intendant 1919; gennemgaaet Kursus i overordnet For­plejningstjeneste paa Hærens Officers­skole 1923-24; Ovorintendant 1930; Chef for Forplejningskorpsets Skole 1938-45; Stabsintendant 1945; Divisionsintcndant ved Sjællandske Division 1946.

Medlem af Direktionen for Officers-foreningen 1946.

Adresse: Carl Johans G. 15, Kblivn ø.

HELK Jørgen V Oberstløjtnant, R., FM. i Sølv p.p.; f. 1. J"uni 1905 i Kbhvn.; Søn af Oberstløjtnant A V Helk (dod 1941) og Hustru Irma f. Baumann (død 1940); gift (10. Okt. 1930) m. Nina H., f. 1904 i Odense, Datter af Købmand A Chr. Ulsted (død 1920) og Hustru Jenny f. Jensen.

Helk___________________

Student (Odense Katedralskole) 1923; Premierløjtnant i Fodfolket 1927; gen-nemgaaet Officersskolens Specialklasses geodætiske Kursus 1930-32; Kaptajn-løjtnant 1934, Kaptajn 1939; uddannet i den engelske Hærs Special Forces 1944; engelsk midlertidig Captain 1945; Oberst­løjtnant i Fodfolket 1949.

Deltaget i Opmaalingsekspeditioner til Grønland 1935, 1936 og 1938; Leder af Flyvefotoekspeditioner til Grønland 1947 og 1948.

Udenl. Ordener : Stb.B.E.5.; Stb F.& G.St.; Stb.Kr.M.; Stb. 1939-45 Si.

Adresse:   Østerbrog. 78,  Kbhvn. Ø.

HELKETT Carl Kontorchef, E. DM.; f. 18. Marts 1881 i Kbhvn.; Søn af Hotel­forpagter C  L   Helkett   (død  1920)   og Hustru Inger f. Jensen; ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1899; cand. jur. 1906; kst. Undernotar i Kbhvn. s. A.; Assistent i Finansmini­steriet 1908; Fuldmægtig ved Landsover-skatteraadet 1919, Kontorchef 1923; Kon­torchef ved Landsskatteretten 1938- Læ­rer i Skatteteknik ved Handelshøj­skolen fra 1931, Lektor smstds fra 1942. Har udgivet forskellige Haandbøger vedr. Opgørelse af skattepligtig Ind­komst og Formue.

Adresse: Puggaardsg. 11, Kbhvn. V.

HELLBERG   Sigvald   Typograf;   f.   20.

Aug. 1890 i Kbhvn.; gift (9. April 1915)

m.  Gerda  H.  f.  Sørensen,  f.  21.   Maj

1893 i  Næstved.

Udlært som Typograf i Næstved 1909; arbejdet og rejst i England og en Ræk­ke Lande paa Kontinentet 1911-1J; der­efter arbejdet som Typograf i KbhvH. Medlem af Forretningsudvalget for Socialdemokratisk Ungdomsforbund 1914 -19; Redaktør af dets Blad Fremad 1917-19; Medlem al Venstresocialistisk Partis (senere Kommunistisk Partis) Hovedledelse 1920-26; genindtraadt i So­cialdemokratiet 1930; Formand for Park­kvarterets Boligforening fra 1923, for Dansk Typograf-Forbunds Kbhvns Af­deling 1928-45 og Medlem af Forbundets Hovedbestyrelse 1926-45, .Kresrnedlem af Forbundet 1946; Medlem af Repræsen­tantskabet for Arbejdernes Fællesorga­nisations Brændselsforretning (rå 1931, af Forretningsudvalget for De samvir-. kende Fag-forbund fra 1934, af Statens Haandværker-Laaneudvalg fra 1936 og af Lærlingeraadet fra 1937; Formand for De* faglige Udvalg for Bogtryk-faget i Danmark 1937-44; raadgivende Delegeret ved Det internationale Ar-tejdsbureaus Konferencer i Genéve 1986 og 1937 og i San Francisco 1948; Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1938, dens Formand fra 1946; skandi­navisk Repræsentant i Internationale

________________________538

Typograf-Sekretariat 1939-49; Leder af Arbejderbevægelsens Informations-Cen­tral fra 1945.

AkMv Deltager i de olympiske Lege i Stockholm 1912.

Adresse : Ved Klosteret 23, Kbhvn. Ø.

HELLSSEN     Henry    Redaktør;    f.    8.

Nov. 1888 i Aabenraa; Søn af Dr. med.

Henry  Helissen   (død  1889)   og  Hustru

Margarethe     (Gretchen)    f.    Steinicke

(dåd 1941); ugift.

Medarbejder ved Jydsk Morgenblad 1909, ved Aalborg Amtstidende 1909-10, ved Riget 1910-13, ved Berlingske Ti­dende fra 1. Jan. 1913; startede B.T. 1916 og var Bladets første Redaktør 1916-17. Berldngske Tidendes udsendte Medarbejder i fire Verdensdele. Under Krigen 1914-18 Korrespondent paa alle europæiske Fronter. Deltog i Felttog mod Bolchevikerne i Karelen og Inger-manland, d'Annunzio's Togt til Fiume og Grækernes Fremstød i Lilleasien, Krigen i Abessinien (1935), Shanghaj (1937), arabiske Oprør i Palæstina (1939). Ti Gange i Amerika. Flyvning fra Cairo Ml Capetown. Karavanrejser gennem indre Mongoli (1929) og til Kham og Thibet (1937). Tre Rejser rundt om Jorden; Redaktør af Billed­bladet 1942; journalistisk Redaktør ved Berlingske Tidende og Berlingske Af­tenavis 1946.

Har iscenesat forskellige Forestillin­ger paa Teatre i Kbhvn. og Stockholm og været Medlem af Max Reinhardt's Hegie- og Direktionsstab Berlin og New York 1927-28. Har paa udenlandske Universiteter holdt Foredrag om Jour­nalistik.

Har udgivet: Amerika rejser en Hær (1918); Hollywood (1927); Foregangs-manden Ernst Heinrich Berling (1932); To Hundrede Aar. Det Berlingske Bog­trykkeri, Festskrift (1933); Jeg har moret mig dejligt (1934); Holbergs Kan­destøber i Paris (1940); Billedbogen om Berlingske (1941); Portræt af Frede Skaarup (1942); Alfred Schmidt, hans Tid og hans Tegninger (1942); De »orte Telte (1943); Harlekin og Columbine (1944).

Medlem af Journalistforbundets Be­styrelse og Næstformand (1940-45); Med­lem af Journalisternes Fællesrepræsen­tation. Medlem af Radioraadet, Pro­gramudvalget 4941-42.

Adresse: Overg. n. V. 29, Kbhvn. K.

HELMS   Poul  Lektor,  Dr.  phil., R.;  f. 7. Aug. 1884; Søn af Pastor H F Helms (død 1945) og Hustru Agathe f. Svend­sen   (død 1925);  ugift.

Student (Herlufsholm) 1902; cand. thecl. 1908; Lærer ved Bagsværd Kost­skole 1908; Studieophold i Basel og Hei-

539__________________

delberg 1910-11; Dr. phil. 1915; holdt 1916-18 Forelæsninger ved Kbhvns Uni­versitet over græsk og middelalderlig Filosofi; kst. Adjunkt ved Sorø Akade­mis Skole 1918, kgl. Udnævnelse 1919; Lektor 1928.

Har udgivet: Nyplatoniske Lærdom­me om Sjælen (Disputats, 1915); Fra Plato til Bergson (1919); Gudsbegrebet i dem græske Filosofi (1919); Den græ­ske Naturfilosofi (1926); Jesus og Nu­tiden (1927): Sofisterne, Sokrates og de ensidige sokratiske Retninger (19291 Platon (1931), Aristoteles (1933); Fra Tanke til Mystik (den græske Filosofi efter Aristoteles) (1934); flere mindre Afhandlinger om Platon, Aristoteles og Nyplatonismen; Arthur Schopenhauei (Tilskueren, 1935); Ddødelighedstroen i Religion og Filosofi (1944); Aristoteles Skrift om Sjælen, oversat m. Indledning og Noter (1949); Artikler i Kirkeleksi­kon for Norden og i Skandinavisk Re-ligionsleksikon.

Senior i Studenterforeningen og For­mand for Ny theologisk Forening 1908-09; Repræsentant for Akademiets Læ­rerkollegium l Statsskolernes Lærerfor­ening 1921-45; Medlem af Bestyrelsen for det historiske Samfund for Sorø Amt 1940; Medlem af det lokale Vej­udvalg 1945 og af Bestyrelsen for Sorø Oplæsningsforening 1946.

Adresse :   Sorø.

HELMS Tage Overlæge, Dr. med.; f. 12. Febr. 1898; Søn af Overlæge Otto Helms (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Marianne f. Meyer (ded 1938); gift 1. Gang (27 Maj 1928) m. Gudrun (Guile) H., f. 14. Nov. 1905, ded 1939, Datter af Købmand Chr. Boas (se den­ne) ; 2. Gang (17. Maj 1941) m. Læge Hanna H., f. 3 Jan. 1913, Datter af Lærer D Dirks og Hustru Elisabeth f. Kornhardt. .

Student (Herlufsholm) 1917; med. Eks. 1927; Reservelæge ved Faaborg Sygehus 1928-30; videnskabelig Assistent ved Fin-senlaboratoriet 1930-32; Reservelæge ved Finseninstitutets med. Afd. 1932-33; 2. Reservelæge ved Øresundshosp. 1933-35; Reservelæge ved Vejlefjord Sanatorium 1935-36; Dr. med. 1935; Speoialistaner-kendelse (Lungetuberkulose) 1935; Over­læge ved Nakkebølle Fjord Sanatorium fra 1936; Leder af Tuberkulosestationer-ne i Svendborg Amt fra 1938.

Sekretær i Tuberkuloselægeselskabet 1934-35; Sekretær i Danske Tuber­kuloselægers Organisation 1946 og Med­lem af Tuberkuloselægernes § 14-Ud-valg 1946; Næstformand i Repræsen­tantskabet for Sydfyns Discontobank.

Har skrevet; Universelle Kulbuelysba-des Indvirkning paa eksperimentel Mar-

___________________Hels

sviiietuberkulose   (Disputats)   og   flere mindre Afhandlinger.

Adresse: Nakkebølle Fjord Sanato­rium pr. Faaborg.

HELSTED   Eivind Højesteretssagfører; f. 22. Maj 1901 paa Frdbg.; Søn af Kontorchef i Privatbanken Frantz Hel­sted (død 1925) og Hustru Augusta f. Funck (død 1947); gift (22. Jan. 1926) m. Lilian H., t. 3. Nov. 1903 i Kbhvn., Datter af Oberstløitnant Frits Dreyer (død 1949) og Hustru Gerda f. Frimodt.

Student (Metropolitanskolen) 1919; cand. jur. 1925; Sekretær i Landaover-skatteraadet 1925-34; Landsretssagfører 1928; Højesteretssagfører 1945; Direktør i Akts. F L Smidth & Co. 1948.

SokretiPr for Dansk Tonekunstner Forening 1934-49 og for Musikraadet 1935-49; Forretningsfører for Frilufte-teatret i Dyrehaven fra 1942; Formand i Bestyrelsen for Akts. Dansk Cement Central; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Aalborg Portland-Cement-Fabrik, for Akts. L E Bruun Export, for Akts. Skin-kekogeriet Royal, for Akts. Holger Pe­tersen og forskellige andre Handelssel­skaber; Medlem af Udvalget af 1937 ung. Engageringsforholdene for Personer, der søger Erhverv ved Optræden og af Ud­valget af 1943 ang. en Landsdelsorkester-ordning; Medlem af Statsradiofoniens Programudvalg fra 1946; Formand for Den konservative Klub fra 1947.

Sommerbolig : N-Strandv. 55 A, Rung­sted Kyst.

HELSTED   Kai Overlæge; f. 31. Dec. 1891 paa Erdbg.; Søn af Kontorchef i Privatbanken Frantz Helsted (død 1925) og Hustru Augusta f. Funck (død 1947); gift 1. Gang (8. Maj 1915) m. Helvig H., f. 14. Jan. 1894 paa Frdbg., død 1940, Datter af Direktør og Gods­ejer Jens Schouboe (død 1938) og Hu­stru Dagmar f. Heskier; 2. Gang (8. Nov. 1941) m. Lis H„ f. 19. Juli 1915 i Frederikshavn. Datter af Manufak­turhandler Georg Kralund (død 1927) og Hustru Helga f. Rikard-Peterscn (død 1935).

Student (Metropolitanskolen) 1910; med. Eks. 1917; Uddannelse paa for­skellige Hospitaler i Kbhvn. 1917-21; prakt. Læge i Rønne 1921-36; Læge ved Bornholms Tuberkuloseanstalt 1921-36 og ved Bornholms Amts Tuberkulose-station 1929-36; fast Sessionslæge i 6. Udskrivningskreds 1926-36: kommunal Skolelæge i Rønne 1933-36; Overlæge ved Tuberkulosehospitalet i Hjørring o£ Tuberkulosestationerne i Hjørring Amt 1936.

Formand for Kredsbestyrelsen for Bornholm for Nationalforeningen til Tu­berkulosens Bekæmpelse 1925-36, Medlem af Kredsbestyrelsen for Hjørring Amt

Hels____________________

1936, Formand 1946; Medlem af Fri-hedsraadets Lokalkomite for Hjørring 1945.

Adresse: Springvandspl. l, Hjørring.

HELSTED Thomas Johan Oberstløjt­nant, Overvejinspektør, K". DM. HTH. p.p.; f. 14. Juni 1877 i Viborg; Søn af Skomagermester Helsted (død 1913) og Hustru Jensine f. Jessen (død 1923); gift (3. Nov. 1906) m. Emilie H., f. 4. Maj 1881, Datter af Snedkermester Nils-son, (død 1931) og Hustrn Christine f. Helsted (død 1926).

Student (Viborg); Sekondløjtnant i Fodfolket 1898; Premierløjtnant i Inge­niørerne 1900; Kaptajn 1914; Stabschef hos Ingeniørgeneralen 1922-29; Oberst­løjtnant 1929; uden (or Nr. i Ingeniø­rarne 1934; Afsked fra Hæren 1937; kst OvOTvejinspektør 1934; Overvej inspektør 1937.

Lærer i Vej- og Vandbygning paa Hærens Officersskole 1914-32; Assistent i Vejbygning ved Polyteknisk Lærean­stalt 1919-31; Censor i Vejbygning ved samme 1935; assisteret Komitéen for Erhvervelsen af Dybbøl-Skanserne med Indretningen af Nationalparken paa Dybbøl 1922-25; Formand for Ve j komi­teen; Formand for Nordisk Vejteknisk Forbund 1937-47.

Uden!. Ordener: N.O.N.3.; N.St.O.22.; S.V.2".

Adresse : Breds. 47, Kbhvn. K.

HELTBERG Svend Landsretssagfører; f. 21. Juni 1903; Søn af Gaardejer Anders Heltberg (død 1942) og Hustru Elisa­beth f. Mikkelsen (død 1920); gift (1931) m. Sigrid H., f. 16. Febr. 1907 i Hellerup, Datter af Dr. phil. Nicolaj Hartz (død 1937, »e Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Anna f. Berg.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1922; Journalist; cand. jur. 1931; Dommer­fuldmægtig 1931-35; Landsretssagfører 1938; juridisk Medarbejder ved Politi-ken fra 1932: Medredaktør af Sagfø-rerbladet 193&-48; Medhjælper hos Stats­advokaterne i Landsforræderi- og Vær-nemagwrsager m. m.

Medstifter af og Formand for Folke­børnehaven i Nørre Søgade; Medlem af den af Justitsministeriet i 1936 nedsatte Sagtørerkommiesion; Medstifter af og Medlejn af Bestyrelsen for Foreningen for ung dansk Kunst 1942; Medlem uf Styrelsen for Dansk Forening til Nor­disk Sprogrøgt 1945, af Bestyrelsen for den SociaJ-Liberale Club 1943 og af JonrnaJilstiforbiffldets Repræsentantskab 1946.

Adresse .• Kollegier. 29, Charlottenlund

HELWEG   Halvdan   Sognepræst;   f. 25.

Febr. 1884 i Neenah, Wisconsin, U.S.A.:

Søn   af   Sognepræst   Th.   Helweg   (død

1917, se Kraks Blaa Bog i 1916) og Hu-

_______________________540

stru Cathrine f. Petersen (død 1930); gift (23. Aug. 1910) m. Ellen Margrethe H., f. 4. Marts 1887 i Kbhvn., Datter af Forlagsboghandler Eiler H Hagerup (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Elisabeth f. Poulsen (død 1936). Student (Borgerdydskoten, Helgo-landsg.); cand. bheol. 1909; Præst i Den danske Kirke i Amerika i West Denmark, Wis. 1909-12; Forstander for Danebod Højskole i Tyler 1912-14; Sognepræst i Jørnved 1914-1B, i Ousted ved Lejre 1918-24; Valgmenighedspræst sammesteds 1924-27; ansat i Hagerups Forlag 1927-33; Sognepræst ved Hel-ligaands Kirke i Kbhvn. 1933.

Har skrevet.- Verdens Herlighed (1916); Valgmenigheden (1925); Kirken paa March (1935); Et enigt Finland (1939); I Kamp og Arbejde (1940).

Udenl. Orden : Fi.H.R.3'.

Adresse: G-othersg. 139, Kbhvn. K.

HELWEG Hjalmar Overlæge, Professor, Dr. med.; f. 11. Febr. 1886 i Neenah, Wisconsin; Sen afl Sognepræst Th. Hel­veg (ded 1917, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Cathrine f. Petersen (deri 1930); gift (28. Jan. 1914) m. Gudrun H., f. 16. Aug. 1887 i Nykjøbing M., Datter af Fiskerikontroler F P S Bed­sted (død 1924) og Hustru f. Bendix (død 1911).

Student (BorgerdydskolenHelgolandsg.) 1904; med. Eks. 1911; Reservelæge ved St. Hans Hospital 1913-15; Universite­teta Gnldmed. 1914; Reservelæge ved Sindssygehospitalet ved Nykøbing S. 1915-17, atter ved St. Hans Hospital 1917-19; Overlæge ved Oringe Sinds-Bygehospital 1919; Dr. med. h. c. 1929; Professor i Psykiatri ved Kbhvns Uni­versitet og Overlæge ved Rigshospita-tete psykiatriske Afdeling 1937.

Medlem af Retslægeraadet 1935, Næst­formand i Raadet 1937; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen Broen fra 1921, at Fængselsnævnet fra 1933 og af Be­styrelsen for Dansk Kriminalistforening fra 1937; Præsident for Medicinsk Sel­skab i Kbhvn. 1940-41: Formand for Rigshospitalets Lægeraad fra 1942.

Har udgivet: Sindssygevæsenets Ud­vikling i Danmark (1915); De sindssv-ges Paradis (1917); NFS Grundtvigs Sindssygdom (1918): H C Andersen, en psykiatrisk Studie C1927); Om Sjælesorg (1932); Søren Kierkegaard, en psykia-.trisk-psykologisk Studie (1934); Om Mennesketyper (1935); Sjælelige Meka­nismer (1937); Den retslige Psykiatri i kort Omrids (1939).

Adresse : Fred. d. 5. V. 11, Kbhvn. Ø.

HELWEG   Johannes   Dr.   med.;   t.   K.

Maj 1881 i Hornborg ved Horsens; Søn

af   Valgmenighedspræst    Axel    Helweg

541_______________________

(d«d 1914) og Hustru Talitha f. Sj>ur (død 1937); gift (27. Jan. 1923) m. Grete H., (. 3. Marts d Kbhvn., Datter af Lærer Laurids Manniche (død 1938) og Hustru Christine f. Manniche (død 1935).

Student (Schneekloths Skole) 1900: med. Eks. 1910; Chef for Rigshospita­lets Bade- og Massageklinik fra 1916; Dr. med. (Ischias) 1920.

Har udgivet: Oversættelse fra Latin af Domenico Cotugno: Betragtninger over Ischias nervosa (1919); Ischias, en klinisk Studie (Disputats 1920); Ischias (1923 monografi); Sciatica or myopathia e labore of the posteirior region of the leg (1925); Om Funktionsinyopathien som Smerteaarsag og denne Lidelses fy­siurgiske Behandling (1934).

Adresse : Svanevænget 32, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Ravnebjerg, Tibirke Bakker pr. Tisvildeleje.

HELWEG-LARSEN Albert Overrets­sagfører, R.DM.p.p.; f. 16. April 1876 i Kbhvn.; Søn af Overretssagfører II F Helweg-Larsen (ded 1917. se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru f. Riise (død 19151: gift (22. Marts 1902) m. Berta Amalie H-L.- f. 5. Maj 1881 i Kbhvn.. Datter af Sekretær J B Meincke (dsid 1902) og Hustru Clara f. Lorentzen (dod 1925).

Student (Mariboes Skole) 1894; cand. jur. 1900; Overretssagfører 1903.

Formand for Forretningsudvalget l Borgervennen af 1788 1909-24, Decisor fra 1944; Medlem af Bestyrelsen for Lindevangshjemmet 1913-46: Medlem af Bestyrelsen for Skoleforeningen af 28. Jan. 1866; Formand for Bestyrelsen for Kbhvns Sygehjem, for Ole Thorups Stiftelse og Legat samt for Kancelli raadinde Louise Thorupe Legat; For­mand for Bestyrelsen for Akts. Schouw & Oo. fra 1916, for Akts. Jylland.« Papir-Værk og for Akts. Nordjyllands Papirposrfabrik; Farmand for Direk­tionen for Akts. Kbhvns Hippodrom fra 1916 og for Bestyrelsen for Akts. Nor­diske Metalvarefabrikker 1925-34; For­mand for Akts. C Mayland fra 1911; Medlem af Aktionærraadet i Akts. Ka­strup Glasværk fra 1916 og af Besty­relsen for Aktieselskaberne N F Lar­sen & Sønucra Handskefabrik, Fisket * Nielsen, Helteeens Enke Æ V Lud-vjgseui og Aktiebolaget Vestgota Gas-vork; Medlem af Repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring; Formand i Bestyrelsen for alm. dansk Vare- og Industrilotteri.

Udenl.  Orden :  S.V.31.

Adresse:   V-Voldg.  12,   Kbhvn.   K.

HELWEG-LARSEN    Niels    Forlagsbog­handler; f. 4. Dec. 1911 i Kbhvn.;  Søn af Overretssagfører Albert Helweg- Lar-

__________________Hema

sen (se denne); gift (5. Sept. 1939) m. Grete H-L., f. 19. Nov. 1914, Datter af Magister Gunnar Fabritius Nørregaard (død 1948, se Kraks Blaa Bog 1948) og Hustru Eva f. Anker.

Student (Metropolitanskolen) 1929; cand. phil. 1930; i Lære hos G E C Gad, Kbhvn. 1930-33; Uddannelse i Zflrich og London 1933-34; ansat hos Andr. Fred. Høst & Søn, Kbhvn. 1935-37; Eneinde­haver af V Thaning & Appels Bf tf., Kbhvn. 1937-41; Medindehaver af dette Firma siden dets Udvidelse med .Tha­ning & Appels Forlag i 1941.

Medlem af 'Repræsentantskabet for Ben danske Forlæggerforening 1947-48.

Adresse: C N Petersens V. 8, Kbhvn. F.

HELWEG-LARSEN  Povl Provst, B.p.p.• f. 2. Juli 1877 i Vedbæk; Søn af Stifts­provst Vilhelm Helweg-Larsen (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Thyra f. Lorentzen (død 1906); gift (17. Maj 1904) m. Astrid H-L., f. 25. Nov. 1877 i Thisted, Datter af Stifts-fysikus, Dr. med. P W Heiberg (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hu­stru Minna f. Bonne (død 1926).

Student (.Kolding) 1895; cand. theol. 1902; Sekretær i K.F.U.M. 1903; Rejse­sekretær for den vestindiske Kirkesag 1906; ordineret Medhjælper ved Filips Kirke, Kbhvn. 1907; Sognepræst i Chri­stiansted (St. Croix) 1910-19; Provst for Dansk Vestindien 1916; Hejse til U.S.A- i Anledning af den dansk-vest­indiske lutherske Kirkes Optagelse i United Lutheran Church 1917; Sogne­præst ved Timotheus Kirke, Kbhvn. 1920-24; Sekretær for Kirkefondets Hiælpeindsamling 1923 ob for Dot kbhvnske Kirkefond 1927-33; Sognepræst ved Christianskirken i Kbhvn. 1932-47; Provst for Kbhvns Søndre Provsti 1943-47; Kirkelig Redaktør af Kristeligt Dagblad 1938-41.

Medlem af Udvalget for den island­ske Kirkesag og af Repraseutantskabel for Det kbhvnske Kirkefond: Formand i Bestyrelsen for Foreningen Menig­hedssangen 1941.

Litterære Arbejder.: Den vestindiske Krise (1916) • Ved Skillevejen (1920); Kbhvns Kirkcsag (1923) og andre Pje­cer om vestindisKe Spørgsmaal og Kbhvns Kirkesag; Forsvarlig Konfir­mandforberedelse (1938); Medudgiver af Annekset, en Monighedssangbog (1935); Kirkesynet (i Den Danske Kirke og vor Slægt, 1943).

Udenl. Orden : Fi.H.R.31.

Adresse:   Svinget  3,   Kbhvn.   S.

HEMAN   Carl   Underdirektør,  R.;   f.  26. Marts  1883 i Odense;  Søn  af Snedker­mester N P Hansen (død 1889)  og Hu-

Hema___________________

stru Anna f. Jensen (død 1938); gift (26. Okt. 1912) m. Carla H., f. 29. Aug. 1891 paa Frdbg., Datter af Rodemester Carl Møller (død 1927) og Hustru Sofie f. Møller (død 1909).

Paa Hærens Elevskole 1897-1900; As­sistent i Frdbg. Kommune 1907, Fuld­mægtig 1920, Ekspeditionssekretær 1927, Kontorchef 1931, Underdirektør for Frdbg. Kommunes Kasse- og Regn­skabsvæsen og Hospitalsvæsen 1939.

Formand for Bestyrelsen for Ensom­me Gamles Værn; Medlem af Besty­relsen for Bakkehuset, Dansk Littera­turforening samt for Foreningen Helse-hjem; Kasserer i Komitéen for Frdbg. Skolebespisning.

Adresse: N-Fasanv. 51, Kbhvn. F.

HEMMINGSEN Christian Oberstløjt­nant, R.DM.HTH.p.p.; f. 18. Dec. 1890 i Daastrup; Søn af Skovfoged Christian Hemmingsen (død 1935) og Hustru Sophie f. Blum (død 1925); gift (2. Okt. 1923) m. Jenny H., f. 14. Juli 1889 i Herlev: Datter af Inkassator Arnold Hansen (død 1929) og Hustru Christine f. Jensen.

Udgaaet fra Roskilde Katedralskole 1908; Sekondløjtnant 1915; Premierløjt­nant 1917; Kaptajn 1931; Oberstløjtnant og Chef for 18. Bataillon 1941-45; Chef for Hærens Gymnastikskole 1946.

Lærer ved Gymnastikskolen 1921-27 og 1931-36- Tjenesterejse til Norge 1921 og til Czekoelovakiet 1926; Lærer ved Of­ficereskolen 1926-27 og 1932-36.

Formand for Dansk Gymnastik-For­bunds Øvelsesudivalg 1928-40; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Gymnastik-Forbund 1935-40.

Udenl.   Orden :  C.H.L.5.

Adresse: Byvangs Allé 3, Kbhvn. Ø.

HEMPEL Preben Vicedirektør, Civil­ingeniør, E.DM.p.p.; f. 15. Marts 1884 i Kbhvn.; Søn af Generallæge Johan Hemipel (død 1911. se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Julie f. HøegtnGuld-berg (død 1925): gift (18. Aug. 1912) m. Julie Lucie H., t. 12. Juni 1889 i Aarhus, Datter af Overretssagfører Ju­lius Høegh-<Guldberg (død 1907) og Hu­stru Johanne f. Burmeister (død 1930).

Student (Slomanns Skole) 1902; cand. phil. 1903; cand. polyt. (Elektrofag.) 1909; Ingeniør ved Teknologisk Iflsti-tut s. A.; Afdelingsingeniør smstds 1911; tillige Sekretær i Institutets Be­styrelse 1912: Leder af Skoleafdelingen fra 1929- Vicedirektør for Institutet 1942.

Socialministeriets Tilsynsførende med Haandværksoplæringen paa Ungdoms­hjemmene fra 1919: Medlem af Besty­relsen for en Række Fagskoler samt Arbejdsteknisk Skole; Oensor i Motor-

________________________542^

og Maskinisere ved Den, kgl. Veterinær-ag Landbohøjskole og 'har undervist landbrugsstuderende i Elektoomotorlære smskte fra 1919; Medlem af Bestyrel­sen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre Æra 1923 og af sammes For­retningsudvalg fra 1942.

'Har skrevet Afsnit om Elektromo­torlære og Elektricitet i forskellige Lærebøger og i Landbrugets Ordbog samt om Teknologisk Institut i Salmon-sens Konversationsleksikon m. m.

Udenl. Orden : S.V. 3'.

Adresse:   Blanco  Lunos  Allé   l, Kbhvn.  V.

HEMPEL S C f h. Distriktschef, Civilin­geniør, R.; f. 27. Febr. 1879 i Hammel; Søn af Apoteker, Assessor pharm. Pre­ben Hempel (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru Hulda f. Jesper­sen (død 1928); gift (17. Juni 1914) m. Ingeborg H., i. 29. Sept. 1892 i Skanderup, Datter af Proprietær og Missionær E H 'F Knipschildt (død 1925) og Hustru Marie f. Eyers (død 1930).

Ansat i Akts. Berliner Anhaltische Maschinenbau og i Akts. Benrather Maschinenbau 1904-06, i Akts. Titan 1907-09 og i Akts. Forenede sydjydske Telefonselskaber 1909, Direktør 1913-22: ansat i Jydsk Telefon Akts. som Chef for dettes sydlige Distrikt 1922-49.

Medlem af Arbejdsgiverforeningens Repræsentantskab 1920 og af Luftmel-detjenestens Hovedbestyrelse 1936-48; Medlem af Dansk Ingeniørforening.

Adresse: Villa Hjemstavn, Dyrehavev. 103, Kolding.

HEMPEL-JØRGENSEN Frederik Kom­mandørkaptajn R.DM., HTS.p.p.; f. 8. Sept. 1895 i Kbhvn.: Søn af Kaptajn Eigil Jørgensen (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Sophie f. Hempel (død 1939); gift (16. Marts 1919) m. Anna Elisabeth H-J., f. 19. Dec. 1895 i Kbhvn., Datter af Proprie­tær, Sagfører Harald Schultz (død 1914) og Hustru Anna f. Teisen (død 1896).

Student (Odense) 1913; Sekondløjtnant 1917; Premierløjtnant 1918; Kaptajnløjt­nant 1924; Orlogskaptajn 1935-, Chef for Marineministeriets Admiralitetskontor 1935-42; Kommandørkaptajn 1939: Skole­officer og Lærer ved Kadetskolen 1923-26; Adjutant hos Forsvarsministeren og til Tjeneste i Marineministeriet 1926-35, tillige i Marinestaben 1932-35; Lærer i F-olkeret paa Søofficersskolen fra 1936 og paa Søværnets Flyveskole fra 1937: Chef for Skoledelingen for Søkadetter i Reserven 1942-43 og for Inspektions-skibet Hvidbjørnen som Skoleskib for Søkadetter 1943; Chef for Bornholmske Marinedistrikt Sommeren 1945, for Sø­værnets Kaserne fra 1945.

543________________________

Sekretær l Kommissionen af 1925 ved­rørende det danske Redningsvæsen; Med­lem af den militære Telegraf- og Tele­fonkommission 1927-35, af Marinens Bib­lioteks Bogudvalg 1926^2. af Bestyrel­sen for Søofficersforenineen 1934-45 og at Bestyrelsen for Aikts. Aage Hempel-Jørgensen, Ejby, Fyn; Marineministe­riets Delegerede i Bestyrelsen for Søfar­tens Bibliotek 1939-42; Formand for Christiansø Museets Direktion 1940-42.

Udenl. Ordener: N.O.N.4.; Po.P.R.4.; S.Kr.3.; S.Sv.3'.

Adresse: Henrik Hertz V. 15, Char-lottenlund.

HENCKEL Aage Direktør, R.p.p.; f. 10. Dec. 1876 i Skive; Søn af Tobaksfabri-kant Julius Henckel (død 1901) og Hu­stru Theodora f. Barder (død 1910); gift (20. Sept. 1926) m. Elna H., f. 9. Juni 1896 i Hildesheim, Datter af Vogn­fabrikant Johann Utermohle (død 1919) og Hustru Andrea f. Schulz.

Uddannelse paa Handelsskole i Lon­don, paa Kontor i Paris i 2 Aar og i Hamburg i 4 Aar; Korrespondent og Chef for Eksportafdelingen i Akts. H E Gosch & Oo., Kbhvn. 1908-16; kommer­ciel Direktør i Dansk Industri Syndikat 1917, Enedirektør 1946.

Udenl. Ordener: Bulg.C.F.3.; Fi.Fr.3.; Fi.L.2'.

Adresse: Gersonsv. 17, Hellerup.

Sommerbolig: Asserbo.

HENDIL    Leif B Redaktør, R., M.T. Kha.p.p.; f. 7. Dec. 1898 i Skive; Søn af Postkontrolør, Translatør H P V Hendil (død 1947) og Hustru Camilla f. Bøving (død 1898); gift (10. April 1928) m. Karen H., f. 15. Juni 1908 i Kbhvn., Datter af Grosserer J L Bjør­ner og Hustru Signe f. Lyngholm. Student (Sorø) 1918) ; Medarbejder ved Aalborg Amtstidende 1918-19; rejsende Korrespondent i Udlandet 1919; Medar­bejder ved Politiken 1919-20; ved Ber-lingske Tidende 1920-22: Redaktør ved Skive Venstreblad 1922-25; Medarbejder ved Ekstrabladet fra 1925. Handelsred-aktør 1933, Chefredaktør 1948.

Medlem af Statsministeriets Komité til Modtagelse af Ententens Besættel­sestropper i Sønderjylland 1920; General­sekretær for 600 Aars Festerne i Hel­singør 1926: Medlem af Journalistfor­bundets Repræsentantskab 1930-43 t>g 1946-48 samt af Rundskuedagens Ko­mité; Styrelsesmedlem i Dansk-belgisk Fond af 1939 og i Dansk-svensk Presse-fond af 1942; Æresmedlem af Bestyrel­sen for Skive Museum • under Flygtnin­ge-Ophold i Sverige Okt. 1943-Maj 1945 Leder af den illegale Transportorgani­sation Dansk-Svensk Flygtningetjeneste, Malmø samt Korrespondent til Dagens

__________________H end

Nyheter, Stockholm og senere knyttet til Dansk Pressetjeneste smstds; Med­stifter af Dansk Hjælpetjeneste, Gpte-borg og af Øresundstjenesten, Helsing­borg 1944; Medlem af Komitéen for Fri-hedsraadets Udstilling Det kæmpende Danmark, af R.A.F.-Komitéen, af Ko­mitéen for Frankrigshjælpens Paris i København, for Den danske Flyvedag og for Frihedsfondens 4. Maj-Dag; Med­lem af Røde Kors' Propagandaudvalg og af Komitéen for Polenshjælpen, Formand for Pressens Lnftfartsmedar-bejdere og for Luftfarts-Hjælpefondet fra 1936; Medlem af Indenrigsministe­riets Tilsynsraad med Luftambulance­tjenesten; Medlem af Styrelsen og Ge­neralsekretær for Dansk Ekspeditions-fond.

Udenl. Ordener- A.F.M.3.; E.H.S.5.; F.Æ.L.5.; S.N.3.; Stb.B.E.5; S.V.31.

Adresse: Thorvaldsensv. 9, Kbhvn. V.

Sommer :   Gærdehuset, Espergærde.

HENDIL Ole Kredslæge; f. 5. Maj 1905 paa Frdbg.; Søn af Grosserer Jørgen C Hendil og Hustru Charlotte f. Da­nielsen; gift (2. Ang. 1935) m. Elly H., f. 2. Okt. 1911 i Kbhvn., Datter af Kunsthandler Axel Andreasen og Hu­stru Clara f. Tolfstrom.

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1923; Elev paa Kensington College i London 1923-24; med. Eks. 1931; Ke-servelæge i Hærens Lægekorps 1931, ved Amtssygehusene i Sønderborg, Aaben­raa og Lemvig 1931-32 og ved Vording­borg Sygehus 1932-34; prakt. i Rønne 1936-40; Reservelæge ved Psykopatan­stalterne i Herstedvester og Statsfæng­slet i Vridsløselille 1941-42; l. Reserve­læge ved Horsens Kommunehospitals med. Afd. 1942-44. Embedslægeeks. 1942; kst. Amtslæge i Tønder 1944; Kreds­læge i Kalundborg s. A. \dresse: Kystvejen 58, Kalundborg.

HENDRIKSEN    Halfdan fh. Handels­minister. Direktør; f. 12. Nov. 1881 i

Kbhvn.; Søn af Kommunelterer A Th. V Hendriksen (død 1920) og Hustru Valborg f. Colding (død 1936); gift m. Frida H., Datter af islandsk Købmand R P Riis (død 1920) og Hustru f Poulsen (død 1933).

Ansættelse i Dampskibsselsk. Thing-valla. Firmaet C K Hansen og D. F. D. S. 1897-1909, deraf fra 1906-09 Kon­torchef i D. F. D. S. og Leder af dets Island-Færø Afdeling og Islandsplad-sea; Medindehaver af Firmaet Dines Petersen & Co. fra 1910, Eneindehaver 1924-46: Formand for Bestyrelsen og Direktør for Akts. Skagen Fiske-Her­metik samt for Akts. Ørholm Værk til 1940 atter Formand for Bestyrelsen for begge Selskaber fra 1946; Minister for

H end

544

Handel, Industri og Søfart 1940-45; adm. Direktør for Carlsberg Brygge­rierne fra 1946.

Medlem af Se- og Handelsretten fra 1920;   Medlem   af   Bestyrelsen   for   Is­landsk Handelsforening i  Kbhvn. 1918-40;   Formand  for   Dansk   Princdpalfor-enings   Bestyrelse   1926-40;   Medlem   af Carlsbergfondets   Bryggeriraad   1923-40; Viceformand i Bryggeriforeningen 1946: Medlem af Industriraadet 1946; Medlem af  det  dansk-islandske Nævn   fra  1927 og Formand tor Bestyrelsen for Dansk-Islandsk   Forbundsfond  fra  1936;  Med­lem af  Fiskeriraadet 1930-40;  Formand i   Hovedbestyrelsen   for   den   konserva­tive    Vælgerforening    for    Kbhvn.    og Frdbg. 1930-45; deretter Æresmedlem af samme;    Medlem    af   Kbhvns   Havne­bestyrelse 1931-40 og af Toldraadet 1933-40;  Medlem  af  Bestyrelsen  og  Forret­ningsudvalget for Foreningen til Hjælp for grønlandske Børn: Medlem af Kom­missionen   af   1934   angaaende  Alkohol-spergsmaalet til 1940; Medlem af Rigs­retten 1936-40 og af Forfatningskommis­sionen;   Formand   for   Bestyrelsen   for Akts.   Nationaltidende  1936-40;   Medlem af  Kontrolkomitéen  og Bestyrelsen  £or Livsforsikringsselskabet         Danebro^e, Akts.  og  af  Bestyrelserne  for  Forsik-rkngsakts.   Haand   i  Haand  ng  Naui>-mal   1946  samt for   Tivoli  1947  og  for Akts.  Kastrup  Glasværk 1948;  Medlem af   Folketinget   for   Kbbjvns   7.   og   8. Kreds    (Det   konservative   Folkeparti) 1924-32, af Landstinget 1932-43 og atter af Folketinget  1943-47 og af  Landstin­get fra 1947;  Medlem  af  Partiets  Ho­vedbeat yrelse,   Formand  fra  1948;   For­mand for Landstingsgruppens Bestyrel­se 1939-40 og for Rigsdagsgruppens Be­styrelse i 1940; Medlem aif Landstinget c Præsidium    (3.    Viceformand)    1937-39; Medlem af Rigsdagens Grønlandsudvalg 1939-40 og fra 1945 og af Udvalget om Spiritus og Gær 1938-40.

Adresse : GI. Carlsberg V. 16, Kbhvn Valby.

HENDRIKSEN    Hans Professor, Dr. phil.; f. 6. Juni 1913 d TJlsted ved Aal­borg; Søn af Kontorchef Kai Hendrik-sen (så denne); gift m. Christiane Louise H., f. 4. Sept. 1918, Datter af Overtelegrafist Aaga Gaspersen og Hu­stru Nanna f. Larsen.

Student (Østre Borgerdydskole) 1932; mag. art. (Sammenlignende Sprogviden­skab) 1937; studerede vedi Leipzi« Uni­versitet 1937-38, ved Paris Universitet 1938-39 og ved Uppsala Universitet For aarssemestrene 1940 og 1941- Kbhvm Universitets Guldmedalje 1940; Univer­sitetsadjunkt ved Kbhvna Universitet 1943; Dr. phil. 1944; Professor i San

skrit jned> jåmforande indoeuropeisk språkforskndng ved Uppsala Universitet 1947.

Har offentliggjort: Untersnchungen fiber die Bedeutung des Hethitisohen fur dia Laryngaltheorie (Videnskaber­nes Selskab, Hist.-ifilol. Meddelelser, 1941); Syntax of the Infinite Verb-Forms of Pali (Disputats, 1944); A Syntoctic Bule in Pali and Ardhama-gadihii (Acta Orientalia, 1947); desuden mindre Afhandlinger.

Adresse ; Jarnbrogaitan l A, Uppsala, Sverige.

HENORIKSEN   Kai Kommitteret, K1. DM.p.p.; f. 13. Maj 1884 i Kbhvn.; Søn af Xylograf F Hendriksen (død 1938, so Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Holga Alberta, f. Paulli; gift (11. Juli 1912) med Gerda H., f. 11. Febr. 1887 i Kbhvn., Datter af Kaptajn L A C Raa-bye (død 1908) og Hustru f. Sørensen. Student (Borgerdydskolen paa Østerbro) 1902; cand. phil. 1903; Landinspektør 1907; Assistent ved Landbohøjskolen 1907-09; Studier ag Ansættelser i Nord-og Sydamerika 1909-12, praktiserende Landinspektør 1912-19; Lektor i Matri-kulsvæsen ved Landbohøjskolen 1919; Kontorchef i Landbrugsministeriet 1919-41; Boligministeriets Kommitterede i Byplansager 1941.

Topographical Adviser ved den inter­nationale Afstemningskommission i Flensborg 1920; Tilforordnet for Land-grænsen ved den internationale Grænse-afstikningskommission 1920-21; Medlem af Arbejdsudvalget for Dansk Byplanla­boratorium fra dets Stiftelse i 1921, For­mand 1928-41; Medlem af Regulerings-kommissionen for Kbhvn. 1940-46; at Reguleringskommissionerne for Rønne og Neksø 1945-46 og af Statsministeriets Udvalg for Kbhvnsegnens grønne Om-raader 1938; Formand for Boligministe­riets Samordningsudvalg for Kbhvns Vestegn 1944; Medlem af Bestyrelsen for International Federation for Housinn' and Town Planning 1923-37, Formand for Bestyrelsen 1930-35, Vicepræsident for Federationen 1926-37 og fra 1947; Æres­medlem af British Town Planning In-stitute, London.

Har skrevet: Fra Lake Soperior til Lago Titicaca (1916) samt forskellige Artikler om Opmaalings-, Matrikuls- og Udskiftningsforhold samt om Byplan­lægning.

Cdenl Ordener: Fi.H.R.2'.; N.O.N.4.; S.N.3.; S.V.2'.

Adresse: Danasv. 2, Kbhvn. V.

HENDRIKSEN Valdemar Overlæsre, Dr. med., R.; f. 31. Dec. 1893 i Bogense; Søn af Købmand Jørgen Hendriksen pi; Hustru Ane Margrethe f. Sørensen; gift (23. Maj 1924) m. Else II., f. 19. Aug.

J>45

1895 i Toluca, Mexico, Datter af Direk­tør Johannes Theofilus Rohde og Hu­stru Nicoline Janette i. Meyer.

Student (privat dimit.) 1912; med. Eks. 1919: Kandidat ved St. Hans Hospital 1919-21; Reservelæge ved „Filadelfia" 1924; Afdelingslæge ved St. Hans Hospi­tal 1927; Overlæge ved Sindssygehospi­talet i Middelfart 1932; Specialistaner-kendelse (Psykiatri) 1928); Dr. med. 1928 (Spasmophili og Epilepsi).

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen „Broen" 1932.

Adresse : Middelfart.

HENDRUP   Aage Kontorchef, R.; t. 4. Ang. 1904 paa Frdbg. ; Søn, af Over­lærer Villiam Hendrup og Hustru Her-mandine f. Munch; gift (16. Aug. 1941) m. Gudrun Nina H., f. 12. Maj 1916 i Kbhvn., Datter af Grosserer Andreas Meilvang (død 1942) og Hustru Vilhel-mine f. Meier (død 1945).

Student (Schneekloths Skole) 1923; cand. jur. 1931; Sekretær i Ministeriet for offentlige Arbejder 1931, Fuldmæg­tig 1938; tillige Sekretær ved Kbhvns Havnevæsen 1935-43 og ved Telefontil-synet 1943-45 samt Stedfortræder for Auditøren ved Statsbanerne 1943-45 ; Kon­torchef ved Kbhvns Havnevæsen 1945.

Medlem al Thyborønkommissionan af 1937 samt af forskellige Udvalg.

Adresse : Hovmarksv. 4 .Charlott!.

HENNING Gerda Tegner, Kunstvæver­ske; f 2. Marts 1691 i Kbhvn.; Datter af Grosserer H O M Heydorn (død 1314) og Hustru Addy f. Amondsen (død 1935); gift (26. Febr. 1918) m. Billed­huggeren Gerhard Henning (se denne).

Afgang fra Statens Tegnelærerknrens ; ansat paa Den kgl. Porcelainsfabrik 1910-17; tegnet og ndført Broderier 1917-28; j Samarbejde med bl. a. Arkitekt Kære Kliint og Billedhuggeren Gerhard Henning tegnet og udført Vævninger paa eget Værksted fra 1902; Leder al Kuflstindiustriimiseets Væveskole 1927-30; eget Værksted fra 1922; Leder af Knnst-haandyærkerakolene Væveafdeling paa Kumetandiustriinuseet; Værksted samme Sted; repræsenteret med Arbejder paa Det danske Kunstindnstrimusenm samt paa Kunstindustrimuseet i Gøteborg; har endvidere udført Vævninger til Thor-valdsens Museum, Ny Carlsberefondets Direktionsværelse, Kvinderegensen og Messekaaber til katholsk Kirke samt Tæppe til Aarhus Domkirke; har teg­net og vævet Tapeter og Forhæng til Byraadssalen i Ringsted Haadhus.

Tildelt Tagea  Brandts  Legat 1946.

Adresse : Lundegaardsv. 19, Hellerup.

HENNING   Gerhard   Billedhugger,   R.; 1.   27.   Maj   1880   i   Stockholm;   Søn   af Skrædder August Henning (død 1931) og

Hustru Alma t. Gothberg (død 1923); gift (26. Febr. 1918) m. Tegner, Kunst­væverske Gerda Henning (ee denne).

Malersvend; Elev af Konstnarsforbun-dets Skole i Goteborg og Stockholm; har i Aarene 1908-15 og 1920-25 uditørt Skulpturer for den kgl. Porcelains-fabrik, Kbhvn.

Medlem alf Akademiraadet 1937-38 og fra 1941, al Kungl. Academien for „de Fria Konsterna", Stockholm 1936, af Bestyrelsen for Ny Carlsberga Muse­umslegat, af Modstandsbevægelsens kunstneriske Udvalg 1945 og af den of­ficielle Komité for Udstillinger l TJd-i andet.

Thorvaldsen-Medaljen 1937; Det An-ckerske Legat 1939; Den Frie Udstil­lings Æreslegat 1943.

Værker: Liggende Pige „Danae", Staaeode Pige, kaldet Ingeborg, Mar­morrelief af to Piger og flere mindre Skulpturer '(Statens Museum for Kunst); Statuerne Moderne Pige, Sid­dende Pige og flere mindre Skulpturer (Glyptoteket); Statuerne Staaende Pige (Faaborg Stadion), Pige med Blomster (Viborg), Gaasepigen (Aalborg), Lig­gende Pigo (Grønningen, Kbhvn.), des­uden Skulpturer i danske Provins­museer; Springvandsgruppe i Malmo; Statuer og mindre Skulpturer i Stock­holm, Goteborg, Oslo og Helsingfors; Bronzeskulpturen „Kvinderov til Hest" i Galleria internationale d'arte moderne l Venezia og desuden Porcelænsskulptu-rer paa andre udenlandske Museer.

Adresse: Lundegaardsv. 19, Hellerup.

HENNING-JENSEN Erik Teaterdink-tør, H.DM.; f. 4. Aug. 1887 paa Frdbg.; Søn af Redaktør. Forfatter Henning Jensen (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru f. Selmer; gift 10. Juli 1918) m. Karen H-J., f. 19. Febr. 1899 paa Frdbg., Datter af Fabrikant Fer­dinand Hahn og Hustru Vilhelmine f. Kier?m£.

Student 1907; cand. phil. 1908; Elev af Skuespillerinde Soffy Walleen; Skue­spiller ved Dagmarteatret 1910-11, hos Odg. Stephensen 1911-12, hos Axel Ja­cobsen 1912-14. ved Odense Teater 1914-22, Sceneinstruktør fra 1920; Skuespil­ler ved Aarhus Teater 1922; Direktør for Aarhus Teater fra 1. Juli 1923.

Hovedroller: Professor Higgins i ..Pygmalion" : Advokat Behrend i „En b'allit" ; Peter Ravn i „En Spurv i Tra­nedans" ; Erasmus i „Erasmus Monta-nus" ; Harpagon i „Den Gerrige".

Adresse: Hans Broges G- 49, Aarhus.

HENNINGS   Ove  Konsul,  Grosserer-   f. 29. Maj  1894 i Odense; Søn af Konsul Christian Hennings (død 1936, se Kraks fllaa   Bog   1936)   og   Hustru   Thora   f. Jensen (død 1945); tritt.  (1923) m. Gud-

l

Henn__    ____ __________

run H., f. 21. Nov. 1903 i Kbhvn.. Dat­ter   af   Grosserer   Valdemar   Henriksen

(død 1936)  og Hustru Petrine f. Møller.

Student (Odense Katedralskole) 1912; i Lære i Ringkøbing Korn- & Foder­stofforretning til 1914; ansat i Planters Margarine Co., Ltd., London, Manche-ster, G-lasgow og Bromborougu 191548; i General Commercial Co., Ltd., New York i 1919 og i Kobe og Yokohama 1920-21; Prokurist i Firmaet Chr. Hen­nings & Co., Odense 1922, Eneindehaver af dette, Firma fra 1937; Grossererbor­gerskab 1924; Konsul tor Finland 1936.

Medlem af Bestyrelsen for Akts, O Foss' fabriker, Odense, Akts. Odense Kulforretning, Akts. Odense Teater, Akts. Grand Hotel, Odense, Akts. Re­staurant „Bryggergaarden", Odense, Akts. Dampmøllen Victoria, Odense ag Akts. J?yens Konservesfabrik, Odense; Medlem af Inspektionen og Kasserer for Lanns Stiftelse i Odense; Bevisor i Odense Handelsstandsforening; for­mand for Den fynske Handelsdagskole; Medlem af TUsynsraadet for Handels­banken i Odense og af forvaltnings-raadet for Danske KoloniaJgrossisters Centralkontor.

Udenl.   Ordener:   Fi.L.31.;  Fi.M.M.3.

Adresse:  Filosofgangen 7, Odense.

HENNINGSEN   Agnes Forfatterinde; l 18. Nov. 1868 paa Skovsbo ved Kertemin­de • Datter af Forpagter Peter Andersen ok Hus!ru Cathinca f. Malling; gift 1. Gang m. Konsul Mads Henningsen, f. 27. Juli 1862 i Fredericia, død 1929, San af KancelLiraad Henningsen og Hustru Mette f. Pagh; gift 2. Gang med For­fatteren, Kommunaldirektør Simon Koch (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935), Søn af Inspektør ved Frdbg. Assistens Kirkegaard Rudolph Koch (død 1917) og Hustru Charlotte f. Jensen (dåd 1888).

.Æresmedlem af Den danske P.E.N.Club. Litterære Arbejder: Glansbilledet (1899); Strømmen (1899); Polens Døtre (1901); De Spedalske (1903); Den Uover­vindelige (1904, Dagmarteatret 1907); Lykken (1905); Elskerinden (1906, Dag­marteatret samt i Sverrig og Norge); Den elskede Eva (1911); Hævnen (1912, Dagmarteatret); Den rige Fugl (1916, Det kgl. Teater); Den store Kærlighed (1917); Den Guderne elsker (1921); Troense (1922, Det kgl. Teater); Bar­nets Magt (1923); Den fuldendte Kvinde' (1925); Kærlighedens Aarstider (1927); Det rige Efteraar (1928); Den sidste Aften (1930); Ungdommens Fyr' ste (1933); Le kun (1935); Det rigtige Hennedt« (1938): Let Gin* paa Jorden

________________________546

(Erindringer, 1941); Letsindighedens Gave (Erindringer, 1943); Byen erobret (Erindringer, 1945); Kærlighedssynder (Erindringer, 1947).

Adresse : Engbakkev. 22, Charlottl.

HENNINGSEN Eigil Juel Overlæge. Afdelingsforstander, R.,M.T.Kha.p.p.j f. 18. Juli 1906 paa Frdbg.; Søn af Afde­lingschef Adolf Juel Henningsen og Hustru Helga Amalie f. Christensen; gift (22. Dec. 1931) m. Gunborg H., f. 10. Aug. 1906 i Halmstad i Sverige, Datter af Civilingeniør Carl Gustav Lidbeck (død 1936) og Hustru Elin f. Hult (død 1944).

Student (Metropolitanskolen) 1924; ' med. Eks. 1931; Kandidattjeneste ved forskellige Hospitaler 1931-34; Assistent ved Statens Seruminstitut 1934; Embeds-lægeeks. 1936; Bpidemdolog i Sundheds­styrelsen fra 1935; Medicinaldirektørens Stedfortræder fra 1940; Afdelingsforstan­der ved Seruminstitutet fra 1941; Over­læge i Sundhedsstyrelsen 1945; kst. Di­rektør for Dansk Røde Kors Krigshjælp Maj-Sept. 1945. Studierejser til Wien, Berlin, Prag, Zagreb og U.S.A.

Formand for Mødrehjælpsinstitutionen for Kbhvn. samt for Kbhvns og Frede­riksborg Amter; Medlem af Mødrehjæl­pens Fællesraad, af Bestyrelsen for Foreningen til Støtte for Mødre og Børn, for Dansk Røde Kors, for Dansk Luftværusforening, for Landsforeningen til Børnelammelsens Bekæmpelse og for Foreningen til Provinsbørns Ferieop­hold i Kbhvn.

Har skrevet ilere epidemiologiske Ar­bejder i inden- og udenlandske medi­cinske Tidsskrifter.

Udenl. Ordener: B.L.1I.3.; Fi.B.H.; Fi.L.2'.; F.O.S.P.; N.O.N.4.; N.St.O.J' Rum.r.K.; Sv.r.K.l.

Adresse: Markmandsg. 2, Kbhvn. S.

Sommerbolig: Vinkelv. 4, Vedbæk.

HENNINGSEN Erik Rud Byretsdom­mer; f. 21. Okt. 1903 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad, Konsul Jacob Henningsen (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru Ellen f. Albertsen (død 1911).

Student (Herlufsholm) 1922; cand. jur. 1928; Dommerfuldmægtig ved Kbhvns A m tå søndre Birk s. A.: Politiadvokat 1936; Dommer i Kbhvns. Byret 1943.

Adresse: Vesperv. 2, Hellerup.

HENNINGSEN Fritz H Anibassaderaad, R.DM.p.p.; f. 20. April 1894 paa Gjor-slev; Søn af Forpagter Alfred Hen­ningsen (død 1908) og Hustru Dorthea f. Hellmers (død 1935).

Student (Roskilde) 1912; cand. jnr. 1919; f ung. Sekretær i Udenrigsmini­steriet 1921; Konsulatssekretær i Flens­borg 1923; Vicekonsul i Sydney 1926; Sekretær i Ministeriet 19»; Le«ationa-

547___________________

sekretær og Chargé d'affalres i Beyk.ia-vik 1931; atter Sekretær l Ministeriet 1932; Legationssekretær i Paris 1935; fung. Fuldmægtig i Ministeriet 1936, ud­nævnt 1937; Legationssekretær i War­szawa 1939; atter Fuldmægtig i Mini­steriet 1940: tjenstgørende hos Central­administrationens Repræsentant i Silke borg Jan. 1944—Mai 1945; tung. Kontor­chef i Udenrigsministeriet 1945, udnævnt 1946; Ambassaderaad i London 1948.

Udenl.Ordener: Li.Vau.5. ;S.N.2'. ;TJ.*.4.

Adresse: 14, Sussex Square, London W. 2., England.

HENNINGSEN Hans Maler; f. 14 Juni 1886 i Kbhvn.; Søn af Maleren Profes­sor Prants Henningsen (død 1906) og

Hustru Thora f. Vermehren (død 1943); ugift.

Elev af Kunstakademiet: studerede i Paris 1909-10; udstillede første Gang paa Charlottenborg 1908; Eckersbergs Me dal.ie 1921.

Har væsentlig malet Portrætter, som findes dels i offentlig dels i privat Eje bl. a. af: Etatsraad C A Olesen og Hu stru (1921). Kronprins Frederik og Prins Knud (1924), Biskop Johannes Brems. Professor Valdemar Henriques (1926. Carlsberg Laboratoriet), Professor Elis Stromgren (1929, Odense Museum), Di­rektør Helge Jacobsen (1929, Frederiks­borg Museum). Kong Christian X (1932. Christiansborg), Dronning Alexandrine (1932, Christiansborg; 1938, Vallø), Stifts­provst Henry Ussing (1934). Direktør Dr. phil. Frederik Poulsen (1936, Glyp­toteket), Politidirektør I Stamm (1940, Polit'Raardeti); Professor, Dr. med. Erik Hauch (1942, Rigshospitalet); General­løjtnant Erik 'With (1945, Frederiks­borg Museum); Direktør Percy Ipsen (1945); Professor, Dr. med. Ole Chie-vitz (1945, Finseninstituttet); Over­kirurg Knud lunn (1946, Haderslev Amtssygehus); fh. Finansminister H P Hansen (1948, Den danske Købstadfor­ening) ; Overborgmester H P Sørensen (1948, Kbhvns Raadhusl; ondviderr Landskaber fra Danmark 05 Frankrig.

Adresse : Puggaardsg. 10, Kbhvn. V.

HENNINGSEN   H C fh. Ligningsdirek-tør; f. 13. Jan. 1876 i Odense; Søn af Gaardejer Henning Henningsen (dø3 1923) og Hustru Ane Kirstine f. Volds-gaard (død 1880); gift (7. Nov. 1901) m. Laura Johanne H., f. 24. Nov. 1882 i Sønder Aaby, Datter af Gaardfæster •Tens Pedersen (død 1888) og Hustru Maren f. Jørgensen (død 1889).

Ejer af Kastelgaarden ved Ørbæk 1901-08, af Højbjerggaard i Kjøng Sogn 1908-14, af en Gaard i Glams­bjerg 1911-26; Næstformand i Lands-

____________Henn

overskatteraadet 1925-38; Ligningsdirek-tør 1938-46.

Formand for Glamsbjerg og Omegns Bank 1912-25; Formand for Kjøng Sogneraad 191348; Medlem af Assens Skatteraad 1918-25. en Tid dets For­mand : Medlem af Assens Amtsraad 1916-25, af Repræsentantskabet for Fyens kommunale Telefonselskab fra 1919, til­lige af Selskabets Direktion 1922-25; Medlem af Bestyrelsen for Fællesortra-nisationen af Landkommune* med by­mæssig Bebyggelse 1915-31, dens For­mand 1919-31; Medlem af Folketin­get, valgt i Kertemindekredsen, 1918-26; Medlem af Boligkommissionen af 1918, Byggekontrol-Nævnet af 1923. Valglovskommissionen af 1923. Sociallov­givnings-Kommissionen af 1925, Indlem-melseskommissionen af 1928, vedr. Ind­lemmelse i Kolding Købstad, Indlem-melseskommissionen af 1929, vedr. Ind­lemmelse i Odense Købstad; Farmand for Kommissionen af 1931 vedr. det kommunale Forhold mellem Kbhvn. og Frdbg.; Formand for Grundtvigs Høj­skole, den Gang Lyngby, nu Frederiks­borg, fra 1951; Medlem af Udvalget af 1924 vedr. Stataskatbelovens Revision, det Raadgivende Udvalg af 1929 vedr. den sociale Lovgivnings Revision. Ud­valget af 1929 vedT. Revision af Land-kommunalloven af 1867, Landbokom-missionpn af 1932. Udvalget af 1933 vedr. Revision af Erhvervsbeskatningen. Befolkningskommissionen af 1935, af Skattekommissionen af 1937 samt af Er-hvervsskatteiidvalget: Medlem af Be­styrelsen for Akts. Kryolftselskabet Øre­sund 1939: Næstformand i TFovedsfnds-Kommissionen af 1959; Medlem af Tra­fikministeriets Vejudvalg af 1940; Næst­formand for Foreningen til Højskolens Fremme i Kbhvn. fra 1945; Formand for Udvalget af 1946 vedr. Beskatnin­gen af Brugsforeninger og andre lign. kooperative Foreninger og Selskaber; Formand for Valgmenigheden Vartov frie Menighedssamfund fra 1946; For­mand for Voldgiftsretten vedr. økono­misk Udligning m. v. mellem Kbhvn.-Kommune og Frdbg. og Gentofte Kom­muner fra 1947; Medlem af Grund-s-kyldskommissionen af 1946.

Adresse: Sehestedsv. 6, Hellerup.

HENNINGSEN   Mogens Otto Byplans chef; f. 19. Marts 1891 i Kbhvn.; Søn af Figurmaler Erik Henningsen (død 1930, se Krak? Blaa Bog 1930) og Hu­stru Mary Henriette f. de Dqmpierre de Jonquiéres (død 1926); gift (26. April 1923) m. Ragna H., f. 24. Jan. 1893 paa Frdbg., Datter af Scenein­struktør, Skuespiller, mag. art. Bmma-nuel Larsen (død 1917, se Krak« Blaa

Henn ________

Bog   1917)   ni;   Ffustru  Louise   Juliane Fanny f.  Hvilsom.

Cand. polyt. 1914- Militærtjeneste til 1916- raadg. Ingeniørvirksomhed (il 1923; indtraadt i Kbhvns Kommunes Tjeneste 1923, Afdelingsingeniør 1936, Byplanschef 1944.

Sekretær ved det af Statsministeriei under 2. Juni 1938 nedsatte Udvalp redr. Kbhvns-egnens grønne Omraader 1938-40; Medlem af Kbhvns Trafikkom mission af 1. Juli 1944: Kbhvns Kom­munes Repræsentant i det i Henhold til Byplanlov«« nedsatte Byplannævn Magistratens Repræsentant i Byplanla boratoriets Repræsentantskab.

Adresse: Goldsehmidtnv. 8, Kbhvn. P

HENNINGSEN    Poul Arkitekt, Belys ningsingeniør: f. 9. Sept. 1894 i Ordrup: Søn af Forfatterinden Agnes Henning-sen (se denne) • (rift 1. Ran? (1919) m Rise H., f. Strøybersr: 2. Gang (1943) m. Inger H., f. 24. Juli 1904. Datter af Overlæge H C Andersen, Odense, og Hustru f. Hansted.

Journalist ved Politiken; ansvars­havende Bedaktør af Kritisk Revy 1926-29; har opfundet P H Lampen; Medarbejder ved Information.

Har hygget Villaer, Beboelseshuse o£ Fabrikker ns siden 1941 forskellige Ar­bejder i Tivoli. j

Medarheirter ved en Hække Revyer os Forestillinger paa khhvnske Teatrp siden 1929.

Adresse : Kokkedal. • HENNINGSEN Poul Oberstløjtnant Kammerjunker, R.DM., Chr.XM.T.. HTH. p.p.« f. 9. Sept. paa Gjorslev Søn af Forpagter Alfred Henninfrser (død 1908) og Hustru Dorthea f. Hel! mers (død 1935)- gift (7. Maj 1930) m Ebba Elisabeth H., f. 8. Febr. 1904 i Kbhvn.. Datter af Fabrikant Ludvic-Friis (død 1932) og Hustru Ha, f. Ked­ler (død 1939).

Student (Roskilde) 1916: 'Premierløjt­nant ved U. Bataillon 1920-23; ved LiTgarden 1923-35: Kaptajnløitnant 1932 Kaptajn ved 2. Bataillon i Tønder 1935 36; ved Livgarden 193642; Adiutan? hos Kong Christian X 1942-45; Obers; løjtnant og Chef for 6. Bataillon 1945: Chef for 3. Livgardebataillon 1949.

TJdenl. Ordener: B.K.5.; S.Sv.31.

Adresse: Jægersborg Kaserne, Jægers­borg Allé 150. Gentofte.

HENNINGSEN Sven Universitetslektor, Dr. phil.: f. 2. Febr. 1910 i Stubbe­købing: Søn af BlikkensIagermester'An-dreas Henningsen (død 1935) og Hustru Christine f. Jørgensen; gift (2. April 1947) m. Loyce H., f. 16. Okt. 1910 i Hollis, Oklahoma, U. S. A., Datter af Sheriff Pleas M Porter, Sherman, Texas,

_ ______   _ _______ 548

TI. 8. A. og Hustru Ethel f. Elliott (død 1S39).

I Boghandlerlære 1925-29; Student 1930; mag. art. 1937; Dr. phil. 1944; Assistent ved Institntet for Historie og Samfundsøkonomi 1932-36. Medarbejder fra 1938, Leder af den historiske Afde­ling fra 1945 og tillige Institutets Sek­retær fra 1947; Redaktør af „Økonomi og Politik" fra 1946: Docent ved Gote-borgs Hoptskola 1944-46: Undervisnings­assistent 1940-43 og fra 1943 Lektor i moderne Historie og Samfundskundskab ved Kbhvns Universitet; Professor i In­ternational Relations ved University of Minnesota 1948-49; Sekretær ved den par lamentariske Kommission 1947.

Medlem af Styrelsen for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi fra 1943; Næstformand for Dansk Samraad for Forenede Nationer fra 1947.

Litterære Arbejder: Den polske Kor­ridor og Danzig (1936); Det fjerne Østen og Magternes Kamp (1941); Stu­dier over den økonomiske Liberalismes Gennembrud i Danmark. Landhaand-værket (Disputats, 1944); Verdenspolitik i Kort og Tekst (1946) • Den moderne Storby (Perioden 1870-1945 t København fra boplads til storby, 1948); Medarbej­der ved Gyldendals nve Verdenshistorie (Udenrigspnlitiken 1830-1890) (1936) og ved Leksika m. m.: udenrigspolitisk Medarbejder ved Statsradiofonien fra 1945.

Adresse: Rebekkav. 18, Hellerup.

HENRICHSEN Carsten L Lektor; f. 18. Aug. 1897 i Kbhvn.; Søn af Kunst­maler, Tegnelærer Aksel Thorsten Hen-richsen (død 1942) og Hustru Christia­ne f. Sommer (død 1946); ngift.

Student (Østre Borgerdydskole) 1915 cand. mag. 1923; Timelærer ved Svan-holm Gymnasium 1924-26; Adjunkt ved Sortedam Gymnasium 1926. Lektor smstds. 1940; tillige Sekretær ved det filosofiske Fakultet ved Kbhvns TJniv. 1936-41; Assistent i Folkeuniversitets-udvalget 1925-44. Sekretær 1944-49; Se­kretær i Folkeuniversitetsforeningen i Kbhvn. 1925-44.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Ma­gisterforening 1937-48. Kasserer 1941-48

Har skrevet: Folkeunivfrsitetsvirk-somheden 1924-48 (1948); Medredaktør af Magister-Stat (1926) og Magister-Stat (1945): Redaktør af Supplement til Ma­gister-Stat (1933); har oversat: Adam af Bremen (1930): Medudgiver af Bille­der til Oldtidens Historie «og Kultur (1936).

Adresse: Holsteinsg. 20, Kbhvn. Ø.

HENRICHSEN   Johan  fh   Overlæge; f.

20. April 1877 i Skive: Snn af Købmand

Johan Anton Henrichsen  (død 1911)  og

Hustru Thomasine f. Walsøe (død 1935);

_549________________________

gift (21. Marts 1908) m. Mary H., f. 27. April 1880 i Kbhvn., Datter af Ho­vedkasserer. Justitsraad Vilhelm Ewald (død 1917) og Hustru Dagmar f. Jensen (-død 1916).

Student (Viborg) 1895; med. Eks. 1904; Studierejse til Hamborg og Ep-pendorf s. A.; Skibslæge paa Rejse til Vestindien, Mexico og U. S. A. s. A.; Uddannelse paa Sankt Josephs Hospital 1904-06 og paa Fødselsstiftelsen i 1906; Assistent ved Konigl. Frauenklinik i Dresden s. A.; Studierejse til Freibur/ og Wien (Kirurgi) s. A.; gentagne Stu dierejser til London, Paris, Amsterdam og Hamborg; Specialistanerkendelse i Kirurgi 1918; prakt. i Skive 190c; Syge­huslæge i Sæby ved Høng 1913; Over­læge ved Amtssygehuset i Kalundborg 1918-47.

Har skrevet forskellige Afhandlinger i danske og udenlandske Fagskrifter.

Adresse: Sorgenfri pr. Lyngby.

HENRIKSEN   C h r. L Direktør; f. 30. Okt. 1870 i Abed; gift (16. Juli 1909) m. Dagmar Johanne f. Suhr, f. 27. Marts 1886 i Vordingborg.

i Urtekræmmerlære 1883-87; ansat i Freuchens Trælasthandel 1887: Forval­ter hos Aug. Freuchen & Co. 1893; Di­rektør i Akts. af samme Navn fra 1904. Medlem af Bestyrelsen for Damp­skibsselskabet Activ 1906; startet Nak­skov Skærvefabrik 1909; Medlem af NiikskovByraadl909; Formand for For­en^ .jon af Arbejdsgivere 1911 og for Bestyrelsen for Søllested og HoHebj Cementvarefabrikker 1911; Formand for Akts. Grus t Stenforretningeu 1913; Medlem af Bestyrelsen for Den Borger­lige Forening og lor Dampskibsselaka-bet Nakskov 1915; Formand for Akts. Lollands Kontrolfoderfabrik 1917; Med­lem af Bestyrelsen for Livsforsikring f Cojnpasniet Vita og for Akts. Vestlol-lands Frøavlskompagni 1917; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Nakskov Tømmer­handel 1918, for Akts. Lollands Bank 1919, for Sammenslutningen af Arbejds­givere 1919 og af Bestyrelsen for Akts. Chr. Rasmussen & Co. 1923; Medlem at Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsud-valg for Korn- og Foderstofhandelen 1923 og af Bestyrelsen for Vestlollandf Landboforening 1924; Formand for Akts. Nakskov Dampmølle 1925. Adresse : Nakskov.

HENRIKSEN  Erik Karl Professor, Ci­vilingeniør; f. 27. Dec. 1902 i Haslev; Søn af Blikkenslagermester Rasmus Johannes Henriksen og Hustru Marie Catrine f. Nielsen; gift (28. Marts 1928) m. Tora H., f. 22. Febr. 1902, Datter af Maskinhandler Mads Georg Thora-

__________________  Henr

sen (død 1925) og Hustru Anna . Ma­thilde f. Ottzen.

Student (Roskilde) 1920; cand. phil. 1921: cand. polyt. 1926: Ansættelser og Stadier i Eng-land og Tyskland 1926-28; ansat i Akts. Frichs, Aarhus 1928-32; Docent i Mekanisk Teknologi ved Dan­marks tekniske Højskole 1932, Profes­sor 1943.

Konsulent i Luftvæmsspørgsmaal for Indenrigsministeriet og Ministeriet for offentlige Arbejder 1939-40 og for Sta­tens civile Luftværn i 1940; Leder af Dansk Lnftværnsforenings Konsulent­kontor 1939-41; Medlem af Dansk Luft-værnsforenings Landsraad fra 1937, af sammes Udvalg for Fabrikluftværn 1937-41 og af sammes Kursusudvalg 1939-42.

Medlem af Bestyrelsen for Svejse­centralen fra 1941 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1942; Medlem af Dansk Ingeniørforenings Kursns-ndvals fra 1944, af Bestyrelsen for Dansk Tekstilforskningsinstitut fra 1944 og af Gentofte Kommunalbestyrelse 1946 -48; Formand for Dansk Ingeniørfor­enings teknisk-økonomiske Arbejdsgrup­pe fra 1947; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Hellerup Klub fra 1947 og for Akts. Strandvejs Gasværket 1948-49: raadgrvende Ingeniør og Konsulenit fpr industrielle Virksomheder.

Har skrevet Artikler og Afhandlinger i inden- og udenlandske Fagblade og Arbejder til Brug for Undervisningen m. m.: Redakter af Afd. Maskintekni'k i Ingeniøren fra 1938; Medredaktør af Jern og Staal (1941); Redaktør af Ma­skiner og Værktøj (1944).

Adresse: Svanemøllev. 130, Hellerup.

HENRIKSEN J V Kontorchef, R.; f. 17. Juni 1908 i Kbhvn.; Søn af Overlærer A B Henriksen og Hustru Camilla r. Welding-h; giR (9. Maj 1936) m. Gerda H., f. 2. Sept. 1914 i Ikast, Datter af Læge Poul Sandager og Hustru Marie f. Petersen (død 1947).

Student (Schneekloths Skole) 1927; cand. jur. 1953; Sekretær i Skattede­partementet 1933, i Finansministeriet, Departementet for Told- og Forbrugs­afgifter s. A., Fuldmægtig 1943, Eks­peditionssekretær 1944, Kontorchef 1947.

Sekretær hos Generaldirektøren for Skattevæsenet 1938-47; Medarbejder ved Overakyldiraadet 1936, fra 1938 ved Sta^ tens Liigniingsdirektorat.

Formand for Toldvæseneta Eksamens-kommission fra 1947 og Lærer ved Told­væsenets Fageksaminer; Formand for Toldvæsenets Personalenævn og for Pen­sionsfonden af Ifltø; Medlem af forskel­lig« ministerielle Udvalg.

Henr___________

Udgiver af Haandbog for Toldetaten fra 1947.

Adresse: Vnnterv. 20, OharloM-enlund.

HENRIKSEN Knud Solodanser, R,; f. 28. Aug. 1906 i Kbhvn. -. Søn af fh. To­bakshandler B A Henriksen ok Hustru Lucretia t. 'Høybye; gift (10. Marts 1939) m. Bodil H., f. 22. April 1901 i Kbhivn., Datter af Maskinmester A