I

 

IBSEN Bjørn

IBSEN Even Bønecke

IBSEN Hjalmar

IDORN Gunnar

ILFELDT Arthur

ILLUM Knud

ILLUM Svend

ILVER Kjeld

INGELSSON Kaj

INGERSLEV Eric

INGERSLEV Fritz

INGERSLEV Mogens

INGERSLEV Philip

INGHOLT Harald

INGSTRUP Ole

INGVARTSEN Oluf

IPSEN Erling

IPSEN Henning

IPSEN Jannik

IPSEN Johannes

IRGENS HANSEN Svend

IRMING Mogens

IRMINGER Johan

ISHØY Holger Balslev

ISHØY Wladimir

ISLANDI Stefan

ISLEF J Chr.

IUEL H

IUEL Niels

IUEL og IUEL-BROCKDORFF

IUEL-BROCKDORFF Carl F S V

IVERSEN A J

IVERSEN Carl

IVERSEN Erik

IVERSEN Frithiof

IVERSEN Hans M

IVERSEN Kristen

IVERSEN Kurt

IVERSEN Mads

IVERSEN Mogens

IVERSEN Mogens overlæge

IVERSEN Ole

IVERSEN Peter Kristjan

IVERSEN Poul

IVERSEN Thomas Otto

IVERSEN Torben

IBSEN Bjørn professor, overlæge, dr. med., R.; f. 30/8 1915 på Frdbg.; søn af repræsentant Carl Ibsen (død 1933) og hustru Betty f. Bjørn (død 1967); gift 22/12 1961 m. oversygeplejerske Ingrid 1. f. Starklint.

Student (Øregaard gymn.) 1933; med. eks. 1940; accessit for Århus universitets prisopgave i biokemi 1944; forsk. hospitalsuddannel.se 1940-49; assistant resident in anesthesia, Massachussctts General Hospital, Boston 1949-50; dr. med. 1950; anæsthesiologisk konsulent ved rigshospitalet 1950; 1. reservelæge ved kommunehospitalet 1953, overlæge smstds ved anæsthesiologisk afd. fra 1954; professor i anæsthesiologi ved Kbhs universitet fra 1971, anæsthesiologisk konsulent ved kolonien Filadelfia og nervesanatoriet Montebello: med. konsulent ved universitetsbibliotekets 2. afd. 1948-73; instruktor ved Anesthesiology Center of Copenhagen 1950-72, censor smstds fra 1972-, censor i farmakologi ved Kbhs ufoiv. med. fakultet 1968-73; 1/2 år på Ceylon i 1956 som médical consultant u. WHO; referatredaktør ved Nordisk Medicin 1948-70; redaktør ved Acta Anaesthcsiologica Scandinavica 1957-71.

Det tjekkoslovakiske medicinske selskab 1 E Purkynê's Purkinjemedalje 1965. Corresp. member of The Association of Anaesthetist of Great Britain and Ireland 1967. Polioforcningens pris 1970. Æresmedlem af Royal College of Surgeons in Ireland 1973.

Har skrevet: Necrosis capitis femoris post fracturam colli femoris veri et fracturam pertrochantericam (disp., 1950); monografien Intensiv Schockterapi (1969). Adresse: Ø-Søgade 10.1357 Kbh K.

IBSEN Even Bønecke direktør; f. 14/9 1903 på Frdbg.; søn af direktør, civilingeniør Even Bønecke Ibsen (død 1945) og hustru Ingeborg f. Meyer (død 1969); gift 2/2 1932 m. Harriet [„ f. 5/1 1911 på Frdbg., datter af overretssagfører Axel E Lemming (død 1931, se Blå Bog 1931) og hustru Harriet f. Bramsen (død 1924).

I maskinlære hos Burmeister & Wain 1920-21; uddannet i W Langreuter's Eftf. 1921, i England og Tyskland 1926-29; direktør for W Langreuter's Eftf. A/S 1937-72, medl. af selskabets bestyrelse fra 1937, formand fra 1971. Næstformand for bestyrelsen for Landbrugsmaskin-Importo-rernes Brancheforening af 1919, 1961-63; formand for Landbrugsmaskinbranchens Fællesråd 1957-68, for dens udstillingsudvalg 1956-59; medl. af bestyrelsen for Brancheforeningen for Importørerne af Entreprenørmateriel fra 1956 (formand 1966-68), for W Langreuter's Eftf. Financierings A/S fra 1949, for A/S Forlaget Liber (formand fra 1972), for Fyens Maskinforretning A/S, Odense, for A/S Emmerik Meyer fra 1956 (formand 1958-62), for Emmerik Meyers Understøttelsesfond fra 1958 og for Emmerik Meyers Legat; medl. af statens regnskabsudvalg 1962-68. Adresse: Egernv. 8,2000 Kbh F. Sommerbolig: Nordhusv. 3220 Tisvildeleje.

IBSEN Hjalmar direktør, generalkonsul, R.; f. 19/6 1899 i Kbh; søn af afd. købmand Niels Ibsen og hustru Johanne f. Pedersen (død 1958); gift 12/9 1925 m. Karen I., f. 27/6 1903 på Frdbg., datter af Viggo Petersen og hustru f. Henriksen. Udgået fra De forenede kirkeskoler 1915; realeks. 1916; translatør i engelsk 1924; ansat hos F L Smidth & Co. A/S 1916, kontorchef 1935, prokurist 1940, afdelingschef 1942; direktør i A/S William Boas 1940-46; direktør i rederiselskabet Navitas A/S 1941-44; kommitteret i A/S Dansk Cement Central 1946, direktør smstds 1948-67. Generalkonsul for Philippinerne 1966.

Medl. af bestyrelsen for Kgl. Dansk Aeroklub 1941-60. formand 1949-60, derefter æresmedlem; medl. af bestyrelsen for Dan-Transport A/S 1939-70, formand 1948-70; formand i bestyrelsen for Fraternitas Trading & Investments A/S; medl. af bestyrelsen for Forenede Assurandører A/S. Adviser of the Filipino Association of Denmark. Adresse: Østerbrog. 52,2100 Kbh Ø. Sommerbolig: Egholt, Sandbjerg Øster, 2950 Vedbæk.

IDORN Gunnar civilingeniør, underdirektør for forskning og udvikling, dr. techn.; f. 24/1 1920 i Kbh; søn af fh. prokurist Christian Idorn og hustru Sofie f. Hansen (død 1971); gift 26/8 1945 m. Birgit I., f. 11/6 1922 på Frdbg., datter af civilingeniør Arnold Poulsen (død 1952, se Blå Bog 1952) og hustru Gertrud f. Deicke.

Student (Frederiksborg) 1938; cand. polyt. 1943; ansat i vandbygningsvæsenet, Vestjylland 1945-52, i statens byggeforskningsinstitut 1952-60; lektor i materiallære ved Danmarks ingeniørakademi, bygn. afd. 1957-61; ansat ved Betonforskningslaboratoriet Karlstrup, A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik 1960; dr. techn. 1967. Censor i geologi ved Danmarks tekniske højskole.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1965, formand i gruppe 4 1970-72; medl. af bygningsteknisk kommission u. statens teknisk-videnskabclige fond 1960-67, af

Danmarks teknisk-videnskabelige forskningsråd 1967-73. Formand for Cembureau's Concrète Research Liaison Group: medl. af the Governing Board of European Industrial Research Management Association (F.IRMA) samt fl. komiteer i ASTM og Highway Research Board (USA). Har udg.: Grundtræk af Betonteknologien; Cement (1958), Vand (1958), Kornkurver og grussammensætning (1961), Betonsammensætning (1961): Concrète on the West Coast of jutland. Part l-l I (1959-60); Studies of Disintegrated Concrète. Part l-V (1960-64); Chemical Reactions Involving Aggregates (1960); Durability of Concrète Structures in Denmark (disp., 1967); Hydration of Portland Cement Paste at High Temperature under Atmospheric Pressure (1967); Cement-Polymcr-Materials (1974) samt artikler, anmeldelser etc. Adresse:Tovesv. 14B, 2850 Nærum.

ILFELDT Arthur landsretssagfører, R.; f. 13/3 1914 i Århus; søn af folkepensionist A H llfeldt og hustru Gudrun f. Pedersen; gift 10/5 1935 m. Jytte 1.. f. 11/9 1917 i Risskov, datter af direktør N A Pedersen (død 1954. se Blå Bog 1953) og hustru Irjger f. Kampmann.

Student (Århus katedralskole) 1933; cand. jur. 1939; landsretssagf. 1943, møderet for højesteret; offentlig anklager i kriminelle sager 1944-48. i politiske sager 1945-48; medhjælper ved II jyske statsadvokatur 1948-50; offentlige og beneficerede sager 1949.

Medl. af bestyrelsen for Juridisk Forening i Århus 1949-69; formand for bestyrelsen for 4. Maj-Kollegiet i Århus 1949-72 og medl. af lokalkomiteen i Århus; medl. af ankenævnet vedr. fordeling af ydelser fra Forbundsrepublikken Tyskland (1960-65); formand for den selvejende institution Århus Teater 1952-73; kunstnerisk leder af Aarhus Scala, Biograf 1952-73; formand for Landsdelsscenernes samarbejdsudvalg 1952-74; formand for teaterrådet; medl. af teaterkommissionen af 1954-63. herunder formand for underudvalget vedr. landsdelsscenerne og udvalget for rigsteatret og medl. af diverse underudvalg. Formand for Michael Jensens Teaterlegat til 1973; medl. af teaterudvalget for »Helsingør Teater« i Den gamle By; medl. af den danske styrelse for International Theatre Institute (ITI) og af Danske Teaterlederes Fællesråd 1960-73; formand for Nordisk Teaterlederråd; medl. af Dansk Teaterunions styrelse 1965-73: medl. af orkesterkomiteen for Århus byorkester (Jydsk symfonisk orkester), af repræsentantskabet for Den jyske Opera 1953-72 og af udvalget vedr. Det kgl. Teater. Medl. af bestyrelsen for Det danske Trælastkompagni A/S. Johs. Johansens Trælasthandel A/S, Frederikshavn, Vorbecks Tømmerhandel A/S, Randers. Sønderborg Trælasthandel A/S, Sønderborg, Augustenborg Trælast- og Tømmerhandel A/S, Augustenborg, A/S Carl Rønnow (formand 1967), A/S Vesterbro Trælasthandel. Skanderborg Trælasthandel A/S, Odder Trælasthandel A/S og A/S Winther & Heide; formand for bestyrelsen for Sabro Træ og Finér A/S, J Gottlieb & Co. A/S, S S Jensen A/S og A Mogens Kristensen A/S, Holstebro. Adresse: Egelundsv. 2.8240 Risskov.

ILLUM Knud professor, dr. jur., K.p.p.; f. 23/10 1906 i Charlottenlund; søn af ingeniør, cand. polyt. Rasmus Illum (død 1923, se Blå Bog 1923) og hustru Martha f. Mynster (død 1940); gift 5/8 1930 m. Regitze I., f. 3/1 1907 i Aalborg, datter af læge Emil von Buchwald (død 1942) og hustru Aagot f. Dam (død 1963).

Student (Ordrup) 1924; cand. jur. 1929; sekretær i justitsministeriet s. å.: dr. jur. 1934; lektor i retsvidenskab ved Kbhs universitet 1935; docent i retsvidenskab ved Århus universitet 1936, professor 1942-69; universitetets rektor 1951-53; efor for studenterkollegium 8 og 9 til 1969: medredaktør af den litterære afd. af Ugeskrift for Retsvæsen 1946; medl. af den særlige klageret vedr. genoptagelse af straffesager 1956-66: medl. af Århus byråd 1954-55; formand i bestyrelsen for Ceres Bryggerierne A/S; medl. af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1954. næstformand 1971; medl. af kontrolkomitéen for Kreditforeningen af industrielle Ejendomme 1955, formand 1971.

Har foruden mindre afhandlinger skrevet: Modregning i Konkurs (disp., 1934); Forelæsninger over almindelig Formueret (1937); Den kollektive Arbejdsret (1939); Servitutter (1943); Lov og Ret (1945): Ejendomsforbehold (1946); Fast Ejenddm, Bestanddele og Tilbehør (1948); Dansk Tillidsmandsret (1949); Tinglysning (1950); Dansk Tingsret (1951-

52); Om Ejerpant og Panteprioritet (1961).

Udenl. orden: S.N.22.

Adresse: Carl Nielsens V. 5,8000 Århus C.

ILLUM Svend direktør; I". 3/1 1899 i Kbh; søn af grosserer A C Illum (død 1938. se Blå Bog 1938) og hustru Marie f. Andersen (død 1939); gift 24/11 1926 m. Edith 1.. f. 31/10 1902 i Kbh, datter af direktør Carl Jespersen (død 1956. se Blå Bog 1955) og hustru Emma f. Hansen (død 1927).

Student (H Adlers skole) 1917; i manufakturlære i Næstved; uddannelse i silkeindustrien i Frankrig 1919-21; studierejse til USA og uddannelse i amerikanske department stores bl. a. »Macy's« N.Y., »Emporium« San Francisco, »Bullock's« Los Angeles og »Marshall Field« Chicago. Begyndte i A C Illum A/S 1923, prokurist 1926, direktør 1931 -69, formand for bestyrelsen.

Adresse: lllumgaard, Sofievej 7,2950 Vedbæk.

ILVER Kjeld professor, dr. pharm., R.; f. 6/9 1919 på Frdbg.; søn af skatteinspektør Niels liver (død 1955) og hustru Olga f. Sørensen (død 1935); gift 26/10 1943 m. Ruth I., f. 30/9 1921 i Kalundborg, datter af fabrikant Carl Christensen og hustru Hansine f. Jensen (død 1971).

Student (Holte) 1938; cand. pharm. 1943; studieophold i Delft 1952; dr. pharm. 1966; ansat ved Danmarks farmaceutiske højskole 1943-45; assistent ved farmakopékommissionens laboratorium 1945-53; forstander for samme 1953-67; professor i farmaci (galenisk farmaci) ved Danmarks farmaceutiske højskole 1967; institutbestyrer ved Danmarks farmaceutiske højskoles farmacilaboratorier 1972. Medl. af farmakopékommissionen fra 1967, af det nordiske farmakopénævn fra 1967, af specialitetsnævnet fra 1967 og af det af sundhedsstyrelsen 1964-68 nedsatte udvalg vedr. med. utensilier; medl. af bestyrelsen for Danmarks farmaceutiske Selskab 1960-65; redaktør af Dansk Tidsskrift for Farmaci 1967-72 og af Archiv for Pharmaci og Chemi Scientific Edition fra 1973; formand for studienævnet ved Danmarks farmaceutiske højskole 1968-71; medl. af statens lægevidenskabelige forskningsråd 1968-72.

Har skrevet: Tabletters doseringsnøjagtighed (disp., 1966); deltaget i udarbejdelsen af bl. a. Pharmacopoea Danica 1948 og Pharmacopoea Nordica; medarbejder ved lærebog i teknisk farmaci og ved kartotek og vejledning i identitetskon-trol i apoteket; forfatter til lærebøger i almen galenisk farmaci og forfatter eller medforfatter til vidensk. afhandlinger om farmaceutiske og farmaceutisk-kcmiske emner i danske og udenl. tidsskrifter.

Tildelt H C Ørsteds rejselegat 1950, apoteker, mag. scient. Alfred Wøhlks legat 1958, Alfred Benzons legat for videnskabeligt forskningsarbejde 1958 og Danmarks farmaceutiske Selskabs guldmed. 1973. Adresse: Parsbergsv. 45,2830 Virum.

INGELSSON Kaj direktør, konsul; f. 20/5 1901 i Kbh; søn af  forvalter Carl Johan Ingelsson (død 1967) og hustru Olga f. Olesen (død 1953); gift 4/3 1924 m. Elly !.. f. i Silkeborg, datter af skotøjshandler M Borup Jensen (død 1927) og hustru Johanne f. Sørensen (død 1952).

Efter uddannelse i ind- og udland ansat i A. B. C. Hansen Comp. A/S, Kbh 1926, prokurist 1928, direktør fra 1940; æthiopisk konsul 1955. Formand for bestyrelsen for Dana-Dis A/S; medl. af bestyrelsen for A. B. C. Hansen Comp. A/S.

Udenl. orden: Æt.S.3.

Adresse: Normasv. 3,2500 Valby.

Sommerbolig: Porsev. 39,4500 Nykøbing Sjæl!.

INGERSLEV Eric civilingeniør, direktør, R.: f. 1/8 1918 i London; søn af civilingeniør, direktør C F Aage Ingerslev (død 1928) og hustru Ellen f. Thisted (død 1971); gift 13/6 1942 m. Esther I., f. 29/11 1918 på Frdbg., datter af legationsråd, redaktør Gunnar Helweg-Larsen (død 1947, se Blå Bog 1947) og hustru Hatla f. Johnsen (død 1945).

Student (Gentofte) 1936; cand. polyt. 1941; ingeniør i Kampsax A/S 1941-46, bl. a. ved brobygninger i Ungarn 1944 og Stockholm 1945-46; Chief designer og Estimater i J L Kier & Co. Ltd., London 1947-55; Chairman og Joint Managing Director i Aldcrton Construction Co. Ltd. 1955-60; Joint Managing Director i Chafen & Newman Piling Ltd. 1956-60 og fra 1970; Chairman og Joint Managing Director (fra 1967 Man. Dir.) i Bonesgate Estâtes Ltd. fra 1957; Chairman og Managing Director i Island International Engineers Ltd., Guernsey fra 1966; Joint Managing Director i Thameside Estâtes Ltd., London 1968-72; medindehaver af rådg. ingeniørfirma Ingerslev & Partners fra 1957 (bl. a. rådg. ved genopbygn. af Hedjaz-jernbanen Jordan-Saudi Arabien og bygn. af Gladesville Bridge i Sydney, Australien). Direktør for Kurunegala Holdings Ltd. 1969-73 og for Lethente Tea Co. Ltd. 1970,1973 Chairman.

Medl. af en række internat, ingeniørsammenslutninger og -foreninger: medl. af bestyrelsen for Society of Danish Civil Engineers in Great Britain and Ireland 1947-71 (kasserer 1950. sekretær 1952), formand 1967-71; medl. af kirkerådet og kasserer for Den danske kirke i London fra 1953, af bestyrelsen for Cokethorpe School, Witney ved Oxford fra 1965; medl. af bestyrelsen for The Danish Club, London fra 1973.

Artikler i tekn. tidsskrifter, samt faglige o. a. konferenceindlæg.

Adresse: Meadow Croft, Epsom Road, Ashtead, Surrey, England, og Jardin del Sol, Tacoronte, Tenerife, Kanariske Øer.

INGERSLEV Fritz professor, civilingeniør, dr. techn., RL; f. 6/7 1912 i Århus; søn af sognepræst Christian Ingerslev (død 1958) og hustru Helga f. Ræder (død 1965) gift 29/5 1948 m. Else 1., f. 8/5 1916 i Kbh, datter af dr. med. K A Heiberg (død 1961, se Blå Bog 1961) og hustru Margrethe f. Kayser (død 1966).

Student (Randers) 1930; cand. phil. 1931; cand. polyt. (elektroing.) 1936; assistent hos prof. P O Pedersen 1936-37; studieophold ved Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA 1937-38; vidensk. assistent ved polyt. læreanst. 1938-40; ingeniør ved Lydteknisk Laboratorium, Akademiet for de tekniske Videnskaber, 1941-45, leder af dette fra 1945; lektor ved polyteknisk læreanstalt 1943; ekstraord. professor i svagstrømselektroteknik smstds. 1954 og bestyrer af laboratoriet for telegrafi og telefoni 1954-63. bestyrer for laboratoriet for akustik 1963 samt formand for fagrådet for den elektrotekniske ingeniørvidenskab 1960-63; lærer ved kunstakademiets bygningsskole 1945-62 ;dr. techn. 1953. Ingeniør ved telefontilsynet 1942-46; medl. af telefontilsynet fra 1946, af udvalget for radiofoniforstyrrelser 1946-63, af radiostøjnævnet 1964-71 ogaf samarbejdsudvalget mellem de koncessionerede telefonselskaber og post- og telegrafvæsenet 1948-62, formand for udvalget 1956-62 og formand for teknisk udvalg 1962-66; medl. af det tekn. forureningsudvalg, hovedstøjudvalget og en række arbejdsudvalg u. det midlertidige forureningsråd 1970-72; medl. af American Acoustical Society fra 1946, fellow fra 1956; medl. af La Commission d'Acoustique u. Union Internationale de Physique Pureet Appliqué 1951-72,sekretær 1960-69;medl.af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1953; medl. af Dansk elektroteknisk Komité fra 1954, vicepræsident 1963-67; formand for Dansk akustisk Selskab 1955-63 og for Nordisk akustisk Selskab 1955-62; medredaktør af det internationale tidsskrift Acustica fra 1955 og Hörgeräte Akustik fra 1963; medl. af The Institute of Radio Engineers. USA fra 1955 og af Royal Physical Society, London fra 1955; fellow of The Institute of Electrical and Electronics Engineers 1970; formand for og medl. af en række udvalg u. The International Standardization Organization, The International Electrotech-nical Commission fra 1955 og Organization for Economic Cooperation and Development fra 1955; medl. af fjernsynets byggeudvalg 1959. President for ISO, Technical Committee 43, Acoustics 1968. President for The Fourth International Congress on Acoustics. Kbh 1962. International correspondent of the Committee on Hearing and Bio-Acoustics, USA 1963. President for INTERNOISE 1973. Modtaget Esso-prisen 1952; pris fra Christen Møller Sørensens og Hustru Marie Christine Sørensens Fond 1961; Ingeniør Finn Henriksens Mindelegat 1969. Har skrevet: Lærebog i Akustik (1949); Acoustics in modern building practice (1952); Måling af lineær og ulineær forvrængning i elektrodynamiske højttalere (disp.. 1953); artikler i tidsskrifter og fagblade. Adresse: Vilvordev. 22.2920 Charlottenlund.

INGERSLEV Mogens professor, overlæge, dr. med., R1.; f. 13/7 1913 i Vemb; søn al sognepræst Christian Ingerslev (død 1958) og hustru Helga f. Rædcr (død 1965); gift 19/2 1937 m. Elisabeth 1., f. 22/4 1911 i Randers, datter af købmand Johannes Faarup (dod 1947) og hustru Rigmor f. Hornbech (død 1958).

Student (Randers) 1930; med. eks. 1937; dr. med. 1942; hospitalsansættelser i Kbh, herunder reservekirurg ved Bispebjerg hospital 1943-46, reservelæge ved rigshospitalets fødeafd. B 1946-51 og ved fødeafd. A 1951-53; speciallæge i kvindesygdomme og fødselshjælp 1948; afdelingslæge ved statens fødselsanstalt i Jylland 1953o, overlæge 1955; lektor i obstetrik og gynækologi ved Århus universitet 1953, professor smstds 1955; dekan for det lægevidensk. fakultet 1961-62; medl. af konsistorium, konsistoriums forretningsudvalg og konsistoriums sekretær 1963-70. Studierejser til Sverige, Norge, England, Schweiz, Tyrkiet, Rumænien og Rusland samt i 1949 ansættelse ved University College Hospital, University of London. Sekretær ved Nordisk Forening for Gynækologi og Obstetrik's kongres, Kbh 1952, foreningens generalsekr. 1958-70; medl. af Det lærde Selskab i Århus 1955, af indenrigsmin.s udvalg vedr. helbredsundersøgelser af børn 1956, af sundhedsstyrelsens specialistnævn 1960 og s. å. af udvalget i h. t. lægelovens § 14; formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 1963-65; præsident i Nordisk Forening for Gynækologi og Obstetrik 1970; æresmedlem af Finsk gynækologisk Selskab 1970; formand for den danske choriocarcinomgruppe 1971; præsident for Nordisk Forening for Obstetrik og Gynækologi's XVII kongres, Århus 1972. Charter Day Lecture, Dublin 1973, Sir Ernest Finch visiting Professorship, Sheffield april 1973. Fellow ad eundem, Royal College of Obstetricians and Gynecologist of the British Commonwealth 1973.

Har skrevet: Lipoidtransport, belyst ved Studier over Lipæmi i Graviditet og Lactationsperiode (disp., 1942); Gynækologi med henblik på almen praksis (1957, 3. udg. 1970); Obstetrik og gynækologi, lærebog for sygeplejeelever (1958) samt en række kirurgiske, obstetriciske og gynækologiske arbejder. Adresse: Fødselsanstalten, 8000 Århus C.

INGERSLEV Philip landsretssagfører; f. 25/4 1916 i Vemb; søn af sognepræst Christian Ingerslev (død 1958) og hustru Helga f. Ræder (død 1965); gift 23/12 1944 m. Bodil I., f. 14/3 1912, datter af lærer Einar Laurent-Lund (død 1919) og hustru Magdalene Kirstine Kristensdatter f. Søgaard (død 1965). Student (Randers) 1934; cand. jur. 1940; landsretssagf. 1945, møderet for højesteret 1970; offentlige sager 1958. Medl. af Rungstedlundfondens bestyrelse fra stiftelsen 1958. Medl. af bestyrelsen i en række erhvervsvirksomheder og offentlige fonds. Suppleantdommer i arbejdsretten siden 1973. Medarbejder ved udgivelse af Kaj Petersen: Funktionærloven. Faglige artikler, især i »Principal og Medarbejder«. Adresse: Ceresv. 5,1863 Kbh V.

INGHOLT Harald dr. phil., R., Chr.X. Fr.M.p.p.; f. 11/3 1896 i Kbh; søn af portier H Pingholt (død 1948) og hustru Mathilde f. Hansen (død 1953); gift 5/7 1926 m. Janet I., f. 24/1 1897 i Mount Vernon, N.Y., USA, datter af bankdirektør Samuel Woolverton og hustru Mary f. Chichester. Student (Østre borgerdydskole) 1914; univ. guldmed. (semi-tisk-østerlandsk Filologi) 1918; cand. theol. 1922; Leach-Prin-ceton Fellow i Princeton, USA 1922; studier i Paris (Procter Fellow fra Princeton) 1923; udgravninger i Palmyra 1924, 25 og 28; Thayer-Fellow ved den amerikanske arkæologiske skole i Jerusalem 1924-25; underinsp. ved Ny Carlsberg Glyptotek 1925-30; sekretær i Ny Carlsberg Fondet 1927-30; dr. phil. (Studier over palmyrensk Skulptur) 1928; Lecturer of Archaeology ved det amerikanske universitet i Beirut og Curator for dettes arkæologiske museum 1931-38; leder af Carlsbergfondets udgravninger i Hama, Syrien 1931-38; docent i hebraisk ved Århus universitet 1939-40; ledende senior for Studenterforeningen i Århus 1939-40; forelæsninger ved amerikanske universiteter 1941-43; ansat ved Yale University 1942; Associate Professor, Classics and Biblical Exegesis. smstds 1945, professor i arkæologi 1960-64; leder af den danske Dokan ekspedition til Shimshara, Iraq, i 1957; Schweich Lecturer, British Academy, 1965.

Formand i Komitéen for Bøger og Tidsskrifter til Danmarks højere Læreanstalter (Books for the Colleges of Denmark) 1943-46; medl. af bestyrelsen for American Numismatic Society fra 1953. vicepræsident fra 1962; Associate Trustée. American Schools of Oriental Research 1943-46 og 1959-61; vicepræsident for Archeological Institute of America 1950, medl. af eksekutivkomitéen 1951-54 og af komitéen for udenl. medlemmer 1954-67; præsident for Connecticut Academy of Arts and Sciences 1959-66; medstifter og bestyrelsesmedl. i Danish Graduate School for Foreign Students 1948-62; medl. af den amerikanske bestyrelse for Rebild National Park Board fra 1953. Medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab og af Deutsches archäologisches Institut; udenl. korresp. medl. af Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris; udgiver af det arkæologiske tidsskrift Berytus, I-XVII (1934-68) og af Centennial of the American Numismatic Society, New York 1958.

Har skrevet bøger og vidensk. afhandlinger om arkæologiske emner.

Udenl. orden: Médaille d'honneur du Mérite Syrien, 1. kl.

Adresse: Newton Road, Woodbridge, Connecticut 06525,

USA.

INGSTRUP Ole fængselsinspektør, lie. jur.; f. 4/5 1941 i Århus; søn af direktør Alf Ingstrup og hustru Edith f. Sørensen; gift 1/8 1962 m. Tove I., f. 23/4 1942 i Århus, datter af landsretssagfører Andreas Fabiansen og hustru Agnethe f. Engelsted;

Student (Århus kathedralskole) 1960; cand. jur. 1966; lie. jur. 1970 (afhandl, om det strafferetlige Sanktionssystem - 1968). Amanuensis i retsvidenskab ved Århus universitet 1966, tili, lektor smstds 1967; kst. vicefængselsinsp. ved statsfængslet på Kragskovhede 1969, vicefængselsinsp. 1970, fængselsinsp. 1972. Gæsteprofessor i 1972 ved United Nations Asia and Far East Institute for the Prévention of Crime and Treatment of Off enders, Tokyo, Japan.

Medl. af arbejdsgruppen vedr. den fremtidige fordeling af arbejdsopgaverne på kriminalforsorgens område mellem Dansk Forsorgsselskab og fængselsvæsenet, af arbejdsgruppen vedr. nogle af- og nedkriminaliseringsspørgsmål, af justitsmin.s forsorgsudvalg, af direktoratet for fængselsvæsenets midlertidige koordinationsudvalg vedr. forskningen inden for kriminalforsorgen, af Europarådets Sub-committee XXXVI on Recidivism. Arbejde på United Nations Social Defence Research Institute, Rom. Censor i kriminologi ved Århus universitet, i presseret ved Danmarks journalisthøjskole. Formand for kriminalforsorgens forskningsgruppe. Har foruden licentiatafhandlingen skrevet adskillige tidsskriftsartikler om strafferetlige, kriminologiske og kriminalpolitiske emner.

Adresse: Lyngtoften 5,9981 Jerup.

Sommerbolig: Klithuset, Hans Ruths V. 11, GI. Skagen, Højen, 9990 Skagen.

INGVARTSEN Oluf direktør, cand. oecon.; f. 18/3 1917 i Vissenbjerg, Odense amt; søn af førstelærer Hans M Ingvartsen(død 1946)og hustru Karen f. Andersen (død 1956); gift 9/8 1941 m. Inger I., f. 30/9 1915 i Viby, Århus amt, datter af skolebetjent Jens Olesen (død 1959) og hustru Kirstine f. Pedersen.

Student (Rungsted) 1936; cand. oecon. 1941;driftsøkonom ved A/S Aarhus Oliefabrik 1939-41; sekretær i direktoratet for vareforsyning 1941, i prisdirektoratet 1942; fuldmægtig i Århus kommune 1944, kontorchef for kommunens statistiske kontor 1946 og tili, for økonomikontoret 1948; kommunaldir. i Silkeborg 1951; direktør for Den danske Købstadforening 1962; adm. direktør for Kommunernes Landsforening 1970. Till. lærer på Handelshøjskolen i Århus 1946-51, censor ved handelshøjskolerne fra 1952 og ved Århus universitet fra 1954.

Formand for Silkeborg seminariums bestyrelse 1958-62 og 1965-70; medl. af statens administrationsråd og af indenrigsmin.s udvalg om det kommunale regnskabs- og budgetsystem fra 1970; medl. af eksekutivkomiteen for International Union of Local Authorities, Haag 1962-65, af komiteen for Europa (I.U.L.A.) fra 1962 og af den stående komité for European Conference of local Authorities u. Europarådet 1962-72. suppleant fra 1972; medl. af bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening fra 1971.

Har skrevet tidsskriftartikler om økonomiske og statistiske emner samt Købstadkommunernes fremtidige grænser (udg. af Købstadforeningen 1965) og redigeret Democracy and the Environment (udg. af Kommunernes Landsforening. 1973). Adresse:Tovesv. 8 A. 2850 Nærum.

IPSEN Erling politimester; f. 15/2 1901 i Århus; søn af hospitalsforstander Hans Peter Ipsen (død 1936) og hustru (ensine Marie Christine f. Colbcrg(død 1932); ugift. Student (Horsens) 1920; cand. jur. 1927; sagførerfuldm. i Horsens og Middelfart 1928-33: politifuldm. i Voer og Nim m. 11. herreder 1933; politimester i Hasle herred, Århus 1951-71. Adresse: Hcibcrgsg. 27.8000 Århus C.

IPSEN Henning forfatter; f. 16/4 1930 i Hasle, Bornholm; søn af murer og organist Henry Ipsen og hustru Sara f. Andersen; gift 1952 m. Britta Lineli, f. 14/8 1928 i Nakskov, datter af overlærer Lars Nielsen (se denne).

Student (Rønne) 1948; lærereks. (Skårup) 1951 ; lærer til 1958; anmelder ved Jyllands-Posten fra 1960.

Har skrevet: De tavse huse (1956); Det Herrens år (1958); Skrænten ved havet (1959); Ulla min Ulla (1961, finsk udg. 1963); Midt i september (1962); Kikkerne (1963); Rødderne (1964); Orinoco (1965); Rødderne på klippeøen (1966); Bornholm og bornholmere (1967); Damen nedenunder (1967); Udsigtstårnet (1968); Forsøg på en allé (1969); Hr. Gærliks korte besøg (1969, tysk udg. 1971, hollandsk 1972); En af dem (1970); Plasticposen (1971); Til hver en tid (1972); Kysten ved Nab (1973); Indtil videre (1973); Radiospillene: En besværlig person (1960), Bunkeren (1965), Fort Joseph (1968), Krematoriet (1970); for TV: Første halvleg (1969), Regnvejr og ingen penge ( 1965, i bogform s. å.), Charles ( 1969), Søn i huset ( 1970), Morfar i parken (1971), Medudg. af Oluf Høst: Kjölvann (1964). Har oversat dramatik af bl. a. Arnold Wesker, John Osborne, Rolf Hochhuth, Lorraine Hansberry, Joseph Heller, Bill Naughton, Slawomir Mrozek, David Storey og D H Lawrence, Romanoversættelser af Willy Kyrklund, Sara Lidman, Sven Lindqvist, Sven Delblanc, Per Wahlöö og Kåre Holt.

Har modtaget: Humoristlegatet, Andersen Nexø-legatet, statens kunstfonds 3-årige legat m. fl. Årets Knud 1965 for TV-spil. Adresse: 5300 Kerteminde.

IPSEN Jannik civilingeniør, direktør; f. 11/10 1919 i Valparaiso, Chile; søn af direktør, civilingeniør Percy Harald Ipsen (død 1952, se Blå Bog 1951) og hustru Bodil f. Bjerrum (død 1971); gift 4/11 1944 m. Lizzi I., f. 26/7 1923 i Hamborg, datter af grosserer Wiggo Astrup (død 1965) og hustru Erna f. Schou (død 1925).

Student (Ordrup gymn.) 1937; cand. polyt. 1942; ansat i rådg. ingeniørvirksomhed Chr. Ostenfeld & W Jønson 1942-46; direktør for Spændbeton Holding A/S.

Formand for bestyrelserne for A/S Skandinavisk Spændbeton, A/S Jannik Ipsen, Spændbeton Holding A/S, Nordjydsk Spændbeton Fabrik A/S, A/S Dansk Spændbeton, A/S Stoas, A/S Søren Wistoft, Otto Christensen & Kaj Sørensen A/S; medl. af bestyrelserne for Georg Jensen & Wendel A/S, BP Olie-Kompagniet A/S, Søren Wistofts Financiering A/S, A/S Skarrehage Molerværk.

Adresse: Rønnebærv. 10, Trørød, 2950 Vedbæk. Sommerbolig: Andegården, Rudolf Tegners Vej, 3120 Dronningmølle.

IPSEN Johannes professor, dr. med.; f. 20/5 1911 i Kbh; søn af overlæge, dr. med. Johannes Ipsen (død 1952.se Blå Bog 1925) og hustru Emma Kathrine f. Engel (død 1918); gift 1. gang 1/4 1934 m. Kamma Gerda 1.; 2. gang 4/6 1972 m. Alice Cobb 1., f. 29/5 1936, datter af forfatteren Humphrey Cobb (død 1944) og hustru Anne Louise f. Hubbard (død i960). Student (Sønderborg) 1928; med. eks. 1934; dr. med. 1941; Master of Public Health fra Harvard University 1947; alm. uddannelse ved kbhvnske hospitaler, herunder som 2. reservelæge ved rigshospitalets afd. A 1945-48; assistent ved statens seruminstitut 1936-38, afdelingsleder ved standardise-ringsafd. 1938-47; Fellow, Rockefeller Foundation 1946-47 med studierejse i USA og Canada; emigreret til USA 1948; Instructor ved Yale University, Médical School 1948-49:

Assistant Professor of Epidemiology ved Harvard University. School of Public Health 1948-51; Superintendent, Massachusetts State Institute of Laboratories og Associate Professor of Public Health ved Harvard University 1951-60; Professor of Médical Statistics and Epidemiology ved University of Pennsylvania School of Medierne 1960-73; professor i epidemiologi og biostatistik ved Århus universitet fra 1973; fg. chef Dept. Préventive Med. 1963-68: Associate Director ved Henry Phipps Institute; delegeret ved International Congress for Michobiology, Rom 1953; konsulent i biostatistik ved School of Public Health. Bangkok, Thailand juni-sept. 1955; delegeret ved 46. Indian Science Congress, Delhi og Haffkine Instituts 60 års jubilæum, Bombay, jan. 1959; Special Lecturer, Jap. Med. Assembly, Nagoya, april 1967; Visiting Prof., Yale Univ. i 1966. Pittsburgh Univ. i 1968. Kbhs universitet i 1970. Medl. af Commission on Immunization, Armed Forces Epidemiological Board 1952-60; specialkonsulent ved Com-municable Disease Center, U S Public Health Service; konsulent for National Cancer Chemotherapie Center og formand for Board of Scientific Counsellors. Div. of Biologie Standards, National Institutes of Health 1957-61, Committee on training in Epidemiology and Biometry 1964-68; Adjunct Prof. Med. Sei., Drexel Inst. ofTechn. 1962-63; konsulent, Surg. General's Adv. Comm. on Smoking and Health 1963; Advisory Board on Immunization, Nat. Comm. Dis. Center 1968-72.

Har skrevet: Contribution to the Theory of Biologicai Standardization (disp., 1941); Epidemiologie Methods (s. m. Mac Mahon og Pugh, 1960); Introduction to Biostatistics(s. m. Feigl, 1970) samt afhandlinger om immunitetslære, epidemiologi og biostatistik m. m.

Tildelt Thorvald Madsens ærespris 1970 og Novo-prisen 1973 i forb. med den 2. August Krogh forelæsning (Dansk Medicinsk Selskab). Adresse: Ndr.Strandv. 18,8240 Risskov.

IRGENS HANSEN Svend redaktør, se Hansen Svend Irgens.

IRMING Mogens arkitekt; f. 18/7 1915 i Kbh; søn af telefondirektør, civilingeniør Georg Irming (død 1961, se Blå Bog 1961) og hustru Ellen f. Jensen (død 1974); gift 9/12 1950 m. Bodil I., f. 4/6 1913 i Kbh, datter af lektor Holger Høpfner (død 1937) og hustru Anna f. Larsen (død 1955). Student (Schneekloths gymn.) 1933; afgang fra kunstakademiet 1940; ansættelse på tegnestuer i Stockholm 1938-39, hos stadsarkitekten i Kbh og hos arkitekt Vilh. Lauritzen 1940-47; egen virksomhed fra 1947; samarbejde m. Tage Nielsen 1947-56, Jens Ingwersen og J V Jepsen 1959-60, Torben Garde fra 1970.

Har for KTAS siden 1949 opført telefonhuset i Borups Allé, F-central i Nørreg. samt en række centralbygninger i Kbh og provinsen; endv. opført Hotel Europa og Hotel Baltic. Bellahøjkirken, sanatorium i Angmagssalik, Kirkens Korshærs hjemløseherberge samt villaer og fabriksbygninger. 1. præmie i Kbhs kommunes konkurrence om Bellahøjbebyggelsen s. m. Tage Nielsen, tilknyttet opførelsen som koordinerende. Bissens legat for konkurrenceprojekt til Krystalpaladset s. m. Tobias Faber og Jørn Utzon, Gentofte kommunes diplom 1950 foreenfamiliehus på Tornagervej. Medl. af forsk, udvalg u. Danske Arkitekters Landsforbund, leder af dettes retsudvalg 1963-66; suppleant i taksationskommissionen for Kbh. Adresse: Esplanaden 24,1263 Kbh K.

IRMINGER Johan direktør; f. 15/10 1882 i Kbh; søn af overingeniør Johan Irminger (død 1938, se Blå Bog 1938) og hustru Caroline f. Jensen (død 1947); gift 19/3 1919 m. Oda Johanne I., f. 1/12 1893, død 1969, datter af kgl. skovfoged H V Larsen (død 1943) og hustru f. Andersen (død 1963). Bachelor of Science fra Faculty of Technology, Victoria University, Manchester; Superintendent for Retiro og senere Belgrano gasværker i Buenos Aires 1906-11; ingeniør ved West's Gas Improvement Co., Ltd. i Manchester 1912; forestod dette firmas arbejder og nybygninger ved Stockholms gasværk 1912-13, ved Gøteborgs gasværk 1913-14, i Ottawa og Montreal 1914-16 og ved forsøg i St. Helens 1917-18; adm. direktør ved Bergens gasværk 1919-51; formand for Norske Gasværkers Forening 1928-30 og 1934-37; redaktor af Rotarianeren 1931-32; formand for Bergens Rotary Club 1934-35; formand for Bergens kommunale Ingeniører og Arkitekters Forening 1933-36; medl. af styret for Selskabet til Videnskabernes Fremme 1938-40.

Adresse; Schweigårdsv. 15, Bergen, Norge.

ISHØY Holger Balslev regionsleder, oberst. R1., HTH., Hjv.Fl.; f. 22/7 1915 på Frdbg., søn af repræsentant Rasmus Balslev Ishøy(død 1936) og hustru Elisa f. Ishøy(død 1949). Premierløjtn. i fodfolket 1945; kaptajnløjtn. 1950; kaptajn 1953; chef for pressesektionen ved den danske brigade i Tyskland 1947-49; adjutant ved hjemmeværnsregion III 1949-52; kaptajn i hjemmeværnet 1952 og leder af hjemmeværnsdistrikt Haderslev 1952-62; oberstløjtn. og chef for hjemmeværnsregion 111 1962;oberst 1972. Medl. af Haderslev byråd 1966-70. Adresse: Moltrupv. 51,6100 Haderslev.

ISHØY Wladimir generalkonsul, R1., Chr. X Fr.M; f. 26/3 1903 i Barnaul, Sibirien; søn af filialbestyrer Einar lshøy (død 1912) og hustru Selma f. Nymann (død 1950); gift 14/12 1934 m. Rebecca Elizabeth 1., f. 20/1 1906 i USA, datter af afdøde hovedbogholder James Ralph Ditty og hustru Edna Gertrude f. Lias.

Realeks. (Johannesskolen) 1920; ansat i A/S Vestindisk Handelskompagni 1920-24; gennemgået kornetskolen på Kronborg; atter ansat i Vestindisk Handelskompagni 1925 ved dettes filial i Barranquilla, Columbia; ansættelse i Elektrisk Kompagni (bogholderiafd.) i Panama 1927-29; derefter knyttet til agenturfirmaet F E Escoffery, senere Agencias Escoffery, S.A.. og er nu meddir. for dette selskab; fg. dansk konsul i Panama 1942; konsul 1946, generalkonsul 1949; repræsenterede Danmark, som overordentlig befuldmægtiget minister i særlig mission, ved Panamas 50 års jubilæum i 1953. Præsident for De Frie Danske i Panama u. krigen 1940-45. Tildelt Galathea-medaljen 1956. Adresse : P. O. Box 934, Panama 1, R.P.

ISLANDI Stefan kgl. kammersanger, R.p.p.; f. 6/10 1907 i Skagafjord, Island; søn af Gudmundur Jonsson og hustru Gudrun Stefansdottir.

Sangstudier i Italien 1930-35; debut på Det kgl. Teater 1938 i Madame Butterfly; kgl. kammersanger 1949. Hovedroller i: Tosca; Bohême; Rigoletto; Faust; Traviata; Don Carlos; Cavalleria Rusticana; Perlefiskerne; Carmen; Don Pasquale; Barberen fra Sevilla; Eugen Onegin, Werther.

Udenl. orden: I.F.2.

Adresse: Haaleitisbraut 117, Reykjavik, Island.

ISLEF J Chr. direktør, civilingeniør; f. 27/8 1909 i Shanghai; søn af regnskabsfører i Store Nordiske Telegraf Selskab J P Islef(død 1954, se Blå Bog 1953) og hustru Emilie f. Jørgensen (død 1945): gift 15/11 1935 m. Grete !.. f. 6/9 1912 i Kbh, datter af kommandørkaptajn, direktør Harald Bonde (død 1954, se Blå Bog 1953) og hustru Dagmar f. komtesse Trampe (død 1957).

Student (Stenhus) 1927; cand. polyt. 1934; ingeniør i Kampmann. Kierulff & Saxild A/S 1935-45; adm. direktør og formand for bestyrelsen for ingeniør og entreprenørfirmaet Chr. Islef & Co. A/S fra dets stiftelse i 1945. for Islef Træ A/S fra dets stiftelse 1960 og for Islef Stål A/S fra dets stiftelse 1970-, formand for bestyrelsen for Islef & Hagen A/S fra 1951 ; medl. af bestyrelsen for A/S Nord-Lyn 1959-72 af repræsentantskabet for Den alm. Brandforsikring for Landbygninger fra 1967 og af tilsynsrådet for samme 1969-72; eneindehaver af Chr. Islef Handelsfirma fra 1968. Adresse: Sømandshvile, 2960 Rungsted Kyst.

IUEL H kammerherre, hofjægermester; f. 4/12 1902 på Hverringe; søn af kammerherre Rudolf Juel (død 1923, se Blå Bog 1922) og hustru Ellen f. baronesse Wcdell-Wedellsborg (død 1930); gift 30/5 1930 m. Thyra 1., f. 10/10 1907 på Brolykke, datter af godsejer, greve Hans Ahlefeldt-Laurvig (død 1964, se Blå Bog 1964) og hustru Sophy f. Scavenius (død 1958).

Sekondløjtn. ved 3. dragonregiment 1927; ejer af Ringsgården 1927-39, af Lundsgaard 1939-67, derefter medejer. Adresse: Lundsgaard. 5300 Kerteminde.

IUEL Niels hofjægermester, godsejer; f. 13/10 1924 på Meilgaard; søn af hof jægermester Christian Juel (død 1941.se  Blå Bog 1941) og hustru Kate f. Treschow: gift 16/6 1953 ro. Sylvia Wendela I., f. 15/11 1932 i Pretoria, Sydafrika, datter af gesandt Willem Frederik van Lennep (død 1950) og hustru  Cécile Marie f. Roosmale Nepveu.

Student (Herlufsholm) 1943; sekondløjtn. i Livgarden 1947; forstkand. 1953; overtaget Meilgaard 1959. Medl. af Fjellerup-Glæsborg sogneråd 1958-66. af Nørre Djurs sogneråd 1966-70.

Adresse: Meilgaard, 8584 Tranehuse.

IUEL og IUEL-BROCKDORFF, se tili. u. Juel og Juel- Brockdorf f.

IUEL-BROCKDORFF Carl F S V lensbaron, kammerherre, hofjægermester, godsejer, R.; f. 27/7 1905 på Stenagergaard i Mesinge sogn; søn af hofjægermester lensbaron Frederik Juel-Brockdorff (død 1912, se Blå Bog 1912) og hustru Ada f. baronesse Reedtz-Thott (død 1974); gift 22/1 1931 m. May Kathleen (Kitsa) I-B., død 1965, datter af direktør Frederik Hegel (død 1961, se Blå Bog 1960) og hustru Kathleen f. Redington (død 1962).

Student (Svendborg) 1923; lært landvæsen; studeret ved Oxford universitet 1926-29.

Medl. af bestyrelsen for Kgl. Dansk Yachtklub 1932-39 og for A/S Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag 1933-72; medl. af Bregninge (Taasinge) sogneråd 1937-50, formand 1942-43; medl. af bestyrelsen for Taasinge konservative Vælgerforening 1937-68, formand 1940-68, af bestyrelsen for Fyens Væddeløbsforening 1939-49. formand 1941-49 og af bestyrelsen for Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme 1942-50; formand for Dansk Retriever Klub 1959-73. Ejer af hovedgården Brockdorff. Adresse: Lille Kærstrup, Troense, 5700 Svendborg.

IVERSEN A J snedkermester, fh. oldermand, R'.p.p.; f. 13/12 1888 i S-Bjært; søn af fisker Jeppe Iversen (død 1892) og hustru Rasmine f. Kjøng (død 1921); gift 16/7 1918 m. Hermine Dorthea I., f. 30/10 1889. datter af boelsmand Ludolf Biede (død 1926)og hustru Marie f.Truelsen Haue(død 1937). Fisker 1903-06; i lære i Kolding 1906-09; tildelt sølvmed. for svendeprøve; arbejdet i Kbh, Berlin, Paris og Bern; etableret 1916; har udstillet talrige gange herhjemme samt i Paris, New York, London, Stockholm, Oslo, Berlin og Amsterdam; tildelt Diplome d'Honneur i Paris 1925, Grand Prix i Paris 1937, udstillingens medalje i Berlin 1938, diplom i New York 1938, sølvmed. på Triennalen i Milano 1957ogguldmed. 1960. Formand for Snedkerlaugets Udstillinger 1930-34; medl. af bestyrelsen for Kbhs Snedkcrlaug 1930, viceoldermand 1940, oldermand 1951-61. æresmedlem af Snedkerlauget fra 1961; medl. af snedkerfagets voldgiftsret 1930-51 og af repræsentantskabet for Haandværkerbanken.

Tildelt Oslo Møbelsnedkerlaugs ærestegn Den gyldne Høvl 1954, Håndværksrådets fortjenstmed. i guld 1968. Udenl. ordner: S.V.3'.; Sv.H.M.G. Adresse: Arendalsg. 2,2100 Kbh Ø. Sommerbolig: GI. Strandv. 252. Sletten, 3050 Humlebæk.

IVERSEN Carl professor, dr. polit, K'.p.p.; f. 5/3 1899 i Randers; søn af kusk Niels Iversen (død 1957) og hustru Mariane f. Larsen (død 1942); gift 1. gang 17/10 1935 m. cand. polit. Dorrit I., f. 24/8 1898 på Frdbg., død 1949. datter af vekselerer I M Rée (død 1948, se Blå Bog 1947) og hustru Dagmar f. Albeck (død 1956), 2. gang 4/7 1961 m. Estrid I., f. 16/5 1918 på Frdbg.. datter af boghandler Søren Wiene (død 1966, se Blå Bog 1966) og hustru Gerda f. Petersen (død 1922). Student (Randers) 1917; medarbejder ved Dagbladet Børsen 1920-30; cand. polit. 1923; studierejse i USA 1925-26; og i England i 1930; assistent ved Kbhs universitets økonomiskstatistiske laboratorium 1927-31; lektor i nationaløkonomi ved Kbhs universitet 1931, docent i statsvidenskab 1935, professor 1939-67; medl. af konsistorium 1936-66, universitetets rektor 1958-66; lærer i erhvervsøkonomi ved Den handelsvidenskabelige Læreanstalt 1934, docent smstds 1936-48. Æresdoktor ved Stockholms universitet 1960. Formand for Socialøkonomisk Samfund i 1935; sekretær i Nationaløkonomisk Forening og redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift 1936-47, formand for foreningen 1952-58, æresmedlem 1973; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Kbh og Omegn 1939-51, formand 1950-51, af bestyrelsen for Nordisk Gcnforsikringsselskab fra 1945, for Forsikrings-Akts. Danske Lloyd 1963-72 og for A/S Burmeister & Wain 1946-62 samt af repræsentantskabet for A/S Det danske Luftfartselskab fra 1957 og af tilsynsrådet for Grundejernes Hypothek-lorening 1964-71. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1942 og af bestyrelsen for Laurits Andersens Fond 1943-56; medl. af FN's rådg. økonomiske mission til Chile 1950; næstformand i repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1951-71; formand for revisorkommissionen 1951; visiting professor ved University of Washington, Seattle, USA 1952; økonomisk rådgiver for Iraqs regering og nationalbank 1953; visiting professor ved John Hopkins University, Baltimore, USA 1954; økonomisk rådgiver for The Central Bank of Ceylon 1956; formand for bestyrelsen for statens alm. videnskabsfond 1958-61, for socialforskningsinstituttets forskningsråd 1959-71; medl. af Danmarks teknisk-vi-denskabelige forskningsråd 1960-67; formand for det økonomiske råd og dets formandsskab 1962-69; næstformand i styrelsen for teknisk samarbejde med udviklingslandene 1962-69; medl. af Nordisk kulturkommission 1964-69, af UNESCO's rådg. mission til University of the West Indies 1968; økonomisk rådgiver for Ugandas regering 1970; april-nov. 1973 medl. af komite til bedømmelse af danske, engelske og irske ansøgere til stillinger i det europæiske fællesmarked.

Har skrevet: Bestemmelse af Begreberne Produktionsperiode, Kapitalens Investeringstid og dens tekniske Form m. m. (univ. guldmed., 1925); Aspects of the theory of international capital movements (disp., 1935); Monetary Problems of Iraq (1954); artikler og afhandlinger i uden- og indenlandske tidsskrifter og dagblade. Udenl. orden: B.K.2. Adresse: Amalieg.40A, 1256 Kbh K.

IVERSEN Erik mag. art.; f. 11/12 1909 i Kbh; søn af Frode Iversen og hustru Helen I.

Mag. art. (ægyptologi) 1934; Kbhs univ. guldmed. 1936; forskerstipendium fra Kbhs universitet 1961; kst. forstander for universitetets ægyptologiske institut 1966. Deltaget i The Exploration Society's udgravninger i Sudan 1948-49. Suppl. ved det humanistiske fakultetsråd, Kbhs univ. Litterære arbejder: Papyrus Carlsberg No VIII. Médical texts (Videnskabernes Selskabs Medd. 1939); Inscriptions conc. Private Donations (Vidensk. Selsk. Medd. 1941); Wounds in the Head in Egyptian and Hippocratic Medicine (Festskrift Johs. Pedersen 1953); Canon and Proportions in Egyptian Art (London 1955); Ancient Egyptian Paints and Pigments (Vidensk. Selsk. Medd. 1955); The Egyptian Origin of the Archaic Greek Canon (Mitt. des Deutschen Instituts Kairo 1957); Papyrus Carlsberg No VII (Vidensk. Selsk. Skrifter 1958); The Myth of Egypt in European Tradition (1961); Theodorus Petræus og det 17. Aarhundredes orientalske Studier (Fund og Forskning 1962); Aion and Kosmos in Horapollons Hieroglyphica(Rivista, Rom 1962); The Obelisks of Rome (1968); The Obelisks of Turkey and England (1972). Artikler i Journal of Egyptian Archaeology, The Burlington Magazine etc.

Korresp. medl. af Det tyske Institut. Udenl. ordner: Fi.Fr.4.; Fi.M.M.3. Adresse: Amalieg.31,1256 Kbh K.

IVERSEN Frithiof direktør; f. 14/6 1900 i Kbh; søn af kaptajn, bjergningsinspektør Iver Iversen (død 1934) og hustru Frida f. Petersen (død 1931); gift 1. gang 21/7 1929 m. Asta I., f. 14/5 1900, død 1953, datter af nationalbankkasserer C Stæger (død 1925) og hustru Betty f. Comtesse von Piaten zu Hallermund (død 1923); 2. gang m. Birthe I., f. 7/9 1927, datter af murerformand K Mogensen og hustru Dagny f. Forsberg. Student (Østre borgerdydskole) 1919; filosofikum 1920; efter uddannelse i handels- og industrivirksomheder, og rejser i udlandet, ansat i det amerikanske gesandtskab i Kbh 1927-42; direktør i A/S Chr. Dyhrberg 1942-58; direktør og medl. af bestyrelsen for A/S Iveria fra 1958, formand for bestyrelsen fra 1962. Indtil 1959: formand for Centralforeningen for Fiskerogerier i

Danmark, sekretær i Kbhs Røgeriejerforening samt medl. af bestyrelsen for Landsforeningen af Fiskesalterier og Halv-konservcsfabrikker i Danmark, af voldgiftsretten for husdyrsager i Kbh, af fiskeriministeriets propagandaudvalg og ankcudvalget samt af fiskerirådet; medl. af bestyrelsen for A/S Chr. Dyhrberg til 1958. Adresse:Trepilev. 1.2930 Klampenborg.

IVERSEN Hans M direktør, R.; f. 11/11 1897 i Uglerup ved Holbæk: søn af gårdejer Lars Iversen: gift 15/12 1923 ni. Dorothy I. f. Peers.

På kostskole i England 1912-15; bankuddannelse 1915-25; ansat i Danish Bacon Co. 1925, direktør for Danish Bacon Co.. London 1932-68, næstformand for bestyrelsen for samme 1952-68. Freeman City of London. Assistant on Court of The Worshipful Company of Barbers.

Adresse: Gate House, Woods Green, Wadhurst-Sussex.

England.

IVERSEN Kristen dommer, R.; f. 10/10 1919 i Grættrup. Junget sogn; søn af gårdejer Ivar M Iversen (død 1938) og hustru Marie Dorthea f. Jeppesen; gift 30/6 1946 m. Eva 1.; f. 19/12 1917 i Skæve, datter af skovejer Søren Jensen (død 1941 ) og hustru Petrea f. Richelsen (død 1956). Student (Rønde kursus) 1940; cand. jur. 1946; dommerfuldm. i Skanderborg s. å., i Nørresundby 1952, ved Odense byrets 1. afd. 1961; kst. dommer i vestre landsret i 1965; dommer i Odense byrets 1. afd. 1965, i Odense by- og herredsret 1973. Formand for landvæsenskommissionen for Odense amtsrådskreds 1969. Adresse: Haugstedgårdsv. 4,5000 Odense.

IVERSEN Kurt professor, overlæge, dr. med., RL, Fr.IX M.M.; f. 1/8 1912 i Kiel; søn af grosserer N S Iversen (død 1924) og hustru Marie f. Eckleben (død 1967); gift 9/2 1939 m. læge Britta I., f. 17/1 1912 i Vejle, datter af direktør, dr. med. Niels Sjørslev (død 1968, se Blå Bog 1967) og hustru Anna f. Bergstrøm (død 1932).

Student (Schneekloths skole) 1931 ; med. eks. 1939;specialista-nerk. (intern medicin) 1946; dr. med. 1948; reservelæge ved Aalborg amtssygehus 1941-43, ved centralsygehuset i Herning 1943-44, ved Frdbg. hospitals epidem. afd. 1945-47, ved Bispebjerg hospital 1948-50; studierejse til USA 1950-51: reservelæge ved rigshospitalet 1950-52; 1. reservelæge ved Kbhs kommunehospital 1952-56, afdelingslæge 1956-57; overlæge ved Sønderbro hospitals midlertidige med. afd. 1957, ved Sundby hospitals med. afd. 1960, ved Kbhs kommunehospital, 2. afd. fra 1963; professor ved den kliniske praktikantundervisning i medicin ved Kbhs universitet 1964; professor i intern medicin ved den kommunale lægeskole u. Kbhs universitet fra 1971.

1. læge ved Statsanstalten for Livsforsikring fra 1955; medl. af Komitéen for mindre gode Liv fra 1955 og af den permanente internationale komité for livsforsikrings medicin 1957; medl. af bestyrelsen for Selskabet for teoretisk og anvendt Terapi 1957 (formand 1960) og for Dansk Selskab for intern medicin 1964 (formand 1964-65); medl. af bestyrelsen for Michaelsen Fonden 1964 (formand 1969); censor ved lægeeks. i intern medicin 1954-65.

Har skrevet: Temporary Rise in the Frequency of Thyrotoxicosis in Denmark 1941-45 (disp., 1948) samt vidensk. arbejder om forsk, intern, med. emner, fortrinsvis om stofskiftesygd., leversygd. og hjertesygd. Adresse: Vestersøg.46,1601 Kbh V. Sommerbolig: Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje.

IVERSEN Mads kontorchef, dr. rer. pol., R. DM.; f. 13/4 1893 i Ladegaardskov ved Graasten; søn af lærer Chr. J Iversen (død 1930) og hustru Anne f. Madsen (død 1935); gift 1. gang 29/7 1921 m. Anna I„ død 1929, datter af gårdejer Jens Peter Christensen, Tombøl ved Aabenraa; 2. gang 2/4 1933 m. Helga I., f. 5/8 1907, død 1964, datter af slagtermester Harald Ludvigsen, Graasten, og hustru Mimi f. Skau. Student (Sønderborg) 1914; studerede teologi og nationaløkonomi i Kiel, deltog i verdenskrigen 1914-18; dr. rer. pol. (Kiel) 1920; sekretær i statistisk departement 1920. fuldmægtig 1933. ekspeditionssekr. 1936, kontorchef 1937-60; tilsynsforende ved statsbrandforsikringsfonden 1938-58: tili, lærer ved Købmandsskolen Ira 1921 og i forsk, perioder knyttet til overskyldrådet; statistisk sekretær for landbrugsministeriets udvalg for gartneri og havebrug 1930-38; tjenstg. som statistisk rådgiver for den iranske regering i Teheran 1952-54 og for den pakistanske regering 1958-61 i forbindelse med det internationale Technical Assistance Programme. Har skrevet: Jydsk Landbrug i Tal gennem 50 Aar (i Foreningen af jydske Landboforeningers Jubilæumsskrift 1872-1922); Dansk Haandværk i Tal og Tekst (1931); Den økonomiske Udvikling i Nordslesvig 1864-1920 (i Sønderjyllands Historie, fremstillet for det danske Folk, bind V, 6): Penge-, Bank- og Børsvæsen (8. udg. 1964); medarbejder ved Det danske Landbrug (u. redaktion af K J Kristensen, 3. udg. 1944) og ved 3., 4. og 5. udg. af Landbrugets Ordbog; redaktionssekr. ved 4. udg. af Trap's Danmark, bd. IX Sønderjylland; medarbejder ved Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie 1900-37 og Haandbogen Dansk Haandværk(1943).

Medl. af udvalget for Det landøkonomiske Driftsbureau 1937-58 og af det gartneriøkonomiske driftsudvalg 1955-58. Knyttet til statens husholdningsråd 1946-58; medl. af det danske FAO-udvalg og landbrugsministeriets OEEC-udvalg 1957-58. Adresse: Oldfuxv. 14,2400 Kbh NV.

IVERSEN Mogens lektor; f. 22/8 1911 på Frdbg.; søn af lektor Hans Iversen (død 1948) og hustru Valborg f. Randel (død 1963); gift 30/10 1940 m. Esther I., f. 17/6 1910 i Aakirkeby, datter af overlærer H K Larsen (død 1961) og hustru Inger Margrethe f. Hansen (død 1957).

Student (Sønderborg) 1930; elev og volontør ved Kbhs kommunebiblioteker 1931-35 og ved Haderslev centralbibliotek 1937-38; cand. mag. 1937; afgangsprøve fra statens biblioteksskole 1939; bibliotekar ved Kolding centralbibliotek 1939-45; konsulent ved statens bibliotekstilsyn 1945-59; lærer ved statens biblioteksskole 1945, lektor ved Danmarks biblioteksskole 1959, kst. rektor juni-dec. 1962, undervisnings-leder for folkebibliotekssektionen 1968-70, fagleder ved Danmarks biblioteksskole 1969; udsendt som bibliotekssagkyndig til Grønland sept.-nov. 1954; Danmarks Biblioteksforenings pressesekretær for folkebibliotekerne 1956-60. Medredaktør af tidsskriftet »Bogens Verden« 1949, redaktør 1959-65. Adresse: Sydskrænten 4,2840 Holte.

IVERSEN Mogens overlæge, dr. med.; f. 20/3 1914 i Kbh; søn af direktør, dr. phil. Lars Iversen (død 1951, se Blå Bog 1950) og hustru Louise f. Landsperg (død 1935); gift 28/6 1939 m. Jytte I., f. 12/11 1919 i Odense, datter af tandlæge Christian Hansted (død 1953) og hustru Sigrid f. Hastrup. Student (Øregaard gymn.) 1932; med. eks. 1939; uddannelse i intern medicin 1941-53 ved Kbhske hospitaler, herunder reservelæge ved Niels Steensens hospital, 2. reservelæge ved med. afd. F., Kbhs amts sygehus i Gentofte og 1. reservelæge ved med, afd. G, Bispebjerg hospital; afdelingslæge ved med. afd. centralsygehuset, Hillerød 1953, sideordnet overlæge 1956, overlæge ved med. afd. F fra 1958; tili. med. konsulent ved amtets sygehuse 1953-62; bedriftslæge i Dansk Esso A/S 1953; lægevidensk. konsulent i Pharmacia A/S 1959-66; konsulent i intern medicin i invalideforsikringsretten 1966; dr. med. 1947; speciallægeaut. (intern medicin, stofskiftesygd.) 1950; studierejse (stofskiftesygd., særlig sukkersyge) til USA 1949.

Formand for Danske Stofskiftespeciallægers Organisation 1951-53, medl. af bestyrelsen 1953-69; suppleant til Den alm. danske Lægeforenings repræsentantskab 1952-58; medl. af Landsforeningen for Sukkersyges lægeråd fra 1960; formand for Dansk Selskab for Intern Medicin 1968-71; medl. af det medicinske § 14rådogspecialrepræsentant 1971. Har skrevet: The pituitary and the adrenals in their relation to the effect of Alloxan on the blood sugar (disp., 1947); tidsskriftartikler om internmedicinske emner. Medredaktør og medforfatter af Medicinsk Kompendium. Adresse: Lillevangsgård, Båstrup, 3480 Fredensborg.

IVERSEN Ole overkirurg, dr. med.; f. 28/7 1923 i Skive; søn af læge Karl Emil Iversen og hustru Ellen Marie f. Høyer (død 1959); gift 29/1 1949 m. Margrethe I., f. 4/3 1927 i Kbh, dalter af direktør Ewald Verner Jensen (død 1958) og hustru Gerda f. Bistrup.

Student (Sorø) 1941 ; med. eks. 1950: efter forsk, uddannelsesstillinger ved kbhvnske hospitaler 2. reservekirurg ved centralsygehuset i Hillerød og 2. reservelæge ved Bispebjerg hospital, gynækologiske afd.; 1. reservekirurg ved Kbhs kommunehospital, 5. afd. 1960, ved Bispebjerg hospital, afd. A 1963, ved Kbhs amts sygehus i Glostrup 1966; overkirurg ved centralsygehuset i Næstved 1966; dr. med. 1965. Specialista-nerk. i kirurgi, kirurgisk gastroenterologi og gynækologi. Medl. af lægelovens kirurg. § 14 råd fra 1970. Studierejse til USA 1972 (kirurgi).

Har skrevet: Bindevævsreaktioner i cervix uteri. Ændringer i myometriet under indflydelse af oestrogène og androgene hormoner samt under graviditet (disp., 1965). Desuden publiceret en række vidensk. afhandlinger i medicinske fagtidsskrifter om kirurgiske og gynækologiske emner samt emner indenfor bindevævsforskning.

Modtaget Vera og Carl Johan Michaelsens legat 1961 og 1962. Adresse: Patermosevej, Næsby, 4171 Glumsø.

IVERSEN Peter Kristjan landsarkivar, R.; f. 23/5 1914 i Brønderby ved Møgeltønder; søn af gårdejer Peter I Iversen (død 1954) og hustru Johanne Margrethe (død 1969); gift 30/6 1953 m. lærerinde Marie Mathea I., f. 5/1 1923 i Foverup, Tønder amt, datter af lærer Jens Nicolaj Hansen (død 1953) og hustru Meta Kirstine f. Jensen (død 1946). Student (Tønder) 1932; cand. mag. (Århus) 1939; arkivar II ved rigsarkivet 1943, ved landsarkivet i Åbenrå 1944; arkivar I smstds 1957, landsarkivar smstds 1960.

Medl. af styrelsen for Historisk samfund for Sønderjylland 1946, sekretær 1946-56 og 1968-71, formand 1956-66 og fra 1971; medl. af styrelsen for Dansk historisk Fællesforening 1958-70 og for Arkivarforeningen 1961-67; formand for Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger 1967-70; sekretær i de nationale foreningers samarbejdsudvalg 1961; medl. af Udvalget til udgivelse af kilder til landbefolkningens historie 1952, af tilsynsrådet for studieafd. ved Dansk centralbibliotek for Sydslesvig.

Har skrevet: Vejledning for sønderjyske lokalhistorikere (1946); Kniplingskræmmer Jens Wulffs dagbog (1955); afhandlinger i årbøger og tidsskrifter. Medudgiver af Aktstykker vedr. Kreditanstalt Vogelgesangs tilblivelse (1947). Udgiver af Hakon Gjessing: Drengeår og Manddoms-virke i Tønder (1968). Medarbejder ved Trap: Danmark 5. udg., ved Håndbog for danske lokalhistorikere og sønderjyske købstadshistorier m. v. Medredaktør af Sønderjyske Årbøger (1946-73) og Skrifter (fra 1946); Sønderjysk Månedsskrift (1947-50), Nordslesvigs åndelige genforening med Danmark ( 1948) og Bjolderup sogns historie (1951 -56). Adresse: Bomhuset, Dimen 2,6200 Åbenrå.

IVERSEN Poul fh. direktør, translatør; f. 11/5 1898 i Kbh; søn af værkfører Herman Iversen (død 1945) og hustru Christine f. Krag (død 1953); ugift.

Realeks; handelsskoleeks.; translatøreks. i tysk 1928; ansat i A/S Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik (nu Superfos a/s) 1915; korrespondent hos R Hendewerk & Co. Ltd., London 1920-21; genansat i A/S Dansk Svovlsyre 1921, prokurist 1928;underdir. 1946, direktør 1956-63. Danmarks repræsentant i EECE's kunstgødningskomité i London og Genève 1945-46.

Udenl. orden: Ch.F.4.

Adresse: Sortedam Doss. 25,2200 Kbh N.

IVERSEN Thomas Otto overlæge; f. 4/11 1926 i Magstrup, Haderslev amt; søn af købmand Thomas Iversen (død 1953) og hustru Anna f. Dahl; gift 18/7 1953 m. Birte I., f. 13/8 1927 i Fredericia, datter af stationsforstander Christian Emil Clausen og hustru Esther f. Petersen.

Student (Haderslev) 1945; med. eks. (Kbhs univ.) 1953; kandidatuddannelse i Holstebro og Odense; 1. reservelæge ved med. afd., centralsygehuset i Holstebro 1956, ved med. afd. B, Odense amts og bys sygehus 1961 ; periodisk vikar for med. konsulent ved Assens og Bogense sygehus 1960-63; specialistanerk. i intern medicin 1962; overlæge ved med. afd., centralsygehuset i Holstebro fra 1963 samt med. konsulent ved Lemvig sygehus 1963-70. Censorsuppleant i intern medicin ved Odense universitet 1972. Medl. af bestyrelsen for Folkeuniversitetet i Holstebro fra 1965, af foredragsudvalget, nu (1971) efteruddannelsesudvalget for Ringkøbing amts lægekredsforening fra 1965 og af skolenævnet ved Danmarksgades skole. Holstebro 1967-71; formand for lokalkomiteen af Landsforeningen til Hjertesygdommenes Bekæmpelse 1965-72, for Vestjydsk lægeselskab fra 1968; medl. af forretningsudvalget i Ringkøbing amts overlægerad 1970; formand i det lægelige udvalg for fonden til lægevidenskabelig forskning ved Ringkøbing, Ribe og sønderjydske amter 1972.

Vidensk. arbejder i danske og udenl. tidsskrifter om pædiatriske, neurologiske og intern medicinske emner. Adresse: Snerlev.46,7500 Holstebro.

IVERSEN Torben professor, overlæge, dr. med.; f. 1/1 1923 i Næstved; søn af købmand Einar Iversen (død 1954) og hustru Inga f. Petersen (død 1972).

Student (Herlufsholm) 1941; med. eks. 1949; Kbhs univ.s guldmed. for prisopgave i klinisk medicin 1950; 2. reservelæge ved med. afd.. Århus amtssygehus 1953-56, ved rigshospitalets afd. for børnesygd. 1956-59; 1. reservelæge ved børnehospitalet på Fuglebakken 1961-65; overlæge ved pædiatrisk afd., centralsygehuset i Næstved 1965-67; overlæge ved pædiatrisk afd., Århus kommunehospital og professor i pædiatri ved Århus universitet fra 1967; specialistanerk. i intern medicin 1958, i pædiatri 1959; dr. med. 1966.

Censor i pædiatri ved Århus universitet 1954-67; medl. af bestyrelsen og sekretær i Dansk pædiatrisk Selskab 1962-67. Har skrevet: Leukaemia in Infancy and Childhood (disp., 1966); desuden afhandlinger om medicinske og pædiatriske emner; redaktionssekr. og medforf. ved Nord. Lærebog i Pædiatri 1962, dansk redaktør 1973. Adresse: Marselis Boulevard 36,8000 Århus C.